Vyhláška č. 63/1987 Zb.

 

VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 18. mája 1987 o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Portugalskej republiky o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných zemepisných a obdobných označení

Dňa 10. januára 1986 bola v Lisabone podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Portugalskej republiky o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných zemepisných a obdobných označení. S Dohodou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident Československej socialistickej republiky ju ratifikoval. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 14 ods.1 dňom 7. marca 1987. Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.1) Minister: Ing.Chňoupek v.r.

1) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Portugalskej republiky o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných zemepisných a podobných označení

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Portugalskej republiky ďalej nazvané "Zmluvnými stranami", vedomé si záujmu rozvíjať a upevniť priateľské vzťahy medzi nimi a rozšíriť vzájomné vzťahy v oblasti priemyselného vlastníctva, vedené prianím účinne chrániť proti nekalej súťaži prírodné, priemyselné a remeselné výrobky a osobitne údaje o pôvode, označení pôvodu a iné zemepisné a podobné označenia, ktoré sa vyhradzujú určitým výrobkom, rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu a zhodli sa na tomto:

Čl.1

Zmluvné strany sa zaväzujú urobiť všetky opatrenia potrebné na to, aby účinným spôsobom chránili:

1. prírodné, priemyselné a remeselné výrobky pochádzajúce z územia druhej Zmluvnej strany proti nekalej súťaži v obchodnej a priemyselnej činnosti, ako aj spotrebiteľov proti akémukoľvek klamaniu o pôvode výrobkov;

2. mená, označenia a vyobrazenia uvedené v článkoch 2, 3 a v článku 6 odseku 2, ako aj označenia uvedené v prílohách A a B tejto Dohody, podľa ustanovení tejto Dohody a Protokolu k nej.

Čl.2

1. Mená "Československá socialistická republika", "Česká socialistická republika", "Slovenská socialistická republiky", označenie "Československo", historické mená jednotlivých krajín a názvy území a krajov ležiacich v Československej socialistickej republike, ako aj označenia uvedené v prílohe A tejto Dohody sa vyhradzujú na území Portugalskej republiky výhradne československým výrobkom alebo tovaru a môžu sa tam používať len za podmienok ustanovených československými právnymi predpismi, pokiaľ odseky 2 a 3 tohto článku neustanovujú inak.

2. Ak sa niektoré z označení uvedených v prílohe A tejto Dohody bude používať pre iné výrobky alebo tovar než je to, s ktorým sa spája v spomenutej prílohe A, použije sa odsek 1 len vtedy, ak

 1. používanie označenia môže spôsobiť v oblasti súťaže nevýhody podnikom, ktoré používajú pre československé výrobky alebo tovar oprávnene označenia uvedené v prílohe A, alebo
 2. používanie označenia môže spôsobiť ujmu osobitnej povesti alebo osobitnej príťažlivej sile označenia.

3. Odsek 1 nebráni oprávnenému užívateľovi, aby uvádzal na svojich výrobkoch alebo tovare, ich obaloch, na obchodných papieroch alebo v reklame svoje meno alebo svoje obchodné meno, pokiaľ obsahuje meno fyzickej osoby. Používanie mena alebo obchodného mena ako značky je prípustné iba vtedy a takým spôsobom, ktorý nedovoľuje uvádzanie do omylu o pôvode výrobkov alebo tovaru.

Čl.3

1. Meno "Portugalská republika", označenie "Portugalsko", "Portugalia", "Lusitania" a "Iberia" a názvy území a krajov ležiacich v Portugalskej republike, ako aj označenia uvedené v prílohe B tejto Dohody sa vyhradzujú na území Československej socialistickej republiky výhradne portugalským výrobkom alebo tovaru a môžu sa tam používať len za podmienok ustanovených portugalskými právnymi predpismi, pokiaľ odseky 2 a 3 tohto článku neustanovujú inak.

2. Ak sa niektoré z označení uvedených v prílohe B tejto Dohody bude používať pre iné výrobky alebo tovar než je to, s ktorým sa spája v spomenutej prílohe B, použije sa odsek 1 len vtedy, ak

 1. používanie môže privodiť v oblasti súťaže nevýhody podnikom, ktoré používajú pre portugalské výrobky alebo tovar oprávnene označenia uvedené v prílohe B, alebo
 2. používanie označenia môže spôsobiť ujmu osobitnej povesti alebo osobitnej príťažlivej sile označenia.

3. Odsek 1 nebráni oprávnenému užívateľovi, aby uvádzal na svojich výrobkoch alebo tovare, ich obaloch, na obchodných papieroch alebo v reklame svoje meno alebo svoje obchodné meno, pokiaľ obsahuje meno fyzickej osoby. Používanie mena alebo obchodného mena ako značky je prípustné iba vtedy a takým spôsobom, ktorý nedovoľuje uvádzanie do omylu o pôvode výrobkov alebo tovaru.

Čl.4

1. Ak sa niektoré z označení chránených podľa tejto Dohody pre výrobky alebo tovar jednej Zmluvnej strany zhoduje s označením územia alebo miesta ležiaceho na území druhej Zmluvnej strany, možno také označenie používať len vtedy, ak je krajina pôvodu uvedená výrazným spôsobom a takým spôsobom, ktorý vylučuje akékoľvek klamanie o pôvode a povahe výrobkov alebo tovaru.

2. Zemepisné názvy tretích krajín, ktoré sa zhodujú s označeniami uvedenými v prílohách A a B alebo s inými údajmi o pôvode jednej zo Zmluvných strán, môžu tretie krajiny používať výhradne vtedy, ak bude údaj o krajine pôvodu uvedený spôsobom vylučujúcim nebezpečenstvo zámeny pôvodu a povahy dovážaných výrobkov.

Čl.5

1. Ak sa mená a označenia chránené podľa tejto Dohody budú používať v obchodnej alebo priemyselnej činnosti v rozpore s týmito ustanoveniami pre výrobky alebo tovar alebo ich úpravu alebo ich balenie alebo na účtoch, prepravných dokladoch alebo na iných obchodných papieroch alebo v reklame, bude toto používanie potlačené podľa samotnej Dohody všetkými súdnymi alebo správnymi prostriedkami, ktoré podľa právnych predpisov Zmluvnej strany, v ktorej sa uplatňuje ochrana, prichádzajú do úvahy pre potieranie nekalej súťaže alebo pre potláčanie neprípustných označení.

2. Ustanovenia tohto článku sa použijú aj vtedy, ak sa tieto mená alebo tieto označenia použijú buď v preklade, alebo v transkripcii alebo s údajom o skutočnom pôvode alebo s dodatkami ako "druh", "typ", "forma", "spôsob", "napodobenie", "akosť" alebo v odlišnej forme, pokiaľ napriek odlišnosti trvá od uvedenia tovaru do obehu nebezpečenstvo zámeny.

3. Dosiahla sa zhoda v tom, že použitie týchto mien a označení ako označenie druhu sa musí podľa tohto článku považovať za zakázané používanie.

4. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na tovar v tranzite.

Čl.6

1. Ustanovenia článku 5 odseku 1 sa použijú tiež, ak sa na výrobkoch alebo tovare, ich úprave alebo ich vonkajšom obale, ako aj na účtoch, prepravných dokladoch alebo iných obchodných papieroch alebo v reklame používajú značky, známky, mená, nápisy alebo vyobrazenia, ktoré obsahujú priamo alebo nepriamo nepravé alebo klamlivé údaje o pôvode, povahe, odrode alebo podstatných vlastnostiach výrobkov alebo tovaru.

2. Ak sa používajú mená alebo vyobrazenia miest, budov, pamätníkov, riek, hôr, historických alebo literárnych osobností, národných krojov, folkloristických motívov atď. jednej Zmluvnej strany, ktoré tam požívajú osobitnú povesť alebo majú osobitnú príťažlivú silu, na území druhej Zmluvnej strany v obchodnej alebo priemyselnej činnosti pre výrobky alebo tovar, ktoré nepochádzajú z tejto Zmluvnej strany, považujú sa za nepravé alebo klamlivé údaje o pôvode, ledaže sa, za daných okolností, môže menu alebo vyobrazeniu rozumovo prisudzovať len opisný alebo fantazijný význam.

Čl.7

Žaloby pre porušenie tejto Dohody môžu pred súdmi Zmluvných strán podať nielen fyzické a právnické osoby, ktoré sú oprávnené podľa právnych predpisov Zmluvných strán ich viesť, ale aj združenia a zoskupenia, ktoré priamo alebo nepriamo zastupujú zúčastnených výrobcov, vyhotoviteľov, obchodníkov alebo spotrebiteľov a ktoré majú svoje sídlo v jednej zo Zmluvných strán, pokiaľ právne predpisy Zmluvnej strany, v ktorej majú svoje sídlo, ich oprávňujú konať v občianskoprávnych veciach. Za rovnakých podmienok môžu uplatňovať práva alebo právne prostriedky v trestnom konaní v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi Zmluvnej strany, v ktorej sa konanie koná.

Čl.8

Výrobky alebo tovar, obaly, účty, prepravné doklady a iné obchodné papiere, ako aj reklamné prostriedky, ktoré sú pri nadobudnutí platnosti tejto Dohody na území jednej zo Zmluvných strán a boli oprávnene opatrené údajmi, ktoré sa podľa tejto Dohody nesmú používať, môžu sa predávať alebo spotrebovať do jedného roka po nadobudnutí platnosti tejto Dohody.

Čl.9

1. Známky zapísané a platné pred 1. januárom 1980, ktoré sú v rozpore

 1. s označeniami pôvodu "Porto", "Oporto", "Port", "Portwine" a inými prekladmi a "Pilsen", "Pilsner", "Pilsener", "Pils" a inými prekladmi chránených podľa tejto Dohody, sa môžu naďalej používať najneskoršie do uplynutia 2 rokov od nadobudnutia platnosti tejto Dohody;
 2. s označeniami uvádzanými v článkoch 2 a 3 alebo zapísanými do zoznamov pripojených k tejto Dohode, sa môžu naďalej používať najneskoršie do uplynutia 4 rokov od nadobudnutia platnosti tejto Dohody.

2. Známky zapísané a platné pred dátumom 1.januára 1980 a ktoré sú v rozpore s označeniami alebo vyobrazeniami uvádzanými v odseku 2 článku 6 sa môžu naďalej používať najneskoršie do uplynutia 4 rokov od nadobudnutia platnosti tejto Dohody.

3. Lehoty ustanovené v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa použijú aj na označenia, na ktoré sa táto Dohoda bude vzťahovať na podklade zmeny alebo doplnení zoznamov pripojených k tejto Dohode, a začínajú plynúť dňom, keď zmena alebo doplnenie nadobudne platnosť.

Čl.10

1. Zmluvné strany sa zhodujú v tom, že na dosiahnutie cieľov tejto Dohody zriaďujú Zmiešanú komisiu zloženú zo zástupcov oboch Zmluvných strán, ktorá sa zíde zakaždým, keď o to jedna alebo druhá Zmluvná strana požiada. Bude zasadať striedavo v Portugalsku a v Československu.

2. Zmiešaná komisia bude poverená posudzovať návrh na zmenu alebo rozšírenie zoznamov uvedených v prílohách A a B tejto Dohody, ako aj uznášať sa o otázkach vzťahujúcich sa na vykonávanie Dohody a o revízii Protokolu.

Uznesenia Zmiešanej komisie musia byť potvrdené výmenou nót medzi Zmluvnými stranami. Dané zmeny alebo doplnenia nadobudnú účinnosť dátumom oznámenia druhej Zmluvnej strany.

3. Každá Zmluvná strana môže obmedziť zoznam označení vzťahujúcich sa na výrobky alebo tovar pochádzajúce z jej územia oznámením druhej Zmluvnej strane, bez toho aby potrebovala súhlas druhej Zmluvnej strany.

4. Ak sa bude zoznam označení vzťahujúcich sa na výrobky alebo tovar pochádzajúce z územia jednej Zmluvnej strany meniť alebo rozširovať, použije sa ustanovenie článku 8 s tým, že lehota jedného roka začína plynúť od dátumu, keď druhá Zmluvná strana oznámi zmenu alebo doplnenie.

Čl.11

1.Táto Dohoda nevylučuje širšiu ochranu, ktorá sa v Zmluvných stranách poskytuje alebo v budúcnosti poskytne podľa vnútroštátnych právnych predpisov alebo iných medzinárodných dohôd označeniam chráneným podľa tejto Dohody.

2.Ustanovenia tejto Dohody nespôsobujú žiadnu zmenu ochrany vzťahujúcu sa na označenie pôvodu, ktoré k dátumu nadobudnutia platnosti tejto Dohody už požívajú ochranu na územiach oboch Zmluvných strán pre výrobky alebo tovar príslušnej Zmluvnej strany podľa Lisabonskej dohody o ochrane označení pôvodu a ich medzinárodnom zápise.

Čl.12

Úrad pre vynálezy a objavy Československa a Národný inštitút priemyselného vlastníctva Portugalska budú v pravidelnom styku, pokiaľ ide o návrhy predkladané Zmiešanej komisii, ako aj o všetky problémy vzťahujúce sa na vykonávanie tejto Dohody.

Čl.13

Zmluvné strany sa vynasnažia urovnať diplomatickou cestou všetky prípady porušenia tejto Dohody, o ktorých sa dozvedia.

Čl.14

1. Táto Dohoda nadobudne platnosť 30 dní od dátumu výmeny nót potvrdzujúcich, že ústavné predpisy boli splnené oboma Zmluvnými stranami.

2. Dohoda zostane v platnosti po neobmedzený čas, môže však byť vypovedaná písomne, kedykoľvek ktoroukoľvek zo Zmluvných strán vo výpovednej lehote najmenej jeden rok.

Dané v Lisabone 10. januára 1986 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach vo francúzskom jazyku.

Za vládu

Československej socialistickej republiky: : Ing.Milan Mlčoušek v.r.

Za vládu

Portugalskej republiky Pedro José Rodrigues Pires de Miranda v.r.

PROTOKOL

Zmluvné strany

prajúc si spresniť použitie niektorých ustanovení Dohody o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných zemepisných a podobných označení, dohodli sa na týchto ustanoveniach, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Dohody:

1. Touto Dohodou nie sú dotknuté ustanovenia upravujúce v každej zo Zmluvných strán dovoz výrobkov alebo tovaru.

2. Ochrana priznaná označeniam chráneným podľa článku 2 a 3 odsek 1 sa vzťahuje takisto na gramatické odvodeniny týchto označení, najmä, ak sú prídavnými alebo podstatnými menami.

3. Zodpovedajúce latinské výrazy sa považujú za preklady označení chránených podľa článkov 2 a 3 Dohody.

4. Zaradenie označenia "Portugal" do článku 3 odsek 1 Dohody nevylučuje, aby sa na území Československej socialistickej republiky používalo označenie vinnej odrody "Modrý Portugal" (Portugieser Blau) vždy ako označenie odrody pre identifikáciu tohto vína a so zmienkou o pôvode výrobku. Takisto zaradenie označenia "Vinho Verde" do prílohy B tejto Dohody nevylučuje, aby sa na území Československej socialistickej republiky používali v českom jazyku označenia vinnej odrody "Veltlínske zelené" (Grüner Weltliner) a "Sylvánské zelené" (Grüner Sylvaner).

5. Historické názvy každej z krajín v Československej socialistickej republike, uvedené v článku 2 ods.1 Dohody, sú Čechy, Morava, Slovensko.

6. Názvy území a krajov uvedené v článku 2 ods.1 Dohody sú:

 • Stredočeský
 • Juhočeský
 • Západočeský
 • Severočeský
 • Východočeský
 • Juhomoravský
 • Severomoravský
 • Praha
 • Bratislava
 • Západoslovenský
 • Stredoslovenský
 • Východoslovenský

7. Názvy území a krajov uvedené v článku 3 ods.1 Dohody sú tieto:

Územia:

 • Acores
 • Algarve
 • Alto Douro
 • Baixo Alentejo
 • Beira Alta
 • Beira Litoral
 • Douro Litoral
 • Estremadura (Portugal)
 • Madeira
 • Minho
 • Ribatejo
 • Tras-os-Montes

Kraje:

 • Angra-do-Heroismo
 • Aveiro
 • Beja
 • Braga
 • Braganca
 • Castelo Branco
 • Coimbra
 • Évora
 • Faro
 • Funchal
 • Guarda
 • Horta
 • Leiria
 • Lisboa
 • Ponta Delgada
 • Portalegre
 • Porto
 • Santarém
 • Setúbal
 • Viana do Castelo
 • Vila Real
 • Viseu

PRÍL.A

ZOZNAM
československých údajov o pôvode, označení pôvodu a iných zemepisných označení

1. Vína

 • Blatnický roháč
 • Bohemia
 • Bzenecká lipka
 • Chateau Bzenec
 • Chateau Radyně
 • Jihomoravský hrozen
 • Mělnické víno
 • Mikulovská romance
 • Pálavské bílé
 • Pavlovické ohnivé
 • Pražský výběr
 • Slovácký rubín
 • Valtické zámecké víno
 • Znojemský Bacchus
 • Žernosecké víno
 • Bratislavské hradné
 • Bratislavské hrozno
 • Cassovia
 • Čaro Zemplína
 • Čermanské červené
 • Ipeľské tajomstvo
 • Južnoslovenský výber
 • Košický poklad
 • Limbašský silván
 • Malokarpatské zlato
 • Modranská harmónia
 • Modranská zlatá perla
 • Modranské kráľovské
 • Modrokamenský krištál
 • Nitrianske hradné
 • Nitrianske knieža
 • Nitria
 • Orešanské červené
 • Pezinocké kláštorné
 • Račianska frankovka
 • Skalický rubín
 • Slovenské hrozno
 • Svätojurský muškatel
 • Šírava
 • Tokajské z československej tokajskej oblasti
 • Tokajské výbery z československej tokajskej oblasti
 • Zoborské zlato
 • Viniansky strapec
 • Posonium
 • Račiansky výber

2. Pekárenské a cukrárske výrobky

 • Františko-lázeňské oplatky
 • Karlovarské oplatky
 • Karlovarský suchar
 • Mariánsko-lázeňské oplatky
 • Pardubický perník

3. Pivo

 • Benešov
 • Branické pivo
 • Českobudějovické pivo
 • Českobudějovický Budvar
 • České pivo
 • Flekovské pivo
 • Chebské pivo
 • Karlovarský Karel IV.
 • Litovelské pivo
 • Lounské pivo
 • Mostecké pivo
 • Ostravar
 • Ostravské pivo
 • Plzeň, Pilsen
 • Plzeňské, Pilsen, Pilsener
 • Plzeňské pivo, Pilsener Bier
 • Plzeňský Prazdroj, Pilsener Urquell, Pilsen Urquell
 • Pils
 • Pivo Pražan
 • Protivínske pivo
 • Přerovské pivo
 • Radhost
 • Rakovnický Bakalář
 • Smíchovské pivo
 • Smíchovský staropramen
 • Starobrno
 • Třeboňský regent
 • Velkopopovický kozel
 • Velkopopovický světlý ležák
 • Nošovické pivo
 • Bratislavské pivo
 • Gemerské pivo
 • Gemer
 • Hurbanovské pivo
 • Košické pivo
 • Martinské pivo
 • Martinský zdroj
 • Michalovské pivo
 • Hurbanovský zlatý bažant
 • Nitrianske pivo
 • Nitriansky ležiak
 • Šarišské pivo
 • Topoľčianske pivo
 • Topvar
 • Urpín

4. Ryby a rybie výrobky

 • Třeboňský kapr

5. Mäso a mäsové výrobky

 • Česká vepřová plec
 • Kostelecké párky
 • Moravská klobása
 • Nitran
 • Pražská husa
 • Pražská masitá kachna
 • Pražská šunka

6. Poľnohospodárske výrobky (včítane tabaku)

 • Český chmel
 • Český slad
 • Klatovský karafiát
 • Hanácký ječmen
 • Tršický chmel-moravský
 • Úštěcký chmel-český
 • Žatecký chmel-český
 • Slovenský chmeľ
 • Slovenský slad
 • Československý cukor
 • Československý slad
 • Československý sladový jačmeň
 • Československý včelí med

7. Ovocie a zelenina

 • Český heřmánek, Chamomilla Bohemica
 • Malínský křen
 • Všetatská cibule
 • Znojemské okurky

8. Mliečne výrobky a syry

 • Krkonošský pivní sýr
 • Moravská cihla
 • Moravský bochník
 • Olomoucké tyčinky
 • Olomoucké tvarůžky
 • Sázavský sýr
 • Liptovská bryndza
 • Polianka
 • Slovenská parenica
 • Slovenský oštiepok

9. Vody a prírodné minerálne vody

 • Bílinská kyselka
 • Františko-lázeňská přírodní minerální voda
 • Karlovaská minerální voda
 • Karlovarská přírodní minerální voda
 • Karlovarská voda
 • Karlovarský mlýnský pramen
 • Kyselská (Kysibelská) Mattoniho kyselka
 • Luhačovická Vincentka
 • Luhačovická přírodní minerální voda
 • Mariánsko-lázeňská přírodní minerální voda
 • Mariánsko-lázeňská Rudolfka
 • Poděbradská minerální voda
 • Šaratica
 • Baldovská minerálna voda
 • Budišská minerálna voda
 • Cígeľská minerálna voda
 • Martinská minerálna voda
 • Korytnická minerálna voda
 • Liptovská minerálna voda Salvátor
 • Santovská minerálna voda
 • Slatinská minerálna voda

10. Minerálne soli

 • Darkovská jódová sůl
 • Karlovarská přírodní vřídelní sůl
 • Karlovarská sůl
 • Karlovarská vřídelní sůl
 • Piešťanské bahno
 • Prešovská soľ

11. Liehoviny

 • Karlovarská hořká
 • Karlovarská Becherovka
 • Praděd
 • Prostějovská starorežná
 • Slovácka borovička
 • Vizovická slivovice
 • Karpatská hořká
 • Karpatské Brandy
 • Trenčianska borovička

12. Výrobky zo skla a porcelánu

 • České sklo
 • Československé vianočné ozdoby
 • Český křišťál
 • Český porcelán
 • Duchcovský porcelán
 • Jablonecká krystalerie
 • Jablonecké sklo
 • Karlovarské sklo
 • Karlovarský křišťál
 • Karlovarský porcelán
 • Sázavské sklo
 • Škrdlovické sklo
 • Teplické sklo
 • Železnobrodské figurky
 • Železnobrodské sklo
 • Sklo z Lednických Rovní

13. Umeleckopriemyselné výrobky, výšivky, čipky

 • Česká keramika
 • Česká krajka
 • Chodská keramika
 • Jindřichohradecký gobelín
 • Kraslické krajky
 • Kunštátská keramika
 • Tupesská keramika
 • Slovácké kraslice
 • Valašskomeziříčský gobelín
 • Valašskomeziříčský ručně vázaný koberec
 • Vamberecká krajka
 • Znojemská keramika
 • Čičmianska výšivka
 • Ľubietovská keramika
 • Ľubietovská majolika
 • Modranská keramika
 • Modranská majolika
 • Pozdišovská keramika
 • Pozdišovská majolika
 • Važecké tkaniny a výšivky

14. Klenotnícke výrobky a bižutéria

 • Bijoux de Bohéme
 • Český granát
 • Český granátový šperk
 • Jablonecká bižutérie
 • Jablonické zboží
 • Kozákovské drahé kameny

15. Stroje, výrobky z ocele a železa a iné priemyselné výrobky

 • České boty
 • Ledenický nábytek
 • Lišovský nábytek
 • Ostravský koks
 • Rousínovský nábytek
 • Vítkovice
 • Vítkovická ocel

16. Hry, hračky, hudobné nástroje

 • Kraslické hudební nástroje
 • Příbramské hračky

17. Kamenné a kreamické výrobky, kameň, stavebné materiály, zeminy (minerály)

 • Český lupek
 • Hornobřížský kaolín
 • Mrákotínska žula
 • Sedlecký kaolín
 • Banskobeliansky dinas
 • Drevnický travertín
 • Slovenský haloyzit
 • Slovenský magnezit

PRÍL.B

I. Vína

A. Označenie vín vyrábaných v právne vymedzených oblastiach

1. Ušľachtilé vín

Regionálne   Subregionálne
označenie     označenie
pôvodu

 • Vinho do Porto (Porto), Oporto,
  • Cima Corgo
 • Porto, Portwine, Port, Porwine,
  • Baixo Corgo
 • Portwein, Portwijn e outras traducoes
  • Douro Superior
 • Vinho da Madeira (Madeira, MadereMadeira, Wine, Madeira Wein,Madeira Vin)
  • Belém
  • Camara de Lobos
  • Campanário Preces
  • Preces
  • Santo António
  • Santa Luzia
  • Sao Joao
  • Sao Martinho
  • Sao Pedro
  • Torre
  • Torrinha
  • Vargem

 

2. Ostatné vína

Regionálne   Subregionálne   Ostatné
označenie     označenie          označenia
pôvodu

 • Douro
  • Alijó
   • Armamar
  • Lamego
   • Favalos
  • Meda
   • Freixo de Espada a Cinta
  • Murca
   • Mesao Frio
  • Sabrosa
   • Moncorvo
  • Vila Real
   • Pegarinhos
   • Penajoia
   • Régua (Peso da Régua)
   • Sanfis do Douro
   • Sao Joao da Pequeira
   • Santa Marta de Penaquiao
   • Vila Flor
   • Vila Nova de Foscoa
 • Vinho Verde
  • Amarante
   • Amares
  • Basto
   • Arco de Val-de-Vez
  • Braga
   • Baiao
  • Lima (Portugal)
   • Barcelos
  • Moncao
   • Castelo de Paiva
  • Penafiel
   • Cinfaes
   • Fafe
   • Famalicao
   • Felqueiras
   • Guimaraes
   • Lousada
   • Marco de Canavezes
   • Paredes
   • Ponte de Barca
   • Ponte de Lima
   • Póvoa de Lanhoso
   • Santo Tirso
   • Vale de Cambra
   • Viana do Castelo ou simplesmente Viana
 • Dao
   • Ervedal da Beira
   • Mangualde
   • Nelas
   • Nogueira do Cravo
   • Penalva do Castelo
   • Santa Comba Dao
   • Sao Paio
   • Silgueíras
   • Tondela
   • Vila Nova de Tázem
 • Bucelas
 • Colares

 

 

B. Označenie vín vyrábaných v ostatných vymedzených oblastiach

1. Likérové vína

 • Estremadura (Portugal)
 • Lagoa (Algarve)
 • Moscatel de Pavaios (Douro)
 • Pico (Aqores)

2. Ostatné vína

 • Alcobaca
 • Bairrada
 • Torres (ou Torres Vedras)
 • Cartaxo (Ribatejo)
 • Borba (Alentejo)
 • Estremadura (Portugal-incluindo a regiao de Palmela)
 • Lafoes
 • Pinhel
 • Tarouca (Vale de Varosa)
 • Reguengos (ou Reguengos de Monsarás)
 • Vidigueira
 • Algarve

C. Ostatné zemepisné označenia

 • Águeda
 • Álcanhoes (Ribatejo)
 • Almeirim (Ribatejo)
 • Arrudo dos Vinhos (Torres Vedras)
 • Azueira (Torres Vedras)
 • Batalha (Alcobaca)
 • Vila Franca das Naves (Pinhel)
 • Benfica do Ribatejo (Ribatejo)
 • Bombarraô (Torres Vedras)
 • Cadaval (Torres Vedras)
 • Cantanhede (Bairrada)
 • Carvoeiro (Torres Vedras)
 • Chamusca (Ribatejo)
 • Chaves (Tras-os-Montes)
 • Cortes (Alcobaca)
 • Covilha (Pinhel)
 • Dois Portos (Torres Vedras)
 • Figueira de Castelo Rodrigo (Pinhel)
 • Fundao (Pinhel)
 • Guuxa - Alpiarca (Ribatejo)
 • Graciosa (Acores)
 • Granja Mourao (Reguengos)
 • Labrujeira (Torres Vedras)
 • Lagoa (Algarve)
 • Lagos (Algarve - Portugal)
 • Lourinha (Torres Vedras)
 • Macedo de Cavaleiros (Tras-os-Montes)
 • Martim-Rei-Sabugal (Tras-os-Montes)
 • Mealhada (Bairrada)
 • Mogofores (Bairrada)
 • Montijo (Palmela)
 • Olhalve (Torres Vedras)
 • Portalegre (Alentejo)
 • Portimao (Algarve)
 • Redondo (Reguengos)
 • Rio Maior (Ribatejo)
 • Riba Tua - Cachao (Tras-os-Montes)
 • Ribadouro-Mogadouro (Tras-os-Montes)
 • Ribeira de Cura - Vidago (Tras-os-Montes)
 • Santo Isidro de Pegoes - Pegoes Velhos (Palmela)
 • S.Mamede de Ventosa (Torres Vedras)
 • S.Romao - Armamar (Zona do Vale de Varosa)
 • Sobral de Monte Agraco (Torres Vedras)
 • Souselas (Bairrada)
 • Tavira (Algarve)
 • Tavora - Moimenta da Beira (Vale de Varosa)
 • Terra Fria - Braganca (Tras-os-Montes)
 • Tomar (Ribatejo)
 • Vale do Sorraia - Coruche (Ribatejo)
 • Vaplacos (Tras-os-Montes)
 • Vermelha (Torres Vedras)
 • Vidigueira - Alvito
 • Vilarinho do Bairro - Poutena (Bairrada)

II. - Výživa a poľnohospodárstvo

1. Cukrárske výrobky

 • Docaria regional do Algarve
 • Ovos Moles de Aveiro
 • Arrufadas e biscoitos de Coimbra
 • Cavacas das Caldas
 • Bolos de Mel da Madeira
 • Queijos doces de Tomar
 • Queijadas de Sintra

2. Rybie konzervy

 • Conservas de peixe do Algarve
 • Conervas de Atum dos Acores
 • Conservas da Madeira

3. Syry a výrobky živočíšneho pôvodu

 • Queijo de Serra
 • Queijo de Serpa
 • Queijo de Evora
 • Queijo do Rabacal
 • Queijo de Castelo Branco
 • Presuntos de Chaves
 • Alheiras de Mirandela
 • Carnes Fumadas de Castelo Branco
 • Mel de Castelo Branco

4. Ovoce a kvetiny

 • Ameixas de Elvas
 • Amendoas do Algerve
 • Amendoas do Alto Duoro
 • Ananás dos Acores
 • Azeitonas de conserva do Alto Douro
 • Azeitonas de conserva de Elvas
 • Frutos de Alcobaca
 • Figos secos do Algarva
 • Laranjas de Setúbal
 • Laranjas do Duoro
 • Melao de Almeirim
 • Morangos de Sintra
 • Morangos do Algarve
 • Pero Bravo esmolfo da Beira
 • Flores da Madeira

5. Minerálne a termálne vody

 • Água do Areiro
 • Água da Bela Vista de Setúbal
 • Água do Castelo do Pisoes-Moura
 • Água do Castelo de Vide
 • Água de Caldas de Monchique
 • Água da Curia
 • Água de Carvalhelhos
 • Água do Ceres
 • Água de Melgaco
 • Água do Luso
 • Água de Pedras Salgadas
 • Água de Vidago
 • Água do Vimeiro

6. Liehové nápoje

 • Ginginha Portuguesa
 • Licor de Singeverga
 • Ponche da Madeira
 • Aguardente de Medronho do Algarve
 • Rum da Madeira

III . Predmety umeleckej a priemyselnej výroby

1. Výrobky z porcelánu, fajansy, kameniny a skla

 • Ceramica de Alcobala
 • Ceramica dos Acores
 • Ceramica de Barcelos
 • Loica de Coimbra
 • Ceramica das Caldas da Rainha
 • Barros de Redondo
 • Ceramica de Viana do Castelo
 • Faiancas e Porcelanas Vista Alegre
 • Vidros da Marinha Grande

2. Výrobky z medi a kovaného železa

 • Cobres de Evora
 • Cobres de Loulé
 • Cobres de Reguengo
 • Ferro forjado de Evora

3. Prútené výrobky, korok a nábytok

 • Cestaria do Algarve
 • Cestaria da Madeira
 • Corticas de Evora
 • Corticas de Portalegre
 • Móveis do Funchal
 • Móveis Alentejanos
 • Móveis de Viseu

4. Výšivky, tapisérie, čipky a iné textílie

 • Bordados de Castelo Branco
 • Bordados da Madeira
 • Borbados de Viana do Castelo
 • Tapetes de Beiriz
 • Tapecarias da Madeira
 • Tapecarias de Portalegre
 • Rendas de Peniche
 • Mantas de Reguengo
 • Tapetes de Arraiolos

5. Zlatnícke, klenotnícke a jemné práce

 • Ourivesaria, Joalharia e Filigrama de Gondomar
 • Ourivesaria do Porto

6. Mramory

 • Mármores de Borba
 • Mármores de Estremoz
 • Mármores de Escoural
 • Mármores de Pero Pinheiro
 • Mármores de Vila Vicosa
 • Mármores de Viana do Alentejo

7. Žuly

 • Granitos de Monforte
 • Granitos de Santa Eulália