Vyhláška č. 550/1990 Zb.

federálneho úradu pre vynálezy z 11.12.1975 o konaní vo veciach vynálezov a priemyselných vzorov

Federálny úrad pre vynálezy po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa ustanovenia 88 ods.1 zákona č.527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch (ďalej len "zákon") ustanovuje:

 

PRVÁ HLAVA

KONANIE O VYNÁLEZOCH

Prvý oddiel

Prihláška vynálezu

§1

Prihláška vynálezu sa podáva písomne na Federálnom úrade pre vynálezy (ďalej len "Úrad") v českom alebo slovenskom jazyku.

§2

(1) Prihláška vynálezu musí obsahovať žiadosť o udelenie patentu vo dvojakom vyhotovení, opis vynálezu, prípadne jeho výkresy, najmenej jeden patentový nárok a anotáciu v jednom hlavnom vyhotovení a dvoch vedľajších a potrebné prílohy. Hlavné vyhotovenie musí umožňovať kvalitnú reprodukciu, prípadne tlač.

(2) Ak prihlasovateľ nie je pôvodcom vynálezu, prípadne ak nemá právo na patent podľa ustanovení 9 zákona, musí byť k prihláške vynálezu priložený doklad o nadobudnutí práva na patent.

Žiadosť o udelenie patentu

§3

(1) Žiadosť o udelenie patentu musí obsahovať:

a) priezvisko, meno, bydlisko, štátnu príslušnosť prihlasovateľa; ak je prihlasovateľom právnická osoba, jej názov a sídlo;

b) priezvisko, meno, bydlisko, štátnu príslušnosť pôvodcu vynálezu, ak nie je prihlasovateľom;

c) priezvisko, meno a sídlo zástupcu, ak je prihlasovateľ zastúpený; ak je prihlasovateľ zastúpený právnickou osobou, uvedie sa jej názov a sídlo;

d) názov vynálezu;

e) prejav vôle prihlasovateľa, že žiada o udelenie patentu;

f) podpis prihlasovateľa alebo jeho zástupcu.

(2) Vyhotovenie žiadosti o udelenie patentu musí zodpovedať ustanovenému štandardu.

§4

(1) Ak prihlasovateľ uplatňuje právo prednosti z medzinárodnej zmluvy podľa ustanovení 27 zákona, musí v žiadosti uviesť dátum podania prihlášky, z ktorej právo prednosti odvodzuje, jej číslo a štát, v ktorom sa táto prihláška podala, prípadne orgán, na ktorom sa podala prihláška podľa medzinárodnej zmluvy.

(2) Ak prihlasovateľ uplatňuje niekoľko práv prednosti, musí uviesť súčasne, ku ktorému patentovému nároku sa ktoré právo prednosti vzťahuje.

§5

Ak žiadosť o udelenie patentu podáva niekoľko spolu prihlasovateľov a ak nemajú spoločného zástupcu, musia uviesť v žiadosti označenie toho, ktorému z nich sa majú správy a rozhodnutia Úradu zasielať.

§6

Opis vynálezu

 

(1) Opis vynálezu musí obsahovať:

a) názov vynálezu;

b) oblasť techniky, ktorej sa vynález týka;

c) charakteristiku doterajšieho stavu techniky;

d) vysvetlenie podstaty vynálezu a jeho výhody, prípadne nevýhody oproti doterajšiemu
stavu techniky;

e) objasnenie výkresov, ak sú priložené;

f) príklady uskutočnenia vynálezu;

g) spôsob priemyselnej využiteľnosti vynálezu.

(2)Jedno z vedľajších vyhotovení opisu vynálezu musí podpísať prihlasovateľ alebo je
ho zástupca.

(3) Vyhotovenie opisu vynálezu musí zodpovedať ustanovenému štandardu.

§7

Osobitosti opisu vynálezu

produkčných mikroorganizmov

(1) Pokiaľ je predmetom vynálezu priemyselný produkčný mikroorganizmus alebo iný biotechnologický produkt, spôsob jeho výroby alebo jeho použitia, musia byť vymedzené jeho morfologické a fyziologické vlastnosti, uvedené depozitné číslo vo verejnej zbierke a formou reprodukovateľného príkladu podaný dôkaz o tom, že sa získal umelo.

(2) Na výzvu Úradu je prihlasovateľ povinný doložiť splnenie povinnosti podľa ustanovenia 26 ods. 2 zákona.

§8

Patentové nároky

(1) Patentové nároky musia vymedziť predmet, pre ktorý sa požaduje ochrana. Musia byť jasné, stručné a podložené opisom. Jedno z vedľajších vyhotovení patentových nárokov musí prihlasovateľ alebo jeho zástupca podpísať.

(2) Vyhotovenie patentových nárokov musí zodpovedať ustanovenému štandardu.

§9

Výkresy

Podstata vynálezu sa v prípade potreby znázorní schématickým zobrazením princípu a všetkých znakov, na ktorých je vynález založený. Vyhotovenie výkresu musí zodpovedať ustanovenému štandardu; jedno z vedľajších vyhotovení výkresu musí prihlasovateľ alebo zástupca podpísať.

§10

Anotácia

(1) Anotácia slúži výlučne pre technickú informáciu.

(2) Anotácia musí obsahovať názov vynálezu a stručné zhrnutie toho, čo je uvedené v opise, v patentových nárokoch a na výkresoch.

(3) Vyhotovenie anotácie musí zodpovedať ustanovenému štandardu. Anotácia sa môže upraviť z úradnej moci.

Druhý oddiel

Konanie o prihláške vynálezu

§11

(1) Na prihláške vynálezu vyznačí Úrad dátum jej podania, pridelí jej spisovú značku a vydá prihlasovateľovi potvrdenie o podaní prihlášky vynálezu.

(2) Prihláška vynálezu sa považuje za podanú, ak obsahuje označenie prihlasovateľa, prejav jeho vôle o udelenie patentu, časť predstavujúcu zjavne opis vynálezu a patentový nárok.

§12

Podanú prihlášku vynálezu zapíše Úrad do registra prihlášok vynálezov. Do registra prihlášok vynálezov sa zapisuje:

a) spisová značka prihlášky vynálezu;

b) zatriedenie vynálezu podľa medzinárodného patentového triedenia;

c) dátum podania prihlášky vynálezu;

d) priezvisko, meno a bydlisko pôvodcu vynálezu;

e) označenie prihlasovateľa a jeho zástupcu, ak je zastúpený;

f) názov vynálezu;

g) údaj o uplatnenom práve prednosti podľa medzinárodnej zmluvy, pokiaľ prichádza do úvahy;

h) označenie pracovníka Úradu, ktorému bola prihláška pridelená na konanie;

i) ponuka licencie;

j) údaje k jednotlivým podaniam vo veci a úkonoch Úradu.

§13

Vylúčené prihlášky vynálezu

(1) Ak Úrad zistí, že prihláška vynálezu nevyhovuje požiadavke ustanovenia 26 ods. 1 zákona, vyzve prihlasovateľa, aby tento nedostatok v ustanovenej lehote odstránil. Vylúčené prihlášky vynálezu majú právo prednosti z pôvodnej prihlášky vynálezu, ak ich prihlasovateľ podá do 3 mesiacov od odstránenia vady pôvodnej prihlášky. Prihlasovateľ môže rozdeliť prihlášku vynálezu do udelenia patentu aj z vlastného podnetu.

(2) Ak dôjde k vylúčeniu, prípadne rozdeleniu prihlášky po začatí úplného prieskumu podľa 33 zákona, považuje sa vylúčená prihláška za prihlášku, pri ktorej sa podala žiadosť o úplný prieskum.

(3) Prihlasovateľ je pri vylúčenej prihláške povinný zaplatiť správne poplatky zodpovedajúce stavu konania o pôvodnej prihláške v čase vylúčenia.

§14

Prípustné zmeny v prihláške vynálezu

Úpravy a zmeny vykonané v prihláške vynálezu v priebehu konania nesmú ísť nad rámec jej pôvodného podania.

§15

Úplný prieskum

(1) Ak sa úplný prieskum prihlášky vynálezu začal na žiadosť inej osoby než prihlasovateľa, prípadne ak sa začal z úradnej moci, upovedomí o tom Úrad prihlasovateľa.

(2) Ak o úplný prieskum prihlášky vynálezu požiada nezávisle od seba niekoľko osôb, začne Úrad úplný prieskum na žiadosť, ktorá mu došla najskôr. O tom upovedomí osoby, ktoré podali žiadosť neskôr.

§16

Patentový register

(1) Vynález, na ktorý sa udelil patent, zapíše Úrad do patentového registra.

(2) Do patentového registra sa pri každom vynáleze zapisuje:

a) číslo patentu;

b) dátum udelenia patentu;

c) dátum zverejnenia udelenia patentu vo Vestníku Federálneho úradu pre vynálezy
(ďalej len "Vestník");

d) názov vynálezu;

e) dátum podania prihlášky vynálezu a jej spisovú značku;

f) dátum zverejnenia prihlášky vynálezu;

g) údaj o uplatnenom práve prednosti podľa medzinárodnej zmluvy, pokiaľ prichádza do
úvahy;

h) majiteľ patentu, sídlo (bydlisko), prípadne jeho zástupca;

i) zatriedenie vynálezu podľa medzinárodného patentového triedenia;

j) priezvisko, meno a bydlisko pôvodcu vynálezu;

k) prevod patentu;

l) licencia;

m) ponuka licencie;

n) nútená licencia;

o) právo predchádzajúceho užívateľa;

p) zrušenie, prípadne čiastočné zrušenie patentu;

r) platby správnych poplatkov za patent;

s) zánik patentu;

t) ďalšie rozhodné údaje.

§17

Zápis licencie

(1) Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do patentového registra sa podáva písomne na Úrade.

(2) K žiadosti sa prikladajú dve vyhotovenia licenčnej zmluvy, z ktorých musí byť zrejmé označenie vynálezu, na ktorého využitie sa poskytuje licencia, nadobúdateľ práv z licencie a rozsah poskytnutých práv.

 

Tretí oddiel

Konanie o medzinárodnej prihláške vynálezu

§18

Medzinárodné prihlášky vynálezov (ďalej len "medzinárodné prihlášky") podľa ustanovenia 24 ods. 2 zákona sa podávajú na Úrade v trojakom vyhotovení v anglickom alebo nemeckom alebo francúzskom alebo ruskom jazyku v zvislosti od rokovacieho jazyka orgánu pre medzinárodnú rešerš.

§19

(1) Prihlasovateľ medzinárodnej prihlášky, ktorou sa žiada o udelenie patentu v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike na základe medzinárodnej zmluvy, je povinný predložiť Úradu, ak je úradom určeným, v lehote 21 mesiacov od vzniku práva prednosti trojmo jej preklad do českého alebo do slovenského jazyka a zaplatiť príslušné poplatky podľa osobitného predpisu. Ak je Úrad zvoleným úradom, je prihlasovateľ povinný predložiť trojmo jej preklad do českého alebo slovenského jazyka a zaplatiť príslušné poplatky v lehote 30 mesiacov od vzniku práva prednosti.

(2) Pokiaľ prihlasovateľ splní podmienky uvedené v odseku 1, Úrad môže na žiadosť prihlasovateľa začať konanie o medzinárodnej prihláške aj pred lehotami uvedenými v odseku 1.

 

Štvrtý oddiel

Určovacie konanie, konanie o zrušení patentu,

konanie o nútenej licencii a konanie o zmene

autorského osvedčenia na patent

§20

Určovacie konanie

(1) Žiadosť o určenie, či určitý predmet spadá alebo nespadá do rozsahu určitého patentu, podáva sa na Úrade písomne vo dvoch vyhotoveniach.

(2) V žiadosti treba osvedčiť právny záujem na určení, uviesť potrebné údaje a pripojiť podklady potrebné na vydanie rozhodnutia. Podklady sa predkladajú v štyroch vyhotoveniach.

(3) Úrad vyzve účastníkov konania, aby sa k žiadosti vyjadrili, a ak to treba, predložili potrebné podklady. Ak sa nevyjadria v ustanovenej lehote, nie je to na prekážku rozhodnutiu o žiadosti.

§21

Konanie o zrušenie patentu

(1) Návrh na zrušenie patentu sa podáva na Úrade písomne vo dvoch vyhotoveniach.

(2) Návrh musí byť vecne odôvodnený a zároveň sa musia doložiť alebo navrhnúť dôkazné prostriedky.

(3) Úrad vyzve majiteľa patentu, aby sa k návrhu vyjadril; ak sa nevyjadrí v ustanovenej lehote, nie je to na prekážku rozhodnutiu o návrhu.

§22

Konanie o nútenej licencii

(1) Žiadosť o udelenie nútenej licencie sa podáva na Úrade písomne vo dvoch vyhotoveniach.

(2) Žiadosť musí byť vecne odôvodnená a doložená.

(3) V rozhodnutí o udelení nútenej licencie Úrad uvedie rozsah licencie.

§23

Konanie o zmene autorského osvedčenia na patent

(1) Pôvodca vynálezu uvedeného v ustanovení 81 ods. 4 zákona podáva žiadosť o prevod platného autorského osvedčenia na patent na Úrade dvojmo.

(2) Ak vynález uvedený v odseku 1 vytvorilo viac pôvodcov spoločnou tvorivou prácou, musia podať žiadosť o prevod autorského osvedčenia na patent spoločne. Ak spolupôvodcovia nemajú spoločného zástupcu, uvedú v žiadosti meno a adresu toho, komu sa má rozhodnutie Úradu doručiť.

(3) Žiadosť o zmenu autorského osvedčenia na patent musí obsahovať názov vynálezu, číslo autorského osvedčenia a dátum jeho udelenia a označenie organizácie, ktorá má k vynálezu právo hospodárenia alebo bola týmto právom poverená.

(4) Úrad žiadosť o zmenu autorského osvedčenia na patent zverejní vo Vestníku. K prevodu autorského osvedčenia na patent môže ktokoľvek podať v lehote 3 mesiacov od zverejnenia žiadosti o zmenu autorského osvedčenia na patent námietky. Zmeškanie tejto lehoty nemožno odpustiť.

(5) Úrad rozhodnutie o zmene autorského osvedčenia na patent zverejní vo Vestníku.

(6) Patent udelený na základe žiadosti o zmenu autorského osvedčenia na patent platí 15 rokov od dátumu podania prihlášky vynálezu; práva z patentu udeleného na základe žiadosti o zmenu autorského osvedčenia na patent vzniknú odo dňa zverejnenia žiadosti o zmenu autorského osvedčenia na patent vo Vestníku.

DRUHÁ HLAVA

KONANIE O PRIEMYSELNÝCH VZOROCH

Prvý oddiel

Prihláška priemyselného vzoru

§24

(1) Prihláška priemyselného vzoru sa podáva písomne na Úrade v českom alebo slovenskom jazyku.

(2) Hromadná prihláška priemyselného vzoru môže obsahovať najviac dvadsať vyriešení vonkajšej úpravy výrobkov toho istého druhu alebo súbor výrobkov určených na spoločné použitie, ktoré platia do jednej triedy výrobkov.

§25

(1) Prihláška priemyselného vzoru musí obsahovať žiadosť o zápis priemyselného vzoru do registra, vyobrazenie priemyselného vzoru v jednom hlavnom a štyroch vedľajších vyhotoveniach, prípadne jeho opis v piatich vyhotoveniach.

(2) Pri hromadnej prihláške priemyselného vzoru musí byť vyobrazenie priemyselného vzoru, prípadne opis predložený pre každé vyriešenie vonkajšej úpravy. Každé vyriešenie vonkajšej úpravy sa musí očíslovať arabskými číslicami.

(3) K hromadnej prihláške priemyselného vzoru sa musí priložiť zoznam výrobkov obsiahnutých v prihláške.

(4) Ak prihlasovateľ nie je pôvodcom priemyselného vzoru, prípadne ak nemá právo podať prihlášku priemyselného vzoru podľa ustanovení 44 zákona, musí sa k prihláške priemyselného vzoru priložiť doklad o práve podať prihlášku priemyselného vzoru.

Žiadosť o zápis priemyselného vzoru do registra

§26

Žiadosť o zápis priemyselného vzoru musí obsahovať:

a) priezvisko, meno, bydlisko, štátnu príslušnosť prihlasovateľa; ak je prihlasovateľom právnická osoba, jej názov a sídlo;

b) priezvisko, meno, bydlisko, štátnu príslušnosť pôvodcu priemyselného vzoru, ak nie je prihlasovateľom priemyselného vzoru;

c) priezvisko, meno, sídlo zástupcu, ak je prihlasovateľ zastúpený, ak je prihlasovateľ zastúpený právnickou osobou, uvedie sa jej názov a sídlo;

d) názov priemyselného vzoru;

e) prejav vôle prihlasovateľa, že žiada o zápis priemyselného vzoru do registra;

f) podpis prihlasovateľa alebo jeho zástupcu.

§27

Ak prihlasovateľ uplatňuje právo prednosti z medzinárodnej zmluvy podľa ustanovenia 48 ods.2 zákona, musí v žiadosti uviesť dátum podania prihlášky, z ktorej právo prednosti odvodzuje, jej číslo a štát, v ktorom sa táto prihláška podala.

§28

(1) Úrad môže priznať jednotlivým výstavám usporadúvaným na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky právo, aby pôvodcovia priemyselných vzorov mohli uplatniť pre výrobky vystavené na týchto výstavách právo prednosti (výstavnú prioritu).

(2) Priznanie práva domáhať sa výstavnej priority pre výstavu úrad zverejní vo Vestníku.

§29

(1) Ak prihlasovať uplatňuje výstavnú prioritu podľa ustanovenia 49 zákona, musí v žiadosti uviesť dobu, keď bol výrobok vnesený do výstavy, a dobu konania výstavy.

(2) K prihláške, v ktorej sa uplatňuje výstavná priorita, sa musí pripojiť potvrdenie usporiadateľa výstavy o tom, že sa výrobok vyobrazený, prípadne opísaný v prihláške priemyselného vzoru zhoduje s výrobkom vystaveným alebo na výstave predvedeným, a údaj o dátume, keď bol výrobok do výstavy vnesený alebo na výstave predvedený.

§30

Ak prihlášku priemyselného vzoru podáva niekoľko spoluprihlasovateľov a ak nemajú spoločného zástupcu, musia uviesť v žiadosti označenie toho, ktorému z nich sa majú správy a rozhodnutia Úradu zasielať.

Vyobrazenia

§31

Všetky charakteristické znaky vonkajšej úpravy výrobku sa musia výrazne vyobraziť na fotografiách alebo na výkresoch (nie však výrobných alebo konštrukčných), a to v toľkých pohľadoch, aby z nich boli zrejmé tvarové, obrysové alebo farebné zvláštnosti vonkajšej úpravy výrobku. Jedno vyhotovenie vyobrazenia musí prihlasovateľ alebo jeho zástupca podpísať.

§32

(1) Fotografie alebo výkresy musia vyhovovať požiadavkám pre tlač a reprodukciu.

(2) Fotografia alebo výkres musia mať formát najmenej A6, najviac A5. Ak má byť predmetom ochrany aj farebné usporiadanie vonkajšej úpravy výrobku, musia sa predložiť farebné vyobrazenia.

(3) Fotografie vonkajšej úpravy výrobku sa podávajú v piatich vyhotoveniach. Výkresy vonkajšej úpravy výrobku sa podávajú v jednom hlavnom a v štyroch vedľajších vyhotoveniach.

(4) Jednotlivé súčasti sa na výkresoch označujú priebežne vzťahovými značkami (arabskými číslicami, prípadne normalizovanými symbolmi) v súlade s označením v opise. Slovné texty a vysvetlivky sa nesmú na fotografiách a výkresoch uvádzať.

§33

Opis priemyselného vzoru

(1) Opis priemyselného vzoru musí obsahovať písomné zhrnutie tých znakov, v ktorých najmä spočíva novosť vyriešenia vonkajšej úpravy výrobku. Jedno vyhotovenie opisu priemyselného vzoru musí prihlasovateľ alebo jeho zástupca podpísať.

(2) Použité odborné názvoslovie musí byť všeobecne používané.

(3) Opis priemyselného vzoru musí vyhovovať požiadavkám pre tlač a reprodukciu.

 

Druhý oddiel

Konanie o prihláške priemyselného vzoru

§34

(1) Na prihláške priemyselného vzoru vyznačí Úrad dátum jej podania, zapíše ju do registra prihlášok priemyselných vzorov a vydá prihlasovateľovi potvrdenie o podaní prihlášky priemyselného vzoru.

(2) Prihláška priemyselného vzoru sa považuje za podanú, ak obsahuje označenie prihlasovateľa, prejav jeho vôle o zápis priemyselného vzoru do registra a vyobrazenie vonkajšej úpravy výrobku, pre ktorú sa požaduje ochrana.

§35

Do registra prihlášok priemyselných vzorov sa zapisuje:

a) spisová značka prihlášky priemyselného vzoru podľa medzinárodného triedenia;

b) názov a zatriedenie priemyselného vzoru podľa medzinárodného triedenia;

c) dátum prihlásenia priemyselného vzoru, prípadne údaj o práve prednosti;

d) priezvisko, meno a bydlisko pôvodcu priemyselného vzoru;

e) označenie prihlasovateľa a jeho zástupcu, ak je zastúpený;

f) názov priemyselného vzoru;

g) údaj o uplatnenom práve prednosti podľa medzinárodnej zmluvy, pokiaľ prichádza do úvahy, prípadne o práve prednosti v výstavy;

h) označenie pracovníka Úradu, ktorému sa prihláška pridelila na konanie;

i) údaje k jednotlivým podaniam vo veci a v úkonoch Úradu.

§36

Hromadnú prihlášku priemyselného vzoru prerokuje Úrad ako celok.

§37

Na žiadosť prihlasovateľa Úrad nezapíše priemyselný vzor, k ktorom rozhodol, že spĺňa podmienky ustanovené zákonom, do registra priemyselných vzorov skôr ako po uplynutí šiestich mesiacov od podania prihlášky priemyselného vzoru.

§38

Do registra priemyselných vzorov sa pri každom priemyselnom vzore zapisuje:

a) číslo zápisu priemyselného vzoru a dátum rozhodnutia Úradu o zápise;

b) názov a zatriedenie priemyselného vzoru podľa medzinárodného triedenia;

c) dátum prihlásenia priemyselného vzoru, prípadne údaj o práve prednosti;

d) meno, priezvisko a bydlisko (názov a sídlo) majiteľa priemyselného vzoru, prípadne
jeho zástupcu;

e) spisová značka prihlášky priemyselného vzoru;

f) meno, priezvisko a bydlisko pôvodcu priemyselného vzoru;

g) prevod priemyselného vzoru;

h) licenčné zmluvy;

i) právo predchádzajúceho užívateľa;

j) výmaz priemyselného vzoru z registra;

k) predĺženie doby platnosti zápisu priemyselného vzoru v registri;

l) zánik zápisu priemyselného vzoru v registri.

§39

V osvedčení o zápise priemyselného vzoru uvedie Úrad údaje uvedené v ustanovení 38 písm. a) až f).

§40

O predĺženie doby platnosti zápisu priemyselného vzoru do registra sa žiada písomne.

 

Tretí oddiel

Určovacie konanie,

konanie o výmaze priemyselného vzoru

z registra a zápis licencie

§41

Určovacie konanie

(1) Žiadosť o určenie, či vonkajšia úprava v žiadosti zobrazená alebo aj opísaná spadá alebo nespadá do rozsahu určitého zapísaného priemyselného vzoru, sa podáva na Úrade písomne vo dvoch vyhotoveniach.

(2) V žiadosti treba osvedčiť právny záujem na určení, uviesť potrebné údaje a pripojiť podklady potrebné na vydanie rozhodnutia. Podklady sa predkladajú v štyroch vyhotoveniach.

(3) Úrad vyzve účastníkov konania, aby sa k žiadosti vyjadrili, a ak treba, predložili potrebné podklady. Ak sa nevyjadria v ustanovenej lehote, nie je to na prekážku rozhodnutiu o žiadosti.

§42

Konanie o výmaze

priemyselného vzoru z registra

(1) Návrh sa podáva na Úrade písomne včítane príloh vo dvoch vyhotoveniach.

(2) Návrh sa musí vecne odôvodniť a zároveň sa musia doložiť alebo navrhnúť dôkazné prostriedky.

(3) Úrad vyzve majiteľa priemyselného vzoru, aby sa k návrhu vyjadril. Ak sa nevyjadrí v ustanovenej lehote, nie je to na prekážku rozhodnutiu o návrhu.

§43

Zápis licencie

(1) Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra priemyselných vzorov sa podáva písomne na Úrade.

(2) K žiadosti sa prikladajú dve vyhotovenia licenčnej zmluvy, z ktorej musí byť zrejmé označenie zapísaného priemyselného vzoru, na ktorého využitie sa poskytuje licencia, nadobúdateľ práv z licencie a rozsah poskytnutých práv.

TRETIA HLAVA

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

§44

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.

Predseda:

Ing. Jakl v. r.