Vyhláška č. 350/1991 Zb.

Federálneho úradu pre vynálezy z 23.6.1991 o odmeňovaní patentových zástupcov

 

Federálny úrad pre vynálezy po dohode s Komorou patentových

zástupcov podľa 39 zákona č. 237/1991 Zb. o patentových zástupcoch ustanovuje:

 

Všeobecné ustanovenia

§1

Patentový zástupca poskytuje odbornú pomoc fyzickým a právnickým osobám vo veciach týkajúcich sa priemyselného vlastníctva za odmenu, ktorej výška a spôsob jej určenia sa spravuje ustanoveniami tejto vyhlášky.

§2

(1) Odmeňujú sa jednotlivé úkony odbornej pomoci alebo úplné vybavenie veci alebo poskytovanie odbornej pomoci v určitom rozsahu po určitú dobu.

(2) V odmene je zahrnutá aj úhrada za administratívne a iné práce vykonávané v súvislosti s poskytovaním odbornej pomoci.

§3

Pri uzavieraní zmluvy o poskytnutí odbornej pomoci sa patentový zástupca dohodne s osobou, ktorá ho požiadala o jej poskytnutie (ďalej len "klient"),, na

a) druhu odmeny,

b) prípadnom znížení alebo zvýšení základnej sadzby hodinovej odmeny alebo na výške paušálnej odmeny alebo podielovej odmeny alebo na výške odmeny za jednotlivé úkony odbornej pomoci.  

§4

Patentový zástupca môže poskytnúť odbornú pomoc bezplatne, len ak ide o jednoduchú informatívnu poradu alebo z majetkových a sociálnych dôvodov na strane klienta.  

§5

Odmena patentového zástupcu

(1) Výška odmeny sa dojednáva:

a) podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci a hodinovej sadzby (hodinová odmena),

b) paušálnou sumou (paušálna odmena),

c) podielom na hodnote prerokúvanej veci (podielová odmena),

d) za jednotlivé úkony odbornej pomoci (tarifná odmena).

(2) Spôsoby dojednania odmeny podľa odseku 1 sa môžu kombinovať.

Hodinová odmena

§6

(1) Základná sadzba hodinovej odmeny je 200 Kčs za každú začatú hodinu.

(2) Patentový zástupca sa môže dohodnúť s klientom na znížení základnej sadzby hodinovej odmeny až na polovicu. Na jej zvýšení až na trojnásobok sa môže dohodnúť s klientom, ak ide o vec mimoriadne obťažnú alebo ak je na jej vybavenie potrebné použiť cudzie právo alebo cudzí jazyk.

(3) Pri poskytovaní jednoduchej porady možno dohodnúť základnú sadzbu hodinovej odmeny delenú na začaté štvrťhodiny.

§7

(1) Ak sa patentový zástupca dohodne s klientom na hodinovej odmene, je povinný

a) informovať ho o predpokladanom časovom rozsahu prác,

b) upozorniť ho vopred písomne na podstatné prekročenie pôvodne predpokladaného časového rozsahu odbornej pomoci; inak nemá právo na zaplatenie rozdielu v odmene.

(2) Patentový zástupca je povinný predložiť klientovi pri vyúčtovaní časovú špecifikáciu práce

Paušálna odmena

§8

(1) Paušálna odmena sa môže dojednať za

a) úplné vybavenie veci alebo súboru vecí

b) poskytovanie odbornej pomoci v určitom časovom období alebo po dobu neurčitú.

(2) Výška paušálnej odmeny sa dojednáva so zreteľom na predpokladanú vecnú a časovú náročnosť práce a na základnú sadzbu hodinovej odmeny.

§9

Ak patentový zástupca neposkytuje odbornú pomoc až do úplného vybavenia veci alebo ak ju neposkytuje po celé dojednané obdobie, prislúcha mu pomerná časť dohodnutej paušálnej odmeny; v takom prípade je povinný predložiť klientovi špecifikáciu práce.

§10

Podielová odmena

(1) Podielová odmena sa môže dojednávať vo forme podielu na hodnote prerokúvanej veci, pokiaľ to povaha veci pripúšťa.

(2) Podielová odmena nesmie prevyšovať 20% hodnoty prerokúvanej veci.

§11

Tarifná odmena

(1) Odmenu za jednotlivé úkony odbornej pomoci dojednáva patentový zástupca s klientom podľa tarify, ktorej sadzby sa určia s prihliadnutím na odbornú a časovú náročnosť vykonaného úkonu odbornej pomoci.

(2) Úkonmi odbornej pomoci sa rozumejú najmä:

a) prvé rokovanie s klientom včítane prevzatia a prípravy zastúpenia,

b) ďalšie rokovanie s klientom presahuje jednu hodinu,

c) písomne podanie na Federálnom úrade pre vynálezy, prípadne inom správnom orgáne,

d) osobná účasť v konaní pred Federálnym úradom pre vynálezy, prípadne iným správnym orgánom,

e) vykonanie rešerše,

f) odborná analýza prípadu, spracovanie prihlášky predmetu priemyselného vlastníctva,

g) spracovanie a podanie opravného prostriedku, návrhu na výmaz, obnovu, návrhu na určovanie alebo zrušovacie konanie, zmluvy o prevode priemyselného vlastníctva, licenčnej zmluvy,

h) spísanie listiny o právnom úkone.

(3) Za úkony odbornej pomoci neuvedené v odseku 2 patrí odmena ako za úkony, ktorým sú svojou povahou a účelom najbližšie. Hotové výdavky a náhrada za zameškaný čas

§12

Patentový zástupca má popri nároku na odmenu tiež nárok na

a) úhradu hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s poskytovaním odbornej pomoci; najmä na cestovné výdavky, poštovné, znalecké posudky, poplatky, preklady a odpisy,

b) náhradu za zameškaný čas.

§13

(1) Patentový zástupca sa môže dohodnúť s klientom na druhu a výške niektorých hotových výdavkov, ktorých vynaloženie sa predpokladá v súvislosti s poskytovaním odbornej pomoci.

(2) Ak sa patentový zástupca dohodne s klientom na odmene, môže sa s ním dohodnúť aj na paušálnej sume ako úhrade všetkých alebo niektorých hotových výdavkov, ktorých vynaloženie sa predpokladá v súvislosti s poskytovaním odbornej pomoci. Klient potom nemôže požadovať pri vyúčtovaní špecifikáciu týchto hotových výdavkov a patentový zástupca nemôže požadovať náhradu tých hotových výdavkov, o ktoré sa dohodnutá paušálna suma prekročila.

(3) Výška úhrady cestovných výdavkov sa riadi právnymi predpismi o cestovných náhradách, 1) pokiaľ táto vyhláška neustanovuje inak.

 

1) Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

§14

(1) Náhrada za zameškaný čas patrí pri úkonoch vykonávaných v mieste, ktoré nie je sídlom patentového zástupcu, za čas strávený cestou do tohto miesta a späť.

(2) Náhrada podľa odseku 1 je 20 Kčs za každú aj len začatú polhodinu.

Spoločné a záverečné ustanovenia

§15

(1) Patentový zástupca sa môže dohodnúť s klientom, ktorý je devízovým cudzozemcom, na takom spôsobe a výške odmeny, ako je obvyklá v štáte jeho bydliska alebo sídla alebo ako sa obvykle požaduje za obdobnú odbornú pomoc v cudzine.

(2) Ak je predmetom konania nárok na zaplatenie v cudzej mene a ak tomu nebránia osobitné predpisy,

 

2) môže sa odmena patentového zástupcu dojednať aj v tejto mene.

(3) Na dohodu podľa odsekov 1 a 2 sa neprihliada pri určovaní nákladov konania, ktorých náhrada sa priznáva inej fyzickej alebo právnickej osobe; na to je patentový zástupca povinný klienta upozorniť.

 

2) Devízový zákon č. 528/1990 Zb. Zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení neskorších predpisov. 

Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 370/1990 Zb. o oprávnení na predaj tovaru a poskytovanie služieb na území

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky za devízové prostriedky.

§16

Táto vyhláška nadobúda účinnosť l. septembrom 1991.

 

Predseda

Ing. Jakl v. r.