Oznámenie č. 345/1998 Z. z.

Spoločný vykonávací predpis k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode

Ministerstvo zahranicných vecí Slovenskej republiky oznamuje,
že 27. júna 1989 bol v Madride prijatý Vykonávací predpis
k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok
a k protokolu k tejto dohode.


Vykonávací predpis nadobudol platnost 1. apríla 1996 na
základe ustanovenia pravidla 40 ods. 1.

VYKONÁVACÍ PREDPIS
k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok
a k protokolu k tejto dohode

1. KAPITOLA

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Pravidlo 1

Použité skratky Na úcely výkladu tohto vykonávacieho predpisu budú mat uvedené pojmy tento význam:

 1. "dohoda" znamená Madridskú dohodu o medzinárodnom zápise ochranných známok zo 14. apríla 1891, ktorá bola revidovaná v Štokholme 14. júla 1967 a doplnená 2. októbra 1979;
 2. "protokol" znamená Protokol k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok prijatý v Madride 27. júna 1989;
 3. "zmluvná strana" znamená ktorúkolvek krajinu, ktorá podpísala dohodu, alebo štát, alebo medzivládnu organizáciu, ktorá podpísala protokol;
 4. "zmluvný štát" znamená zmluvnú stranu, ktorou je štát;
 5. "zmluvná organizácia" znamená zmluvnú stranu, ktorou je medzivládna organizácia;
 6. "medzinárodný zápis" znamená zápis známky vykonaný podla dohody alebo protokolu, prípadne podla oboch dokumentov;
 7. "medzinárodná prihláška" znamená žiadost o medzinárodný zápis, ktorá bola predložená podla dohody alebo protokolu, prípadne podla oboch dokumentov;
 8. "medzinárodná prihláška upravená výlucne podla dohody" znamená medzinárodnú prihlášku, pricom úrad pôvodu je registracný úrad
  • štátu, ktorý je viazaný dohodou, ale nie protokolom, alebo
  • štátu, ktorý je viazaný dohodou a zároven aj protokolom, pricom všetky štáty urcené v prihláške sú viazané dohodou (bez ohladu na to, ci tieto štáty sú zároven viazané aj protokolom);
 9. "medzinárodná prihláška upravená výlucne protokolom" znamená medzinárodnú prihlášku, pricom úrad pôvodu je registracný úrad
  • štátu, ktorý je viazaný protokolom, ale nie dohodou, alebo
  • zmluvnej organizácie, alebo
  • štátu, ktorý je viazaný dohodou a zároven aj protokolom, pricom medzinárodná prihláška neobsahuje žiaden štát viazaný dohodou;
 10. "medzinárodná prihláška upravená dohodou aj protokolom" znamená medzinárodnú prihlášku, pricom úrad pôvodu je registracný úrad štátu viazaného ako dohodou, tak aj protokolom. Ide o žiadost založenú na zápise, ktorá obsahuje urcenie
  • prinajmenšom jedného štátu, ktorý je viazaný dohodou (bez ohladu na to, ci je viazaný aj protokolom), a
  • prinajmenšom jedného štátu, ktorý je viazaný protokolom, ale nie dohodou, alebo prinajmenšom jednej zmluvnej organizácie;
 11. "prihlasovatel" znamená fyzickú osobu alebo právnickú osobu, v ktorej mene sa medzinárodná prihláška predkladá;
 12. "právnická osoba" znamená spolocnost, združenie alebo inú skupinu, alebo organizáciu, ktorá podla platného práva môže nadobúdat práva, brat na seba povinnosti a môže žalovat alebo byt žalovaná v súdnom procese;
 13. "základná prihláška" znamená žiadost o zápis známky, ktorá bola podaná na registracnom úrade zmluvnej strany a ktorá predstavuje základ pre medzinárodnú prihlášku na zápis tejto známky; (xiv) "základný zápis" znamená zápis známky, ktorý sa uskutocnil na registracnom úrade zmluvnej strany a ktorý predstavuje základ pre medzinárodnú prihlášku na zápis tejto známky;
 14. "územné urcenie" znamená požiadavku na rozšírenie ochrany podla clánku 3 ter(1) alebo (2) dohody, prípadne podla clánku 3 ter(1) alebo (2) protokolu. Tento pojem znamená aj rozšírenie ochrany zapísanej do medzinárodného registra;
 15. "urcená zmluvná strana" znamená zmluvnú stranu, vo vztahu ku ktorej bola podaná žiadost na rozšírenie ochrany podla clánku 3 ter(1) alebo (2) dohody, prípadne podla clánku 3 ter(1) alebo (2) protokolu. Tento pojem znamená aj zmluvnú stranu, vo vztahu ku ktorej bolo rozšírenie ochrany zapísané do medzinárodného registra;
 16. "zmluvná strana urcená podla dohody" znamená zmluvnú stranu, vo vztahu ku ktorej bolo rozšírenie ochrany požadované podla clánku 3 ter(1) alebo (2) dohody zapísané do medzinárodného registra;
 17. "zmluvná strana urcená podla protokolu" znamená zmluvnú stranu, vo vztahu ku ktorej bolo rozšírenie ochrany požadované podla clánku 3 ter(1) alebo (2) protokolu zapísané do medzinárodného registra;
 18. "zamietnutie" znamená oznámenie registracného úradu urcenej zmluvnej strany podla clánku 5(1) dohody alebo 5(1) protokolu o tom, že na území urcenej zmluvnej strany nemôže poskytnút ochranu;
 19. "Vestník" znamená periodickú publikáciu uvedenú v pravidle 32;
 20. "majitel" znamená fyzickú osobu alebo právnickú osobu, v ktorej mene sa medzinárodný zápis zaznamená do medzinárodného registra;
 21. "Medzinárodná klasifikácia obrazových prvkov" znamená klasifikáciu založenú na Viedenskom dohovore o zavedení medzinárodnej klasifikácie obrazových prvkov ochranných známok z 12. júna 1973;
 22. "Medzinárodná klasifikácia tovarov a služieb" znamená klasifikáciu založenú na Dohode z Nice o medzinárodnej klasifikácii tovarov a služieb na úcely zápisu ochranných známok z 15. júna 1957, upravenú v Štokholme 24. júla 1967 a v Ženeve 13. mája 1977;
 23. "medzinárodný register" znamená oficiálny súbor údajov týkajúcich sa medzinárodného zápisu, ktorý vedie medzinárodný úrad. Ide o informácie, ktoré dohoda, protokol alebo tento vykonávací predpis vyžadujú alebo umožnujú zaregistrovat bez ohladu na spôsob uchovávania informácií;
 24. "registracný úrad" znamená úrad v krajine zmluvnej strany, ktorý je zodpovedný za zápis známok, alebo spolocný úrad uvedený v clánku 9 quater dohody alebo 9 quater protokolu, prípadne obidvoch;
 25. "registracný úrad pôvodu" znamená registracný úrad pôvodu definovaný v clánku 1(3) dohody, prípadne registracný úrad pôvodu definovaný v clánku 2(2) protokolu;
 26. "oficiálne tlacivo" znamená tlacivo vypracované medzinárodným úradom alebo akékolvek iné tlacivo s rovnakým obsahom a rovnakého formátu;
 27. "predpísané poplatky" znamenajú príslušné poplatky uvedené v sadzobníku poplatkov;
 28. "generálny riaditel" je generálny riaditel Svetovej organizácie pre duševné vlastníctvo;
 29. "medzinárodný úrad" znamená Medzinárodný úrad Svetovej organizácie pre duševné vlastníctvo.

Pravidlo 2 Styk s medzinárodným úradom.

Podpisy

(1) Písomný styk, niekolko dokumentov v jednej zásielke

 1. S výnimkou uvedenou v odseku 6 sa oznamy adresované medzinárodnému úradu robia v písomnej forme písacím alebo iným strojom a musia byt podpísané okrem prípadov, ked ide o telegram alebo telex.
 2. V prípade zaslania niekolkých dokumentov v jednej zásielke musí k nim byt priložený sprievodný zoznam identifikujúci každý dokument.

(2) Podpis

Podpis musí byt vlastnorucný, vytlacený alebo vo forme peciatky. Možno ho nahradit peciatkou, pecatou alebo znakom, alebo ak ide o elektronickú komunikáciu podla odseku 6, spôsobom vopred dohodnutým medzi medzinárodným úradom a príslušným registracným úradom. (3) Komunikácia prostredníctvom telefaxu

 1. Akékolvek oznámenie možno odoslat medzinárodnému úradu telefaxom za predpokladu, že
  1. ak sa má oznámenie zaslat na oficiálnom tlacive, na úcely komunikácie prostredníctvom telefaxu sa použije oficiálne tlacivo,
  2. ak oznámenie obsahuje medzinárodnú prihlášku, medzinárodný úrad musí dostat originál strany oficiálneho tlaciva, na ktorej sa nachádza jedno vyhotovenie známky alebo viaceré vyhotovenia známky. Originál oficiálneho tlaciva musí podpísat registracný úrad pôvodu a musí obsahovat dostatocné údaje, ktoré umožnia identifikáciu medzinárodnej prihlášky, ktorej sa oznámenie týka.
 2. Ak medzinárodný úrad dostane originál uvedený v odseku 3(a)(ii) v lehote jedného mesiaca odo dna prijatia oznámenia prostredníctvom telefaxu, platí, že originál prijal medzinárodný úrad v den prijatia oznámenia prostredníctvom telefaxu.
 3. V prípade zaslania medzinárodnej prihlášky medzinárodnému úradu prostredníctvom telefaxu medzinárodný úrad zacne prieskum prihlášky vo vztahu k predpísaným požiadavkám
  1. po prijatí originálu uvedeného v odseku 3(a)(ii), ak bol originál prijatý v lehote jedného mesiaca odo dna, ked bolo prijaté oznámenie prostredníctvom telefaxu, alebo
  2. po uplynutí lehoty jedného mesiaca podla písmena (b) v prípade, že medzinárodný úrad nedostane spomínaný originál v uvedenej lehote.

(4) Oznámenie prostredníctvom telexu alebo telegramu

 1. S výnimkou medzinárodnej prihlášky alebo žiadosti o územné urcenie, ktoré nasleduje po medzinárodnom zápise, oznámenie možno odoslat medzinárodnému úradu telexom alebo telegramom. Ak sa požaduje oficiálne tlacivo, medzinárodný úrad musí dostat také tlacivo riadne podpísané a zhodné s obsahom telegramu alebo telexu v lehote jedného mesiaca odo dna prijatia telegramu alebo telexu.
 2. Ak sú splnené požiadavky uvedené v písmene (a), originál sa bude pokladat za dorucený medzinárodnému úradu v den prijatia oznámenia prostredníctvom telexu alebo telegramu. V prípade nesplnenia požiadaviek podla písmena (a) oznámenie zaslané prostredníctvom telexu alebo telegramu sa nebude považovat za prijaté.

(5) Potvrdenie medzinárodného úradu o prijatí oznámenia prostredníctvom telefaxu a dátum prijatia oznámenia

 1. Medzinárodný úrad je povinný bezodkladne a prostredníctvom telefaxu informovat odosielatela oznámenia o prijatí telefaxu a v prípade, že telefax nie je kompletný alebo je necitatelný, informovat o tejto skutocnosti. Platí to za predpokladu, že odosielatela možno identifikovat a možno mu zaslat telefax.
 2. V prípade zaslania oznámenia prostredníctvom telefaxu a v prípade, že z dôvodu casového posunu medzi miestom odoslania a Ženevou sa dátum, ked sa zacal telefax odosielat, líši od dátumu jeho prijatia medzinárodným úradom, za dátum prijatia oznámenia medzinárodným úradom sa bude pokladat skorší z týchto dvoch dátumov.

(6) Elektronická komunikácia, potvrdenie a dátum prijatia prostredníctvom elektronickej komunikácie

 1. Na základe požiadavky registracného úradu sa môže komunikácia medzi medzinárodným úradom a registracným úradom vrátane podania medzinárodnej prihlášky uskutocnit formou elektronickej komunikácie spôsobom dohodnutým medzi medzinárodným úradom a príslušným registracným úradom.
 2. Medzinárodný úrad je povinný bezodkladne formou elektronickej komunikácie informovat odosielatela oznámenia o jeho prijatí a v prípade, že prijaté oznámenie nie je kompletné alebo sa nedá použit, je povinný oznámit túto skutocnost. Platí to za predpokladu, že odosielatela možno identifikovat a je s ním možné spojenie.
 3. V prípade zaslania oznámenia prostredníctvom elektronických prostriedkov a v prípade, že z dôvodu casového posunu medzi miestom odoslania a Ženevou sa dátum, ked sa zacalo oznámenie odosielat, líši od dátumu jeho prijatia medzinárodným úradom, za dátum prijatia oznámenia medzinárodným úradom sa bude pokladat skorší z týchto dvoch dátumov.

Pravidlo 3 Zastupovanie pred medzinárodným úradom

(1) Zástupca, adresa zástupcu, pocet zástupcov

 1. (a) Prihlasovatel alebo majitel môže pred medzinárodným úradom konat v zastúpení.
 2. (b) Adresa zástupcu bude takáto:
  1. v prípade medzinárodnej prihlášky upravenej výlucne podla dohody bude adresa na území zmluvnej strany viazanej dohodou,
  2. v prípade medzinárodnej prihlášky upravenej výlucne podla protokolu bude adresa na území zmluvnej strany viazanej protokolom,
  3. v prípade medzinárodnej prihlášky upravenej dohodou a zároven aj protokolom bude adresa na území zmluvnej strany,
  4. v prípade medzinárodného zápisu bude adresa na území zmluvnej strany.
 3. Prihlasovatel alebo majitel môže mat iba jedného zástupcu. V prípade, že sa v splnomocnení uvádzajú viacerí zástupcovia, osoba uvedená ako prvá sa bude považovat za zástupcu a tak sa aj zapíše.
 4. V prípade, že je ako zástupca uvedená spolocnost alebo firma pozostávajúca z právnikov alebo sprostredkovatelov v oblasti zápisu patentov alebo ochranných známok, medzinárodný úrad ju bude považovat za jedného zástupcu.

(2) Splnomocnenie zástupcu

 1. Splnomocnenie zástupcu môže byt súcastou medzinárodnej prihlášky alebo následného územného urcenia, alebo prihlášky podla pravidla 25 za predpokladu, že takéto následné územné urcenie alebo prihláška sa predložia prostredníctvom registracného úradu.
 2. Splnomocnenie zástupcu sa môže uskutocnit aj samostatným oznámením, ktoré sa môže týkat jednej medzinárodnej prihlášky alebo medzinárodného zápisu alebo viacerých medzinárodných prihlášok alebo medzinárodných zápisov, prípadne všetkých budúcich medzinárodných prihlášok a medzinárodných zápisov toho istého prihlasovatela alebo majitela. Toto oznámenie musí predložit medzinárodnému úradu
  1. prihlasovatel, majitel alebo splnomocnený zástupca,
  2. registracný úrad pôvodu alebo
  3. iný zainteresovaný registracný úrad, ak prihlasovatel, majitel alebo zástupca o takéto predloženie oznámenia požiada a tento registracný úrad s tým súhlasí. Oznámenie musí podpísat prihlasovatel alebo majitel, alebo registracný úrad, ktorý takéto oznámenie predkladá.

(3) Neplatné splnomocnenie

 1. Ak sa adresa zástupcu nenachádza na území podla odseku (1)(b), medzinárodný úrad nebude považovat splnomocnenie za platné a bude o tom informovat prihlasovatela alebo majitela, domnelého zástupcu a registracný úrad, ak je odosielatelom.
 2. Ak medzinárodný úrad považuje splnomocnenie podla odseku (2) za neplatné, musí o tom upovedomit prihlasovatela alebo majitela, domnelého zástupcu a registracný úrad, ak je odosielatelom.
 3. Ak príslušné požiadavky podla odsekov (1)(b) a (2) nie sú splnené, medzinárodný úrad bude zasielat všetky príslušné oznámenia osobne do rúk prihlasovatela alebo majitela.

(4) Zápis a oznámenie o splnomocnení zástupcu, dátum nadobudnutia úcinnosti plnej moci

 1. Ak medzinárodný úrad zistí, že požiadavky na splnomocnenie zástupcu sa splnili, zapíše do medzinárodného registra skutocnost, že prihlasovatel alebo majitel má zástupcu, spolu s jeho menom a adresou. V takomto prípade nadobúda splnomocnenie úcinnost v den, ked medzinárodný úrad dostal medzinárodnú prihlášku, následné územné urcenie, žiadost alebo samostatný oznam, ktorými bol zástupca splnomocnený.
 2. Medzinárodný úrad musí oznámit zápis podla písmena (a) prihlasovatelovi alebo majitelovi, ako aj zástupcovi. Ak sa vymenovanie uskutocnilo na základe samostatného oznamu, ktorý predložil registracný úrad, medzinárodný úrad musí oznámit zápis zástupcu aj tomuto úradu.

(5) Úcinky splnomocnenia zástupcu

 1. Okrem prípadov, ked tento vykonávací predpis výslovne ustanovuje inak, podpis zapísaného zástupcu podla odseku (4)(a) nahrádza podpis prihlasovatela alebo majitela.
 2. Okrem prípadov, ked tento vykonávací predpis výslovne požaduje, aby sa výzvy alebo oznámenia adresovali prihlasovatelovi alebo majitelovi a zároven zástupcovi, medzinárodný úrad je povinný adresovat zástupcovi podla odseku (4)(a) všetky výzvy, oznámenia alebo iné oznamy, ktoré by bol inak povinný odoslat prihlasovatelovi alebo majitelovi. Všetky výzvy, oznámenia alebo iné oznamy adresované zástupcovi budú mat rovnaký úcinok, ako keby ich medzinárodný úrad zaslal prihlasovatelovi alebo majitelovi.
 3. Akýkolvek oznam odoslaný zástupcom medzinárodnému úradu podla odseku (4)(a) bude mat rovnaký úcinok, ako keby ho tomuto úradu zaslal prihlasovatel alebo majitel.

(6) Výmaz zápisu, nadobudnutie úcinnosti výmazu

 1. Všetky zápisy do registra podla odseku (4)(a) sa vymažú v prípade, že o výmaz požiada prostredníctvom oznamu prihlasovatel, majitel alebo zástupca. Medzinárodný úrad vymaže zápis z úradnej moci, ak bol splnomocnený nový zástupca, alebo v prípade, že bola zapísaná zmena vlastníctva a nový majitel medzinárodného zápisu zástupcu nesplnomocní.
 2. Ak v písmene (c) nie je uvedené inak, výmaz nadobudne úcinnost odo dna dorucenia oznámenia medzinárodnému úradu.
 3. Ak výmaz zápisu požaduje zástupca, výmaz nadobúda úcinnost od toho z nasledujúcich dní, ktorý nastane skôr
  1. odo dna, ked medzinárodný úrad dostane splnomocnenie nového zástupcu,
  2. po uplynutí dvojmesacnej lehoty, ktorá zacína plynút odo dna prijatia žiadosti zástupcu o výmaz zápisu. Do dna nadobudnutia úcinnosti výmazu zápisu medzinárodný úrad musí adresovat všetky oznamy uvedené v odseku (5)(b) ako prihlasovatelovi alebo majitelovi, tak aj zástupcovi.
 4. Medzinárodný úrad je povinný po prijatí žiadosti zástupcu o výmaz zápisu informovat prihlasovatela alebo majitela o tejto žiadosti a priložit kópie všetkých oznamov, ktoré medzinárodný úrad zaslal zástupcovi alebo ktoré dostal od zástupcu pocas šiestich mesiacov predchádzajúcich žiadosti o výmaz zápisu.
 5. Medzinárodný úrad je povinný, len co je známy dátum nadobudnutia úcinnosti výmazu zápisu, oznámit dátum nadobudnutia úcinnosti výmazu zápisu zástupcovi, ktorého zápis bol zrušený, ako aj prihlasovatelovi alebo majitelovi v prípade, že vymenovanie zástupcu sa vykonalo prostredníctvom registracného úradu. Medzinárodný úrad je povinný oznámit uvedenú skutocnost aj tomuto úradu.

Pravidlo 4 Pocítanie lehôt

(1) Lehoty vyjadrené v rokoch Koniec lehoty urcenej podla rokov pripadá na den, ktorý sa pomenovaním alebo císlom zhoduje s dnom, na ktorý pripadá udalost, od ktorej zacína plynút lehota. Neplatí to v prípade, ak ide o 29. február, ale ak v nasledujúcom príslušnom roku má február 28 dní, uplynie lehota 28. februára.

(2) Lehoty vyjadrené v mesiacoch Lehota vyjadrená v mesiacoch uplynie v príslušnom nasledujúcom mesiaci v rovnaký den, ktorý sa pomenovaním alebo císlom zhoduje s dnom, na ktorý pripadá udalost, od ktorej zacína plynút lehota. Ak takýto den v nasledujúcom mesiaci nie je, pripadne koniec lehoty na jeho posledný den.

(3) Lehoty vyjadrené v dnoch Lehota urcená podla dní zacína plynút dnom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej zaciatok.

(4) Uplynutie lehoty v den, ked medzinárodný úrad alebo registracný úrad nie je otvorený pre verejnost Ak lehota uplynie v den, ked medzinárodný úrad alebo príslušný registracný úrad nie je otvorený pre verejnost, lehota uplynie napriek ustanoveniam odsekov (1) až (3) v prvý nasledujúci den, ked medzinárodný úrad alebo príslušný registracný úrad bude otvorený pre verejnost.

(5) Urcenie dátumu uplynutia lehoty Medzinárodný úrad je povinný vo všetkých prípadoch, pri ktorých oznámi casové lehoty, uviest den uplynutia týchto lehôt v súlade s odsekmi (1) až (3).

Pravidlo 5 Prekážky zaprícinené poštovou a dorucovatelskou službou

(1) Oznamy zasielané poštou Ak zainteresovaná strana nesplní lehotu pre oznam adresovaný medzinárodnému úradu a ak sa oznam zaslal poštou, bude sa lehota považovat za dodržanú, ak táto strana môže medzinárodnému úradu poskytnút uspokojujúci dôkaz o tom, že

 1. oznam bol odoslaný aspon pät dní pred uplynutím lehoty. V prípade, že poštová služba bola pocas desiatich dní predchádzajúcich uplynutiu lehoty prerušená pre vojnu, revolúciu, obcianske nepokoje, štrajky, prírodnú katastrofu alebo iné podobné príciny, je strana povinná preukázat, že oznam bol odoslaný nie neskôr ako pät dní odo dna, ked bola poštová služba obnovená,
 2. oznam bol odoslaný ako doporucený list alebo údaje o zasielanom ozname poštová služba zaznamenala v case odosielania, (iii) v prípadoch, že všetky druhy poštových zásielok sa bežne nedorucia medzinárodnému úradu do dvoch dní od ich odoslania, je strana povinná preukázat, že oznam bol odoslaný v takej forme zásielky, ktorá sa zvycajne dorucí medzinárodnému úradu do dvoch dní od odoslania.

(2) Oznamy odosielané dorucovatelskou službou Ak zmluvná strana nesplní lehotu pre oznam adresovaný medzinárodnému úradu a oznam bol zaslaný dorucovatelskou službou, bude sa lehota považovat za dodržanú, ak táto strana môže poskytnút medzinárodnému úradu primeraný dôkaz o tom, že

 1. oznam bol odoslaný aspon pät dní pred uplynutím lehoty. V prípade, že dorucovatelská služba bola pocas desiatich dní predchádzajúcich uplynutiu lehoty prerušená pre vojnu, revolúciu, obcianske nepokoje, štrajky, prírodnú katastrofu alebo pre iné podobné príciny, je zmluvná strana povinná preukázat, že oznam bol odoslaný nie neskôr ako pät dní odo dna, ked bola dorucovatelská služba obnovená,
 2. údaje o zaslaní oznamu dorucovatelská služba zaregistrovala v case odosielania.

(3) Obmedzenie odpustenia pri nedodržaní lehoty Ak oznam nebol zaslaný v požadovanej lehote, lehota sa bude podla tohto pravidla pokladat za dodržanú iba pri splnení dôraznej povinnosti uvedenej v odseku (1) alebo (2) s tým, že oznam alebo jeho kópia sa dorucí medzinárodnému úradu najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí lehoty.

(4) Medzinárodná prihláška a následné územné urcenie Ak medzinárodný úrad dostane medzinárodnú prihlášku alebo následné územné urcenie po uplynutí dvojmesacnej lehoty podla clánku 3(4) dohody, clánku 3(4) protokolu a pravidla 24(6)(b) a ak príslušný registracný úrad potvrdí, že oneskorené zaslanie zaprícinili udalosti uvedené v odseku (1) alebo (2), platia ustanovenia odseku (1) alebo (2) a odseku (3).

Pravidlo 6 Jazyky

(1) Medzinárodná prihláška

 1. Každá medzinárodná prihláška upravená výlucne podla dohody musí byt vo francúzskom jazyku.
 2. Každá medzinárodná prihláška upravená výlucne podla protokolu alebo upravená podla dohody a protokolu zároven musí byt v anglickom alebo vo francúzskom jazyku podla toho, aký jazyk požaduje registracný úrad pôvodu. Registracný úrad môže prihlasovatelovi ponechat volbu medzi anglickým a francúzskym jazykom.

(2) Oznamy, ktoré nie sú medzinárodnou prihláškou

 1. Všetky oznamy týkajúce sa medzinárodnej prihlášky upravenej výlucne podla dohody alebo medzinárodného zápisu z nej vyplývajúceho musia byt v súlade s pravidlom 17(2)(v) a (3) vo francúzskom jazyku. Neplatí to pre prípady, pri ktorých bol medzinárodný zápis vyplývajúci z medzinárodnej prihlášky upravenej výlucne podla dohody predmetom následného územného urcenia podla pravidla 24(1)(b); v týchto prípadoch platí písmeno (b).
 2. Všetky oznamy týkajúce sa medzinárodnej prihlášky upravenej výlucne podla protokolu alebo podla dohody a protokolu zároven, ako aj oznamy týkajúce sa medzinárodného zápisu z nej vyplývajúceho, ak pravidlo 17(2)(v) a (3) neustanovuje inak, budú
  1. v anglickom alebo vo francúzskom jazyku, ak tieto oznamy zasiela medzinárodnému úradu prihlasovatel alebo majitel, alebo registracný úrad,
  2. v jazyku uvedenom v pravidle 7(2) v prípade, že oznam pozostáva z vyhlásenia úmyslu použit ochrannú známku pripojenú k medzinárodnej prihláške podla pravidla 9(6)(d)(i) alebo k následnému územnému urceniu podla pravidla 24(3)(b)(i),
  3. v jazyku použitom v medzinárodnej prihláške v prípade, že ide o oznámenie, ktoré zasiela medzinárodný úrad registracnému úradu, okrem prípadov, ak by tento registracný úrad oznámil medzinárodnému úradu, že všetky takéto oznámenia majú byt vo francúzskom alebo v anglickom jazyku. Ak sa oznámenie týka medzinárodného zápisu do medzinárodného registra, oznámenie bude obsahovat urcenie jazyka, v ktorom bola príslušná medzinárodná prihláška dorucená medzinárodnému úradu,
  4. v jazyku použitom v medzinárodnej prihláške, ak ide o oznámenie medzinárodného úradu prihlasovatelovi alebo majitelovi, okrem prípadov, ked' prihlasovatel alebo majitel oznámil medzinárodnému úradu, že všetky takéto správy majú byt v anglickom jazyku napriek skutocnosti, že sa v medzinárodnej prihláške použil francúzsky jazyk alebo že všetky takéto oznámenia majú byt vo francúzskom jazyku napriek skutocnosti, že sa v medzinárodnej prihláške použil anglický jazyk.

(3) Zápis a uverejnenie

 1. Ak je medzinárodná prihláška upravená výlucne podla dohody, zápis do medzinárodného registra a uverejnenie tejto skutocnosti vo Vestníku medzinárodného zápisu, ako aj zápis a uverejnenie iných údajov, ktoré je podla týchto pravidiel povinné a ktoré sa týka medzinárodného zápisu, budú vo francúzskom jazyku.
 2. Ak je medzinárodná prihláška upravená výlucne podla protokolu alebo podla dohody a protokolu zároven, zápis do medzinárodného registra a uverejnenie vo Vestníku medzinárodného zápisu, ako aj zápis a uverejnenie iných údajov, ktoré je podla týchto pravidiel povinné a ktoré sa týka medzinárodného zápisu, budú v anglickom a vo francúzskom jazyku. V zápise a v uverejnení medzinárodného zápisu bude uvedený jazyk, v ktorom medzinárodný úrad dostal medzinárodnú prihlášku.
 3. V prípade následného územného urcenia vykonaného podla pravidla 24(1)(b), ktoré je prvým následným územným urcením vykonaným podla tohto pravidla, je medzinárodný úrad povinný spolu s uverejnením tohto následného územného urcenia uverejnit vo Vestníku aj príslušný medzinárodný zápis v anglickom jazyku a znovu uverejnit medzinárodný zápis vo francúzskom jazyku.

(4) Preklad

 1. Preklady z anglického jazyka do francúzskeho jazyka alebo z francúzskeho jazyka do anglického jazyka potrebné na oznámenie podla odseku (2)(b)(iii) a (iv) a na zápis a uverejnenie podla odseku (3)(b) a (c) vykoná medzinárodný úrad. Prihlasovatel alebo majitel môže pripojit k medzinárodnej prihláške alebo k žiadosti o zápis následného územného urcenia alebo o zmenu navrhovaný preklad ktorejkolvek casti textu medzinárodnej prihlášky alebo žiadosti o územné urcenie. Ak medzinárodný úrad nepovažuje navrhovaný preklad za správny, urobí jeho opravu potom, ako vyzval prihlasovatela alebo majitela, aby sa v lehote jedného mesiaca vyjadril k navrhnutej oprave.
 2. Napriek ustanoveniam v písmene (a) medzinárodný úrad nebude prekladat ochrannú známku. Ak podla pravidla 9(4)(b)(iii) alebo pravidla 24(3)(c) prihlasovatel alebo majitel predloží preklad alebo preklady ochrannej známky, medzinárodný úrad nebude posudzovat správnost týchto prekladov.

Pravidlo 7 Oznámenie urcitých zvláštnych požiadaviek

(1) Predloženie následného územného urcenia registracným úradom pôvodu Zmluvná strana môže požadovat, aby územné urcenia vykonané následne po medzinárodnom zápise boli predkladané medzinárodnému úradu prostredníctvom registracného úradu zmluvnej strany. Platí to len za predpokladu, že registracný úrad je zároven registracným úradom pôvodu a adresa majitela je na území tejto zmluvnej strany. Uvedenú požiadavku musí zmluvná strana oznámit generálnemu riaditelovi.

(2) Zamýšlaný spôsob užívania ochrannej známky V prípade, že zmluvná strana ako zmluvná strana urcená na základe protokolu požaduje vyhlásenie o zámere užívat ochrannú známku, musí túto požiadavku oznámit generálnemu riaditelovi. Ak zmluvná strana požaduje, aby vyhlásenie podpísal sám prihlasovatel a aby bolo na samostatnom oficiálnom tlacive priloženom k medzinárodnej prihláške, oznámenie musí takúto požiadavku obsahovat a musí sa v nom urcit presné znenie požadovaného vyhlásenia. Ak zmluvná strana navyše požaduje, aby bolo toto vyhlásenie v anglickom jazyku, aj ked je medzinárodná prihláška vo francúzskom jazyku, alebo aby bolo vo francúzskom jazyku, aj ked bola medzinárodná prihláška v anglickom jazyku, musí v oznámení uviest požadovaný jazyk.

(3) Oznámenie

 1. Všetky oznámenia podla odsekov (1) a (2) možno uskutocnit v momente, ked zmluvná strana uloží dokument potvrdzujúci ratifikáciu, prijatie alebo súhlas, prípadne prístup k protokolu, pricom oznámenie nadobudne platnost v den nadobudnutia platnosti protokolu pre oznamujúcu zmluvnú stranu. Oznámenie možno uskutocnit neskôr. V takom prípade nadobudne oznámenie úcinnost tri mesiace po tom, ako ho prijal generálny riaditel, alebo v ktorýkolvek neskorší den urcený v oznámení v prípade, že ide o medzinárodný zápis, ktorého dátum je rovnaký alebo neskorší ako den nadobudnutia platnosti oznámenia.
 2. Oznámenie uskutocnené podla odseku (1) alebo (2) sa môže kedykolvek vziat spät. Spätvzatie oznámenia musí byt adresované generálnemu riaditelovi, pricom nadobudne úcinnost, ked ho dostane generálny riaditel, alebo neskoršie v den uvedený v oznámení o spätvzatí oznámenia.

2. KAPITOLA

MEDZINÁRODNÁ PRIHLÁŠKA

Pravidlo 8 Viacero prihlasovatelov

(1) Dvaja alebo viacerí prihlasovatelia podávajúci prihlášku výlucne podla dohody alebo podla dohody a protokolu zároven Dvaja alebo viacerí prihlasovatelia môžu spolocne predložit medzinárodnú prihlášku upravenú výlucne podla dohody alebo podla dohody a protokolu zároven za predpokladu, že spolocne vlastnia základný zápis a že krajina pôvodu podla clánku 1(3) dohody je rovnaká pre všetkých prihlasovatelov.

(2) Dvaja alebo viacerí prihlasovatelia podávajúci prihlášku výlucne podla protokolu Dvaja alebo viacerí prihlasovatelia môžu spolocne predložit medzinárodnú prihlášku upravenú výlucne podla protokolu, ak spolocne predložili aj základnú prihlášku alebo ak spolocne vlastnia základný zápis a každý z nich splna z pohladu zmluvnej strany, ktorej registracný úrad je registracným úradom pôvodu, podmienky na predloženie medzinárodnej prihlášky podla clánku 2(1) protokolu.

Pravidlo 9 Náležitosti medzinárodnej prihlášky

(1) Predloženie Medzinárodná prihláška sa musí predložit medzinárodnému úradu prostredníctvom registracného úradu pôvodu.

(2) Tlacivo a podpis

 1. Medzinárodná prihláška sa musí predložit na oficiálnom tlacive s jednou kópiou.
 2. Medzinárodnú prihlášku musí podpísat registracný úrad pôvodu, a ak to registracný úrad vyžaduje, aj prihlasovatel. Ak registracný úrad pôvodu nevyžaduje, aby prihlasovatel podpísal medzinárodnú prihlášku, ale umožnuje, aby ju prihlasovatel podpísal, prihlasovatel tak môže urobit.

(3) Poplatky Poplatky predpísané pre medzinárodnú prihlášku sa musia zaplatit tak, ako je ustanovené v pravidlách 10, 34 a 35.

(4) Obsah všetkých medzinárodných prihlášok

 1. S výnimkami podla odsekov (5),(6) a (7) musí medzinárodná prihláška obsahovat alebo uvádzat
  1. názov alebo meno prihlasovatela. Ak je prihlasovatel fyzická osoba, treba uviest priezvisko alebo hlavné meno a krstné meno fyzickej osoby. Ak je prihlasovatel právnická osoba, treba uviest úplný oficiálny názov právnickej osoby. Ak je názov alebo meno prihlasovatela napísané iným písmom ako v latinke, musí byt pripojený prepis v latinke založený na fonetike jazyka použitého v medzinárodnej prihláške. V prípade právnickej osoby, ktorej názov pozostáva z iného písma ako z latinky, spomínaný prepis môže nahradit preklad do jazyka použitého v medzinárodnej prihláške,
  2. adresu prihlasovatela. Táto adresa sa musí uviest spôsobom, ktorý splna zvycajné požiadavky na rýchle poštové dorucovanie, a musí obsahovat všetky administratívne jednotky až po císlo domu. Okrem toho možno uviest telefónne a telefaxové císla, ako aj inú adresu na dorucovanie. Ak ide o dvoch alebo viacerých prihlasovatelov s rôznymi adresami, musí byt urcená jedna adresa na dorucovanie. V opacnom prípade platí, že adresou na dorucovanie bude adresa prihlasovatela, ktorý je uvedený v medzinárodnej prihláške ako prvý,
  3. názov alebo meno a adresu prípadného zástupcu, ktorú možno doplnit telefónnym a telefaxovým císlom. Ak názov alebo meno zástupcu obsahuje iné písmená ako písmená latinky, musí byt pripojený prepis v latinke založený na fonetike jazyka použitého v medzinárodnej prihláške. V prípade právnickej osoby, ktorej názov alebo meno pozostáva z iných písmen ako z písmen latinky, prepis možno nahradit prekladom do jazyka použitého v medzinárodnej prihláške,
  4. ak si prihlasovatel želá využit výhodu spojenú s právom prednosti skôr predloženej žiadosti podla Parížskej konvencie o ochrane priemyselného vlastníctva, vyhlásenie uplatnujúce právo prednosti podanej prihlášky spolu s uvedením názvu registracného úradu, kde sa táto žiadost predložila, a dátumu, kedy sa vykonala, a ak možno aj s císlom tejto žiadosti. Ak sa požiadavka práva prednosti netýka všetkých tovarov a služieb uvedených v medzinárodnej prihláške, urcenie tých tovarov a služieb, ktorých sa uplatnenie práva prednosti týka,
  5. vyhotovenie ochrannej známky, ktoré má byt umiestnené v na to urcenom rámceku v oficiálnom tlacive. Toto vyhotovenie musí byt zretelné a musí byt ciernobiele alebo farebné v závislosti od toho, ci vyhotovenie v základnej prihláške alebo v základnom zápise je ciernobiele alebo farebné,
  6. ak si prihlasovatel želá, aby sa ochranná známka považovala za ochrannú známku v štandardných písmenách, vyhlásenie o tejto skutocnosti,
  7. ak podla clánku 3(3) dohody alebo clánku 3(3) protokolu prihlasovatel požaduje farbu ako odlišujúci znak ochrannej známky, uvedenie tejto skutocnosti v prihláške. Okrem toho sa slovne uvedie farba alebo kombinácia farieb. V prípade, že vyhotovenie podla odseku (v) je ciernobiele, jedno vyhotovenie známky vo farbe,
  8. ak sa základná prihláška alebo základný zápis týka trojrozmernej známky, poznámku "trojrozmerná známka",
  9. ak sa základná prihláška alebo základný zápis týka zvukovej známky, poznámku "zvuková známka",
  10. ak sa základná prihláška alebo základný zápis týka kolektívnej alebo certifikacnej, alebo garancnej ochrannej známky, poznámku o tejto skutocnosti,
  11. ak základná prihláška alebo základný zápis obsahuje slovný opis ochrannej známky, taký istý opis v prihláške. Ak je spomínaný opis v inom jazyku, ako je jazyk medzinárodnej prihlášky, treba ho uviest v jazyku medzinárodnej prihlášky,
  12. ak ochranná známka pozostáva z iných písmen ako z písmen latinky alebo z císel vyjadrených inými znakmi, ako sú arabské alebo rímske, prípadne tieto znaky alebo císla obsahuje, prepis tejto casti do latinky a arabských císel. Prepis do latinky sa bude zakladat na fonetike jazyka použitého v medzinárodnej prihláške,
  13. názvy tovarov a služieb, pre ktoré sa požaduje medzinárodný zápis ochrannej známky, zoskupené do príslušných tried Medzinárodnej klasifikácie tovarov a služieb. Pred každou skupinou sa uvedie císlo triedy a položky budú zoradené v poradí, v akom sú uvedené v tejto klasifikácii. Tovary a služby sa musia uvádzat presne, pricom sa budú prednostne používat pojmy obsiahnuté v slovnom zozname uvedenej klasifikácie. Medzinárodná prihláška môže obsahovat obmedzenie zoznamu tovarov a služieb vztahujúce sa na jednu zmluvnú stranu alebo na viaceré urcené zmluvné strany. Obmedzenia pre každú zmluvnú stranu môžu byt rozdielne,
  14. sumu zaplatených poplatkov a spôsob platby alebo pokyn na výber požadovanej sumy z úctu vedeného pri medzinárodnom úrade a údaje o osobe, ktorá uskutocnila platbu alebo dala pokyn na platbu.
 2. Medzinárodná prihláška môže obsahovat aj tieto údaje:
  1. ak je prihlasovatel fyzická osoba, urcenie štátu, ktorého je fyzická osoba obcan,
  2. ak je prihlasovatel právnická osoba, údaje týkajúce sa právnej formy tejto právnickej osoby a štát, a ak je to vhodné, podla akého právneho systému bola právnická osoba založená,
  3. ak ochranná známka pozostáva zo slova alebo zo slov alebo obsahuje slovo alebo slová, ktoré možno preložit, preklad tohto slova alebo slov do francúzskeho jazyka, ak je medzinárodná prihláška upravená výlucne podla dohody, alebo do anglického alebo francúzskeho jazyka, alebo do oboch jazykov, ak je medzinárodná prihláška upravená výlucne podla protokolu alebo je upravená podla dohody a protokolu zároven,
  4. ak prihlasovatel požaduje farbu ako rozlišujúci znak ochrannej známky, slovný opis základných castí známky a oznacenie farebného vyhotovenia každej casti zvlášt.

(5) Dodatocný obsah medzinárodnej prihlášky upravenej výlucne podla dohody

 1. V prípade medzinárodnej prihlášky upravenej výlucne podla dohody musí medzinárodná prihláška obsahovat alebo uvádzat okrem údajov spomínaných v odseku (4)(a) tieto údaje:
  1. zmluvný štát, ktorý je zmluvnou stranou dohody, v ktorom má prihlasovatel skutocný a výkonný priemyselný alebo obchodný podnik. Ak takýto zmluvný štát neexistuje, potom sa uvádza ako zmluvný štát krajina, ktorá je zmluvnou stranou dohody, v ktorej má žiadatel trvalé bydlisko. V prípade, že ani takýto zmluvný štát neexistuje, uvedie sa štát, ktorého je prihlasovatel obcan,
  2. ak adresa prihlasovatela uvedená v súlade s odsekom (4)(a)(ii) je v inom štáte, ako je štát, v ktorom sa nachádza registracný úrad pôvodu, adresu podniku alebo trvalého bydliska uvedenú pod položkou (i),
  3. štáty, ktoré sú územne urcené podla dohody,
  4. dátum a císlo základného zápisu a
  5. vyhlásenie registracného úradu pôvodu tak, ako je to uvedené v písmene (b).
 2. Vyhlásenie podla písmena (a)(v) musí potvrdzovat
  1. dátum, kedy registracný úrad pôvodu skutocne dostal, alebo ako sa uvádza v pravidle 11(1), mal dostat žiadost prihlasovatela o predloženie medzinárodnej prihlášky medzinárodnému úradu,
  2. že prihlasovatel uvedený v medzinárodnej prihláške je osoba, ktorá je zároven majitelom základného zápisu,
  3. že všetky údaje uvedené v odseku (4)(a)(vii) až (xi), ktoré sa nachádzajú v medzinárodnej prihláške, sa takisto nachádzajú v základnom zápise,
  4. že známka, ktorá je predmetom medzinárodnej prihlášky, je rovnaká ako v základnom zápise,
  5. že farby použité v medzinárodnej prihláške sú zhodné s farbami použitými v základnom zápise,
  6. že tovary a služby uvedené v medzinárodnej prihláške sú na zozname tvoriacom súcast základného zápisu.
 3. V prípade, že medzinárodná prihláška je založená na dvoch alebo na viacerých základných zápisoch tej istej známky na registracnom úrade pôvodu, vyhlásenie podla písmena (a)(v) sa bude vztahovat na všetky tieto základné zápisy.

(6) Dodatocný obsah medzinárodnej prihlášky upravenej výlucne podla protokolu

 1. V prípade medzinárodnej prihlášky upravenej výlucne podla protokolu musí medzinárodná prihláška obsahovat alebo uvádzat okrem údajov spomínaných v odseku (4)(a) aj tieto údaje:
  1. zmluvný štát v prípade, že základná prihláška sa predložila registracnému úradu zmluvného štátu, ktorého je prihlasovatel obcan alebo v ktorom prihlasovatel trvale býva, alebo má skutocný a výkonný obchodný alebo priemyselný podnik, alebo ak základnú prihlášku vypracoval tento registracný úrad,
  2. ak adresa prihlasovatela uvedená v súlade s odsekom (4)(a)(ii) je v inom štáte, ako je štát, v ktorom sa nachádza registracný úrad pôvodu, adresu podniku alebo trvalého bydliska uvedenú v písmene (i),
  3. v prípade, že sa základná prihláška predložila registracnému úradu zmluvnej organizácie alebo ak základný zápis urobil jej registracný úrad, treba uviest túto clenskú organizáciu a clenský štát organizácie, ktorého je prihlasovatel obcan, alebo vyhlásenie, že prihlasovatel má trvalé bydlisko na území, ktorého sa zakladajúca zmluva tejto organizácie týka, alebo vyhlásenie, že prihlasovatel má skutocný a výkonný obchodný alebo priemyselný podnik na tomto území,
  4. ak adresa prihlasovatela uvedená v odseku (4)(a)(ii) nie je na území, ktorého sa týka zakladajúca zmluva organizácie, ktorej registracný úrad je registracným úradom pôvodu, trvalé bydlisko alebo adresu podniku uvedeného v pododseku (iii),
  5. zmluvné strany urcené podla protokolu,
  6. dátum a císlo základnej prihlášky, prípadne dátum a císlo základného zápisu a
  7. vyhlásenie registracného úradu pôvodu uvedené v písmene (b).
 2. Vyhlásenie podla písmena (a)(vii) musí potvrdzovat
  1. dátum, kedy registracný úrad pôvodu dostal žiadost prihlasovatela o predloženie medzinárodnej prihlášky medzinárodnému úradu,
  2. že prihlasovatel uvedený v medzinárodnej prihláške je osoba, ktorá je zároven prihlasovatelom uvedeným v základnej prihláške, prípadne majitelom základného zápisu,
  3. že všetky údaje uvedené v odseku (4)(a)(vii) až (xi) obsiahnuté v medzinárodnej prihláške sa nachádzajú aj v základnej prihláške, prípadne v základnom zápise,
  4. že známka, ktorá je predmetom medzinárodnej prihlášky, je rovnaká ako v základnej prihláške, prípadne v základnom zápise,
  5. že farby použité v medzinárodnej prihláške sú zhodné s farbami použitými v základnej prihláške, prípadne v základnom zápise a
  6. že tovary a služby uvedené v medzinárodnej prihláške sú na zozname tvoriacom súcast základnej prihlášky, prípadne základného zápisu.
 3. Ak sa medzinárodná prihláška zakladá na dvoch alebo na viacerých základných prihláškach alebo na zápisoch tej istej ochrannej známky na registracnom úrade pôvodu, vyhlásenie podla písmena (a)(vii) sa bude vztahovat na všetky tieto základné prihlášky a základné zápisy.
 4. V prípade, že územné urcenie sa týka zmluvnej strany, ktorá vykonala oznámenie podla pravidla 7(2), medzinárodná prihláška musí obsahovat vyhlásenie o zámere použit ochrannú známku na území zmluvnej strany. Vyhlásenie sa má považovat za súcast územného urcenia vo vztahu k uvedenej zmluvnej strane, a ak to zmluvná strana žiada, musí splnat tieto podmienky:
  1. musí ho vlastnorucne podpísat prihlasovatel a musí byt na samostatnom oficiálnom tlacive pripojenom k medzinárodnej prihláške alebo
  2. musí byt súcastou medzinárodnej prihlášky.

(7) Obsah medzinárodnej prihlášky upravenej dohodou a protokolom zároven V prípade medzinárodnej prihlášky upravenej dohodou a protokolom zároven má medzinárodná prihláška obsahovat alebo uvádzat okrem údajov požadovaných podla odseku (4)(a) aj údaje podla odsekov (5) a (6), pricom platí, že v odseku (6)(a)(vii) možno uviest iba údaje o základnom zápise a nie údaje o základnej prihláške a že základný zápis sa zhoduje so základným zápisom podla odseku (5)(a)(iv).

Pravidlo 10 Poplatky za medzinárodnú prihlášku

(1) Medzinárodné prihlášky upravené výlucne dohodou Medzinárodná prihláška upravená výlucne dohodou podlieha platbe základných poplatkov, dodatocných poplatkov alebo doplnkových poplatkov urcených v položke 1 sadzobníka poplatkov. Poplatky sú splatné v dvoch splátkach, každá na obdobie desiatich rokov. Na platbu druhej splátky sa vztahuje pravidlo 30.

(2) Medzinárodné prihlášky upravené výlucne protokolom Medzinárodná prihláška upravená výlucne protokolom podlieha platbe základných poplatkov, dodatocných poplatkov a/alebo individuálnych poplatkov a podla textu doplnkových poplatkov urcených v položke 2 sadzobníka poplatkov. Tieto poplatky sa platia na obdobie desiatich rokov.

(3) Medzinárodné prihlášky upravené dohodou a protokolom zároven Medzinárodná prihláška upravená dohodou a protokolom zároven podlieha platbe základných poplatkov, dodatocných poplatkov a prípadne individuálnych poplatkov a doplnkových poplatkov urcených v položke 3 sadzobníka poplatkov. V prípade zmluvných strán urcených podla dohody platí odsek (1). V prípade zmluvných strán urcených podla protokolu platí odsek (2).

Pravidlo 11 Iné nedostatky ako nedostatky zatriedenia tovarov a služieb alebo ich oznacenia

(1) Predcasné prihlášky adresované registracnému úradu pôvodu

 1. Ak registracný úrad pôvodu dostane požiadavku predložit medzinárodnú prihlášku upravenú výlucne dohodou medzinárodnému úradu ešte predtým, ako ochranná známka, ktorej sa požiadavka týka, bola zaregistrovaná na tomto registracnom úrade, táto prihláška sa bude považovat za prijatú na úcely clánku 3(4) dohody v den, ked bola známka zaregistrovaná v registri tohto registracného úradu.
 2. Ak registracný úrad pôvodu dostane požiadavku, aby predložil medzinárodnému úradu medzinárodnú prihlášku upravenú dohodou a protokolom zároven ešte predtým, ako známka, ktorej sa požiadavka týka, bola zaregistrovaná týmto úradom, ak písmeno
 3. neustanovuje inak, táto požiadavka sa bude považovat za medzinárodnú prihlášku podanú podla protokolu a registracný úrad pôvodu vymaže územné urcenie akejkolvek zmluvnej strany viazanej dohodou. (c) Ak je k požiadavke uvedenej v písmene (b) priložená výslovná požiadavka, aby sa prihláška považovala za medzinárodnú prihlášku upravenú dohodou a protokolom zároven po zápise ochrannej známky na registracnom úrade pôvodu, tento registracný úrad nepristúpi k výmazu územného urcenia zmluvnej strany viazanej dohodou. Požiadavka na podanie prihlášky sa bude považovat za prijatú registracným úradom na úcely clánku 3(4) dohody a clánku 3(4) protokolu v den, ked bola známka zaregistrovaná v registri uvedeného úradu.

(2) Nedostatky, ktoré je povinný odstránit prihlasovatel

 1. Ak medzinárodný úrad zistí, že medzinárodná prihláška obsahuje iné nedostatky ako tie, ktoré sú uvedené v odsekoch (3), (4) a (6) a v pravidlách 12 a 13, musí tieto nedostatky oznámit prihlasovatelovi a zároven o nich informovat registracný úrad pôvodu.
 2. Takéto nedostatky môže prihlasovatel odstránit v trojmesacnej lehote odo dna oznámenia medzinárodného úradu. V opacnom prípade sa bude medzinárodná prihláška považovat za vzatú spät a medzinárodný úrad bude v tomto zmysle informovat prihlasovatela a zároven aj registracný úrad.

(3) Nedostatky, ktoré je povinný odstránit prihlasovatel alebo registracný úrad

 1. Napriek ustanoveniam odseku (2) platí, že v prípade, ak poplatky zaplatil registracný úrad pôvodu podla pravidla 10 medzinárodnému úradu a ak medzinárodný úrad považuje sumu zaplatenú za nižšiu, ako sa požadovala, bude informovat registracný úrad pôvodu a zároven aj prihlasovatela. Oznámenie musí obsahovat chýbajúcu sumu.
 2. Chýbajúcu sumu môže zaplatit bud registracný úrad pôvodu, alebo prihlasovatel v lehote troch mesiacov od dátumu oznámenia medzinárodného úradu. Ak sa chýbajúca suma nezaplatí v lehote troch mesiacov od dátumu oznámenia medzinárodného úradu, medzinárodná prihláška sa bude považovat za vzatú spät a medzinárodný úrad bude v tomto zmysle informovat prihlasovatela aj registracný úrad.

(4) Nedostatky, ktoré je povinný odstránit registracný úrad

 1. Ak medzinárodný úrad
  1. zistí, že medzinárodná prihláška nesplna požiadavky podla pravidla 2(1)(a) alebo nebola predložená na oficiálnom tlacive predpísanom pravidlom 9(2)(a),
  2. zistí, že medzinárodná prihláška obsahuje nedostatky uvedené v pravidle 15(1)(a),
  3. zaujme stanovisko, že medzinárodná prihláška obsahuje nedostatky týkajúce sa oprávnenia prihlasovatela predložit medzinárodnú prihlášku,
  4. zaujme stanovisko, že medzinárodná prihláška obsahuje nedostatky týkajúce sa vyhlásenia registracného úradu podla pravidla 9(5)(a)(v) alebo (6)(a)(vii),
  5. zistí, že originál dokladu podla pravidla 2(3)(a)(ii) nebol dorucený v mesacnej lehote podla pravidla 2(3)(b), alebo
  6. zistí, že medzinárodnú prihlášku nepodpísal registracný úrad pôvodu, upovedomí registracný úrad aj prihlasovatela. (b) Takéto nedostatky môže odstránit registracný úrad pôvodu v lehote troch mesiacov od dátumu oznámenia medzinárodným úradom. V opacnom prípade sa bude medzinárodná prihláška považovat za vzatú spät a medzinárodný úrad bude v tomto zmysle informovat prihlasovatela aj registracný úrad.

(5) Vrátenie poplatkov Ak sa podla odsekov (2)(b), (3) alebo (4)(b) medzinárodná prihláška považuje za vzatú spät, medzinárodný úrad je povinný vrátit všetky poplatky zaplatené v súvislosti s touto prihláškou po odpocítaní sumy zodpovedajúcej polovici základného poplatku uvedeného v položkách 1.1.1, 2.1.1 alebo 3.1.1 tabulky poplatkov strane, ktorá poplatky zaplatila.

(6) Iné nedostatky týkajúce sa územného urcenia zmluvnej strany podla protokolu

 1. Ak v súlade s clánkom 3(4) protokolu medzinárodný úrad dostane medzinárodnú prihlášku v lehote dvoch mesiacov odo dna prijatia medzinárodnej prihlášky registracným úradom pôvodu a ak medzinárodný úrad zváži, že je potrebné vyhlásenie o zámere použit ochrannú známku podla pravidla 9(6)(d)(i) alebo (7) a toto vyhlásenie chýba alebo nesplna stanovené požiadavky, medzinárodný úrad musí o tom bezodkladne informovat prihlasovatela aj registracný úrad pôvodu.
 2. Vyhlásenie o zámere použit ochrannú známku sa bude považovat za dorucenie medzinárodnému úradu spolu s medzinárodnou prihláškou, ak medzinárodný úrad dostane chýbajúce alebo opravené vyhlásenie v dvojmesacnej lehote uvedenej v písmene (a).
 3. V prípade, že medzinárodný úrad dostane chýbajúce alebo opravené vyhlásenie po lehote dvoch mesiacov podla písmena (b), platí, že medzinárodná prihláška neobsahuje územné urcenie zmluvnej strany, pre ktorú je potrebné doložit vyhlásenie zámeru použit ochrannú známku. Medzinárodný úrad musí o tom informovat prihlasovatela aj registracný úrad pôvodu, vrátit všetky poplatky za územné urcenie, ktoré už boli zaplatené vo vztahu k tejto zmluvnej strane, a oznámit, že územné urcenie danej zmluvnej strany sa môže uskutocnit ako následné územné urcenie podla pravidla 24 za predpokladu, že takéto požadované vyhlásenie je súcastou územného urcenia.

(7) Medzinárodná prihláška, ktorá sa za medzinárodnú prihlášku nepovažuje Ak medzinárodnú prihlášku predkladá medzinárodnému úradu priamo prihlasovatel alebo ak prihláška nesplna požiadavky podla pravidla 6(1), platí, že medzinárodná prihláška nebola vôbec podaná, a vráti sa odosielatelovi.

Pravidlo 12 Nedostatky zatriedenia tovarov a služieb

(1) Návrh na zatriedenie

 1. Ak medzinárodný úrad zváži, že nie sú splnené požiadavky podla pravidla 9(4)(a)(xii), urobí vlastný návrh na zatriedenie a zoskupenie do tried a zašle oznámenie o tomto návrhu registracnému úradu pôvodu a zároven bude o tom informovat prihlasovatela.
 2. V oznámení sa uvedie výška prípadných poplatkov, ktoré treba zaplatit za návrh na zatriedenie a zoskupenie do tried.

(2) Vyjadrenie líšiace sa od návrhu Registracný úrad pôvodu môže oznámit medzinárodnému úradu vyjadrenie k navrhovanému zatriedeniu a zoskupeniu do tried v lehote troch mesiacov odo dna oznámenia návrhu.

(3) Upomienka k návrhu Ak v rámci dvojmesacnej lehoty od dátumu oznámenia podla odseku (1)(a) registracný úrad pôvodu neoznámi vyjadrenie k navrhovanému zatriedeniu a zoskupeniu do tried, medzinárodný úrad zašle registracnému úradu pôvodu a prihlasovatelovi nové oznámenie s pôvodným návrhom. Zaslanie takejto správy nemá vplyv na trojmesacnú lehotu podla odseku (2).

(4) Spätvzatie návrhu Ak na základe vyjadrenia zaslaného podla odseku (2) medzinárodný úrad vezme svoj návrh spät, musí o tom informovat registracný úrad pôvodu aj prihlasovatela.

(5) Zmena návrhu Ak na základe vyjadrenia zaslaného podla odseku (2) medzinárodný úrad zmení svoj návrh, bude o tejto zmene a o všetkých z toho vyplývajúcich zmenách týkajúcich sa poplatkov podla odseku (1)(b) informovat registracný úrad pôvodu aj prihlasovatela.

(6) Potvrdenie návrhu Ak napriek vyjadreniu podla odseku (2) medzinárodný úrad potvrdí svoj návrh, musí o tom informovat registracný úrad pôvodu aj prihlasovatela.

(7) Poplatky

 1. Ak medzinárodný úrad nedostal žiadne vyjadrenie podla odseku (2), suma uvedená v odseku (1)(b) je splatná v lehote štyroch mesiacov od dátumu oznámenia podla odseku (1)(a). Ak sa tak nestane, medzinárodný úrad bude považovat medzinárodnú prihlášku za vzatú spät a oznámi túto skutocnost registracnému úradu pôvodu aj prihlasovatelovi.
 2. Ak medzinárodný úrad dostal vyjadrenie podla odseku (2), suma uvedená v odseku (1)(b), prípadne v odseku (5) je splatná v lehote troch mesiacov od dátumu oznámenia medzinárodného úradu o zmene, prípadne o potvrdení návrhu podla odseku (5) alebo (6). Ak sa tak nestane, medzinárodný úrad bude považovat medzinárodnú prihlášku za vzatú spät a oznámi túto skutocnost registracnému úradu pôvodu aj prihlasovatelovi.
 3. Ak medzinárodný úrad dostal vyjadrenie podla odseku (2) a ak na základe tohto vyjadrenia medzinárodný úrad vezme svoj návrh spät v súlade s odsekom (4), suma podla odseku (1)(b) nie je splatná.

(8) Vrátenie poplatkov Ak sa v súlade s odsekom (7) medzinárodná prihláška považuje za vzatú spät, medzinárodný úrad musí vrátit všetky poplatky súvisiace so zaplatením tejto prihlášky po odrátaní sumy zodpovedajúcej polovici základného poplatku uvedeného v položkách 1.1.1, 2.1.1 alebo 3.1.1 sadzobníka poplatkov strane, ktorá poplatky zaplatila.

(9) Zápis ochrannej známky a zatriedenie tovarov a služieb Za predpokladu súladu medzinárodnej prihlášky s dalšími predpísanými požiadavkami sa ochranná známka zapíše so zatriedením a zoskupením do tried, ktoré medzinárodný úrad považuje za správne.

Pravidlo 13 Nedostatky týkajúce sa oznacenia tovarov a služieb

(1) Oznámenie nedostatkov medzinárodným úradom registracnému úradu pôvodu Ak medzinárodný úrad zaujme stanovisko, že niektorý z tovarov alebo služieb je v medzinárodnej prihláške oznacený pojmom, ktorý je velmi neurcitý na úcel zatriedenia alebo je nezrozumitelný, alebo jazykovo nesprávny, bude o tom informovat registracný úrad pôvodu aj prihlasovatela. V oznámení môže medzinárodný úrad navrhnút náhradný pojem alebo jeho vylúcenie.

(2) Lehota na odstránenie nedostatkov

 1. Registracný úrad pôvodu môže odstránit nedostatky do troch mesiacov od dátumu oznámenia uvedeného v odseku (1).
 2. Ak registracný úrad pôvodu neuskutocnil žiaden úkon na odstránenie nedostatkov, ktorý by medzinárodný úrad mohol akceptovat, v lehote urcenej v odseku 2(a), medzinárodný úrad zahrnie do medzinárodného zápisu pojem, ktorý je uvedený v medzinárodnej prihláške, za predpokladu, že registracný úrad pôvodu urcil triedu na zaradenie tohto pojmu. Medzinárodný zápis bude obsahovat poznámku o tom, že podla názoru medzinárodného úradu je uvedený opis velmi neurcitý na úcel zatriedenia, nezrozumitelný, prípadne jazykovo nesprávny. V prípade, že registracný úrad v krajine pôvodu neurcil žiadnu triedu na zaradenie pojmu, medzinárodný úrad vylúci tento pojem z úradnej moci a bude o tom informovat registracný úrad pôvodu aj žiadatela.

3. KAPITOLA

MEDZINÁRODNÝ ZÁPIS

Pravidlo 14 Zápis ochrannej známky do medzinárodného registra

(1) Zápis ochrannej známky do medzinárodného registra Ak medzinárodný úrad zistí, že medzinárodná prihláška splna predpísané požiadavky, zaregistruje ochrannú známku do medzinárodného registra, oznámi zápis registracnému úradu pôvodu, ako aj registracným úradom územne urcených zmluvných strán. Medzinárodný úrad zároven zašle majitelovi potvrdenie o zápise.

(2) Obsah zápisu Medzinárodný zápis bude obsahovat tieto údaje:

 1. všetky údaje obsiahnuté v medzinárodnej prihláške okrem požiadavky na uznanie práva prednosti podla pravidla 9(4)(a)(iv) v prípade, že dátum skoršej prihlášky je viac ako šest mesiacov pred dátumom medzinárodného zápisu,
 2. dátum medzinárodného zápisu,
 3. číslo medzinárodného zápisu,
 4. ak známku možno zatriedit podla Medzinárodnej klasifikácie obrazových prvkov a medzinárodná prihláška neobsahuje vyhlásenie so želaním prihlasovatela, aby sa známka považovala za známku so štandardným typom písma, príslušné klasifikacné symboly tejto medzinárodnej klasifikácie urcené medzinárodným úradom,
 5. oznacenie každej z územne urcených zmluvných strán, ci ide o zmluvnú stranu urcenú podla dohody alebo o zmluvnú stranu urcenú podla protokolu.

Pravidlo 15 Dátum medzinárodného zápisu vo zvláštnych prípadoch

(1) Medzinárodná prihláška obsahujúca nedostatky

 1. V prípade, že medzinárodná prihláška dorucená medzinárodnému úradu neobsahuje
  1. také údaje umožnujúce identifikovat prihlasovatela, aby sa bolo možné spojit s prihlasovatelom alebo s jeho zástupcom,
  2. údaje podla pravidiel 9(5)(a)(i), 9(6)(a)(i) alebo (iii),
  3. údaje podla pravidla 9(5)(a)(iii) alebo pravidla 9(6)(a)(v),
  4. údaje podla pravidla 9(5)(a)(iv) alebo pravidla 9(6)(a)(vi),
  5. vyhlásenie podla pravidla 9(5)(a)(v) alebo pravidla 9(6)(a)(vii),
  6. vyhotovenie ochrannej známky,
  7. urcenie tovarov a služieb, pre ktoré sa požaduje zápis, medzinárodný zápis sa oznací dátumom, ked bol posledný z chýbajúcich prvkov dorucený medzinárodnému úradu. Pritom platí, že ak bude posledný chýbajúci prvok zaslaný medzinárodnému úradu v dvojmesacnej lehote podla clánku 3(4) dohody a clánku 3(4) protokolu, medzinárodný zápis sa oznací dátumom, ked bola neúplná medzinárodná prihláška dorucená registracnému úradu pôvodu.
 2. Ak medzinárodný úrad dostane medzinárodnú prihlášku, ktorá nesplna predpísané požiadavky, pricom nejde o náležitosti uvedené v odseku 1(a), a ak sa všetky tieto nedostatky odstránia v lehote troch mesiacov po dátume oznámenia podla pravidiel 11(2)(a), (3)(a) alebo (4)(a), medzinárodný zápis sa oznací
  1. dátumom, ked neúplnú medzinárodnú prihlášku dostane registracný úrad pôvodu, za predpokladu, že medzinárodný úrad dostane medzinárodnú prihlášku v lehote dvoch mesiacov podla clánku 3(4) dohody alebo clánku 3(4) protokolu,
  2. dátumom, ked neúplnú medzinárodnú prihlášku dostal medzinárodný úrad, ak medzinárodný úrad dostal medzinárodnú prihlášku po uplynutí dvojmesacnej lehoty podla clánku 3(4) dohody a clánku 3(4) protokolu.

(2) Nesprávne zatriedenie Nedostatky týkajúce sa zatriedenia tovarov a služieb nebudú mat vplyv na dátum medzinárodného zápisu za predpokladu, že sa poplatok podla ustanovenia 12(1)(b) zaplatí medzinárodnému úradu v lehote podla pravidla 12(1)(a), prípadne (b).

4. KAPITOLA

SKUTOCNOSTI TÝKAJÚCE SA ZMLUVNÝCH STRÁN, OVPLYVNUJÚCE MEDZINÁRODNÝ ZÁPIS

Pravidlo 16 Lehota na zamietnutie v prípade námietky

(1) Informácie týkajúce sa možnej námietky

 1. Ak zmluvná strana urobila vyhlásenie podla clánku 5(2)(b) a (c) prvej vety protokolu, registracný úrad tejto zmluvnej strany je v prípade potreby povinný informovat medzinárodný úrad o císle a názve majitela medzinárodného zápisu, proti ktorému možno podat námietku po uplynutí osemnástmesacnej lehoty uvedenej v clánku 5(2)(b) protokolu.
 2. Ak sú v case oznámenia uvedeného v odseku 1(a) známe dátumy zaciatku a konca lehoty na podanie námietky, tieto dátumy treba uviest v oznámení. Ak tieto dátumy nie sú v danom case známe, musia sa oznámit medzinárodnému úradu po tom, ako sa stanú známe.
 3. Ak platí odsek 1(a) a registracný úrad uvedený v tomto odseku informoval medzinárodný úrad pred uplynutím osemnástmesacnej lehoty uvedenej v tom istom odseku, že lehota na podanie námietky uplynie do 30 dní pred uplynutím osemnástmesacnej lehoty, ako aj o možnosti podávania námietok pocas týchto 30 dní, odmietnutie založené na námietke podanej pocas týchto 30 dní možno oznámit medzinárodnému úradu v lehote jedného mesiaca od dátumu podania námietky.

(2) Zápis a oznámenie informácií Medzinárodný úrad zapíše do medzinárodného registra informácie uvedené v odseku (1) a oznámi tieto informácie registracnému úradu pôvodu v prípade, že registracný úrad predložil medzinárodnému úradu požiadavku na dorucenie týchto informácií, zároven dorucí rovnaké oznámenie aj majitelovi.

Pravidlo 17 Oznámenie o zamietnutí

(1) Oznámenie o zamietnutí Každé oznámenie o zamietnutí ochrany podla clánku 5 dohody a clánku 5 protokolu sa môže týkat len jedného medzinárodného zápisu, musí byt datované a musí ho podpísat registracný úrad, ktorý oznámi zamietnutie.

(2) Zamietnutie, ktoré nie je založené na námietke Ak nie je zamietnutie založené na námietke, oznámenie podla odseku (1) musí obsahovat

 1. registracný úrad oznamujúci zamietnutie,
 2. císlo medzinárodného zápisu,
 3. názov alebo meno majitela,
 4. úplné skutkové a právne odôvodnenie zamietnutia,
 5. ak je dôvodom zamietnutia konflikt predmetnej medzinárodnej prihlášky alebo zápisu so staršou prihláškou alebo so zápisom, dátum podania prihlášky a císlo, dátum prednosti (ak existuje), dátum zápisu a císlo (ak sú k dispozícii), názov a adresu majitela a kópiu pôvodnej ochrannej známky spolu so zoznamom príslušných tovarov a služieb uvedených v medzinárodnej prihláške alebo v zápise pôvodnej ochrannej známky. Tento zoznam môže byt v jazyku, v ktorom bola vyhotovená prihláška alebo zápis,
 6. ak zamietnutie nemá vplyv na všetok tovar alebo služby, oznacenie tovarov alebo služieb, ktorých sa zamietnutie týka, alebo oznacenie tých, ktoré zamietnutie neovplyvnilo,
 7. skutocnost, ci zamietnutie môže byt predmetom opravného prostriedku, ak áno, lehotu na podanie opravného prostriedku proti zamietnutiu a úrad, ktorému takúto žiadost treba adresovat, prípadné uvedenie skutocnosti, že opravný prostriedok sa musí predložit prostredníctvom zástupcu, ktorého sídlo je na území zmluvnej strany, ktorej registracný úrad rozhodol o zamietnutí,
 8. dátum rozhodnutia o zamietnutí.

(3) Zamietnutie založené na námietke Ak je zamietnutie ochrany založené na námietke alebo na námietke a iných dôvodoch, oznámenie o zamietnutí podla odseku (1) musí okrem požiadaviek podla odseku (2) uvádzat, že ide o námietku, ako aj meno a adresu odporcu. Bez ohladu na ustanovenie odseku (2)(v) registracný úrad oznamujúci zamietnutie je povinný v prípade, že sa námietka zakladá na ochrannej známke, ktorá bola predmetom prihlášky alebo zápisu, oznámit zoznam tovarov a služieb, ktoré sú predmetom námietky, a navyše môže oznámit úplný zoznam tovarov a služieb, ktoré sú súcastou pôvodnej prihlášky alebo zápisu, pricom tento zoznam môže byt v jazyku, v ktorom bola vyhotovená táto prihláška alebo zápis.

(4) Zápis, opravný prostriedok

 1. Medzinárodný úrad zapíše zamietnutie do medzinárodného registra spolu s údajmi obsiahnutými v oznámení, s urcením dátumu, kedy sa zamietnutie zaslalo alebo sa pokladá za zaslané medzinárodnému úradu podla pravidla 18(1)(c).
 2. Ak oznámenie o zamietnutí podla odseku (2) alebo (3) stanovuje, že zamietnutie môže byt predmetom opravného prostriedku, registracný úrad, ktorý oznámil zamietnutie, je povinný
  1. v prípade, že bol opravný prostriedok podaný alebo príslušná lehota uplynula bez jeho podania a registracnému úradu je tento stav známy, informovat o tejto skutocnosti medzinárodný úrad spôsobom dohodnutým medzi medzinárodným úradom a registracným úradom,
  2. v prípade, že medzinárodný úrad bol informovaný o tom, že bol podaný opravný prostriedok, alebo ak bol tento podaný bez toho, aby medzinárodný úrad bol o tom informovaný, co najskôr oznámit medzinárodnému úradu konecné rozhodnutie vo veci. V prípade, že opravný prostriedok bol vzatý spät, informovat medzinárodný úrad co najskôr o tomto spätvzatí.
 3. (c) Medzinárodný úrad zapíše do medzinárodného registra dôležité skutocnosti a údaje uvedené v odseku 4(b), o ktorých bol informovaný.

(5) Zaslanie kópií oznámení Medzinárodný úrad zašle kópie oznámení, ktoré dostal podla odsekov (2) až (4), registracnému úradu pôvodu, ak registracný úrad informoval medzinárodný úrad o svojej požiadavke, aby mu také kópie dorucil. Kópie oznámení sa dorucia aj majitelovi.

Pravidlo 18 Neplatné zamietnutie

(1) Zmluvná strana urcená podla dohody

 1. V prípade zamietnutia úcinkov medzinárodného zápisu na zmluvnú stranu urcenú podla dohody medzinárodný úrad nebude považovat oznámenie o zamietnutí za prijaté,
  1. ak sa v nom neuvádza císlo príslušného medzinárodného zápisu, iba ak by iné skutocnosti obsiahnuté v oznámení umožnili daný zápis identifikovat,
  2. ak neobsahuje odôvodnenie zamietnutia alebo
  3. ak sa medzinárodnému úradu zaslalo po uplynutí lehoty jedného roka od dátumu vykonania medzinárodného zápisu alebo od dátumu územného urcenia vykonaného po medzinárodnom zápise. Pritom platí, že tento dátum je rovnaký ako dátum, ked sa zaslalo oznámenie o medzinárodnom zápise alebo o následnom územnom urcení. V prípade oznámenia o zamietnutí zaslanom poštou bude, pokial ide o dátum odoslania, rozhodujúca poštová peciatka. Ak je poštová peciatka necitatelná alebo chýba, medzinárodný úrad bude považovat takéto oznámenie za zaslané 20 dní pred dátumom jeho prijatia medzinárodným úradom. Ak však dátum odoslania takto urcený je skorší ako dátum, ked sa o zamietnutí rozhodlo, medzinárodný úrad bude považovat takéto oznámenie za zaslané v den rozhodnutia o zamietnutí. V prípade zaslania oznámenia o zamietnutí dorucovatelskou službou dátum odoslania stanoví dorucovatelská služba na základe údajov, ktoré zaznamenala pri preberaní zásielky.
 2. V prípade uplatnenia odseku 1(a) medzinárodný úrad zašle jednu kópiu neplatného oznámenia o zamietnutí majitelovi a bude informovat majitela a zároven aj registracný úrad, ktorý poslal oznámenie, že oznámenie o zamietnutí sa zo strany medzinárodného úradu nepovažuje za prijaté, a uvedie príslušné dôvody.
 3. V prípade, že oznámenie o zamietnutí
  1. nie je podpísané v mene registracného úradu, ktorý oznamuje zamietnutie, alebo iným spôsobom nesplna požiadavky pravidla 2(1)(a) alebo požiadavky pravidla 6(2),
  2. neobsahuje, ak je to potrebné, údaje o známke, s ktorou je známka, ktorá je predmetom medzinárodnej prihlášky, v konflikte [pravidlo 17(2)(v) a (3)],
  3. v prípade, že sa zamietnutie netýka všetkých tovarov alebo služieb, oznámenie neobsahuje urcenie tých tovarov a služieb, ktorých sa zamietnutie týka alebo netýka podla pravidla 17(2)(vi),
  4. neobsahuje, ak je to potrebné, urcenie orgánu, ktorému treba adresovat opravný prostriedok, ako aj lehotu na jeho podanie [pravidlo 17(2)(vii)],
  5. neobsahuje dátum, ked sa zamietlo vyhlásené [pravidlo 17(2)(vii)], alebo
  6. neobsahuje, ak je to potrebné, meno a adresu odporcu a urcenie tovarov alebo služieb, na ktorých sa námietka zakladá [pravidlo 17(3)]. Medzinárodný úrad vyzve registracný úrad, ktorý zaslal oznámenie o zamietnutí, aby opravil svoje oznámenie v lehote dvoch mesiacov odo dna vyzvania, a zašle majitelovi kópie neplatného oznámenia o zamietnutí a výzvy adresovanej príslušnému registracnému úradu. Ak je oznámenie opravené, toto oznámenie sa bude považovat za zaslané medzinárodnému úradu v den, ked sa mu odoslalo chybné oznámenie. Medzinárodný úrad zašle kópie opraveného oznámenia registracnému úradu pôvodu, ak tento registracný úrad informoval medzinárodný úrad o svojej požiadavke prijat takéto kópie, ako aj majitelovi. Ak sa oznámenie neopraví, nebude sa považovat za oznámenie o zamietnutí. V tomto prípade bude medzinárodný úrad informovat majitela a zároven aj registracný úrad, ktorý oznámenie zaslal, o tom, že medzinárodný úrad nepovažuje oznámenie o zamietnutí za prijaté, a uvedie dôvody.

(2) Zmluvná strana urcená podla protokolu

 1. Odsek (1) platí aj v prípade zamietnutia týkajúceho sa úcinkov medzinárodného zápisu na zmluvnú stranu urcenú podla protokolu, pricom platí, že lehota podla odseku (1)(a)(iii) je zhodná s lehotou podla clánku 5(2)(a), (b) alebo (c)(ii) protokolu.
 2. Odsek (1) sa uplatnuje pri urcení, ci sa dodržala lehota, pred ktorej uplynutím je registracný úrad danej zmluvnej strany povinný poskytnút medzinárodnému úradu informácie podla clánku 5(2)(c)(i) protokolu. Ak sa tieto informácie poskytnú po uplynutí tejto lehoty, platí, že sa neposkytli, a medzinárodný úrad o tom bude informovat príslušný registracný úrad.
 3. Ak oznámenie o zamietnutí podla clánku 5(2)(c)(ii) protokolu nemá náležitosti požadované clánkom 5(2)(c)(i) protokolu, nebude sa pokladat za oznámenie o zamietnutí. V takomto prípade medzinárodný úrad zašle jednu kópiu oznámenia majitelovi a bude informovat majitela a zároven aj registracný úrad, ktorý poslal oznámenie o zamietnutí, o tom, že oznámenie o zamietnutí sa nepovažuje za prijaté medzinárodným úradom, a uvedie príslušné dôvody.

Pravidlo 19 Neplatnost úcinkov zápisu na území urcenej zmluvnej strany

(1) Obsah oznámenia o neúcinnosti medzinárodného zápisu Ak je medzinárodný zápis vyhlásený za neúcinný na území urcenej zmluvnej strany podla clánku 5(6) dohody alebo clánku 5(6) protokolu a proti neúcinnosti zápisu sa už nemožno odvolat, registracný úrad zmluvnej strany, ktorej príslušný orgán rozhodol o neúcinnosti zápisu, je povinný informovat medzinárodný úrad. Oznámenie musí obsahovat

 1. orgán, ktorý rozhodol o neúcinnosti zápisu,
 2. skutocnost, že proti rozhodnutiu o neúcinnosti zápisu sa už nemožno odvolat,
 3. císlo medzinárodného zápisu,
 4. meno majitela,
 5. ak sa rozhodnutie o neúcinnosti zápisu netýka všetkých tovarov a služieb, tie tovary a služby, ktorých sa rozhodnutie týka, alebo tie, na ktoré sa vyhlásenie nevztahuje, a
 6. dátum, ked sa rozhodlo o neúcinnosti zápisu, a ak možno, aj dátum, ked vyhlásenie nadobudlo úcinnost.

(2) Záznam o neúcinnosti zápisu a oznámenie adresované registracnému úradu pôvodu a majitelovi Medzinárodný úrad zaznamená neúcinnost zápisu do medzinárodného registra spolu s údajmi obsiahnutými v oznámení o neúcinnosti zápisu a oznámi tieto informácie registracnému úradu pôvodu v prípade, že registracný úrad informoval medzinárodný úrad o svojej požiadavke na dorucenie týchto informácií, a zároven aj majitela.

Pravidlo 20 Obmedzenie dispozicných práv majitela

(1) Oznámenie o obmedzení dispozicných práv Registracný úrad ktorejkolvek územne urcenej zmluvnej strany môže informovat medzinárodný úrad o tom, že právo majitela nakladat s medzinárodným zápisom bolo obmedzené na území tejto zmluvnej strany. Takéto oznámenie musí obsahovat prehlad základných skutocností týkajúcich sa obmedzenia.

(2) Ciastocné alebo úplné zrušenie obmedzenia Ak bol medzinárodný úrad informovaný o obmedzení dispozicných práv majitela v súlade s odsekom (1), registracný úrad zmluvnej strany, ktorý zaslal oznámenie, je povinný informovat medzinárodný úrad o každom ciastocnom alebo úplnom zrušení tohto obmedzenia.

(3) Zápis údajov Medzinárodný úrad je povinný zapísat do medzinárodného registra údaje, ktoré sa oznámili podla odsekov (1) a (2), a informovat o tom majitela.

(4) Licencie Toto pravidlo sa nevztahuje na licencie.

Pravidlo 21 Nahradenie národného alebo regionálneho zápisu medzinárodným zápisom

(1) Oznámenie Ak v súlade s clánkom 4 bis(2) dohody alebo clánkom 4 bis(2) protokolu registracný úrad urcenej zmluvnej strany zaznamená do svojho registra na základe žiadosti majitela adresovanej tomuto registracnému úradu skutocnost, že národný alebo regionálny zápis sa nahradil medzinárodným zápisom, tento registracný úrad oznámi túto skutocnost medzinárodnému úradu. Toto oznámenie musí obsahovat

 1. císlo príslušného medzinárodného zápisu,
 2. ak nahradenie súvisí iba s jedným alebo s niekolkými druhmi tovarov a služieb zapísaných do medzinárodného registra, zoznam týchto služieb a tovarov,
 3. dátum podania prihlášky a jej císlo, dátum a císlo zápisu, prípadne aj dátum práva prednosti národného alebo regionálneho zápisu nahradeného medzinárodným zápisom.

(2) Zápis Medzinárodný úrad zapíše údaje oznámené podla odseku (1) do medzinárodného registra a informuje o tejto skutocnosti majitela.

Pravidlo 22 Zánik úcinkov základnej prihlášky, zápisu z nej vyplývajúceho alebo základného zápisu

(1) Oznámenie o zániku úcinkov základnej prihlášky, zápisu z nej vyplývajúceho alebo základného zápisu

 1. Pri aplikácii clánkov (3) a (4) dohody alebo clánkov 6(3) a (4) protokolu, alebo oboch, registracný úrad pôvodu oznámi túto skutocnost medzinárodnému úradu a zároven uvedie
  1. číslo medzinárodného zápisu,
  2. meno majitela,
  3. skutocnosti a rozhodnutia ovplyvnujúce základný zápis, alebo ak sa tento medzinárodný zápis zakladá na základnej prihláške, ktorá ešte nevyústila do zápisu, skutocnosti a rozhodnutia ovplyvnujúce základnú prihlášku. Ak sa medzinárodný zápis zakladá na základnej prihláške, ktorá vyústila do zápisu, skutocnosti a rozhodnutia ovplyvnujúce zápis, ako aj dátum nadobudnutia úcinnosti týchto skutocností a rozhodnutí, a
  4. ak tieto skutocnosti a rozhodnutia ovplyvnujú medzinárodný zápis iba vo vztahu k niektorým tovarom a službám, tie tovary a služby, ktoré sú ovplyvnené týmito údajmi a rozhodnutiami, alebo tie tovary a služby, ktoré týmito údajmi a rozhodnutiami ovplyvnené nie sú.
 2. Ak sa súdne konanie podla clánku 6(4) dohody alebo konanie podla clánku 6(3)(i),(ii) alebo (iii) protokolu zacalo pred uplynutím pätrocnej lehoty, ale neskoncilo sa konecným rozhodnutím podla clánku 6(4) dohody alebo konecným rozhodnutím podla druhej vety clánku 6(3) protokolu, alebo spätvzatím ci vzdaním sa práva podla tretej vety clánku 6(3) protokolu pred uplynutím tejto lehoty, oznámi registracný úrad túto skutocnost medzinárodnému úradu bezprostredne po jej zistení po uplynutí uvedenej lehoty.
 3. Po tom, ako sa súdne konanie alebo konanie uvedené v odseku 1(b) skoncí konecným rozhodnutím podla clánku 6(4) dohody alebo podla druhej vety clánku 6(3) protokolu, alebo spätvzatím ci vzdaním sa práva podla tretej vety clánku 6(3) protokolu, registracný úrad oznámi tieto skutocnosti po ich zistení bezodkladne medzinárodnému úradu, pricom uvedie údaje podla odsekov (a)(i) až (iv).

(2) Zápis a zaslanie oznámenia, výmaz medzinárodného zápisu

 1. Medzinárodný úrad zapíše oznámenie podla odseku (1) do medzinárodného registra a zašle kópiu oznámenia registracným úradom urcených zmluvných strán a majitelovi.
 2. Ak sa v oznámení podla odseku (1)(a) alebo (c) požaduje výmaz medzinárodného zápisu a ak zodpovedá požiadavkám tohto odseku, medzinárodný úrad vymaže medzinárodný zápis z medzinárodného registra v primeranom rozsahu.
 3. V prípade výmazu medzinárodného zápisu z medzinárodného registra v súlade s odsekom (b) medzinárodný úrad oznámi registracným úradom urcených zmluvných strán a majitelovi tieto skutocnosti:
  1. dátum výmazu medzinárodného zápisu z medzinárodného registra,
  2. v prípade, že sa výmaz týka všetkých tovarov a služieb, skutocnost, že ide o všetok tovar a služby,
  3. v prípade, že sa výmaz týka iba niektorých tovarov a služieb, tovary a služby uvedené v odseku (1)(a)(iv).

Pravidlo 23 Rozdelenie základnej prihlášky, zápisu z nej vyplývajúceho alebo základného zápisu

(1) Oznámenie o rozdelení základnej prihlášky Ak sa pocas pätrocnej lehoty uvedenej v clánku 6(3) protokolu základná prihláška rozdelí na dve prihlášky alebo viacero prihlášok, registracný úrad pôvodu oznámi túto skutocnost medzinárodnému úradu a zároven uvedie

 1. císlo medzinárodného zápisu alebo císlo základnej prihlášky, ak sa medzinárodný zápis zatial neuskutocnil,
 2. meno majitela alebo prihlasovatela,
 3. císlo každej z prihlášok.

(2) Zápis rozdelenia a oznámenie medzinárodného úradu Medzinárodný úrad zapíše údaje obsiahnuté v oznámení podla odseku (1) do medzinárodného registra a oznámi túto skutocnost registracným úradom urcených zmluvných strán a zároven aj majitelovi.

(3) Rozdelenie zápisu vyplývajúceho zo základnej prihlášky alebo rozdelenie základného zápisu Pri rozdelení zápisu vyplývajúceho zo základnej prihlášky podla clánku 6(3) protokolu a pri rozdelení základného zápisu podla clánku 6(3) dohody a clánku 6(3) protokolu platia primerane ustanovenia odsekov (1) a (2).

5. KAPITOLA

NÁSLEDNÉ ÚZEMNÉ URCENIA. ZMENY

Pravidlo 24 Územné urcenie nasledujúce po medzinárodnom zápise

(1) Oprávnenie

 1. Zmluvná strana môže byt predmetom územného urcenia vykonaného po medzinárodnom zápise, ak je majitel v case tohto urcenia podla clánkov 1(2) a 2 dohody alebo clánku 2 protokolu oprávnený, s výhradou clánku 9sexies protokolu, urcit takúto zmluvnú stranu.
 2. Majitel medzinárodného zápisu vyplývajúceho z medzinárodnej prihlášky upravenej výlucne podla dohody môže urcit zmluvné strany viazané protokolom, nie však dohodou. Platí to za predpokladu, že v case urcenia zmluvná strana, ktorej registracný úrad je zároven registracným úradom pôvodu, je viazaná protokolom alebo v prípade zmeny vlastníctva zmluvná strana alebo prinajmenšom jedna zo zmluvných strán, vo vztahu ku ktorej nový majitel splna podmienky kladené na majitela medzinárodného zápisu, je viazaná protokolom.
 3. Majitel medzinárodného zápisu vyplývajúceho z medzinárodnej prihlášky upravenej výlucne protokolom môže urcit zmluvné strany viazané dohodou bez ohladu na to, ci sú zmluvné strany viazané zároven aj protokolom. Platí to za predpokladu, že zmluvná strana, ktorej registracný úrad je zároven registracným úradom pôvodu, je v case urcenia viazaná dohodou alebo, v prípade zmeny vlastníctva, zmluvná strana alebo prinajmenšom jedna zo zmluvných strán, vo vztahu ku ktorej nový majitel splna podmienky kladené na majitela medzinárodného zápisu, je viazaná dohodou a za predpokladu, že medzinárodný zápis sa zakladá na základnom zápise alebo že sa zakladá na základnej prihláške a táto prihláška vyústila do zápisu a registracný úrad pôvodu zaslal na žiadost majitela medzinárodného zápisu vyhlásenie adresované medzinárodnému úradu potvrdzujúce túto skutocnost a obsahujúce dátum zápisu a zoznam tovarov a služieb zahrnutých v zápise, na ktorého základe medzinárodný úrad zapísal údaje obsiahnuté v tomto vyhlásení.

(2) Podanie žiadosti o následné urcenie, forma a podpis

 1. Následné urcenie musí na medzinárodný úrad podat majitel, registracný úrad pôvodu alebo iný zainteresovaný registracný úrad v prípade, že majitel o toto podanie požiada a úrad s ním súhlasí, pricom
  1. ak sa poskytuje podla pravidla 7(1), žiadost musí podat registracný úrad pôvodu,
  2. ak je niektorá zo zmluvných strán územne urcená podla dohody, následné urcenie musí podat registracný úrad pôvodu alebo iný zainteresovaný registracný úrad.
 2. Následné územné urcenie treba podat na oficiálnom tlacive v jednej verzii. V prípade, že podanie uskutocnuje majitel, musí ho aj podpísat. V prípade, že podanie uskutocnuje registracný úrad, podpíše ho registracný úrad, a ak to úrad vyžaduje, aj majitel. V prípade, že podanie uskutocnuje registracný úrad, ktorý nevyžaduje, no pripúšta, aby majitel podanie podpísal, majitel toto podanie môže podpísat.

(3) Obsah

 1. Následné územné urcenie musí obsahovat alebo urcovat
  1. císlo príslušného medzinárodného zápisu,
  2. meno a adresu majitela,
  3. zmluvnú stranu, ktorá je predmetom územného urcenia,
  4. ak sa následné územné urcenie týka všetkých tovarov a služieb uvedených v príslušnom medzinárodnom zápise, skutocnost, že ide o všetok tovar a služby. Ak sa následné územné urcenie týka iba casti tovarov a služieb uvedených v príslušnom medzinárodnom zápise, tieto tovary a služby,
  5. sumu poplatkov, ktorá sa zaplatila, a spôsob platby alebo pokyn na zataženie úctu vedeného v medzinárodnom úrade sumou rovnajúcou sa požadovanej výške poplatkov spolu s identifikacnými údajmi strany, ktorá uskutocnila platbu alebo dala pokyn na platbu, a
  6. v prípade, že podanie pre následné urcenie uskutocnil registracný úrad, dátum, ked registracný úrad prijal podanie.
 2. (b) Ak sa následné urcenie týka zmluvnej strany, ktorá zaslala oznámenie podla pravidla 7(2), následné urcenie musí okrem iného obsahovat aj vyhlásenie o zámere používat známku na území tejto zmluvnej strany. Vyhlásenie musí byt podla požiadavky tejto zmluvnej strany
  1. podpísané majitelom a musí byt vyhotovené na samostatnom oficiálnom tlacive priloženom k podaniu,
  2. byt súcastou podania.
 3. Následné územné urcenie môže okrem toho obsahovat údaje a preklad, prípadne preklady podla pravidla 9(4)(b).

(4) Poplatky Následné urcenie bude podliehat platbe poplatkov uvedených alebo naznacených v položke 5 sadzobníka poplatkov.

(5) Nedostatky podania

 1. Ak následné územné urcenie nesplna predpísané požiadavky, s výnimkou ustanovenia odseku (9), medzinárodný úrad oznámi túto skutocnost majitelovi, a ak následné urcenie podal registracný úrad, aj tomuto registracnému úradu.
 2. Ak sa nedostatok neodstráni do troch mesiacov od dátumu oznámenia nedostatku zo strany medzinárodného úradu, platí, že následné urcenie sa vzalo spät. Medzinárodný úrad je povinný oznámit túto skutocnost majitelovi, a ak následné urcenie podal registracný úrad, aj tomuto registracnému úradu. Okrem toho je medzinárodný úrad povinný po odpocítaní sumy zodpovedajúcej polovici základného poplatku uvedeného v položke 5.1 sadzobníka poplatkov vrátit všetky poplatky strane, ktorá poplatky zaplatila.
 3. V prípade, že nie sú splnené podmienky uvedené v odseku (1)(b) alebo (c) vo vztahu k jednej alebo viacerým urceným zmluvným stranám, platí, že následné urcenie neobsahuje urcenie týchto zmluvných strán, a všetky doplnkové a individuálne poplatky zaplatené v súvislosti s týmito zmluvnými stranami sa vrátia. V prípade, že nie sú splnené podmienky uvedené v odseku (1)(b) alebo (c) vo vztahu ku všetkým urceným zmluvným stranám, postupuje sa podla písmena (b).

(6) Dátum následného územného urcenia

 1. Následné urcenie podané medzinárodnému úradu priamo majitelom bude, s výnimkou podla písmena (c)(i), oznacené dátumom dorucenia podania medzinárodného úradu.
 2. Následné urcenie, ktoré podá medzinárodnému úradu registracný úrad, bude, s výnimkou podla písmena (c)(i), oznacené dátumom podania tomuto registracnému úradu. Platí to za predpokladu, že medzinárodný úrad prijal toto územné urcenie do dvoch mesiacov od tohto dátumu. V opacnom prípade bude následné urcenie oznacené dátumom jeho dorucenia medzinárodnému úradu, ak nie je v písmene (c)(i) stanovené inak.
 3. Ak následné urcenie nesplna predpísané požiadavky a nedostatky sa odstránia do troch mesiacov od dátumu oznámenia podla odseku (5)(a),
  1. ak sa nedostatok týka niektorej z požiadaviek stanovených v odseku (3)(a)(i), (iii), (iv) a (b)(i), následné urcenie bude oznacené dátumom, ked sa nedostatok odstránil. Neplatí to v prípade, že následné urcenie sa predložilo medzinárodnému úradu registracným úradom a nedostatok sa odstránil v rámci dvojmesacnej lehoty uvedenej v písmene (b); v tomto prípade sa následné urcenie oznací dátumom jeho dorucenia registracnému úradu,
  2. dátum podla písmena (a) alebo (b) neovplyvnujú nedostatky nesúvisiace s požiadavkami uvedenými v odseku (3)(a)(i)(iii) a (iv) a (b)(i).

(7) Zápis a oznámenie Ak medzinárodný úrad zistí, že následné urcenie splna predpísané požiadavky, zapíše ho do medzinárodného registra a oznámi to registracnému úradu zmluvnej strany oznacenej v následnom urcení. Zároven bude medzinárodný úrad informovat aj majitela, a v prípade, ak následné urcenie predložil registracný úrad, aj tento registracný úrad.

(8) Zamietnutie Pre zamietnutie platia primerane pravidlá 16 až 18.

(9) Následné urcenie považované za neprijaté Ak požiadavky podla odseku (2)(a) nie sú splnené, následné urcenie sa bude považovat za neprijaté a medzinárodný úrad bude o tom informovat predkladatela.

Pravidlo 25 Žiadost o zápis zmeny. Žiadost o zápis výmazu

(1) Predloženie žiadosti

 1. Žiadost o zápis treba predložit medzinárodnému úradu na príslušnom oficiálnom tlacive v jednej kópii za predpokladu, že sa žiadost týka týchto skutocností:
  1. zmeny vo vlastníctve medzinárodného zápisu vo vztahu ku všetkým alebo k niektorým tovarom a službám a ku všetkým alebo k niektorým urceným zmluvným stranám,
  2. obmedzenia zoznamu tovarov a služieb vo vztahu ku všetkým alebo k niektorým urceným zmluvným stranám,
  3. zrieknutia sa zápisu vo vztahu k niektorej z urcených zmluvných strán pre všetky tovary a služby,
  4. zmeny v mene alebo adrese majitela alebo jeho zástupcu,
  5. výmazu medzinárodného zápisu vo vztahu ku všetkým urceným zmluvným stranám pre všetky alebo niektoré tovary a služby.
 2. Žiadost je povinný predložit majitel alebo registracný úrad pôvodu, alebo další zainteresovaný úrad okrem prípadov, ked
  1. žiadost o zápis zmeny, ak nejde o zmenu v názve alebo adrese majitela alebo jeho zástupcu, musí predložit registracný úrad pôvodu alebo iný zainteresovaný úrad, ak sa zmena týka niektorej zo zmluvných strán urcenej podla dohody, a
  2. žiadost o zápis výmazu musí predložit registracný úrad pôvodu alebo iný zainteresovaný úrad, ak niektorá z urcených zmluvných strán, na ktoré sa vztahuje medzinárodný zápis, o ktorej výmaz sa žiada, sa urcila podla dohody.
 3. V prípade, že žiadost podáva majitel, musí ju aj podpísat. V prípade, že žiadost podáva registracný úrad, žiadost podpíše registracný úrad, a ak to úrad vyžaduje, aj majitel. V prípade, že žiadost podáva registracný úrad, ktorý nevyžaduje, no pripúšta, aby ju majitel podpísal, majitel môže túto žiadost podpísat.

(2) Obsah žiadosti

 1. Žiadost o zápis zmeny alebo žiadost o zápis výmazu musí okrem požadovanej zmeny alebo výmazu obsahovat alebo uvádzat
  1. číslo príslušného medzinárodného zápisu,
  2. meno majitela okrem prípadu, ked sa zmena týka mena alebo adresy zástupcu,
  3. v prípade zmeny vo vlastníctve medzinárodného zápisu meno a adresu fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá je v prihláške uvedená ako nový majitel medzinárodného zápisu v súlade s pravidlom 9 odseku 4(a)(i) a (ii),
  4. v prípade zmeny vo vlastníctve medzinárodného zápisu zmluvnú stranu alebo zmluvné strany, voci ktorým nový majitel splna podmienky podla clánkov 1(2) a 2 dohody alebo podla clánku 2(1) protokolu na to, aby sa stal majitelom medzinárodného zápisu,
  5. v prípade, že dôjde k zmene vo vlastníctve medzinárodného zápisu a adresa nového majitela je uvedená v súlade s odsekom 1(a)(iii) mimo územia zmluvnej strany alebo jednej zo zmluvných strán podla odseku 1(a) (iv), a ak nový majitel neudal, že je obcanom zmluvného štátu alebo štátu, ktorý je clenom zmluvnej organizácie, adresu prevádzkarne alebo trvalé bydlisko nového majitela na území zmluvnej strany alebo jednej zo zmluvných strán, voci ktorým nový majitel splna podmienky na to, aby mohol byt majitelom medzinárodného zápisu,
  6. v prípade zmeny vo vlastníctve medzinárodného zápisu, ktorá sa netýka všetkých tovarov a služieb a všetkých urcených zmluvných strán, tie tovary a služby a urcené zmluvné strany, ktorých sa zmena týka, a (vii) výšku platených poplatkov, ktoré sú splatné, a spôsob platby alebo pokyn na prevod z úctu vedeného pri medzinárodnom úrade, ako aj údaje o osobe, ktorá uskutocnuje platbu alebo dáva pokyn na platbu.
 2. Žiadost o zápis zmeny vo vlastníctve medzinárodného zápisu môže tiež obsahovat tieto skutocnosti:
  1. v prípade nového majitela, ktorý je fyzickou osobou, údaje o jeho štátnej príslušnosti,
  2. v prípade nového majitela, ktorý je právnickou osobou, údaje týkajúce sa právnej povahy tejto právnickej osoby a štátu alebo územnej jednotky v rámci štátu, podla ktorej zákonov bola táto právnická osoba založená.

(3) Neprípustnost žiadosti Zmenu vo vlastníctve medzinárodného zápisu nemožno zapísat vo vztahu k urcenej zmluvnej strane, ak je táto strana

 1. viazaná dohodou, ale nie protokolom, a v prípade, že zmluvná strana podla odseku (2)(a)(iv) nie je viazaná dohodou, alebo ak žiadna zo zmluvných strán uvedených v tomto odseku nie je viazaná dohodou;
 2. viazaná protokolom, ale nie dohodou, a v prípade, že zmluvná strana podla odseku (2)(a)(iv) nie je viazaná protokolom, alebo ak žiadna zo zmluvných strán uvedených v tomto odseku nie je viazaná protokolom.

(4) Viacero nových majitelov Ak je v žiadosti o zápis zmeny vo vlastníctve medzinárodného zápisu uvedených viacero nových majitelov, táto zmena sa nemôže zaregistrovat voci urcenej zmluvnej strane, ak niektorý z nových majitelov nesplna podmienky na to, aby sa stal majitelom medzinárodného zápisu vo vztahu k tejto zmluvnej strane.

Pravidlo 26 Chyby v žiadosti o zápis zmeny a výmazu

(1) Chybné žiadosti Ak žiadost o zápis zmeny alebo žiadost o zápis výmazu podla pravidla 25(1)(a) nesplna predpísané požiadavky s výnimkou podla odseku (3), medzinárodný úrad je povinný oznámit túto skutocnost majitelovi. V prípade, že žiadost podal registracný úrad, oznámenie sa zašle aj tomuto registracnému úradu.

(2) Lehota na odstránenie chýb Chyby možno odstránit do troch mesiacov odo dna ich oznámenia medzinárodným úradom. Ak sa chyba neodstráni do troch mesiacov odo dna oznámenia medzinárodným úradom, žiadost sa bude považovat za vzatú spät a medzinárodný úrad o tom bude informovat majitela, ak žiadost o zápis zmeny alebo výmazu podal registracný úrad, potom aj tento registracný úrad. Medzinárodný úrad vráti všetky zaplatené poplatky po odpocítaní sumy, ktorá sa rovná polovici príslušných poplatkov uvedených v položke 7 sadzobníka poplatkov, strane, ktorá tieto poplatky zaplatila.

(3) Neplatná žiadost Ak nie je splnená požiadavka podla pravidla 25(1)(b), žiadost sa nebude považovat za prijatú a medzinárodný úrad je povinný informovat predkladatela o tejto skutocnosti.

Pravidlo 27 Zápis zmeny a výmazu, oznámenie o zmene alebo výmaze. Vyhlásenie o neúcinnosti zmeny vo vlastníctve

(1) Zápis a oznámenie zmeny alebo výmazu

 1. Za predpokladu splnenia požiadavky podla pravidla 25(1)(a) medzinárodný úrad bezodkladne zapíše zmenu alebo výmaz do medzinárodného registra. Okrem toho medzinárodný úrad bude informovat o tejto skutocnosti registracné úrady na území urcených zmluvných strán, ktorých sa zmena týka, alebo v prípade zrušenia registracné úrady všetkých urcených zmluvných strán a zároven bude informovat aj majitela, ak žiadost predložil registracný úrad, potom aj tento registracný úrad. Ak žiadost o zápis výmazu podal majitel alebo registracný úrad pocas pätrocnej lehoty podla clánku 6(3) dohody a clánku 6(3) protokolu, medzinárodný úrad musí informovat aj registracný úrad pôvodu.
 2. Zápis zmeny bude oznacený dátumom dorucenia žiadosti splnajúcej predpísané podmienky medzinárodnému úradu.

(2) Zápis ciastocnej zmeny vo vlastníctve Postúpenie alebo iný prevod medzinárodného zápisu vo vztahu k niektorým tovarom a službám alebo k niektorým z urcených zmluvných strán bude zaregistrovaný do medzinárodného registra pod císlom medzinárodného zápisu, ktorého cast bola postúpená alebo inak prevedená. Každá takto postúpená alebo prevedená cast bude vymazaná pod císlom príslušného medzinárodného zápisu a zaregistrovaná ako samostatný medzinárodný zápis. Samostatný medzinárodný zápis bude oznacený císlom zápisu, ktorého cast bola postúpená alebo prevedená, doplneným velkým písmenom.

(3) Zápis spojenia medzinárodných zápisov Ak sa jedna fyzická osoba alebo právnická osoba stane majitelom dvoch alebo viacerých medzinárodných zápisov vyplývajúcich z ciastocných zmien vo vlastníctve podla odseku (2), zápisy sa spoja do jedného, ak o to táto osoba požiada. Spojenie zápisov sa bude primerane riadit ustanoveniami odseku (1) a pravidiel 25 a 26. Medzinárodný zápis vyplývajúci z tohto spojenia bude oznacený císlom medzinárodného zápisu, ktorého cast bola postúpená alebo prevedená, ak je to možné, spolu s velkým písmenom.

(4) Vyhlásenie o neúcinnosti zmeny vo vlastníctve

 1. Ak medzinárodný úrad oznámi registracnému úradu urcenej zmluvnej strany, že sa vykonala zmena vo vlastníctve týkajúca sa tejto zmluvnej strany, registracný úrad môže vyhlásit, že táto zmena nie je úcinná na území tejto urcenej zmluvnej strany. Vyhlásenie spôsobí, že pre danú urcenú zmluvnú stranu zostane medzinárodný zápis na meno pôvodného majitela.
 2. Vyhlásenie podla písmena (a) musí obsahovat
  1. dôvody, pre ktoré zmena vo vlastníctve nie je úcinná,
  2. príslušné ustanovenia zákona a
  3. poucenie, ci toto vyhlásenie môže byt predmetom opravného prostriedku.
 3. Vyhlásenie podla písmena (a) sa musí zaslat medzinárodnému úradu, ktorý upovedomí majitela alebo registracný úrad podla toho, kto zaslal žiadost o zápis zmeny vo vlastníctve, a nového majitela.
 4. Každé konecné rozhodnutie týkajúce sa vyhlásenia podla písmena (a) treba oznámit medzinárodnému úradu, ktorý upovedomí majitela alebo registracný úrad podla toho, kto zaslal žiadost o zápis zmeny vo vlastníctve, a nového majitela.
 5. Medzinárodný úrad zapíše do medzinárodného registra všetky vyhlásenia podla písmena (a), ktoré nie sú predmetom opravného prostriedku, alebo každé konecné rozhodnutie podla písmena (d), prípadne zaregistruje ako samostatný medzinárodný zápis tú cast medzinárodného zápisu, ktorá bola predmetom vyhlásenia alebo konecného rozhodnutia. Samostatný medzinárodný zápis bude oznacený císlom zápisu, ktorého cast bola postúpená alebo prevedená, spolu s velkým písmenom.

Pravidlo 28 Opravy v medzinárodnom registri

(1) Oprava Ak medzinárodný úrad konajúci z úradnej moci alebo na žiadost majitela alebo registracného úradu zistí, že v medzinárodnom registri je chyba týkajúca sa medzinárodného zápisu, vykoná opravu v registri.

(2) Oznámenie Medzinárodný úrad je povinný opravu oznámit majitelovi aj registracným úradom urcených zmluvných strán, na ktorých území má oprava úcinky.

(3) Odmietnutie úcinkov opravy Registracný úrad uvedený v odseku (2) má právo vyhlásit formou oznámenia medzinárodnému úradu skutocnost, že odmieta uznat úcinky opravy. Platí pritom primerane clánok 5 dohody alebo clánok 5 protokolu a pravidlá 16 až 18, pricom platí, že dátum odoslania oznámenia o zmene bude dátumom, od ktorého sa pocíta lehota na oznámenie odmietnutia.

6. KAPITOLA

OBNOVENIE

Pravidlo 29 Neoficiálne oznámenie o zániku zápisu

Skutocnost, že niektorá strana neprijala neoficiálne oznámenie uvedené v clánku 7(4) dohody a clánku 7(3) protokolu, nepredstavuje dôvod na odpustenie zmeškania niektorej z lehôt uvedených v pravidle 30.

Pravidlo 30 Údaje týkajúce sa obnovenia

(1) Poplatky

 1. Medzinárodný zápis sa obnoví po zaplatení týchto poplatkov najneskôr v den, ked sa má vykonat obnova medzinárodného zápisu:
  1. základného poplatku,
  2. dodatocného poplatku,
  3. doplnkového poplatku, prípadne individuálneho poplatku pre každú urcenú zmluvnú stranu, voci ktorej nebolo do medzinárodného registra zaznamenané zamietnutie alebo neplatnost úcinkov zápisu vo vztahu ku všetkým uvedeným tovarom a službám podla položky 6 sadzobníka poplatkov. Platba sa však môže uskutocnit v lehote šiestich mesiacov od dátumu, ked sa má medzinárodný zápis obnovit, za predpokladu, že sa zároven zaplatí aj príplatok podla položky 6.5 sadzobníka poplatkov.
 2. Ak medzinárodný úrad prijme platbu za obnovenie zápisu skôr ako tri mesiace pred dátumom, ked sa má obnovenie medzinárodného zápisu vykonat, bude platit, že platba bola prijatá tri mesiace pred dátumom, ked sa má obnovenie medzinárodného zápisu uskutocnit.

(2) Dalšie údaje

 1. Ak si majitel neželá obnovit medzinárodný zápis pre urcenú zmluvnú stranu, pre ktorú nebolo zaregistrované do medzinárodného registra žiadne zamietnutie vzhladom na všetky dotknuté tovary a služby, platba požadovaných poplatkov sa doplní vyhlásením o tom, že obnovenie medzinárodného zápisu sa nemá do medzinárodného registra zaznamenat vo vztahu k tejto zmluvnej strane.
 2. Ak si majitel želá obnovit medzinárodný zápis pre urcenú zmluvnú stranu bez ohladu na skutocnost, že pre túto zmluvnú stranu bolo zaregistrované zamietnutie vo vztahu ku všetkým dotknutým tovarom a službám, platba požadovaných poplatkov vrátane prípadných doplnujúcich a individuálnych poplatkov týkajúcich sa tejto zmluvnej strany sa doplní vyhlásením, že obnovenie medzinárodného zápisu sa má zaznamenat do medzinárodného registra vo vztahu k tejto zmluvnej strane.
 3. Medzinárodný zápis sa nesmie obnovit voci tej zmluvnej strane, vo vztahu ku ktorej bola zapísaná neúcinnost zápisu pre všetok tovar a služby podla pravidla 19(2) alebo zaznamenané vzdanie sa zápisu podla pravidla 27(1)(a). Medzinárodný zápis sa nesmie obnovit voci urcenej zmluvnej strane pre tie tovary a služby, pre ktoré bola zapísaná neúcinnost medzinárodného zápisu na území zmluvnej strany podla pravidla 19(2) alebo pre ktoré bolo zapísané obmedzenie podla pravidla 27(1)(a).
 4. Skutocnost, že medzinárodný zápis sa neobnovil voci všetkým urceným zmluvným stranám, sa nepokladá za zmenu podla clánku 7(2) dohody alebo clánku 7(2) protokolu.

(3) Neúplná platba

 1. Ak je suma zaplatených poplatkov nižšia, ako je suma požadovaná na úcely obnovenia, medzinárodný úrad o tom bezodkladne upovedomí majitela aj jeho zástupcu, ak bol vymenovaný. V oznámení sa uvedie chýbajúca suma.
 2. Ak je po uplynutí šestmesacnej lehoty uvedenej v odseku (1)(a) výška zaplatených poplatkov nižšia ako suma podla odseku (1), medzinárodný úrad nezaregistruje obnovenie, s výnimkou podla písmena (c), a vráti prijatú sumu osobe, ktorá ju zaplatila. Okrem toho medzinárodný úrad upovedomí o tejto skutocnosti majitela a zástupcu, ak bol vymenovaný.
 3. Ak sa oznámenie podla písmena (a) zaslalo v priebehu troch mesiacov, ktoré predchádzali uplynutiu šestmesacnej lehoty podla odseku (1)(a), a ak je výška zaplatených poplatkov po uplynutí tejto lehoty nižšia, ako je suma požadovaná podla odseku (1), ale dosahuje aspon 70 % tejto sumy, medzinárodný úrad bude postupovat podla ustanovení pravidla 31(1) a (3). Ak nie je požadovaná suma úplne zaplatená v trojmesacnej lehote od dátumu oznámenia, medzinárodný úrad zruší obnovenie a upovedomí o tom majitela, zástupcu, ak bol vymenovaný, a registracný úrad, ktorý bol informovaný o obnovení. Zároven medzinárodný úrad vráti prijatú sumu osobe, ktorá ju zaplatila.

(4) Obdobie, za ktoré sa platia poplatky za obnovenie zápisu Poplatky za každé obnovenie sa platia na obdobie desiatich rokov bez ohladu na to, ci medzinárodný zápis obsahuje v zozname urcených zmluvných strán iba zmluvné strany urcené podla dohody alebo iba zmluvné strany urcené podla protokolu, alebo zmluvné strany urcené podla dohody a podla protokolu zároven. Pokial ide o platby podla dohody, platba na obdobie desiatich rokov sa bude považovat za desatrocnú splátku.

Pravidlo 31 Zápis obnovenia. Oznámenie a potvrdenie o obnovení zápisu

(1) Zápis obnovenia a nadobudnutie platnosti Obnovenie sa zaregistruje do medzinárodného registra s dátumom, ked sa malo obnovenie vykonat, aj v prípade, že poplatky za obnovenie boli zaplatené pocas povoleného odkladu podla clánku 7(5) dohody a podla clánku 7(4) protokolu.

(2) Dátum obnovenia zápisu v prípade následného územného urcenia Dátum nadobudnutia platnosti obnovenia bude rovnaký pre všetky urcenia obsiahnuté v medzinárodnom zápise bez ohladu na den, ked sa tieto urcenia zapísali do medzinárodného registra.

(3) Oznámenie o obnovení zápisu a potvrdenie Medzinárodný úrad bude informovat registracné úrady všetkých urcených zmluvných strán, ktorých sa obnovenie týka, a zašle majitelovi potvrdenie o obnovení zápisu.

(4) Oznámenie v prípade neobnovenia zápisu

 1. Ak nie je medzinárodný zápis obnovený, medzinárodný úrad bude o tom informovat registracné úrady všetkých zmluvných strán urcených v tomto medzinárodnom zápise.
 2. Ak nie je medzinárodný zápis obnovený voci niektorej z urcených zmluvných strán, medzinárodný úrad bude o tom informovat registracný úrad tejto zmluvnej strany.

7. KAPITOLA

VESTNÍK A BÁZA DÁT

Pravidlo 32 Vestník

(1) Informácie týkajúce sa medzinárodného zápisu

 1. Medzinárodný úrad bude publikovat vo Vestníku dôležité údaje, ktoré sa týkajú
  1. medzinárodného zápisu vykonaného podla pravidla 14,
  2. informácií poskytnutých podla pravidla 16(1),
  3. zamietnutia zapísaného podla pravidla 17(4) s urcením, ci existuje možnost opravného prostriedku, ale bez udania dôvodov zamietnutia,
  4. obnovenia zapísaného podla pravidla 31(1),
  5. následného urcenia zapísaného podla pravidla 24(7),
  6. pokracovania úcinkov medzinárodných zápisov podla pravidla 39,
  7. zmeny vo vlastníctve, obmedzenia, spätvzatia a zmeny v názve alebo adrese majitela zaznamenané podla pravidla 27,
  8. výmazov vykonaných podla pravidla 22(2) alebo zapísaných podla pravidla 27(1),
  9. opráv vykonaných podla pravidla 28,
  10. neplatnosti úcinkov zápisu zapísanej podla pravidla 19(2),
  11. informácií zapísaných podla pravidiel 20, 21, 22(2), 23, 27(4) a 40(3),
  12. medzinárodných zápisov, ktoré sa neobnovili.
 2. Vyhotovenie známky sa zverejní vo forme, ktorá je uvedená v medzinárodnej prihláške. Ak prihlasovatel urobil vyhlásenie podla pravidla 9(4)(a)(vi), táto skutocnost sa zverejní vo Vestníku.
 3. Ak prihlasovatel poskytne farebné vyhotovenie známky podla pravidla 9(4)(a)(v) alebo (vii), Vestník bude obsahovat ciernobiele, ako aj farebné vyhotovenie známky.

(2) Informácie týkajúce sa konkrétnych požiadaviek a vyhlásení zmluvných strán, iné všeobecné informácie Medzinárodný úrad zverejní vo Vestníku

 1. všetky oznámenia vykonané podla pravidla (7),
 2. všetky vyhlásenia vykonané podla clánku 5(2)(b) alebo clánku 5(2)(b) a (c) prvej vety protokolu,
 3. všetky vyhlásenia vykonané podla clánku 8(7) protokolu,
 4. všetky oznámenia vykonané podla pravidla 34(1)(b),
 5. zoznam dní, pocas ktorých bude medzinárodný úrad zavretý pre verejnost pocas daného a nasledujúceho kalendárneho roka, a rovnaký zoznam pre každý registracný úrad, ktorý tieto údaje oznámil medzinárodnému úradu.

(3) Výrocný abecedný zoznam Medzinárodný úrad bude každorocne publikovat abecedný zoznam majitelov medzinárodných zápisov, v ktorých prospech sa vo Vestníku zverejnil jeden zápis alebo viac zápisov. Pri mene majitela musí byt uvedené císlo medzinárodného zápisu, císlo strany výtlacku Vestníka, v ktorom boli zverejnené informácie týkajúce sa medzinárodného zápisu, a urcenie povahy tohto zápisu, ako napr. zápis, obnovenie, zamietnutie, zrušenie úcinnosti, výmaz alebo zmena.

(4) Pocet výtlackov pre registracné úrady zmluvných strán

 1. Medzinárodný úrad zašle registracným úradom každej zo zmluvných strán výtlacky Vestníka. Každý registracný úrad má právo na dva výtlacky zdarma. Ak pocas daného kalendárneho roka pocet urcení zaregistrovaných vo vztahu k tejto zmluvnej strany prevýši 2 000 (dvetisíc), v nasledujúcom roku má registracný úrad nárok na 3 výtlacky zdarma a na další výtlacok zdarma za každých dalších 1 000 (tisíc) zápisov. Každá zmluvná strana má právo zakúpit každý rok za polovicnú cenu rovnaký pocet výtlackov, ako je pocet, na ktorý má nárok zdarma.
 2. Ak je Vestník k dispozícii vo viacerých formách, každý registracný úrad si môže vybrat formu, v akej si želá dostat kópie Vestníka, na ktoré má oprávnenie.

Pravidlo 33 Elektronická báza dát

(1) Obsah bázy dát Údaje, ktoré sú zapísané do medzinárodného registra a zverejnované vo Vestníku podla pravidla 32, sa zapíšu do elektronickej bázy dát.

(2) Údaje týkajúce sa nevyriešených medzinárodných žiadostí a následných urcení, o ktorých nebolo rozhodnuté Ak medzinárodná prihláška alebo urcenie podla pravidla 24 nie je zapísané do medzinárodného registra do troch pracovných dní po prijatí medzinárodnej prihlášky alebo od podania s následným územným urcením, medzinárodný úrad zapíše do elektronickej bázy dát všetky údaje obsiahnuté v medzinárodnej prihláške alebo urcení napriek všetkým nedostatkom, ktoré môže medzinárodná prihláška alebo urcenie obsahovat pri ich prijatí.

(3) Prístup k elektronickej báze dát Elektronická báza dát bude sprístupnená pre registracné úrady zmluvných strán a po zaplatení prípadného predpísaného poplatku aj verejnosti prostredníctvom priameho spojenia a iným vhodným spôsobom stanoveným medzinárodným úradom. Náklady za prístup hradí užívatel. K údajom zapísaným podla odseku (2) sa musí doplnit upozornenie, že medzinárodný úrad ešte neprijal konecné rozhodnutie vo veci medzinárodnej prihlášky alebo urcenia podla pravidla 24.

8. KAPITOLA

POPLATKY

Pravidlo 34 Platba poplatkov

(1) Platby

 1. Poplatky uvedené v sadzobníku poplatkov môže zaplatit medzinárodnému úradu prihlasovatel alebo majitel, alebo registracný úrad pôvodu, alebo iný zainteresovaný registracný úrad, ak prijíma a odovzdáva tieto poplatky a ak si to prihlasovatel alebo majitel želá.
 2. Každá zmluvná strana, ktorej registracný úrad súhlasí s prijímaním a platbou poplatkov, je povinná informovat o tejto skutocnosti generálneho riaditela.

(2) Spôsoby platby Poplatky uvedené v sadzobníku poplatkov sa môžu zaplatit medzinárodnému úradu

 1. výberom z bežného úctu vedeného pri medzinárodnom úrade,
 2. platbou na švajciarsky poštový šekový úcet medzinárodného úradu alebo na ktorýkolvek z bankových úctov urcených medzinárodným úradom,
 3. prostredníctvom šeku,
 4. platbou v hotovosti v sídle medzinárodného úradu.

(3) Platobné údaje Pri platbe akýchkolvek poplatkov medzinárodnému úradu treba uviest tieto údaje:

 1. pred uskutocnením medzinárodného zápisu treba uviest meno prihlasovatela, známku, ktorej sa platba týka, a úcel platby,
 2. po uskutocnení medzinárodného zápisu meno majitela, císlo medzinárodného zápisu, ktorého sa platba týka, a úcel platby.

(4) Dátum platby

 1. S výnimkou podla pravidla 30(1)(b) a písmena (b) sa všetky poplatky budú považovat za zaplatené medzinárodnému úradu v den, ked medzinárodný úrad prijme požadovanú sumu.
 2. V prípade, že požadovaná suma je k dispozícii na úcte vedenom pri medzinárodnom úrade a tento úrad dostal pokyny od majitela úctu na prevod tejto sumy, poplatky sa budú považovat za zaplatené medzinárodnému úradu v den, ked medzinárodný úrad prijme medzinárodnú prihlášku, následné urcenie, žiadost o zápis zmeny alebo pokyn na obnovenie medzinárodného zápisu.

(5) Zmena vo výške poplatkov

 1. Ak sa výška poplatkov, ktoré sa majú zaplatit v súvislosti s predložením medzinárodnej prihlášky, zmení pocas obdobia, ktoré uplynulo medzi dnom, ked registracný úrad pôvodu prijme žiadost o predloženie medzinárodnej prihlášky medzinárodnému úradu alebo ked sa prihláška považuje za prijatú podla pravidla 11(1)(a) alebo (c), a dnom, ked medzinárodný úrad prijme medzinárodnú prihlášku, platí výška poplatkov stanovená v období prijatia prihlášky registracným úradom pôvodu.
 2. V prípade, že registracný úrad pôvodu alebo iný registracný úrad predloží urcenie podla pravidla 24 a výška poplatkov, ktoré sa majú zaplatit za takéto urcenie, sa zmení pocas obdobia, ktoré uplynulo medzi dnom, ked registracný úrad prijal žiadost o predloženie urcenia od majitela, a dnom, ked medzinárodný úrad toto podanie prijme, platí výška poplatkov stanovená v období prijatia podania registracným úradom.
 3. Ak sa výška poplatkov, ktoré sa majú zaplatit v súvislosti s obnovením medzinárodného zápisu, zmení pocas obdobia, ktoré uplynulo medzi dnom platby a dátumom, ked sa má uskutocnit obnovenie, platí poplatok, ktorý sa stanovil v den platby alebo v den, ktorý sa má považovat za den platby podla pravidla 30(1)(b). Ak sa platba uskutocní po dátume splatnosti, platí výška poplatku stanovená v den splatnosti.
 4. V prípade zmeny poplatkov, ktoré nie sú uvedené v písmenách (a), (b) a (c), platí výška poplatkov, ktorá sa stanovila v den, ked medzinárodný úrad prijal platbu.

Pravidlo 35 Mena, v ktorej sa majú platby uskutocnit

(1) Povinnost platby v švajciarskej mene Všetky platby podla tohto protokolu treba zaplatit medzinárodnému úradu v švajciarskej mene bez ohladu na skutocnost, že registracný úrad pôvodu alebo iný zainteresovaný registracný úrad platiaci poplatky ich prijal v inej mene.

(2) Urcenie výšky individuálnych poplatkov v švajciarskej mene

 1. Ak zmluvná strana urobí vyhlásenie podla clánku 8(7)(a) protokolu o individuálnom poplatku, výška tohto poplatku, ktorý zmluvná strana oznámi medzinárodnému úradu, sa vyjadrí v mene, ktorú používa tento registracný úrad.
 2. Ak sú poplatky urcené vo vyhlásení podla písmena (a) v inej ako švajciarskej mene, generálny riaditel po konzultácii s registracným úradom príslušnej zmluvnej strany stanoví výšku individuálnych poplatkov v švajciarskej mene na základe oficiálneho výmenného kurzu Organizácie Spojených národov.
 3. Ak sa pocas obdobia dlhšieho ako 30 po sebe nasledujúcich dní oficiálny výmenný kurz Organizácie Spojených národov medzi švajciarskou menou a inou menou, v ktorej zmluvná strana urcila individuálny poplatok, zvýši alebo zníži o najmenej 5% oproti poslednému oficiálnemu kurzu, ktorý sa použil pri urcení výšky individuálneho poplatku v švajciarskej mene, registracný úrad príslušnej zmluvnej strany môže požiadat generálneho riaditela o urcenie novej výšky individuálneho poplatku v švajciarskej mene podla oficiálneho výmenného kurzu Organizácie Spojených národov, ktorý platil v den predchádzajúci dnu, ked sa žiadost predložila. Generálny riaditel bude postupovat podla tejto žiadosti. Nová výška poplatku bude platit odo dna, ktorý urcí generálny riaditel, za predpokladu, že tento dátum nenastane skôr ako mesiac a neskôr ako dva mesiace od dátumu uverejnenia tejto sumy vo Vestníku.
 4. Ak sa pocas obdobia dlhšieho ako 30 po sebe nasledujúcich dní oficiálny výmenný kurz Organizácie Spojených národov medzi švajciarskou menou a inou menou, v ktorej zmluvná strana urcila individuálny poplatok, zvýši alebo zníži o najmenej 10% oproti poslednému oficiálnemu kurzu, ktorý sa uplatnoval pri urcení výšky individuálneho poplatku v švajciarskej mene, generálny riaditel po konzultácii s registracným úradom príslušnej zmluvnej strany stanoví novú výšku individuálneho poplatku v švajciarskej mene podla oficiálneho kurzu Organizácie Spojených národov platného v den, ktorý predchádzal zacatiu konzultácií zo strany generálneho riaditela. Nová výška poplatku bude platit odo dna, ktorý urcí generálny riaditel, za predpokladu, že tento dátum nenastane skôr ako mesiac a neskôr ako dva mesiace od dátumu uverejnenia tejto sumy vo Vestníku.

Pravidlo 36 Oslobodenie od povinnosti platit poplatky

Oslobodenie od povinnosti platit poplatky sa vztahuje na zápis týchto skutocností:

 1. splnomocnenia zástupcu, zmeny týkajúcej sa zástupcu a výmaz zástupcu,
 2. zmeny týkajúcej sa telefónneho a faxového císla majitela,
 3. výmazu medzinárodného zápisu,
 4. spätvzatia ci zrieknutia sa podla pravidla 25(1)(a)(iii),
 5. obmedzenia vykonaného v samej medzinárodnej prihláške podla pravidla 9(4)(a)(xiii) alebo v následnom urcení podla pravidla 24(3)(a)(iv),
 6. žiadosti registracného úradu podla clánku 6(4) prvej vety dohody alebo clánku 6(4) prvej vety protokolu,
 7. existencie súdneho konania alebo konecného rozhodnutia, ktoré ovplyvnuje základnú prihlášku, zápisu z nej vyplývajúceho alebo základného zápisu,
 8. zamietnutia podla pravidla 17, pravidla 24(8) alebo pravidla 28(3), vyhlásenia podla pravidla 27(4) alebo oznámenia podla pravidla 17(4)(b),
 9. zrušenia úcinnosti medzinárodného zápisu,
 10. údajov poskytnutých podla pravidla 20,
 11. oznámenia podla pravidla 21 alebo pravidla 23,
 12. opravy do medzinárodného registra.

Pravidlo 37 Rozdelenie príjmu z dodatocných a doplnkových poplatkov

(1) Koeficient uvedený v clánku 8(5) a (6) dohody a clánku 8(5) a (6) protokolu je

 • pre zmluvné strany, ktoré uskutocnujú prieskum výlucne na zistenie absolútnych dôvodov na zamietnutie .............. dva,
 • pre zmluvné strany, ktoré tiež uskutocnujú prieskum na zistenie prioritných práv
 1. ak prieskum nasleduje po námietke tretej strany ........ tri,
 2. na prieskum z úradnej moci ........................... štyri.

(2) Koeficient 4 sa bude uplatnovat aj v prípade zmluvnej strany, ktorá uskutocnuje prieskum z úradnej moci na zistenie prioritných práv s uvedením najvýznamnejších prioritných práv.

Pravidlo 38 Prevod individuálnych poplatkov na úcty príslušných zmluvných strán

Všetky individuálne poplatky zaplatené medzinárodnému úradu vo vztahu k zmluvnej strane, ktorá urobila vyhlásenie podla clánku 8(7)(a) protokolu, sa prevedú na úcet tejto zmluvnej strany vedený na medzinárodnom úrade do jedného mesiaca nasledujúceho po mesiaci, pocas ktorého sa uskutocnil medzinárodný zápis, zápis následného urcenia alebo obnovenia, ktorých sa platba poplatkov týkala.

9. KAPITOLA

PRECHODNÉ A ZÁVERECNÉ USTANOVENIA

Pravidlo 39 Trvanie úcinkov medzinárodného zápisu v nástupníckych krajinách

(1) Ak niektorá nástupnícka krajina, ktorej územie bolo pred získaním nezávislosti súcastou územia zmluvnej strany, predložila generálnemu riaditelovi vyhlásenie o kontinuite, v ktorého dôsledku dohoda platí aj v nástupníckej krajine, úcinky medzinárodného zápisu, ktorý obsahuje v územnom urcení pôvodný štát a ktorý nadobudol úcinnost od dátumu, ktorý predchádza dátumu urcenému v odseku (2), sú podmienené týmito úkonmi:

 1. podaním žiadosti medzinárodnému úradu do šiestich mesiacov od dátumu, ked medzinárodný úrad oznámil túto skutocnost majitelovi príslušného medzinárodného zápisu, aby takýto medzinárodný zápis zostal v platnosti v nástupníckom štáte,
 2. zaplatením poplatku na úcet medzinárodného úradu v rovnakej lehote vo výške 23 švajciarskych frankov, ktoré medzinárodný úrad prevedie registracnému úradu v nástupníckej krajine a poplatku vo výške 41 švajciarskych frankov urcených medzinárodnému úradu.

(2) Dátum uvedený v odseku (1) je zhodný s dátumom, ktorý oznámila nástupnícka krajina medzinárodnému úradu na úcely tohto pravidla, pricom tento dátum nemôže byt skorší, ako je dátum získania nezávislosti nástupníckej krajiny.

(3) Medzinárodný úrad je povinný po prijatí žiadosti a poplatku uvedených v odseku (1) upovedomit registracný úrad nástupníckej krajiny a vykonat príslušný záznam do medzinárodného registra.

(4) Ak v prípade medzinárodného zápisu prijal registracný úrad nástupníckej krajiny oznámenie podla odseku (3), tento registracný úrad môže odmietnut Ciastka 136 Zbierka zákonov c. 345/1998 Strana 2437 ochranu iba vtedy, ak lehota podla clánku 5(2) dohody týkajúca sa územného urcenia ochrany v pôvodnej krajine neuplynula a ak medzinárodný úrad prijal oznámenie o zamietnutí pred uplynutím tejto lehoty.

(5) Toto pravidlo sa nevztahuje na Ruskú federáciu.

Pravidlo 40 Platnost. Prechodné ustanovenia

(1) Nadobudnutie platnosti Tento vykonávací predpis nadobudne platnost 1. apríla 1996 a v tento den stráca platnost vykonávací predpis podla dohody platný do 31. marca 1996 (dalej len "vykonávací predpis podla dohody").

(2) Všeobecné prechodné ustanovenia

 1. Napriek ustanoveniu odseku (1) platí, že
  1. ak bola žiadost o predloženie medzinárodnej prihlášky medzinárodnému úradu prijatá registracným úradom pôvodu alebo sa pokladá za prijatú podla pravidla 11(1)(a) alebo (c) pred 1. aprílom 1996, platí, že táto prihláška splna predpísané požiadavky na úcely pravidla 14 do tej miery, do akej splna požiadavky vykonávacieho predpisu podla dohody,
  2. žiadost o zápis zmeny podla pravidla 20 vykonávacieho predpisu podla dohody, ktorú registracný úrad pôvodu alebo iný registracný úrad zaslal medzinárodnému úradu pred 1. aprílom 1996 alebo pred týmto dnom registracný úrad pôvodu, alebo iný registracný úrad prijal žiadost o predloženie zmien medzinárodnému úradu, platí, že táto žiadost splna predpísané požiadavky v zmysle pravidla 24(7) alebo pravidla 27 do tej miery, do akej splna požiadavky vykonávacieho predpisu podla dohody,
  3. medzinárodná prihláška alebo žiadost o zápis zmeny podla pravidla 20 vykonávacieho predpisu podla dohody, ktorá bola pred 1. aprílom 1996 predmetom úkonov medzinárodného úradu podla pravidiel 11, 12, 13 alebo podla pravidla 21 vykonávacieho predpisu podla dohody, bude i nadalej spracúvaná podla tohto vykonávacieho predpisu. Dátum výsledného medzinárodného zápisu alebo záznamu do medzinárodného registra sa bude riadit pravidlom 15 alebo 22 vykonávacieho predpisu podla dohody,
  4. ak oznámenie o zamietnutí alebo oznámenie o neúcinnosti zápisu zaslal registracný úrad urcenej zmluvnej strany pred 1. aprílom 1996, platí, že toto oznámenie splna predpísané požiadavky podla pravidla 17(4) a (5) alebo pravidla 19(2)do tej miery, v ktorej splna požiadavky vykonávacieho predpisu podla dohody.
  5. Na úcely pravidla 34(5) sa poplatky platné v ktorýkolvek den predchádzajúci 1. aprílu 1996 považujú za poplatky predpísané pravidlom 32 vykonávacieho predpisu podla dohody.
 2. Napriek pravidlu 10(1), ak sú v súlade s pravidlom 34(5)(a) zaplatené poplatky, ktoré sa týkajú predloženia medzinárodnej prihlášky, a ide o poplatky na obdobie 20 rokov podla pravidla 32 vykonávacieho predpisu podla dohody, druhá splátka sa už nepožaduje.
 3. Ak sa v súlade s pravidlom 34(5)(a) zaplatili poplatky za následné urcenie a ide o poplatky predpísané pravidlom 32 vykonávacieho predpisu podla dohody, odsek (3) sa neuplatnuje.

(3) Prechodné ustanovenia týkajúce sa medzinárodných zápisov, pri ktorých sa zaplatili poplatky na 20 rokov.

 1. Ak je medzinárodný zápis, pre ktorý sa predpísané poplatky zaplatili na obdobie 20 rokov, predmetom následného urcenia podla pravidla 24 a ak aktuálna lehota na ochranu medzinárodného zápisu uplynie po viac ako desiatich rokoch po dni nadobudnutia úcinnosti následného zápisu podla pravidla 24(6), neplatia ustanovenia písmen (b) a (c).
 2. Šest mesiacov pred uplynutím prvej casti desatrocnej aktuálnej lehoty na ochranu medzinárodného zápisu medzinárodný úrad zašle majitelovi a jeho zástupcovi, ak bol splnomocnený, oznámenie urcujúce presný dátum uplynutia prvého desatrocného obdobia a zmluvné strany, ktoré boli predmetom následného urcenia uvedeného v písmene (a). Pravidlo 29 platí primerane.
 3. Pre druhú cast desatrocného obdobia sa bude požadovat platba doplnujúcich a individuálnych poplatkov zodpovedajúcich poplatkom uvedeným v pravidle 30(1)(iii) s ohladom na následné urcenia podla písmena (a). Pravidlo 30(1) a (3) platí primerane.
 4. Medzinárodný úrad zapíše do medzinárodného registra skutocnost, že platba týkajúca sa druhej casti desatrocného obdobia sa uskutocnila. Dátum zápisu bude zhodný s dátumom uplynutia prvej casti desatrocného obdobia aj v prípade, že požadované poplatky sa zaplatili v povolenej odkladnej lehote podla clánku 7(5) dohody a clánku 7(4) protokolu.
 5. Medzinárodný úrad oznámi registracným úradom príslušných urcených zmluvných strán skutocnost, že platba týkajúca sa druhej casti desatrocného obdobia sa uskutocnila, prípadne že sa neuskutocnila. Zároven bude medzinárodný úrad informovat aj majitela.

SADZOBNÍK POPLATKOV

švajciarske franky

1. Medzinárodná prihláška upravená výlucne dohodou

Poplatky pokrývajúce obdobie desiatich rokov, ktoré treba zaplatit

1.1 Základné poplatky [clánok 8(2)(a) dohody]

1.1.1 ak žiadne vyhotovenie známky nie je vo farbe 653

1.1.2 ak je niektoré z vyhotovení známky vo farbe 903

1.2 Dodatocné poplatky pre každú triedu tovarov a služieb presahujúcu tri triedy [clánok 8(2)(b) dohody] 73

1.3 Doplnujúce poplatky za urcenie každej zmluvnej krajiny clánok 8(2)(c) dohody] 73

2. Medzinárodná prihláška upravená výlucne protokolom Poplatky pokrývajúce obdobie desiatich rokov, ktoré treba zaplatit

2.1 Základné poplatky [clánok 8(2)(i) protokolu]

2.1.1 ak žiadne vyhotovenie známky nie je vo farbe 653

2.1.2 ak je niektoré z vyhotovení známky vo farbe 903

2.2 Dodatocné poplatky pre každú triedu tovarov a služieb presahujúcu tri triedy [clánok 8(2)(ii) protokolu] okrem prípadu, ked sú urcené výlucne zmluvné strany, ktorých povinnost je zaplatit individuálne poplatky (pozri 2.4) [clánok 8(7)(a)(i) protokolu] 73

2.3 Doplnujúce poplatky za urcenie každej zmluvnej strany [clánok 8(2)(iii) protokolu] okrem prípadu, ak je urcená zmluvná strana, ktorej povinnost je platit individuálne poplatky (pozri 2.4) [pozri clánok 8(7)(a)(ii) protokolu] 73

2.4 Individuálne poplatky za urcenie každej zmluvnej strany, pri ktorej sa platia individuálne poplatky (a nie doplnujúce poplatky) [pozri clánok 8(7)(a) protokolu], výšku individuálnych poplatkov si urcí každá dotknutá zmluvná strana.

3. Medzinárodná prihláška upravená dohodou a protokolom Poplatky pokrývajúce obdobie desiatich rokov, ktoré treba zaplatit

3.1 Základné poplatky

3.1.1 ak žiadne vyhotovenie známky nie je vo farbe 653

3.1.2 ak je niektoré z vyhotovení známky vo farbe 903

3.2 Dodatocné poplatky pre každú triedu tovarov a služieb presahujúcu tri triedy 73

3.3 Doplnujúce poplatky za urcenie každej zmluvnej strany, pri ktorej nie je povinnost platit individuálne poplatky 73

3.4 Individuálne poplatky za urcenie každej zmluvnej strany, pri ktorej sa platia individuálne poplatky [pozri clánok 8(7)(a) protokolu] okrem prípadu, ak je urcená krajina viazaná aj dohodou a registracný úrad pôvodu je registracným úradom v krajine, ktorá je viazaná takisto dohodou. V prípade takejto krajiny sa platia doplnujúce poplatky. Výšku individuálnych poplatkov si urcí každá dotknutá zmluvná strana.

4. Nedostatky týkajúce sa klasifikácie tovarov a služieb Treba zaplatit tieto poplatky [pravidlo 12(1)(b)]:

4.1 Ak nie sú tovary a služby zoradené do tried 77 plus 4 za každý pojem (pomenovanie, výraz, termín) presahujúci 20

4.2 Ak ide o nesprávnu klasifikáciu jedného pojmu alebo viacerých pojmov v prihláške 20 plus 4 za nesprávne zaradený pojem, pricom platí, že ak bude celkový poplatok splatný v rámci tejto položky a poplatok týkajúci sa medzinárodnej prihlášky bude nižší ako 150 švajciarskych frankov, poplatky sa odpúštajú.

5. Urcenie nasledujúce po medzinárodnom zápise Treba zaplatit tieto poplatky pokrývajúce obdobie odo dna nadobudnutia úcinnosti urcenia do dna uplynutia aktuálnej lehoty stanovenej pre medzinárodný zápis:

5.1 Základný poplatok 300

5.2 Doplnujúce poplatky pre každú z urcených zmluvných strán uvedených v samotnej požiadavke, pricom pri tejto zmluvnej strane neexistuje povinnost platit individuálne poplatky (poplatok pokrýva zvyšnú cast obdobia v dlžke desiatich rokov) 73

5.3 Individuálne poplatky pre každú z urcených zmluvných strán, pri ktorej sa platia individuálne poplatky (a nie doplnujúce poplatky) [pozri clánok 8(7)(a)protokolu]. Výšku individuálnych poplatkov si urcí každá dotknutá zmluvná strana.

6. Obnovenie Treba zaplatit tieto poplatky pokrývajúce obdobie desiatich rokov:

6.1 Základný poplatok 653

6.2 Dodatocné poplatky okrem prípadov, ak by sa obnovenie uskutocnilo výlucne pre urcenú zmluvnú stranu, pri ktorej existuje povinnost platit individuálne poplatky 73

6.3 Doplnujúce poplatky za každú z urcených zmluvných strán, pri ktorej nie je povinnost platit individuálne poplatky 73

6.4 Individuálne poplatky na urcenie každej z urcených zmluvných strán, pri ktorej sa platia individuálne poplatky (a nie doplnujúce poplatky) [pozri clánok 8(7)(a) protokolu]. Výšku individuálnych poplatkov si urcí každá dotknutá zmluvná strana.

6.5 Príplatok za využitie odkladnej lehoty 50% z výšky poplatku podla položky 6.1

7. Zmeny

7.1 Úplný prevod medzinárodného zápisu 177

7.2 Ciastocný prevod (iba ohladne niektorých tovarov a služieb alebo niektorých zmluvných strán) medzinárodného zápisu 177

7.3 Obmedzenie požadované majitelom následne po medzinárodnom zápise za predpokladu, že ak sa obmedzenie týka viac ako jednej zmluvnej strany, je rovnaké pre všetky zmluvné strany 177

7.4 Zmena mena a/alebo adresy majitela jedného zápisu alebo viacerých medzinárodných zápisov, pre ktoré sa požaduje zápis rovnakej zmeny v jednej žiadosti 150

8. Informácie tykajúce sa medzinárodného zápisu

8.1 Vyhotovenie overeného výpisu z medzinárodného registra pozostávajúceho z analýzy stavu medzinárodného zápisu (detailný overený výpis) menej ako tri strany 155 za každú stranu navyše 10

8.2 Vyhotovenie overeného výpisu z medzinárodného registra pozostávajúceho z kópie všetkých zverejnení a všetkých oznámení o odmietnutí, ktoré sa uskutocnili v súvislosti s medzinárodným zápisom (jednoduchý overený výpis) menej ako tri strany 77 za každú stranu navyše 2

8.3 Jednoduché potvrdenie alebo písomná informácia týkajúca sa jediného medzinárodného zápisu 77 pre každý další medzinárodný zápis, ak sú v tej istej žiadosti požadované rovnaké informácie 10

8.4 Výtlacok alebo fotokópia uverejnenia medzinárodného zápisu cena za stranu 5

9. Špeciálne služby Medzinárodný úrad má právo inkasovat poplatky, ktorých výšku stanoví sám, v prípade naliehavých operácií a v prípade služieb, ktoré nie sú uvedené v tomto sadzobníku poplatkov.