Oznámenie č. 296/1991 Zb.

federálneho ministerstva zahraničných vecí

Zmena 529/1992 Zb., Zmena 291/1995 Z.z., Zmena 292/1995 Z.z.

 

Zmluvné štáty prajúc si prispieť k pokroku vedy a techniky, prajúc si zdokonaliť právnu ochranu vynálezov, prajúc si zjednodušiť a zhospodárniť získanie ochrany pre vynálezy tam, kde sa ochrana požaduje vo viacerých krajinách, prajúc si uľahčiť a urýchliť prístup verejnosti k technickým informáciám obsiahnutým v listinách opisujúcich nové vynálezy, prajúc si podporiť a urýchliť hospodársky pokrok rozvojových krajín prijatím opatrení na zvýšenie účinnosti ich národných alebo regionálnych právnych systémov pre ochranu vynálezov, poskytovaním ľahko prístupných informácií o existencii technických riešení zodpovedajúcich ich špecifickým potrebám a uľahčením prístupu k stále vzrastajúcemu rozsahu modernej techniky, v presvedčení, že spolupráca medzi národmi podstatne uľahčí dosiahnutie týchto cieľov, uzavreli túto Zmluvu.

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Čl.1

Zriadenie Únie

(1) Štáty, ktoré sú členmi Zmluvy (ďalej len "zmluvné štáty"),vytvárajú Úniu pre spoluprácu pri podávaní prihlášok na ochranu vynálezov, pri vykonávaní rešerší k nim a pri ich prieskume, ako aj pre poskytovanie špeciálnych technických služieb. Táto Únia sa nazýva Medzinárodná únia pre patentovú spoluprácu.

(2) Žiadne ustanovenie Zmluvy nemožno vykladať tak, že by to bolo na úkor práv podľa ustanovení Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva občanov krajiny, ktorá je členom tohto dohovoru, alebo toho, kto má v takej krajine pobyt.

 

Čl.2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto Zmluvy a Vykonávacieho predpisu, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak:

(i) pojmom "prihláška" sa rozumie prihláška na ochranu vynálezu; všetkými odkazmi na "prihlášku" sa rozumejú odkazy na prihlášky o udelení patentu na vynález, autorského osvedčenia na vynález, osvedčenia na úžitkový vzor, úžitkového vzoru, dodatkového patentu alebo osvedčenia, dodatkového autorského osvedčenia na vynález a dodatkového osvedčenia na úžitkový vzor;

(ii) odkazmi na pojem "patent" sa rozumejú odkazy na patent ako vynález, na autorské osvedčenie na vynález, na osvedčenie na úžitkový vzor, na úžitkový vzor, na dodatkový patent alebo osvedčenie, na dodatkové autorské osvedčenie na vynález a na dodatkové osvedčenie na úžitkový vzor;

(iii) pojmom "národný patent" sa rozumie patent udelený národným úradom;

(iv) pojmom "regionálny patent" sa rozumie patent udelený národným alebo medzivládnym orgánom oprávneným udeľovať patenty s účinkami vo viacerých než jednom štáte;

(v) pojmom "regionálna prihláška" sa rozumie prihláška na regionálny patent;

(vi) odkazmi na "národnú prihlášku" sa rozumejú odkazy na prihlášky o udelení národných patentov a regionálnych patentov s výnimkou prihlášok podaných podľa Zmluvy;

(vii) pojmom "medzinárodná prihláška" sa rozumie prihláška podaná podľa Zmluvy;

(viii) všetky odkazy na "prihlášku" sa rozumejú odkazy na medzinárodné prihlášky alebo národné prihlášky;

(ix) všetky odkazy na "patent" sa rozumejú odkazy na národné patenty a regionálne patenty;

(x) všetky odkazy na "národné zákonodarstvo" sa rozumejú odkazy na národné zákonodarstvo zmluvného štátu alebo, ak ide o regionálnu prihlášku alebo o regionálny patent, na zmluvu, ktorá upravuje podávanie regionálnych prihlášok alebo udeľovanie regionálnych patentov;

(xi) pojmom "dátum priority" na účely počítania lehôt sa rozumie:

(a) pri medzinárodnej prihláške, v ktorej bola uplatnená priorita podľa článku 8, dátum podania prihlášky, ktorej priorita sa takto uplatňuje;

(b) pri medzinárodnej prihláške s niekoľkými uplatnenými prioritami podľa článku 8 dátum podania najstaršej prihlášky, ktorej priorita sa takto uplatňuje;

(c) pri medzinárodnej prihláške bez uplatnenia priority podľa článku 8 dátum medzinárodného podania takej prihlášky;

(xii) pojmom "národný úrad" sa rozumie vládny orgán zmluvného štátu poverený udeľovaním patentov; odkazmi na "národný úrad" sa rozumejú takisto odkazy na akýkoľvek medzivládny orgán poverený viacerými štátmi udeľovaním regionálnych patentov, ak aspoň jeden z týchto štátov je zmluvným štátom a ak tieto štáty poverili uvedený orgán výkonom povinností a práv, ktoré táto Zmluva a Vykonávací predpis ustanovujú pre národné úrady;

(xiii) pojmom "určený úrad" sa rozumie národný úrad štátu určeného prihlasovateľom podľa ustanovenia hlavy I Zmluvy alebo úrad činný pre tento štát;

(xiv) pojmom "zvolený úrad" sa rozumie národný úrad štátu určeného prihlasovateľom podľa ustanovenia hlavy I Zmluvy alebo úrad činný pre tento štát;

(xv) pojmom "prijímací úrad" sa rozumie národný úrad alebo medzivládna organizácia, kde sa podala medzinárodná prihláška;

(xvi) pojmom "Únia" sa rozumie Medzinárodná únia pre patentovú spoluprácu;

(xvii) pojmom "Zhromaždenie" sa rozumie Zhromaždenie Únie;

(xviii) pojmom "Organizácia" sa rozumie Svetová organizácia pre duševné vlastníctvo;

(xix) pojmom "Medzinárodný úrad" sa rozumie Medzinárodný úrad Organizácie a po dobu ich existencie Medzinárodné spojené úrady pre ochranu duševného vlastníctva (BIRPI);

(xx) pojmom "generálny riaditeľ" sa rozumie generálny riaditeľ Organizácie a po dobu existencie BIRPI - riaditeľ BIRPI.

 

 

HLAVA I

MEDZINÁRODNÁ PRIHLÁŠKA A MEDZINÁRODNÁ REŠERŠ

Čl.3

Medzinárodná prihláška

(1) Prihlášky na ochranu vynálezov v ktoromkoľvek zmluvnom štáte sa môžu podávať ako medzinárodné prihlášky podľa tejto Zmluvy.

(2) Medzinárodná prihláška obsahuje v súlade s touto Zmluvou a Vykonávacím predpisom žiadosť, opis, jeden alebo viac nárokov, jeden alebo viac výkresov (keď to treba) a anotáciu.

(3) Účelom anotácie je len technická informácia a nemožno ju použiť na iný účel, najmä nie na výklad rozsahu požadovanej ochrany.

(4) Medzinárodná prihláška musí

(i) byť v predpísanom jazyku;

(ii) zodpovedať predpísaným požiadavkám na vonkajšiu úpravu;

(iii) zodpovedať predpísanej požiadavke jednotnosti vynálezu;

(iv) byť podrobená úhrade predpísaných poplatkov.

 

Čl.4

Žiadosť

(1) Žiadosť musí obsahovať:

(i) návrh, aby medzinárodná prihláška bola prerokovaná podľa Zmluvy;

(ii) určenie zmluvného štátu alebo štátov, kde sa požaduje ochrana vynálezu na základe medzinárodnej prihlášky ("určené štáty"); ak možno v niektorom určenom štáte získať regionálny patent a ak si prihlasovateľ praje získať radšej regionálny patent než národný, treba to uviesť v žiadosti; ak prihlasovateľ nemôže obmedziť podľa

Zmluvy o regionálnom patente svoju prihlášku len na niektoré účastnícke štáty Zmluvy, potom určenie jedného z týchto štátov a požiadavky na udelenie regionálneho patentu sa budú posudzovať ako určenie všetkých spomenutých štátov; ak podľa národného zákonodarstva určeného štátu sa považuje určenie tohto štátu za regionálnu prihlášku, potom takéto určenie sa bude posudzovať ako požiadavka na udelenie regionálneho patentu;

(iii) meno a ďalšie predpísané údaje o prihlasovateľovi a zástupcovi (ak je prihlasovateľ zastúpený);

(iv) názov vynálezu;

(v) meno a ďalšie predpísané údaje o vynálezcovi, pokiaľ národné zákonodarstvo aspoň jedného z určených štátov vyžaduje uvedenie týchto údajov pri podaní národnej prihlášky. Inak možno uvedené údaje uviesť buď v žiadosti, alebo v osobitných podaniach zaslaných každému z určených úradov, ktorých národné zákonodarstvo tieto údaje vyžaduje, ale dovoľuje ich predloženie neskôr ako pri podaní národnej prihlášky.

(2) Určenie každého zmluvného štátu podlieha zaplateniu predpísaného poplatku v predpísanej lehote.

(3) Pokiaľ prihlasovateľ nežiada o iné druhy ochrany podľa článku 45, platí, že určením sa požaduje ochrana spočívajúca v udelení patentu určeným štátom alebo pre určený štát. Na účely tohto odseku neplatí článok 2 (ii).

(4) Ak v žiadosti nie je uvedené meno a ďalšie predpísané údaje o vynálezcovi, nebude to mať žiadne následky v tých určených štátoch, ktorých národné právo síce tieto údaje vyžaduje, ale dovoľuje ich predloženie neskôr než pri podaní národnej prihlášky.

Ak tieto údaje nie sú uvedené v osobitnom podaní, nebude to mať žiadne následky v tých určených štátoch, ktorých národné právo tieto údaje nevyžaduje.

 

Čl.5

Opis

V opise sa musí vynález vysvetliť dostatočne jasne a úplne tak, aby podľa vynálezu mohol postupovať odborník.

 

Čl.6

Nároky

Nárok alebo nároky musia definovať predmet, o ktorého ochranu sa žiada. Nároky musia byť jasné a stručné. Musia sa úplne opierať o opis.

 

Čl.7

Výkresy

(1) S výhradou ustanovenia ods. 2 (ii) sa výkresy požadujú vtedy, ak sú potrebné pre pochopenie vynálezu.

(2) V prípade, keď to nie je potrebné pre pochopenie vynálezu, ale povaha vynálezu pripúšťa vysvetlenie pomocou výkresov:

(i) prihlasovateľ môže pripojiť také výkresy k medzinárodnej prihláške pri podaní;

(ii) každý určený úrad môže požadovať, aby mu prihlasovateľ také výkresy predložil v určenej lehote.

 

Čl.8

Uplatnenie priority

(1) Medzinárodná prihláška môže obsahovať vyhlásenie podľa ustanovení Vykonávacieho predpisu, ktorým sa uplatňuje priorita jednej alebo viacerých prvších prihlášok podaných v niektorom členskom štáte Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva alebo s účinnosťou pre taký štát.

(2)

(a) S výhradou ustanovenia pododseku (b) podmienky a účinky priority uplatnené vyhlásením podľa odseku (1) sa spravujú ustanovením článku 4 Stockholmského znenia Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva.

(b) Medzinárodná prihláška, pre ktorú sa uplatňuje priorita jednej alebo niekoľkých prvších prihlášok podaných v zmluvnom štáte alebo s účinnosťou pre zmluvný štát, môže obsahovať určenie tohto štátu. V prípade, že sa v medzinárodnej prihláške uplatňuje priorita jednej alebo niekoľkých národných prihlášok podaných v určenom štáte alebo s účinnosťou pre určený štát, alebo priorita medzinárodnej prihlášky, v ktorej bol určený len jeden štát, podmienky a účinky uplatnenia priority v tomto štáte sa spravujú národným právom tohto štátu.

 

Čl.9

Prihlasovateľ

(1) Každý občan zmluvného štátu alebo ten, kto má v zmluvnom štáte pobyt, môže podať medzinárodnú prihlášku.

(2) Zhromaždenie môže rozhodnúť o tom, že sa občanom ktorejkoľvek členskej krajiny Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva, ktorá nie je účastníkom tejto Zmluvy, a tým, čo majú v takej krajine pobyt , povoľuje podávať medzinárodné prihlášky.

(3) Pojmy pobytu a občianstva, ako aj aplikáciu týchto pojmov v prípadoch, kde ide o niekoľkých prihlasovateľov alebo keď nejde o tých istých prihlasovateľov pre všetky určené štáty, ustanovuje Vykonávací predpis.

 

Čl.10

Prijímací úrad

Medzinárodná prihláška sa podáva na ustanovenom prijímacom úrade, ktorý ju preskúma a prerokuje tak, ako je ustanovené v Zmluve a vo Vykonávacom predpise.

 

Čl.11

Dátum podania a účinky medzinárodnej prihlášky

(1) Prijímací úrad uzná za dátum medzinárodného podania dátum, keď medzinárodná prihláška došla, a to za predpokladu, že k okamihu jej prijatia zistí, že

(i) prihlasovateľ nie je zrejme pozbavený práva, a to z dôvodu pobytu alebo občianstva, podať medzinárodnú prihlášku na prijímacom úrade;

(ii) medzinárodná prihláška je v predpísanom jazyku;

(iii) medzinárodná prihláška obsahuje aspoň tieto náležitosti:

(a) údaj, že ide o medzinárodnú prihlášku

(b) určenie aspoň jedného zmluvného štátu

(c) meno prihlasovateľa určeným spôsobom

(d) časť, ktorá je zjavne opisom

(e) časť, ktorá je zjavne nárokom alebo nárokmi.

(2)

(a) Ak prijímací úrad zistí, že medzinárodná prihláška v čase, keď došla, nespĺňala požiadavky uvedené v odseku (1), vyzve prihlasovateľa, aby predložil podľa Vykonávacieho predpisu požadovanú opravu.

(b) Ak prihlasovateľ tejto výzve podľa Vykonávacieho predpisu vyhovie, prijímací úrad uzná za dátum medzinárodného podania dátum, keď došla požadovaná oprava.

(3) S výhradou článku 64 (4) má každá medzinárodná prihláška, ktorá spĺňa požiadavky bodov (i) až (iii) odseku (1) a pri ktorej bol uznaný dátum medzinárodného podania, účinky ako riadna národná prihláška v každom určenom štáte od dátumu medzinárodného podania, pričom sa tento dátum považuje za dátum skutočného podania v každom určenom štáte.

(4) Každá medzinárodná prihláška, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v bodoch (i) až (iii) odseku (1), má rovnaké účinky ako riadna národná prihláška podľa Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva.

 

Čl.12

Odovzdanie medzinárodnej prihlášky

Medzinárodnému úradu a orgánu pre medzinárodnú rešerši (1) Jedno vyhotovenie medzinárodnej prihlášky si ponechá prijímací úrad ("prijímacie vyhotovenie"), jedno vyhotovenie ("archívne vyhotovenie") sa odovzdá Medzinárodnému úradu a ďalšie vyhotovenie ("rešeršové vyhotovenie") sa odovzdá príslušnému orgánu pre medzinárodnú rešerš uvedenému v článku 16, podľa ustanovení Vykonávacieho predpisu.

(2) Archívne vyhotovenie sa považuje za autentické vyhotovenie medzinárodnej prihlášky.

(3) Medzinárodná prihláška sa považuje za vzatú späť, ak Medzinárodný úrad nedostane archívne vyhotovenie v predpísanej lehote.

 

Čl.13

Vyhotovenie medzinárodnej prihlášky pre určené úrady

(1) Každý určený úrad môže požiadať Medzinárodný úrad, aby mu odovzdal vyhotovenie medzinárodnej prihlášky ešte pred oznámením podľa článku 20 a Medzinárodný úrad odovzdá určenému úradu toto vyhotovenie v čo najkratšom čase po uplynutí jedného roka od dátumu priority.

(2)

(a) Prihlasovateľ môže odovzdať vyhotovenie svojej medzinárodnej prihlášky ktorémukoľvek určenému úradu kedykoľvek.

(b) Prihlasovateľ môže kedykoľvek požiadať Medzinárodný úrad, aby odovzdal vyhotovenie jeho medzinárodnej prihlášky ktorémukoľvek určenému úradu, a Medzinárodný úrad zašle toto vyhotovenie určenému úradu v čo najkratšom čase.

(c) Každý národný úrad môže oznámiť Medzinárodnému úradu, že si nepraje dostávať vyhotovenie podľa pododseku (b); v tomto prípade tento pododsek sa na uvedený úrad nevzťahuje.

 

Čl.14

Niektoré nedostatky medzinárodnej prihlášky

(1)

(a) Prijímací úrad preskúma, či medzinárodná prihláška:

(i) je podpísaná v súlade s Vykonávacím predpisom;

(ii) obsahuje predpísané údaje o prihlasovateľovi;

(iii) obsahuje názov vynálezu;

(iv) obsahuje anotáciu;

(v) zodpovedá v rozsahu ustanovenom Vykonávacím predpisom požiadavkám na vonkajšiu úpravu.

(b) Ak prijímací úrad zistí v tomto smere nejaký nedostatok, vyzve prihlasovateľa, aby opravil medzinárodnú prihlášku v predpísanej lehote; v prípade, že sa tak nestane, bude sa prihláška považovať za vzatú späť a prijímací úrad o tom vydá uznesenie.

(2) Ak medzinárodná prihláška odkazuje na výkresy, ktoré v skutočnosti nie sú k prihláške pripojené, prijímací úrad o tom upovedomí prihlasovateľa, a ten ich môže predložiť v predpísanej lehote; ak tak urobí, považuje sa za dátum medzinárodného podania prihlášky dátum, keď prijímaciemu úradu výkresy došli. Inak platí, že odkaz na výkresy sa neurobil.

(3)

(a) Ak prijímací úrad zistí, že poplatky podľa článku 3 (4) (iv) neboli zaplatené v predpísaných lehotách alebo sa nezaplatil poplatok podľa článku 4 (2) za žiadny z určených štátov, považuje sa medzinárodná prihláška za vzatú späť a prijímací úrad o tom vydá uznesenie.

(b) Ak prijímací úrad zistí, že poplatok podľa článku 4 (2) bol v predpísanej lehote zaplatený za jeden alebo viac určených štátov, nie však za všetky, potom určenie tých štátov, za ktoré nebolo v lehote zaplatené, sa považuje za vzaté späť a prijímací úrad o tom vydá uznesenie.

(4) Ak po uznaní dátumu medzinárodného podania prijímací úrad v predpísanej lehote zistí, že niektorá z požiadaviek uvedených v bodoch (i) až (iii) článku 11 (1) nebola k tomuto dátumu splnená, bude sa taká prihláška považovať za vzatú späť a prijímací úrad o tom vydá uznesenie.

 

Čl.15

Medzinárodná rešerš

(1) Každá medzinárodná prihláška sa podrobí rešerši.

(2) Cieľom medzinárodnej rešerše je zistenie relevantného známeho stavu techniky.

(3) Medzinárodná rešerš sa vykoná na základe nárokov s prihliadnutím na opis a prípadné výkresy.

(4) Orgán pre medzinárodnú rešerš uvedený v článku 16 zistí podľa svojich možností v maximálnej možnej miere relevantný známy stav techniky a v každom prípade preskúma dokumentáciu ustanovenú vo Vykonávacom predpise.

(5)

(a) Ak to pripúšťa národné zákonodarstvo zmluvného štátu, na ktorého národnom úrade alebo úrade pre neho činnom podáva prihlasovateľ národnú prihlášku, môže prihlasovateľ takej národnej prihlášky za podmienok ustanovených národným zákonodarstvom žiadať, aby sa na túto prihlášku vykonala rešerš obdobná medzinárodnej rešerši ("rešerš medzinárodného typu").

(b) Národný úrad zmluvného štátu alebo úrad činný pre tento štát môže, pokiaľ to dovoľuje národné zákonodarstvo tohto štátu, podrobiť rešerši medzinárodného typu všetky národné prihlášky na ňom podané.

(c) Rešerš medzinárodného typu vykoná orgán pre medzinárodnú rešerš uvedený v článku 16, ktorý by bol príslušný pre vykonanie medzinárodnej rešerše, keby bola národná prihláška medzinárodnou prihláškou a podala sa na úrade uvedenom v pododsekoch (a) a (b). Ak je národná prihláška spísaná v jazyku, v ktorom orgán pre medzinárodnú rešerš prihlášky neprerokúva, rešerš medzinárodného typu sa vykoná na podklade prihlasovateľom predloženého prekladu do jazyka predpísaného pre medzinárodné prihlášky, v ktorom sa tento orgán zaviazal medzinárodné prihlášky prijímať. Národná prihláška a preklad, ak sa požaduje, sa predkladajú vo forme predpísanej pre medzinárodné prihlášky.

 

Čl.16

Orgán pre medzinárodnú rešerš

(1) Medzinárodnú rešerš vykonáva orgán pre medzinárodnú rešerš; môže to byť buď národný úrad, alebo medzivládna organizácia, ako Medzinárodný patentový inštitút, ku ktorých úlohám patrí zostavovanie správ o rešeršiach vykonaných v materiáloch ku stavu techniky v súvislosti s vynálezmi, ktoré sú predmetom prihlasovacieho konania.

(2) Ak pred vytvorením jediného orgánu pre medzinárodnú rešerš existuje niekoľko orgánov pre medzinárodnú rešerš, potom každý prijímací úrad určí orgán alebo orgány pre medzinárodnú rešerš príslušné na vykonanie rešerše na medzinárodné prihlášky podané na tomto úrade, a to v súlade s príslušnou dohodou podľa odseku

(3)

(a) Orgány pre medzinárodnú rešerš určí Zhromaždenie. Každý národný úrad a každá medzivládna organizácia, ktoré vyhovujú požiadavkám uvedeným v pododseku (c), môžu byť určené ako orgán pre medzinárodnú rešerš.

(b) Podmienkou určenia je súhlas príslušného národného úradu alebo medzivládnej organizácie a uzavretie dohody medzi takým úradom alebo organizáciou a Medzinárodným úradom, pričom dohodu schvaľuje Zhromaždenie. Dohoda ustanovuje práva a povinnosti strán, najmä právny záväzok spomenutého úradu alebo organizácie, že bude aplikovať a dodržiavať všetky všeobecné pravidlá pre vykonávanie medzinárodnej rešerše.

(c) Vykonávací predpis ustanovuje minimálne požiadavky, najmä pokiaľ ide o pracovné sily a dokumentáciu, ktoré musí každý úrad alebo organizácia splniť skôr, než dôjde k určeniu, a ktorým musia vyhovovať po celý čas určenia.

(d) Určenie platí pre určené obdobie a možno ho predĺžiť o ďalšie obdobie.

(e) Skôr než Zhromaždenie rozhodne o určení niektorého národného úradu alebo medzivládnej organizácie, alebo o predĺžení určenia, alebo skôr než dá súhlas na skončenie určenia, vypočuje Zhromaždenie príslušný úrad alebo organizáciu a zistí názor výboru pre technickú spoluprácu uvedeného v článku 56 hneď po jeho zriadení.

 

Čl.17

Konanie pre orgánom pre medzinárodnú rešerš

(1) Konanie pred orgánom pre medzinárodnú rešerš sa spravuje ustanoveniami Zmluvy, Vykonávacieho predpisu a dohody, ktorú uzavrie Medzinárodný úrad s uvedeným orgánom v súlade so Zmluvou a Vykonávacím predpisom.

(2)

(a) Ak sa orgán pre medzinárodnú rešerš domnieva:

(i) že sa medzinárodná prihláška týka predmetu, na ktorý sa rešeršová povinnosť orgánu pre medzinárodnú rešerš podľa Vykonávacieho predpisu nevzťahuje, pričom orgán v takom konkrétnom prípade rozhodne, že rešerš vykonávať nebude, alebo

(ii) že opis, nároky a lebo výkresy nezodpovedajú predpísaným požiadavkám do tej miery, že nemožno vykonať riadnu rešerš, vydá o tom uvedený orgán uznesenie a upovedomí prihlasovateľa a Medzinárodný úrad o tom, že medzinárodná rešeršová správa sa nespracuje.

(b) Ak sa zistí, že niektorý z prípadov uvedených v odseku (a) nastal len v súvislosti s niektorými nárokmi, budú v medzinárodnej rešeršovej správe tieto nároky označené, zatiaľ čo o ostatných nárokoch sa správa spracuje podľa článku 18.

(3)

(a) Ak podľa názoru orgánu pre medzinárodnú rešerš nezodpovedá medzinárodná prihláška požiadavke jednotnosti vynálezu, ustanovenej Vykonávacím predpisom, vyzve orgán prihlasovateľa, aby zaplatil dodatočné poplatky. Orgán pre medzinárodnú rešerš spracuje medzinárodnú rešeršovú správu pre tie časti medzinárodnej prihlášky, ktoré sa týkajú vynálezu uvedeného v nárokoch na prvom mieste ("hlavný vynález"), a ak sa vyžiadané dodatočné poplatky zaplatili v predpísanej lehote, aj pre tie časti medzinárodnej prihlášky, ktoré sa týkajú vynálezov, za ktoré sa uvedené poplatky zaplatili.

(b) Národné zákonodarstvo ktoréhokoľvek určeného štátu môže ustanoviť, že v prípadoch, keď národný úrad tohto štátu zistí, že výzvu podľa pododseku (a) urobil orgán pre medzinárodnú rešerš oprávnene a že prihlasovateľ nezaplatil všetky dodatočné poplatky, budú sa tie časti medzinárodnej prihlášky, ktoré v dôsledku toho neboli predmetom rešerše, považovať, pokiaľ ide o účinky v tomto štáte, za vzaté späť, pokiaľ prihlasovateľ nezaplatí osobitný poplatok národnému úradu tohto štátu.

 

Čl.18

Medzinárodná rešeršová správa

(1) Medzinárodná rešeršová správa sa musí spracovať v predpísanej lehote a predpísanou formou.

(2) Medzinárodnú rešeršovú správu odovzdá orgán pre medzinárodnú rešerš prihlasovateľovi a Medzinárodnému úradu hneď po spracovaní.

(3) Medzinárodnú rešeršovú správu alebo rozhodnutie podľa článku 17 (2) (a) treba predložiť podľa ustanovení Vykonávacieho predpisu. Preklady musí urobiť Medzinárodný úrad alebo musí za ne zodpovedať.

 

Čl.19

Úprava nárokov v konaní pred Medzinárodným úradom

(1) Po tom, čo prihlasovateľ dostal medzinárodnú rešeršovú správu, má právo na jednu úpravu nárokov medzinárodnej prihlášky tým, že upravené nároky podá v predpísanej lehote na Medzinárodnom úrade. Súčasne môže predložiť spôsobom ustanoveným vo Vykonávacom predpise stručné oznámenie, v ktorom podá vysvetlenie k úpravám a označí, aký vplyv majú úpravy na opis a výkresy.

(2) Úpravy nesmú presahovať rozsah vynálezu uvedený v medzinárodnej prihláške pri podaní.

(3) Ak národné právo niektorého z určených štátov dovoľuje úpravy nad uvedený rozsah, nedodržanie odseku (2) nemá v tomto štáte žiadne následky.

 

Čl.20

Postúpenie určeným úradom

(1)

(a) Medzinárodná prihláška spolu s medzinárodnou rešeršovou správou včítane označenia nárokov podľa článku 17 (2) (b) alebo s rozhodnutím podľa článku 17 (2) (a) sa postúpi každému určenému úradu podľa ustanovení Vykonávacieho predpisu, pokiaľ sa určený úrad tejto požiadavky sčasti alebo úplne nevzdá.

(b) Postupuje sa tiež preklad (ak je predpísaný) uvedenej správy alebo uznesenia.

(2) Ak nároky boli upravené podľa ustanovení článku 19 (1), postúpi sa buď plný text nárokov pôvodne podaných aj upravených, alebo plný text nárokov pôvodne podaných s uvedením úprava takisto prípadné oznámenie podľa článku 19 (1).

(3) Na žiadosť určeného úradu alebo prihlasovateľa zašle im orgán pre medzinárodnú rešerš, v súlade s ustanovením Vykonávacieho predpisu, kópiu materiálov citovaných v medzinárodnej rešeršovej správe.

 

Čl.21

Medzinárodné zverejnenie

(1) Medzinárodný úrad zverejňuje medzinárodné prihlášky.

(2)

(a) S výhradou ustanovení uvedených v pododseku (b) a článku 64 (3) sa medzinárodné zverejnenie medzinárodnej prihlášky vykoná ihneď po uplynutí 18 mesiacov od dátumu priority takej prihlášky.

(b) Prihlasovateľ môže požiadať Medzinárodný úrad, aby zverejnil jeho medzinárodnú prihlášku kedykoľvek pred uplynutím lehoty uvedenej v pododseku (a). Medzinárodný úrad bude potom postupovať tak, ako je ustanovené vo Vykonávacom predpise.

(3) Medzinárodná rešeršová správa alebo rozhodnutia uvedené v článku 17 (2) (a) sa musia zverejniť tak, ako je predpísané vo Vykonávacom predpise.

(4) Jazyk a forma medzinárodného zverejnenia a ostatné podrobnosti sa spravujú ustanoveniami Vykonávacieho predpisu.

(5) Medzinárodné zverejnenie sa neuskutoční, ak sa medzinárodná prihláška vzala späť alebo ak sa predpokladá, že sa vzala späť skôr, než sa urobili technické prípravy pre zverejnenie.

(6) Ak medzinárodná prihláška obsahuje výrazy alebo výkresy, ktoré podľa názoru Medzinárodného úradu odporujú dobrým mravom alebo verejnému poriadku alebo ktoré sú podľa jeho názoru hanlivé podľa Vykonávacieho predpisu, môže Medzinárodný úrad také výkresy, výrazy alebo údaje vylúčiť zo zverejnenia s tým, že uvedie miesto a počet slov alebo výkresov, ktoré boli vylúčené, a dodá na žiadosť jednotlivé vyhotovenia vylúčených miest.

 

Čl.22

Vyhotovenie, preklad a poplatky určeným úradom

(1) Prihlasovateľ dodá jedno vyhotovenie medzinárodnej prihlášky každému určenému úradu (pokiaľ už nedošlo k postúpeniu podľa článku 20, ako aj jej preklad (v súlade s predpismi) a zaplatí prípadný národný poplatok, a to najneskôr do 20 mesiacov od dátumu priority. V prípade, že národné zákonodarstvo určeného štátu vyžaduje meno a ďalšie údaje o vynálezcovi, ale netreba ich oznámiť už pri podaní národnej prihlášky, je prihlasovateľ povinný, pokiaľ tak už neurobil v žiadosti, zaslať tieto údaje národnému úradu tohto štátu alebo úradu preň činnému najneskôr do 20 mesiacov, počítané od dátumu priority.

(2) Ak orgán pre medzinárodnú rešerš vydá rozhodnutie podľa ustanovenia článku 17 (2) (a), že sa nespracuje správa o medzinárodnej rešerši, lehota na vykonanie úkonov spomenutých v odseku (1) tohto článku je zhodná s lehotou uvedenou v odseku (1).

(3) Zákonodarstvo každého zmluvného štátu môže na vykonanie úkonov uvedených v odsekoch (1) a (2) určiť lehoty dlhšie ako sú lehoty tam uvedené.

 

Čl.23

Odklad národného konania

(1) Žiadny určený úrad nebude vybavovať medzinárodnú prihlášku ani vykonávať jej prieskum pred uplynutím príslušnej lehoty podľa článku 22.

(2) Bez zreteľa na ustanovenie odseku (1) môže každý určený úrad vybavovať medzinárodnú prihlášku a vykonávať jej prieskum kedykoľvek na výslovnú žiadosť prihlasovateľa.

 

Čl.24

Možnosť straty účinku v určených štátoch

(1) S výhradou ustanovenia článku 25 v prípade uvedenom v pododseku (ii) stráca medzinárodná prihláška účinok ustanovený v článku 11 (3) v každom určenom štáte a táto strata účinku má rovnaké dôsledky ako späťvzatie národnej prihlášky v tomto štáte:

(i) ak prihlasovateľ vezme späť svoju medzinárodnú prihlášku alebo určenie tohto štátu;

(ii) ak sa medzinárodná prihláška považuje za vzatú späť podľa ustanovení článkov 12 (3), 14 (1) (b), 14 (3) (a) alebo 14 (4) alebo ak sa považuje za vzaté späť určenie toho štátu podľa ustanovenia článku 14 (3) (b);

(iii) ak prihlasovateľ nevykoná v príslušnej lehote úkony uvedené v článku 22.

(2) Bez zreteľa na ustanovenia odseku (1) môže každý určený úrad zachovať účinok ustanovený v článku 11 (3) aj v tom prípade, keď sa nepožaduje zachovanie takého účinku na základe článku(25) (2).

 

Čl.25

Preskúmanie určenými úradmi

(1)

(a) Ak prijímací úrad odmietol uznať dátum medzinárodného podania alebo vydal uznesenie, že medzinárodná prihláška sa považuje za vzatú späť, alebo keď Medzinárodný úrad urobil zistenie podľa článku 12 (3), zašle Medzinárodný úrad na žiadosť prihlasovateľa ihneď kópie všetkých dokladov založených v spise každému z určených úradov, ktoré prihlasovateľ uvedie.

(b) Ak prijímací úrad vydal uznesenie, že určenie niektorého štátu sa považuje za vzaté späť, zašle Medzinárodný úrad na žiadosť prihlasovateľa ihneď kópie všetkých dokladov založených v spise národnému úradu tohto štátu.

(c) Žiadosť uvedenú v pododseku (a) alebo (b) treba podať v predpísanej lehote.

(2)

(a) S výhradou ustanovenia pododseku (b) a za predpokladu, že prípadný národný poplatok bol zaplatený a prípadne predpísaný preklad bol predložený v určenej lehote, rozhodne takto určený úrad, či odmietnutie, uznesenie alebo zistenie uvedené v odseku (1) bolo oprávnené podľa ustanovení Zmluvy a Vykonávacieho predpisu; ak zistí, že odmietnutie alebo uznesenie bolo dôsledkom omylu alebo opomenutia na strane prijímacieho úradu alebo že zistenie bolo dôsledkom omylu alebo opomenutia na strane Medzinárodného úradu, prerokuje medzinárodnú prihlášku, pokiaľ ide o účinky v štáte určeného úradu tak, ako keby k omylu alebo opomenutiu nedošlo.

(b) Ak archívne vyhotovenie došlo Medzinárodnému úradu po uplynutí lehoty predpísanej v článku 12 (3) v dôsledku omylu alebo opomenutia na strane prihlasovateľa, platí ustanovenie pododseku (a) iba za okolností uvedených v článku 48 (2).

 

Čl.26

Možnosť vykonávania opráv na určených úradoch

Žiadny určený úrad nezamietne medzinárodnú prihlášku z toho dôvodu, že sa nesplnili požiadavky Zmluvy a Vykonávacieho predpisu, bez toho, aby pred tým dal prihlasovateľovi možnosť opraviť uvedenú prihlášku v rozsahu a v konaní ustanovenom národným zákonodarstvom pre rovnaké alebo obdobné prípady pri národných prihláškach.

 

Čl.27

Národné požiadavky

(1) Žiadne národné zákonodarstvo nesmie požadovať, aby medzinárodná prihláška vyhovovala, po stránke formálnej alebo obsahovej, iným alebo ďalším požiadavkám, než ustanovuje táto Zmluva a Vykonávací predpis.

(2) Ustanovenia odseku (1) sa nedotýkajú ani použitia ustanovenia článku 7 (2) ani nebránia žiadnemu národnému zákonodarstvu, aby po začatí konania o medzinárodnej prihláške na určenom úrade požadovalo predloženie:

(i) mena fyzickej osoby, ktorá je oprávnená prihlasovateľa ako právnickú osobu zastupovať, pokiaľ prihlasovateľ právnickou osobou je;

(ii) dokladov, ktoré nie sú súčasťou medzinárodnej prihlášky, ale ktoré sú dôkazom o tvrdeniach alebo vyhláseniach v tejto prihláške urobených, včítane potvrdenia medzinárodnej prihlášky podpisom prihlasovateľa, ak túto prihlášku pri podaní podpísal jeho splnomocnenec alebo zástupca.

(3) Ak prihlasovateľ nie je pre niektorý určený štát podľa národného práva tohto štátu oprávnený podať národnú prihlášku vynálezu preto, že nie je vynálezcom, môže určený úrad medzinárodnú prihlášku zamietnuť.

(4) Ak národné zákonodarstvo, pokiaľ ide o formu a obsah národnej prihlášky, ustanoví také požiadavky, ktoré sú z hľadiska prihlasovateľov výhodnejšie než požiadavky ustanovené v Zmluve a Vykonávacom predpise pre medzinárodné prihlášky, môžu národný úrad, súdy alebo iné príslušné orgány tohto štátu alebo pre tento štát činné aplikovať na medzinárodné prihlášky výhodnejšie požiadavky národného zákonodarstva s výnimkou prípadov, keď prihlasovateľ sám trvá na tom, aby sa na jeho medzinárodnú prihlášku aplikovali požiadavky ustanovené Zmluvou a Vykonávacím predpisom.

(5) Nič v tejto Zmluve a vo Vykonávacom predpise nebráni tomu, aby si každý zmluvný štát určil také hmotnoprávne podmienky patentovateľnosti, aké si praje. Najmä ustanovenia tejto Zmluvy a Vykonávacieho predpisu týkajúce sa známeho stavu techniky slúžia výlučne na účely medzinárodného konania a každý zmluvný štát môže teda pri rozhodovaní o patentovateľnosti vynálezu, ktorý je predmetom medzinárodnej prihlášky, aplikovať svoje národné požiadavky, pokiaľ ide o známy stav techniky, a ostatné podmienky patentovateľnosti, pokiaľ nejde o požiadavky na formu a obsah prihlášok.

(6) Národné právo môže požadovať, aby prihlasovateľ predložil taký dôkaz o splnení hmotnoprávnych podmienok patentovateľnosti, aký toto právo predpisuje.

(7) Každý prijímací úrad a každý určený úrad, ktorý začal vybavovať medzinárodnú prihlášku, môže aplikovať svoje národné právo, pokiaľ ide o požiadavky na zastúpenie prihlasovateľa zástupcom oprávneným zastupovať pred týmto úradom a pokiaľ ide o povinnosť prihlasovateľa mať v určenom štáte adresu pre doručovanie.

(8) Nič v Zmluve a vo Vykonávacom predpise nebráni tomu, aby každý zmluvný štát použil také opatrenia, ktoré považuje za potrebné na ochranu svojej národnej bezpečnosti, alebo obmedzil na ochranu svojich hospodárskych záujmov právo svojich občanov alebo tých, čo majú v tomto štáte pobyt, podať medzinárodnú prihlášku.

 

Čl.28

Úprava nárokov, opisu a výkresov

na určených úradoch

(1) Prihlasovateľovi bude daná možnosť, aby upravil nároky, opis a výkresy na každom určenom úrade v predpísanej lehote. Žiadny určený úrad neudelí patent alebo neodmietne udelenie patentu pred uplynutím tejto lehoty s výnimkou výslovného súhlasu prihlasovateľa.

(2) Úpravy nesmú presahovať rozsah vynálezu, ako bol uvedený v medzinárodnej prihláške pri podaní, ibaže to národné zákonodarstvo určeného štátu pripúšťa.

(3) Úpravy sa urobia v súlade s národným zákonodarstvom určeného štátu, pokiaľ nie je inak ustanovené Zmluvou a Vykonávacím predpisom.

(4) Pokiaľ určený úrad vyžaduje preklad medzinárodnej prihlášky, musia sa úpravy urobiť v jazyku prekladu.

 

Čl.29

Účinky medzinárodného zverejnenia

(1) Pokiaľ ide o ochranu akýchkoľvek práv prihlasovateľa v určenom štáte, účinky medzinárodného zverejnenia medzinárodnej prihlášky sú v tomto štáte s výhradou ustanovení odsekov (2) až (4) rovnaké ako účinky, ktoré ustanovuje národné právo určeného štátu pre povinné národné zverejnenie národných prihlášok bez prieskumu.

(2) Ak jazyk, v ktorom sa urobilo medzinárodné zverejnenie, je iný, než jazyk, v ktorom je predpísané zverejnenie podľa národného zákonodarstva určeného štátu, môže národné zákonodarstvo takého štátu ustanoviť, že účinky uvedené v odseku (1) nastanú až od

doby, keď:

(i) preklad do druhého jazyka bol zverejnený podľa ustanovení národného zákonodarstva alebo

(ii) preklad do druhého jazyka sa sprístupnil verejnosti vyložením na verejné nahliadnutie podľa ustanovení národného zákonodarstva alebo

(iii) preklad do druhého jazyka odovzdal prihlasovateľ skutočnému alebo prípadnému neoprávnenému užívateľovi vynálezu, ktorý bol predmetom medzinárodnej prihlášky, alebo

(iv) sa vykonali oba úkony uvedené v pododseku (i) a (ii) alebo oba úkony uvedené v pododseku (ii) a (iii).

(3) Národné zákonodarstvo každého určeného štátu môže ustanoviť, že v prípadoch, keď došlo na žiadosť prihlasovateľa k medzinárodnému zverejneniu pred uplynutím 18 mesiacov od dátumu priority, nastanú účinky ustanovené v odseku (1) až po uplynutí lehoty 18 mesiacov od dátumu priority.

(4) Národné zákonodarstvo každého určeného štátu môže ustanoviť, že účinky uvedené v odseku (1) nastanú až odo dňa, keď vyhotovenie medzinárodnej prihlášky zverejnenej podľa článku 21 došlo národnému úradu alebo úradu činnému pre taký štát. Uvedený úrad zverejní dátum, keď prihláška došla, v čom najkratšom čase vo svojom Vestníku.

 

Čl.30

Dôverný charakter medzinárodnej prihlášky

(1)

(a) S výhradou ustanovenia pododseku (b) nedovolí Medzinárodný úrad a orgány pre medzinárodnú rešerš prístup k medzinárodnej prihláške žiadnej osobe ani orgánu pred jej medzinárodným zverejnením, ibaže o to požiada alebo to povolí prihlasovateľ.

(b) Ustanovenie pododseku (a) sa nevzťahuje na odovzdanie príslušnému orgánu pre medzinárodnú rešerš, na odovzdanie podľa článku 13 a na postúpenie podľa článku 20.

(2)

(a) Žiadny národný úrad nepovolí tretím osobám prístup k medzinárodnej prihláške, ibaže o požiada alebo to povolí prihlasovateľ, a to pred uplynutím prvého z ďalej uvedených dátumov:

(i) dátum medzinárodného zverejnenia medzinárodnej prihlášky;

(ii) dátum, keď došla postúpená medzinárodná prihláška podľa článku 20;

(iii) dátum, keď došlo vyhotovenie medzinárodnej prihlášky podľa článku 22.

(b) Ustanovenie pododseku (a) nebráni žiadnemu národnému úradu, aby informoval tretie strany o tom, že bol určený alebo aby túto skutočnosť zverejnil. Taká informácia alebo zverejnenie smie však obsahovať iba tieto údaje; názov prijímacieho úradu, meno prihlasovateľa, dátum medzinárodného podania, číslo medzinárodnej prihlášky a názov vynálezu.

(c) Ustanovenie pododseku (a) nebráni určenému úradu, aby umožnil prístup k medzinárodnej prihláške na účely súdnych orgánov.

(3) Ustanovenie pododseku (2) (a) sa vzťahuje na každý prijímací úrad s výnimkou odovzdania podľa článku 12 (1).

(4) Na účely tohto článku pod pojem "prístup" sa zahŕňa každý spôsob získania poznatkov treťou stranou včítane individuálneho oznámenia alebo všeobecného zverejnenia, pričom platí, že žiadny národný úrad zásadne nezverejní medzinárodnú prihlášku alebo jej preklad pred medzinárodným zverejnením alebo pred uplynutím lehoty 20 mesiacov od dátumu priority, pokiaľ v tejto lehote k medzinárodnému zverejneniu nedošlo.

 

 

HLAVA II

MEDZINÁRODNÝ PREDBEŽNÝ PRIESKUM

Čl.31

Návrh na medzinárodný predbežný prieskum

(1) Na návrh prihlasovateľa je jeho medzinárodná prihláška podrobená medzinárodnému predbežnému prieskumu, ako je ustanovené ďalej v uvedených ustanoveniach a vo Vykonávacom predpise.

(2)

(a) Prihlasovateľ, ktorý je podľa definície obsiahnutej vo Vykonávacom predpise občanom zmluvného štátu viazaného ustanoveniami hlavy II alebo osobou, ktorá tam má pobyt, a ktorého medzinárodná prihláška sa podala na prijímacom úrade takého štátu alebo úradu činného pre tento štát, môže podať návrh na medzinárodný predbežný prieskum.

(b) Zhromaždenie môže rozhodnúť, že osobám, ktoré sú oprávnené podávať medzinárodné prihlášky, sa povoľuje podávať návrh na medzinárodný predbežný prieskum, aj keď sú občanmi štátu alebo osobami, ktoré majú pobyt v štáte, ktorý nie je zmluvným štátom alebo ktorý nie je viazaný hlavou II Zmluvy.

(3) Návrh na medzinárodný predbežný prieskum sa podáva oddelene od medzinárodnej prihlášky. Návrh musí obsahovať predpísané údaje v predpísanom jazyku a forme.

(4)

(a) V návrhu sa uvedie zmluvný štát alebo zmluvné štáty, v ktorých hodlá prihlasovateľ využiť výsledky medzinárodného predbežného prieskumu ("zvolené štáty"). Ďalšie zmluvné štáty sa môžu zvoliť neskôr. Voľba sa môže týkať len zmluvných štátov už skôr určených podľa ustanovenia článku 4.

(b) Prihlasovatelia uvedení v odseku (2) (a) môžu zvoliť každý zmluvný štát viazaný hlavou II. Prihlasovatelia uvedení v odseku (2) (b) môžu zvoliť iba tie zmluvné štáty viazané hlavou II, ktoré vyhlásili, že sú s voľbou urobenou týmito prihlasovateľmi uzrozumení.

(5) Návrh podlieha predpísaným poplatkom, ktoré sa platia v predpísanej lehote.

(6)

(a) Návrh sa podáva na príslušnom orgáne pre medzinárodný predbežný prieskum uvedenom v článku 32.

(b) Každá neskoršia voľba sa predkladá Medzinárodnému úradu.

(7) Každý zvolený úrad dostane správu o tom, že bol zvolený.

 

Čl.32

Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum

(1) Medzinárodný predbežný prieskum vykonáva orgán pre medzinárodný predbežný prieskum.

(2) Pri návrhoch na medzinárodný predbežný prieskum podľa článku 31 (2) (a) prijímací úrad a pri návrhoch na medzinárodný predbežný prieskum podľa článku 31 (2) (b) Zhromaždenie určí v súlade s príslušnou dohodou uzavretou medzi orgánom alebo orgánmi pre medzinárodný predbežný prieskum a Medzinárodným úradom ten orgán alebo orgány pre medzinárodný predbežný prieskum, ktoré budú príslušné na vykonanie predbežného prieskumu.

(3) Ustanovenia článku 16 (3) sa primerane použijú aj pre orgány pre medzinárodný predbežný prieskum.

 

Čl.33

Medzinárodný predbežný prieskum

(1) Cieľom medzinárodného predbežného prieskumu je podať predbežný a nezáväzný názor na otázku, či prihlásený vynález je nový, vyznačuje sa vynálezcovskou činnosťou (nesamozrejmosťou) a je priemyselne využiteľný.

(2) Na účely medzinárodného predbežného prieskumu sa prihlásený vynález považuje za nový, ak nie je obsiahnutý v známom stave techniky, ako je definovaný vo Vykonávacom predpise.

(3) Na účely medzinárodného predbežného prieskumu sa prihlásený vynález považuje za vynález zahŕňajúci vynálezcovskú činnosť, ak nie je s ohľadom na známy stav techniky, ako je definovaný vo Vykonávacom predpise, k predpísanému rozhodnému dátumu naporúdzi pre odborníka.

(4) Na účely medzinárodného predbežného prieskumu sa prihlásený vynález považuje za priemyselne využiteľný, ak ho možno podľa jeho povahy vyrábať alebo používať (v technickom zmysle) v niektorom odvetví priemyslu. Pojem "priemysel" sa chápe v najširšom zmysle, a to ako v Parížskom dohovore na ochranu priemyslového vlastníctva.

(5) Uvedené zásady slúžia iba na účely medzinárodného predbežného prieskumu. Každý zmluvný štát môže použiť ďalšie alebo odlišné zásady pre rozhodnutie, či je prihlásený vynález v tomto štáte patentovateľný alebo nie.

(6) Pri medzinárodnom predbežnom prieskume sa vezmú do úvahy všetky podklady uvedené v medzinárodnej rešeršovej správe. Do úvahy možno vziať aj všetky ďalšie podklady, ktoré sa v konkrétnom prípade pokladajú za rozhodné.

 

Čl.34

Konanie pred orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum

(1) Konanie pred orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum sa spravuje ustanoveniami Zmluvy, Vykonávacieho predpisu a dohody, ktorú uzavrie Medzinárodný úrad podľa Zmluvy a Vykonávacieho predpisu s uvedeným orgánom.

(2)

(a) Prihlasovateľ má právo na písomný aj ústny styk s orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum.

(b) Prihlasovateľ má právo upraviť nároky, opis a výkresy, a to predpísaným spôsobom a v predpísanej lehote pred spracovaním správy o medzinárodnom predbežnom prieskume. Úpravy nesmú presahovať rozsah vynálezu uvedený v medzinárodnej prihláške pri podaní.

(c) Prihlasovateľ dostane od orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum aspoň jeden písomný posudok, s výnimkou, keď podľa názoru tohto orgánu sa splnili všetky tieto podmienky:

(i) vynález vyhovuje predpokladom uvedeným v článku 33 (1);

(ii) medzinárodná prihláška spĺňa požiadavky Zmluvy a Vykonávacieho predpisu v rozsahu preskúmavanom týmto orgánom;

(iii) nie sú žiadne pripomienky podľa článku 35 (2), posledná veta.

(d) Prihlasovateľ môže na písomný posudok podať odpoveď.

(3)

(a) Ak podľa názoru orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum medzinárodná prihláška nevyhovuje požiadavke jednotnosti vynálezu ustanovenej vo Vykonávacom predpise, môže orgán vyzvať prihlasovateľa, aby podľa svojej voľby buď obmedzil svoje nároky tak, aby uvedenej požiadavke vyhovovali, alebo zaplatil dodatočné poplatky.

(b) Národné zákonodarstvo každého zvoleného štátu môže ustanoviť, že v tých prípadoch, keď sa prihlasovateľ rozhodne obmedziť svoje nároky podľa ustanovenia pododseku (a), budú sa tie časti medzinárodnej prihlášky, ktoré v dôsledku obmedzenia nie sú predmetom medzinárodného predbežného prieskumu, pokiaľ ide o účinky v tomto štáte, považovať za vzaté späť, ibaže prihlasovateľ zaplatí národnému úradu tohto štátu osobitný poplatok.

(c) Ak prihlasovateľ nevyhovie výzve uvedenej v pododseku (a) v predpísanej lehote, orgán pre medzinárodný predbežný prieskum spracuje správu o medzinárodnom predbežnom prieskume k tým častiam medzinárodnej prihlášky, ktoré možno považovať za hlavný vynález, a v správe uvedie rozhodné skutočnosti. Národné zákonodarstvo každého zvoleného štátu môže ustanoviť, že v prípade, keď jeho národný úrad uzná výzvu za oprávnenú, budú sa tie časti národnej prihlášky, ktoré sa netýkajú hlavného vynálezu, pokiaľ ide o účinky v tomto štáte, považovať za vzaté späť, ibaže prihlasovateľ zaplatí tomuto úradu osobitný poplatok.

(4)

(a) Ak sa orgán pre medzinárodný prieskum domnieva:

(i) že sa medzinárodná prihláška týka predmetu, na ktorý sa prieskumná povinnosť orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum podľa Vykonávacieho predpisu nevzťahuje, pričom orgán v takom konkrétnom prípade rozhodne, že prieskum vykonávať nebude, alebo

(ii) že opis, nároky alebo výkresy sú tak nejasné alebo nároky sú tak neprimerane vysvetlené opisom, že nemožno vypracovať riadny posudok o novosti, vynálezcovskej činnosti (nesamozrejmosti), alebo priemyselnej využiteľnosti prihláseného vynálezu, nebude sa uvedený orgán zaoberať otázkami spomenutými v článku 33 (1) a upovedomí o tom prihlasovateľa s uvedením dôvodov.

(b) Ak sa zistí, že niektorý z prípadov uvedených v pododseku (a) nastal len v niektorých nárokoch alebo v súvislosti s niektorými nárokmi, ustanovenia spomenutého pododseku sa použijú iba na uvedené nároky.

 

Čl.35

Správa o medzinárodnom predbežnom prieskume

(1) Správa o medzinárodnom predbežnom prieskume sa spracuje v určenej lehote a v predpísanej forme.

(2) Správa o medzinárodnom predbežnom prieskume neobsahuje žiadnu zmienku o tom, či prihlásený vynález je alebo sa zdá byť patentovateľný, či nepatentovateľný podľa národného zákonodarstva niektorého štátu. Je v nej uvedené, s výhradou ustanovenia odseku (3), pokiaľ ide o každý nárok, či tento nárok ukazuje, že spĺňa požiadavky novosti, vynálezcovskej činnosti (nie naporúdzi existujúceho riešenia) a priemyselnej využiteľnosti, ako sú na účely medzinárodného predbežného prieskumu ustanovené v článku 33 (1) až (4). Správa bude obsahovať citáciu materiálov, o ktorých sa predpokladá, že podporujú v nej uvedený záver, a vysvetlenia podľa okolností prípadu. Správa môže obsahovať aj iné pripomienky ustanovené Vykonávacím predpisom.

(3)

(a) Ak sa v čase spracovania správy o medzinárodnom predbežnom prieskume orgán pre medzinárodný predbežný prieskum domnieva, že nastala niektorá okolnosť uvedená v článku 34 (4) (a), uvedie to v správe s udaním dôvodov. Správa nebude obsahovať náležitosti podľa odseku (2).

(b) Ak sa zistí, že nastali okolnosti podľa článku 34 (4) (b), bude mať správa o medzinárodnom predbežnom prieskume obsah podľa pododseku (a), pokiaľ ide o príslušné nároky, zatiaľ čo, pokiaľ ide o ostatné nároky, bude jej obsah zodpovedať odseku (2.

 

Čl.36

Odovzdanie, preklad a oznámenie správy

o medzinárodnom predbežnom prieskume

(1) Správa o medzinárodnom predbežnom prieskume spolu s predpísanými prílohami sa odovzdá prihlasovateľovi a Medzinárodnému úradu.

(2)

(a) Správa o medzinárodnom predbežnom prieskume a jej prílohy sa preložia do predpísaných jazykov.

(b) Preklad uvedenej správy vyhotoví Medzinárodný úrad alebo bude za jeho vyhotovenie zodpovedný, preklad uvedených príloh však vyhotoví prihlasovateľ.

(3)

(a) Správu o medzinárodnom predbežnom prieskume spolu s predpísaným prekladom a jej prílohy (v pôvodnom jazyku) oznámi Medzinárodný úrad každému zvolenému úradu.

(b) Predpísaný preklad príloh odovzdá v predpísanej lehote zvoleným úradom prihlasovateľ.

(4) Ustanovenie článku 20 (3) sa primerane použije aj pri kópiách všetkých materiálov uvedených v správe o medzinárodnom predbežnom prieskume, pokiaľ neboli uvedené už v medzinárodnej rešeršovej práve.

 

Čl.37

Späťvzatie návrhu alebo voľby

(1) Prihlasovateľ môže vziať späť každú urobenú voľbu a všetky voľby.

(2) Ak vezme späť voľbu všetkých zvolených štátov, predpokladá sa, že sa vzal späť aj návrh na medzinárodný predbežný prieskum.

(3)

(a) Každé späťvzatie treba oznámiť Medzinárodnému úradu.

(b) Medzinárodný úrad informuje v tom zmysle príslušné zvolené úrady a príslušný orgán pre medzinárodný predbežný prieskum.

(4)

(a) S výhradou ustanovenia pododseku (b) sa späťvzatie návrhu na medzinárodný predbežný prieskum alebo voľby zmluvného štátu považuje za späťvzatie medzinárodnej prihlášky, pokiaľ ide o tento štát, ibaže národné zákonodarstvo tohto štátu ustanovuje niečo iné.

(b) Späťvzatie návrhu na medzinárodný predbežný prieskum alebo voľby sa nepovažuje za späťvzatie medzinárodnej prihlášky, ak dôjde k späťvzatiu pred uplynutím príslušnej lehoty podľa článku 22; každý zmluvný štát môže však ustanoviť vo svojom národnom zákonodarstve, že to platí len vtedy, ak dostal jeho národný úrad v uvedenej lehote vyhotovenie medzinárodnej prihlášky spolu s prípadným prekladom a platbou na národný poplatok.

 

Čl.38

Dôverný charakter medzinárodného predbežného prieskumu

(1) Ani Medzinárodný úrad ani orgán pre medzinárodný predbežný prieskum nepovolí podľa a s výhradou článku 30 (4) prístup k spisu o medzinárodnom predbežnom prieskume žiadnej osobe ani orgánu, ibaže o to požiada alebo to povolí prihlasovateľ, s výnimkou zvolených úradov po spracovaní správy o medzinárodnom predbežnom prieskume.

(2) S výhradou ustanovení odseku (1) a článku 36 (1) a (3) a článku 37 (3) (b) Medzinárodný úrad ani orgán pre medzinárodný predbežný prieskum neposkytuje informácie o tom, či bola alebo nebola vydaná správa o medzinárodnom predbežnom prieskume, či bol alebo nebol vzatý späť návrh na medzinárodný predbežný prieskum alebo niektorá voľba, ibaže o to požiada alebo to povolí prihlasovateľ.

 

Čl.39

Vyhotovenie, preklad a poplatok pre zvolené úrady

(1)

(a) Ak došlo k voľbe zmluvného štátu pred uplynutím devätnásteho mesiaca od dátumu priority, nevzťahujú sa na tento štát ustanovenia článku 22 a prihlasovateľ predloží každému zvolenému úradu jedno vyhotovenie medzinárodnej prihlášky (pokiaľ už nedošlo k postúpeniu uvedenému v článku 20) a jej prípadný preklad a uhradí mu prípadný národný poplatok, a to najneskôr pred uplynutím lehoty tridsiatich mesiacov od dátumu priority.

(b) Národné zákonodarstvo môže na vykonanie úkonov uvedených v pododseku (a) určiť lehoty dlhšie, než je lehota tam uvedená.

(2) Strata účinku ustanoveného v článku 11 (3) nastane vo zvolenom štáte s rovnakými dôsledkami ako späťvzatie národnej prihlášky v tomto štáte, ak prihlasovateľ nevykoná úkony podľa odseku (1) (a) v príslušnej lehote podľa odseku (1) (a) alebo (b).

(3) Každý zvolený úrad môže zachovať účinok ustanovený v článku 11 (3) aj vtedy, keď prihlasovateľ nesplní požiadavky ustanovené v odsekoch (1) (a) alebo (b).

 

Čl.40

Odklad národného prieskumu a ďalšieho konania

(1) Ak došlo k voľbe niektorého zmluvného štátu pred uplynutím 19 mesiacov od dátumu priority, nevzťahujú sa ustanovenia článku 23 na tento štát a národný úrad tohto štátu alebo úrad činný pre tento štát neprikročí, s výnimkou ustanovenia odseku (2), k prieskumu medzinárodnej prihlášky a k ďalšiemu konaniu o nej skôr, než uplynie príslušná lehota podľa článku 39.

(2) Bez ohľadu na ustanovenie (1) môže každý zvolený úrad pristúpiť na výslovnú žiadosť prihlasovateľa k prieskumu medzinárodnej prihlášky a k jej ďalšiemu konaniu kedykoľvek.

 

Čl.41

Úprava nárokov, opisu a výkresov na zvolených úradoch

(1) Prihlasovateľ má možnosť upraviť nároky, opis a výkresy na každom zvolenom úrade v predpísanej lehote. Zvolený úrad neudelí patent alebo neodoprie udelenie patentu pred uplynutím tejto lehoty, ibaže na to prihlasovateľ udelí výslovný súhlas.

(2) Úpravy nesmú presahovať rozsah vynálezu uvedený v medzinárodnej prihláške pri podaní, ibaže národné právo zvoleného štátu dovoľuje, aby úpravy tento rozsah presahovali.

(3) Úpravy musia byť v súlade s národným zákonodarstvom zvoleného štátu vo všetkom, čo nie je upravené Zmluvou alebo Vykonávacím predpisom.

(4) Ak zvolený úrad požaduje preklad medzinárodnej prihlášky, musia byť úpravy v jazyku prekladu.

 

Čl.42

Výsledky národného prieskumu na zvolených úradoch

Žiadny zvolený úrad, ktorý dostane správu o medzinárodnom predbežnom prieskume, nesmie požadovať, aby prihlasovateľ predložil kópie akýchkoľvek dokladov súvisiacich s prieskumom tej istej medzinárodnej prihlášky na niektorom inom zvolenom úrade alebo aby poskytol informácie o ich obsahu.

 

 

HLAVA III

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Čl.43

Žiadosť o určitý druh ochrany

Prihlasovateľ môže v súlade s vykonávacím predpisom, pokiaľ ide o každý určený alebo zvolený štát, v ktorom sa určitý druh ochrany pripúšťa, oznámiť, že jeho medzinárodná prihláška smeruje k udeleniu autorského osvedčenia na vynález, osvedčenia na úžitkový vzor alebo úžitkového vzoru a nie k udeleniu patentu; alebo môže oznámiť, že smeruje k udeleniu dodatkového patentu alebo osvedčenia, dodatkového autorského osvedčenia na vynález alebo dodatkového osvedčenia na úžitkový vzor, pričom výsledný účinok sa bude riadiť výberom prihlasovateľa. Na účely tohto článku a príslušných ustanovení Vykonávacieho predpisu neplatí článok 2 (ii).

 

Čl.44

Žiadosť o dva druhy ochrany

Vo všetkých určených alebo zvolených štátoch, ktorých zákonodarstvo pripúšťa jedinú prihlášku smerujúcu tak k udeleniu patentu alebo iného druhu ochrany uvedeného v článku 43, ako aj k udeleniu ďalšieho spomenutého druhu ochrany, môže prihlasovateľ v súlade s vykonávacím predpisom oznámiť dva druhy ochrany, ktorých udelenie požaduje, a výsledný účinok sa bude riadiť oznámením prihlasovateľa. Na účely tohto článku a príslušných ustanovení Vykonávacieho predpisu neplatí článok 2 (ii).

 

Čl.45

Zmluvy o regionálnom patente

(1) Každá zmluva, podľa ktorej sa predpokladá udeľovanie regionálnych patentov ("zmluva o regionálnom patente") a ktorá dáva všetkým osobám oprávneným podľa článku 9 na podávanie medzinárodných prihlášok právo podávať prihlášky smerujúce k udeleniu takých patentov, môže ustanoviť, že medzinárodné prihlášky s určením alebo voľbou štátu, ktorý je súčasne účastníkom zmluvy o regionálnom patente a Zmluvy, možno podať ako prihlášky smerujúce k udeleniu regionálneho patentu.

(2) Národné zákonodarstvo takého určeného alebo zvoleného štátu môže ustanoviť, že každé určenie alebo zvolenie tohto štátu v medzinárodnej prihláške sa považuje za oznámenie, že prihlasovateľ chce získať regionálny patent podľa zmluvy o regionálnom patente.

 

Čl.46

Nesprávny preklad medzinárodnej prihlášky

Ak v dôsledku nesprávneho prekladu medzinárodnej prihlášky presahuje rozsah niektorého patentu udeleného na základe tejto prihlášky rozsah medzinárodnej prihlášky v jej pôvodnom jazyku, príslušné orgány príslušného zmluvného štátu môžu primerane a so spätnou platnosťou obmedziť rozsah patentu a vyhlásiť ho za neplatný a zrušený v tej miere, v ktorej jeho rozsah prekročil rozsah medzinárodnej prihlášky v jej pôvodnom jazyku.

 

Čl.47

Lehoty

(1) Podrobnosti o počítaní lehôt uvedených v Zmluve sa spravujú Vykonávacím predpisom.

(2)

(a) Všetky lehoty uvedené v hlave I a II tejto Zmluvy môžu byť zmenené rozhodnutím zmluvných štátov, a to bez revízie Zmluvy podľa článku 60.

(b) Také rozhodnutia sa prijmú v Zhromaždení alebo na základe písomného hlasovania a musia byť jednomyseľné.

(c) Podrobnosti o tomto konaní ustanovuje Vykonávací predpis.

 

Čl.48

Nedodržanie niektorých lehôt

(1) Ak sa niektorá lehota ustanovená v Zmluve alebo vo Vykonávacom predpise nedodržala v dôsledku prerušenia poštového styku alebo neodvrátiteľnej straty alebo oneskorenia v poštovej doprave, bude sa lehota pokladať za dodržanú v prípadoch ustanovených Vykonávacím predpisom, ktorý ustanovuje aj dôkazy a iné podmienky.

(2)

(a) Každý zmluvný štát, pokiaľ sa jeho týka, ospravedlní nedodržanie lehoty z tých dôvodov, ktoré pripúšťa jeho národné zákonodarstvo.

(b) Každý zmluvný štát, pokiaľ sa jeho týka, môže ospravedlniť nedodržanie lehoty, ku ktorému došlo z iných dôvodov než tých, ktoré sú uvedené v pododseku (a).

 

Čl.49

Právo vystupovať pred medzinárodnými orgánmi

Každý právny zástupca, patentový zástupca alebo iná osoba oprávnená vystupovať pred národným úradom, kde bola medzinárodná prihláška podaná, je oprávnená vystupovať pred Medzinárodným úradom, príslušným orgánom pre medzinárodnú rešerš aj príslušným orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum, pokiaľ ide o túto prihlášku.

 

 

HLAVA IV

TECHNICKÉ SLUŽBY

Čl.50

Patentové informačné služby

(1) Medzinárodný úrad môže poskytovať služby (nazývané v tomto článku "informačné služby") dodávaním technických a iných príslušných informácií, ktoré má k dispozícii na základe uverejnených materiálov, najmä patentov a zverejnených prihlášok.

(2) Medzinárodný úrad môže poskytnúť tieto informačné služby buď priamo, alebo prostredníctvom jedného alebo niekoľkých orgánov pre medzinárodnú rešerš alebo iných národných alebo medzinárodných špecializovaných inštitúcií, s ktorými môže uzavrieť zmluvy.

(3) Informačné služby sa uskutočňujú tak, aby umožňovali najmä tým zmluvným štátom, ktoré patria k rozvojovým krajinám, získanie technických poznatkov a techniky včítane existujúceho zverejneného "know-how".

(4) Informačné služby sa poskytujú vládam zmluvných štátov, ich občanom a osobám, ktoré v nich majú pobyt. Zhromaždenie môže rozhodnúť o poskytovaní týchto služieb nad tento rámec.

(5)

(a) Všetky služby vládam zmluvných štátov sa poskytujú za úhradu hotových výdavkov; pre vlády zmluvných štátov, ktoré patria k rozvojovým krajinám, sa však služby poskytujú za úhradu nižšiu, pokiaľ možno rozdiel kryť ziskom, ktorý vznikne za služby poskytované iným odberateľom než vládam zmluvných štátov, alebo z prostriedkov uvedených v článku 54 (4).

(b) Hotové výdavky uvedené v pododseku (a) sú výdavky presahujúce obvyklé náklady za služby národného úradu alebo záväzky orgánu pre medzinárodnú rešerš.

(6) V podrobnostiach sa ustanovenia tohto článku spravujú rozhodnutím Zhromaždenia a v medziach ním určených rozhodnutím pracovných skupín, ktoré môže Zhromaždenie na ten účel zriadiť.

(7) Ak to považuje za potrebné, odporučí Zhromaždenie ďalšie spôsoby získavania prostriedkov okrem tých, ktoré sú uvedené v odseku (5).

 

Čl.51

Technická pomoc

(1) Zhromaždenie vytvorí výbor pre technickú pomoc (nazývaný v tomto článku "výbor").

(2)

(a) Členovia výboru sa volia zo zmluvných štátov s patričným ohľadom na zastúpenie rozvojových krajín.

(b) Generálny riaditeľ pozýva z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť výboru zástupcov medzivládnych organizácií zaoberajúcich sa technickou pomocou rozvojovým krajinám, aby sa zúčastnili na prácach výboru.

(3)

(a) Úlohou výboru je organizovať a dohliadať na technickú pomoc zmluvným štátom, ktoré patria k rozvojovým krajinám, za účelom rozvoja ich patentových systémov, a to buď na národnom, alebo na regionálnom základe.

(b) Technická pomoc zahŕňa najmä výchovu špecialistov, vysielanie expertov a dodávku pomôcok tak za účelom predvedenia, ako aj pre prevádzku.

(4) Pre financovanie projektov podľa tohto článku sa bude Medzinárodný úrad usilovať o uzavretie zmlúv jednak s medzinárodnými finančnými organizáciami a medzivládnymi organizáciami, najmä s Organizáciou Spojených národov, agentúrami Spojených národov a so špecializovanými inštitúciami Spojených národov, ktoré sa zaoberajú technickou pomocou, jednak s vládami štátov, ktoré technickú pomoc dostávajú.

(5) V podrobnostiach sa ustanovenia tohto článku spravujú rozhodnutím Zhromaždenia a v medziach ním určených rozhodnutiami tých pracovných skupín, ktoré Zhromaždenie na ten účel zriaďuje.

 

Čl.52

Vzťahy k ostatným ustanoveniam Zmluvy

Ustanovenia tejto hlavy sa nedotýkajú finančných ustanovení obsiahnutých v ostatných hlavách tejto Zmluvy. Tieto ustanovenia nemožno použiť pre túto hlavu ani pre jej vykonanie.

 

 

HLAVA V

ADMINISTRATÍVNE USTANOVENIA

Čl.53

Zhromaždenie

(1)

(a) Zhromaždenie sa skladá, s výhradou článku 57 (8), zo zmluvných štátov.

(b) Vláda každého zmluvného štátu je zastúpená jedným delegátom, ktorému môžu pomáhať zástupcovia, poradcovia a experti.

(2)

(a) Zhromaždenie:

(i) prerokúva všetky záležitosti, ktoré sa týkajú udržiavania a rozvoja Únie a vykonávania Zmluvy;

(ii) plní tie úlohy, ktoré sú mu menovite uložené inými ustanoveniami Zmluvy;

(iii) dáva pokyny Medzinárodnému úradu, pokiaľ ide o prípravu revíznych konferencií;

(iv) reviduje a schvaľuje správy a činnosť generálneho riaditeľa, pokiaľ sa týkajú Únie, a dáva mu všetky potrebné informácie vo veciach, ktoré sú v kompetencii Únie;

(v) reviduje a schvaľuje správy a činnosť výkonného výboru zriadeného podľa odseku (9) a dáva mu inštrukcie;

(vi) určuje plán, prijíma dvojročný rozpočet Únie a schvaľuje konečné vyúčtovanie;

(vii) prijíma finančné opatrenie Únie;

(viii) vytvára také výbory a pracovné skupiny, ktoré považuje za vhodné na dosiahnutie cieľov Únie;

(ix) ustanovuje, ktoré iné než zmluvné štáty, a s prihliadnutím na ustanovenie odseku (8), ktoré medzivládne a medzinárodné nevládne organizácie majú právo účasti na jeho schôdzach ako pozorovatelia;

(x) vykonáva všetku potrebnú činnosť na dosiahnutie cieľov únie a také ďalšie úlohy, ktoré sú vhodné podľa Zmluvy.

(b) Pokiaľ ide o záležitosti, ktoré zaujímajú takisto iné Únie riadené Organizáciou, zhromaždenie robí svoje rozhodnutia až potom, keď vypočulo odporúčanie koordinačného výboru Organizácie.

(3) Delegát môže zastupovať iba jeden štát a hlasovať len v jeho mene.

(4) Každý zmluvný štát má jeden zmluvný hlas.

(5)

(a) Polovica zmluvných štátov tvorí kvórum.

(b) V prípade nedostatku kvóra, môže Zhromaždenie robiť rozhodnutia, ale tieto rozhodnutia s výnimkou tých, ktoré sa týkajú jeho vlastného konania, nadobudnú účinnosť , len keď sa získa kvórum a požadovaná väčšina hlasov písomným hlasovaním, ako je uvedené vo Vykonávacom predpise.

(6)

(a) S výhradou ustanovenia článkov 47 (2) (b), 58 (2) (b), 58 (3) a 61 (2) (b) sa pre rozhodnutie Zhromaždenia vyžaduje dvojtretinová väčšina odovzdaných hlasov.

(b) Abstencie sa nepovažujú za hlasy.

(7) Pokiaľ ide o záležitosti, ktoré sa výlučne týkajú štátov viazaných ustanoveniami hlavy II, každá zmienka o zmluvných štátoch urobená v odsekoch (4), (5) a (6) sa vzťahuje len na hlasy viazané ustanoveniami hlavy II.

(8) Každá medzivládna organizácia určená za orgán pre medzinárodnú rešerš alebo orgán pre medzinárodný predbežný prieskum má na schôdzach Zhromaždenia právo účasti ako pozorovateľ.

(9) Len čo počet zmluvných štátov prekročí štyridsať, Zhromaždenie zriadi výkonný výbor. Každá zmienka o výkonnom výbore v Zmluve alebo vo Vykonávacom predpise sa uplatní, len pokiaľ bol už výbor zriadený.

(10) Až do zriadenia výkonného výboru Zhromaždenie schvaľuje v medziach plánu a dvojročného rozpočtu ročné plány a ročné rozpočty pripravené generálnym riaditeľom.

(11)

(a) Zhromaždenie sa schádza každý druhý kalendárny rok na riadnom zasadaní zvolanom generálnym riaditeľom, a ak nedôjde k výnimočným okolnostiam, v rovnakej dobe a na tom istom mieste ako generálne zhromaždenie Organizácie.

(b) Zhromaždenie sa schádza na mimoriadnom zasadaní zvolanom generálnym riaditeľom na žiadosť výkonného výboru alebo na žiadosť jednej štvrtiny zmluvných štátov.

(12) Zhromaždenie prijíma svoj vlastný rokovací poriadok.

 

Čl.54

Výkonný výbor

(1) Len čo zhromaždenie zriadi výkonný výbor, riadi sa tento výbor ďalej uvedenými ustanoveniami.

(2)

(a) Výkonný výbor s výhradou ustanovení článku 57 (8) tvoria štáty zvolené Zhromaždením zo štátov, ktoré sú členmi Zhromaždenia.

(b) Vláda každého štátu, ktorý je členom výkonného výboru, je zastúpená jedným delegátom, ktorému môžu pomáhať zástupcovia, poradcovia a experti.

(3) Počet štátov, ktoré sú členmi výkonného výboru, zodpovedá štvrtine počtu štátov, ktoré sú členmi Zhromaždenia. Pri určovaní počtu miest sa zvyšok, ktorý zostáva po vydelení štyrmi, neberie do úvahy.

(4) Pri voľbe členov výkonného výboru prihliada Zhromaždenie na spravodlivé zemepisné rozdelenie.

(5)

(a) Každý člen výkonného výboru zostáva vo funkcii od skončenia zasadania Zhromaždenia, na ktorom bol zvolený, až do skončenia nasledujúceho riadneho zasadania Zhromaždenia.

(b) Členovia výkonného výboru môžu byť zvolená znova, ale najviac v počte dvoch tretín takých členov.

(c) Zhromaždenie prijme podrobné pravidlá voľby a prípadného znovuzvolenia člena výkonného výboru.

(6)

(a) Výkonný výbor:

(i) pripravuje návrh rokovacieho programu Zhromaždenia;

(ii) predkladá Zhromaždeniu návrh plánu a dvojročného rozpočtu Únie, pripravených generálnym riaditeľom;

(iii) (zrušené)

(iv) predkladá Zhromaždeniu pravidelné správy generálneho riaditeľa a ročné revízne účtovné správy s príslušným komentárom;

(v) podniká všetky potrebné opatrenia na vykonávanie plánu Únie generálnym riaditeľom v súlade s rozhodnutiami Zhromaždenia a podľa okolností, ktoré vznikli medzi dvoma riadnym zasadaniami Zhromaždenia;

(vi) vykonáva všetky ostatné úlohy, ktoré sú mu v rámci tejto zmluvy zverené.

(b) Pokiaľ ide o záležitosti, ktoré zaujímajú takisto iné únie riadené Organizáciou, výkonný výbor robí svoje rozhodnutia až potom, čo vypočul odporúčanie koordinačného výboru Organizácie.

(7)

(a) Výkonný výbor sa schádza raz za rok na riadnom zasadaní, ktoré zvolá generálny riaditeľ, pokiaľ možno v rovnakej dobe a na tom istom mieste ako koordinačný výbor Organizácie.

(b) Výkonný výbor sa schádza na mimoriadnom zasadaní, ktoré zvolá generálny riaditeľ buď zo svojej vlastnej iniciatívy, alebo na žiadosť predsedu výkonného výboru alebo na žiadosť jednej štvrtiny jeho členov.

(8)

(a) Každý štát, ktorý je členom výkonného výboru, má jeden hlas.

(b) Polovica štátov, ktoré sú členmi výkonného výboru, tvorí kvórum.

(c) Rozhodnutia sa prijímajú prostou väčšinou odovzdaných hlasov.

(d) Abstencie sa nepovažujú za hlasy.

(e) Delegát môže zastupovať iba jeden štát a hlasovať len v jeho mene.

(9) Zmluvné štáty, ktoré nie sú členmi výkonného výboru, majú právo účasti na jeho zasadaní ako pozorovatelia, rovnako ako všetky medzivládne organizácie určené za orgán pre medzinárodnú rešerš, alebo orgán pre medzinárodný predbežný prieskum.

(10) Výkonný výbor prijíma svoj vlastný rokovací poriadok.

 

Čl.55

Medzinárodný úrad

(1) Administratívne úlohy, ktoré sa týkajú Únie, vykonáva Medzinárodný úrad.

(2) Medzinárodný úrad zabezpečuje sekretariát pre rôzne orgány Únie.

(3) Generálny riaditeľ je vedúci funkcionár Únie a zastupuje Úniu navonok.

(4) Medzinárodný úrad vydáva Vestník a iné publikácie uvedené vo Vykonávacom predpise alebo vyžiadané Zhromaždením.

(5) Vo Vykonávacom predpise sa ustanovuje, aké služby sú povinné poskytovať národné úrady Medzinárodnému úradu a orgánom pre medzinárodnú rešerš a medzinárodný predbežný prieskum pri plnení ich úloh podľa Zmluvy.

(6) Generálny riaditeľ a člen aparátu ním určený sa zúčastňujú bez hlasovacieho práva na všetkých zasadaniach Zhromaždenia, výkonného výboru alebo iného výboru alebo pracovnej skupiny zriadenej podľa Zmluvy alebo Vykonávacieho predpisu. Generálny riaditeľ alebo ním určený člen aparátu je z úradnej povinnosti tajomníkom týchto orgánov.

(7)

(a) Medzinárodný úrad vykonáva prípravy pre revízne konferencie podľa inštrukcií Zhromaždenia a v spolupráci s výkonným výborom.

(b) Medzinárodný úrad môže vo veci prípravy pre revízne konferencie konzultovať medzivládne a medzinárodné nevládne organizácie.

(c) Generálny riaditeľ a osoby ním určené sa zúčastňujú bez hlasovacieho práva na rokovaniach revíznych konferencií.

(d) Medzinárodný úrad vykonáva aj ďalšie úlohy, ktoré mu budú pridelené.

 

Čl.56

Výbor pre technickú spoluprácu

(1) Zhromaždenie zriadi výbor pre technickú spoluprácu (v tomto článku ďalej len "výbor").

(2)

(a) Zhromaždenie určí zloženie výboru a vymenuje jeho členov, pričom prihliada na spravodlivé zastúpenie rozvojových krajín.

(b) Orgány pre medzinárodnú rešerš a orgány pre medzinárodný predbežný prieskum sú členmi výboru z úradnej povinnosti. Ak je taký orgán národným úradom zmluvného štátu, nemôže mať tento štát vo výbore už žiadneho iného zástupcu.

(c) Ak to počet zmluvných štátov umožňuje, je celkový počet členov výboru väčší než dvojnásobok počtu členov z úradnej povinnosti.

(d) Generálny riaditeľ vyzve z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť výboru zástupcov zainteresovaných organizácií, aby sa zúčastnili na rokovaniach, o ktoré majú záujem.

(3) Cieľom výboru je prispievať radami a odporúčaniami:

(i) k trvalému zlepšovaniu služieb určených v Zmluve;

(ii) pokiaľ je niekoľko orgánov pre medzinárodnú rešerš a niekoľko orgánov pre medzinárodný predbežný prieskum, k maximálnej jednotnosti ich dokumentácie a pracovných metód a k maximálnej jednotnej a vysokej kvalite ich správ;

(iii) na výzvu Zhromaždenia alebo výkonného výboru k riešeniu technických problémov špecifických pre vytvorenie jediného orgánu pre medzinárodnú rešerš.

(4) Každý zmluvný štát a každá zainteresovaná medzinárodná organizácia sa môže obrátiť písomne na výbor s otázkami, ktoré prislúchajú do právomoci výboru.

(5) Výbor sa môže so svojou radou alebo odporúčaním obrátiť na generálneho riaditeľa alebo jeho prostredníctvom na Zhromaždenie, výkonný výbor, na všetky alebo niektoré orgány pre medzinárodnú rešerš a pre medzinárodný predbežný prieskum a na všetky alebo niektoré prijímacie úrady.

(6)

(a) Generálny riaditeľ odovzdá výkonnému výboru vo všetkých prípadoch texty všetkých rád a odporúčaní výboru. Sám môže k takým textom pripojiť komentár.

(b) Výkonný výbor sa môže vyjadriť ku každej rade, odporúčaniu alebo k inej činnosti výboru a môže vyzvať výbor, aby preštudoval otázky, ktoré patria do jeho kompetencie, a podal o tom správu. Výkonný výbor môže odovzdať Zhromaždeniu rady, odporúčania a správy výboru s príslušným komentárom.

(7) Do zriadenia výkonného výboru sa odkaz na výkonný výbor v odseku (6) považuje na odkaz na Zhromaždenie.

(8) Postup výboru sa v podrobnostiach riadi rozhodnutiami Zhromaždenia.

 

Čl.57

Financovanie

(1)

(a) Únia má rozpočet.

(b) Rozpočet Únie zahŕňa vlastné príjmy a vydania Únie a jej príspevok na rozpočet spoločných výdavkov únií riadených Organizáciou.

(c) Výdavky, ktoré sa nedotýkajú výlučne Únie, ale tiež jednej alebo viacerých únií riadených Organizáciou, sa považujú za spoločné výdavky únií. Podiel Únie na takých spoločných výdavkoch je úmerný tomu, aký má na nich Únia záujem.

(2) Rozpočet Únie sa zostavuje so zreteľom na požiadavky koordinácie s rozpočtami ostatných únií riadených Organizáciou.

(3) S výhradou ustanovenia odseku (5) je rozpočet Únie financovaný z týchto zdrojov:

(i) z poplatkov a dávok za služby poskytované Medzinárodným úradom vo vzťahu k Únii;

(ii) z predaja publikácií Medzinárodného úradu vo vzťahu k Únii a z honorárov za ne;

(iii) z darov, odkazov a subvencií;

(iv) z nájomného, úrokov a iných rôznych príjmov.

(4) Výška poplatkov a dávok, ktoré patria Medzinárodnému úradu, a ceny za jeho publikácie na určia tak, aby za normálnych okolností postačili na krytie všetkých výdavkov Medzinárodného úradu spojených so správou tejto Zmluvy.

(5)

(a) v prípade, že niektorý finančný rok sa skončí so schodkom, zaplatia zmluvné štáty, s výhradou ustanovení pododsekov (b) a (c), príspevok na jeho krytie.

(b) O výške príspevku každého zmluvného štátu rozhodne Zhromaždenie, pričom vezme do úvahy počet medzinárodných prihlášok, ktoré vyšli z každého z týchto štátov v príslušnom roku.

(c) Ak je zabezpečené buď úplné, alebo čiastočné provizórne krytie schodku inými prostriedkami, môže Zhromaždenie rozhodnúť, že sa schodok prevedie a od zmluvných štátov sa nebude žiadať platenie príspevkov.

(d) Ak to umožňuje finančná situácia Únie, môže Zhromaždenie rozhodnúť, že príspevky zaplatené podľa ustanovenia odseku (a) sa vrátia štátom, ktoré ich zaplatili.

(e) Zmluvný štát, ktorý nezaplatil do dvoch rokov od dátumu splatnosti určeného Zhromaždením svoj príspevok podľa pododseku (b), nemôže vykonávať svoje hlasovacie právo v žiadnom orgáne Únie. Napriek tomu však každý orgán Únie môže dovoliť, aby taký štát vykonával svoje hlasovacie právo v tomto orgáne dovtedy potiaľ, pokiaľ uzná, že zdržanie platby bolo spôsobené výnimočnými a neodvrátiteľnými okolnosťami.

(6) Ak k prijatiu rozpočtu nedôjde pred začiatkom nového finančného obdobia, zostane v tej istej výške ako rozpočet predchádzajúceho roka, ako je ustanovené vo finančných predpisoch.

(7)

(a) Únia má prevádzkový fond zriadený jednorazovou platbou každého zmluvného štátu. Ak tento fond nebude postačovať, urobí Zhromaždenie opatrenie na jeho zvýšenie. Ak časť tohto fondu nie je ďalej potrebná, vráti sa.

(b) Výška začiatočnej platby každého zmluvného štátu na uvedený fond alebo jeho podiel na zvýšenie fondu určí Zhromaždenie podľa podobných zásad, aké sú uvedené v odseku (5) (b)m (c) Platobné podmienky určí Zhromaždenie na návrh generálneho riaditeľa a po vypočutí odporúčania koordinačného výboru Organizácie.

(d) Každá vrátená suma bude úmerná sumám zaplateným každým zmluvným štátom, pričom sa vezme do úvahy dátum zaplatenia týchto súm.

(8)

(a) V dohode o ústrednom sídle uzavretej so štátom, na ktorého území má Organizácia svoje ústredie, sa ustanovuje, že tento štát poskytne preddavky, ak nebudú prevádzkové fondy postačovať. Výška týchto preddavkov a podmienky, za ktorých sa poskytujú, budú predmetom osobitných dohôd uzavieraných z prípadu na prípad medzi týmto štátom a Organizáciou. Pokiaľ trvá jeho záväzok poskytovať preddavky, bude tento štát mať z úradnej povinnosti miesto v Zhromaždení a vo výkonnom výbore.

(b) Štát uvedený v pododseku (a) a Organizácia majú právo písomne vypovedať záväzok poskytovať preddavky. Výpoveď nadobudne účinnosť za tri roky od konca tohto roku, v ktorom bola podaná.

(9) Revíziu účtov vykonáva jeden alebo viac zmluvných štátov alebo externých revízorov, ako je ustanovené vo finančných predpisoch. Určí ich s ich súhlasom Zhromaždenie.

 

Čl.58

Vykonávací predpis

(1) Vykonávací predpis pripojený k Zmluve obsahuje pravidlá:

(i) týkajúce sa záležitostí, v ktorých Zmluva výslovne odkazuje na Vykonávací predpis alebo výslovne ustanovuje, že také pravidlá sú alebo budú predpísané;

(ii) týkajúce sa administratívnych náležitostí, záležitostí alebo konania;

(iii) týkajúce sa podrobností pri aplikácii ustanovení Zmluvy.

(2)

(a) Zhromaždenie môže vykonať zmenu Vykonávacieho predpisu.

(b) S výhradou ustanovenia odseku (3) sa na vykonanie zmien požaduje trojštvrtinová väčšina odovzdaných hlasov.

(3)

(a) Vo Vykonávacom predpise sú uvedené pravidlá, ktoré sa môžu zmeniť:

(i) iba jednomyseľným súhlasom alebo

(ii) iba vtedy, keď žiaden zo zmluvných štátov, ktorých národný úrad pôsobí ako orgán pre medzinárodnú rešerš alebo ako orgán pre medzinárodný predbežný prieskum, neprejaví nesúhlas, a pokiaľ taký orgán je medzivládnou organizáciou, ak neprejaví nesúhlas ten zmluvný štát, ktorý je členom tejto medzivládnej organizácie a je na to splnomocnený ostatnými členskými štátmi združenými v príslušnom orgáne tejto organizácie.

(b) Ak sa má takéto pravidlo naďalej z uvedeného špeciálneho režimu vylúčiť, musia byť splnené podmienky uvedené v pododseku (a) (i) alebo v pododseku (a) (ii) podľa okolností.

(c) Ak sa má nejaké pravidlo naďalej do jedného alebo druhého špeciálneho režimu podľa pododseku (a) zahrnúť, musí byť na to jednomyseľný súhlas.

(4) Vykonávací predpis ustanovuje, že generálny riaditeľ vydá pod dohľadom Zhromaždenia Administratívne smernice.

(5) V prípade rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a ustanoveniami Vykonávacieho predpisu má znenie Zmluvy prednosť.

 

 

HLAVA VI

SPORY

Čl.59

Spory

S výhradou článku 64 (5) môže každý spor medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými štátmi, ktorý sa týka výkladu alebo aplikácie Zmluvy alebo Vykonávacieho predpisu a ktorý nebol vybavený zmierom, predložiť jeden z týchto štátov na Medzinárodnom súdnom dvore ako návrh podľa poriadku tohto súdu, ibaže sa tieto štáty dohodnú na inom spôsobe riešenia. Zmluvný štát, ktorý spor predkladá súdu, bude o tom informovať Medzinárodný úrad. Medzinárodný úrad upozorní na túto záležitosť ostatné zmluvné štáty.

 

 

HLAVA VII

REVÍZIE A ZMENY

Čl.60

Revízia Zmluvy

(1) Zmluvu možno periodicky revidovať na osobitnej konferencii zmluvných štátov.

(2) O zvolaní revíznej konferencie rozhodne Zhromaždenie.

(3) Medzivládna organizácia určená ako orgán pre medzinárodnú rešerš alebo orgán pre medzinárodný predbežný prieskum má právo účasti na revíznej konferencii ako pozorovateľ.

(4) Články 53 (5), (9) a (11, 54. 55 (4) až (8), 56 a 57 môže zmeniť buď revízna konferencia, alebo sa môžu zmeniť podľa ustanovení článku 61.

 

Čl.61

Zmena niektorých ustanovení Zmluvy

(1)

(a) Návrhy na zmenu článkov 53 (5), (9) a (11), 54, 54 (4) až (8), 56 a 57 môžu vychádzať z iniciatívy každého štátu, ktorý je členom Zhromaždenia, z iniciatívy výkonného výboru alebo generálneho riaditeľa.

(b) Také návrhy oznámi generálny riaditeľ zmluvným štátom aspoň šesť mesiacov pred ich prerokovaním na Zhromaždení.

(2)

(a) Zmeny článkov uvedených v odseku (1) musí schváliť Zhromaždenie.

(b) Na schválenie sa vyžaduje trojštvrtinová väčšina odovzdaných hlasov.

(3)

(a) Zmena článkov uvedených v odseku (1) nadobúda účinnosť jeden mesiac po tom, čo generálny riaditeľ dostane písomné oznámenia o prijatí zmien v príslušnom ústavnom konaní od troch štvrtín štátov, ktoré boli členmi Zhromaždenia v čase prijatia zmeny.

(b) Každá takto prijatá zmena v uvedených článkoch je záväzná pre všetky štáty, ktoré sú členmi Zhromaždenia v čase, keď zmena nadobúda účinnosť, s tým, že akákoľvek zmena, ktorá znamená zvýšenie finančných záväzkov zmluvných štátov, zaväzuje iba tie štáty, ktoré podali oznámenie o prijatí takej zmeny.

(c) Každá zmena prijatá podľa pododseku (a) zaväzuje všetky štáty, ktoré sa stanú členmi Zhromaždenia po dátume, keď zmena nadobudla účinnosť podľa ustanovenia pododseku (a).

 

HLAVA VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl.62

Členstvo v Zmluve

(1) Každý štát, ktorý je členom Medzinárodnej Únie na ochranu priemyselného vlastníctva, sa môže stať členom tejto Zmluvy:

(i) jej podpisom a dodatočným uložením ratifikačnej listiny alebo

(ii) uložením listiny o prístupe k Zmluve.

(2) Listiny o ratifikácii alebo o prístupe sa uložia u generálneho riaditeľa.

(3) Ustanovenia článku 24 Stockholmského znenia Parížskeho Dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva platia aj pre túto Zmluvu.

(4) Odsek (3) nemožno v žiadnom prípade vykladať tak, že obsahuje uznanie alebo tichý súhlas zmluvného štátu s faktickou situáciou na území, na ktorom Zmluvu aplikuje iný zmluvný štátv dôsledku uvedeného článku.

 

Čl.63

Účinnosť Zmluvy

(1)

(a) S výhradou ustanovenia odseku (3) nadobúda táto Zmluva účinnosť tri mesiace po tom, čo osem štátov uložilo svoje ratifikačné listiny alebo listiny o prístupe za predpokladu, že aspoň štyri z týchto štátov spĺňajú jednu z nasledujúcich

podmienok:

(i) počet prihlášok podaných v tomto štáte presiahol podľa posledných ročných štatistík zverejnených Medzinárodným úradom 40 000;

(ii) občania toho štátu alebo osoby, ktoré tam majú pobyt, podľa posledných ročných štatistík zverejnených Medzinárodným úradom podali aspoň 1000 prihlášok v jednej

cudzej krajine;

(iii) národný úrad tohto štátu dostal podľa posledných ročných štatistík uverejnených Medzinárodným úradom aspoň 10 000 prihlášok od občanov cudzích krajín alebo osôb, ktoré v nich majú pobyt.

(b) Na účely tohto odseku výraz "prihlášky" nezahŕňa prihlášky úžitkových vzorov.

(2) S výhradou odseku (3) je pre každý štát, ktorý sa nestal členom Zmluvy v okamihu, keď nadobudla účinnosť podľa ustanovenia odseku (1), táto Zmluva záväzná tri mesiace po tom, čo uložil svoju ratifikačnú listinu alebo listinu o prístupe.

(3) Ustanovenia hlavy II a zodpovedajúce pravidlá Vykonávacieho predpisu pripojeného k Zmluve sa však použijú až po dátume, keď tri štáty, z ktorých každý spĺňa aspoň jednu z podmienok uvedených v odseku (1), sa stanú členmi tejto zmluvy bez toho, aby podľa ustanovenia článku 64 (1) vyhlásili, že nechcú byť viazané ustanoveniami hlavy II. Tento dátum však nemôže predchádzať prvotné nadobudnutie účinnosti podľa odseku (1).

 

Čl.64

Výhrady

(1)

(a) Každý štát môže vyhlásiť, že nie je viazaný ustanoveniami hlavy II.

(b) Štáty, ktoré urobia vyhlásenie podľa ustanovenia pododseku (a), nie sú viazané ustanoveniami hlavy II ani zodpovedajúcimi ustanoveniami Vykonávacieho predpisu.

(2)

(a) Každý štát, ktorý neurobil vyhlásenie podľa odseku (1) (a), môže vyhlásiť, že:

(i) nie je viazaný ustanoveniami článku 39 (1), pokiaľ ide o predloženie vyhotovenia medzinárodnej prihlášky a jej prípadného prekladu;

(ii) záväzok týkajúci sa odkladu národného konania, ako je ustanovený v článku 40, nebude na prekážku zverejnenia medzinárodnej prihlášky alebo jej prekladu národným úradom alebo jeho prostredníctvom, pričom sa však rozumie, že tento štát nie je oslobodený od povinností ustanovených v článkoch 30 a 38.

(b) Štáty, ktoré urobia také vyhlásenie, budú ním viazané.

(3)

(a) Každý štát môže vyhlásiť, že pokiaľ ide oň, nevyžaduje medzinárodné zverejnenie medzinárodnej prihlášky.

(b) V prípadoch, keď pri uplynutí 18 mesiacov od dátumu priority obsahuje medzinárodná prihláška určenia iba takých štátov, ktoré urobili vyhlásenie podľa ustanovenia pododseku (a), nebude medzinárodná prihláška podľa článku 21 (2) zverejnená.

(c) Aj v prípadoch, kde platí ustanovenie pododseku (b), zverejní Medzinárodný úrad medzinárodnú prihlášku:

(i) na žiadosť prihlasovateľa, ako je ustanovené vo Vykonávacom predpise;

(ii) v prípade, že národnú prihlášku alebo patent založený na medzinárodnej prihláške zverejnil ten národný úrad niektorého určeného štátu alebo v jeho mene, ktorý urobil vyhlásenie podľa ustanovenia pododseku (a), a to ihneď po takom zverejnení, nie však skôr, než po uplynutí 18 mesiacov od dátumu priority.

(4)

(a) Každý štát, ktorého národné zákonodarstvo priznáva jeho patentom účinok na známy stav techniky od doby pred zverejnením, ale nezrovnoprávňuje na účely známeho stavu techniky dátum priority uplatňovanej podľa Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva s dátumom skutočného podania v tomto štáte, môže vyhlásiť, že podanie medzinárodnej prihlášky, v ktorej je tento štát určený, mimo jeho územia, nie je na účely známeho stavu techniky rovnoprávne s prihláškou skutočne podanou na jeho území.

(b) Každý štát, ktorý urobí vyhlásenie podľa pododseku (a), nebude v tomto rozsahu viazaný článkom 11 (3).

(c) Každý štát, ktorý urobí vyhlásenie uvedené v pododseku (a), uvedie zároveň písomne dátum a podmienky, od ktorého a podľa ktorých na jeho území nastáva účinok na známy stav techniky tých medzinárodných prihlášok, v ktorých bol označený. Toto vyhlásenie možno kedykoľvek zmeniť oznámením zaslaným generálnemu riaditeľovi.

(5) Každý štát môže vyhlásiť, že nie je viazaný článkom 59. Pokiaľ sa týka sporov medzi zmluvným štátom, ktorý urobil také vyhlásenie, s ostatnými zmluvnými štátmi, neplatia ustanovenia článku 59.

(6)

(a) Každé vyhlásenie podľa tohto článku musí sa urobiť písomne. Môže sa urobiť pri podpise ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe alebo, s výnimkou prípadu uvedeného v odseku (5), kedykoľvek neskôr oznámením zaslaným generálnemu riaditeľovi. V prípade takého oznámenia nadobúda vyhlásenie účinnosť šesť mesiacov po tom, čo došlo generálnemu riaditeľovi, a nebude mať vplyv na medzinárodné prihlášky podané pred uplynutím uvedenej šesťmesačnej lehoty.

(b) Každé vyhlásenie podľa tohto článku možno kedykoľvek vziať späť oznámením zaslaným generálnemu riaditeľovi. také späťvzatie nadobúda účinnosť tri mesiace po tom, čo došlo generálnemu riaditeľovi, a v prípade späťvzatia vyhlásenia podľa odseku (3) to nebude mať vplyv na medzinárodné prihlášky podané pred uplynutím uvedenej trojmesačnej lehoty.

(7) Iné výhrady k Zmluve okrem tých, ktoré sú uvedené v odsekoch (1) až (5), sú neprípustné.

 

Čl.65

Postupné uplatňovanie Zmluvy

(1) Ak dohoda s orgánom pre medzinárodnú rešerš alebo pre medzinárodný predbežný prieskum ustanovuje prechodné obmedzenie počtu alebo druhu medzinárodných prihlášok, ktoré sa tieto orgány zaväzujú vybaviť, Zhromaždenie prijme potrebné opatrenia na postupné uplatňovanie Zmluvy a Vykonávacieho predpisu, pokiaľ ide o dané kategórie medzinárodných prihlášok. Toto opatrenie platí aj pre žiadosti o rešerš medzinárodného typu podľa článku 15 (5).

(2) Zhromaždenie určí lehoty, od ktorých s výhradou ustanovenia odseku (1) môže podávať medzinárodné prihlášky a predkladať návrhy na medzinárodný predbežný prieskum. Tieto lehoty nesmú byť dlhšie ako šesť mesiacov od dátumu, keď Zmluva nadobudla účinnosť podľa ustanovení článku 63 (1), prípadne keď hlava II sa začala používať podľa článku 63 (3).

 

Čl.66

Výpoveď

(1) Každý zmluvný štát môže vypovedať Zmluvu oznámením zaslaným generálnemu riaditeľovi.

(2) Výpoveď nadobudne účinnosť šesť mesiacov po tom, čo oznámenie došlo generálnemu riaditeľovi. Nebudú tým dotknuté účinky medzinárodnej prihlášky vo vypovedajúcom štáte, pokiaľ sa medzinárodná prihláška podala pred uplynutím tejto šesťmesačnej lehoty alebo pokiaľ sa pred jej uplynutím urobila voľba vypovedajúceho štátu.

 

Čl.67

Podpisy a úradné jazyky

(1)

(a) Zmluva sa podpisuje v jednom vyhotovení v anglickom a francúzskom jazyku, pričom oba texty sú rovnako autentické.

(b) Úradné texty vyhotoví generálny riaditeľ po konzultácii s príslušnými vládami v nemeckom, japonskom, portugalskom, ruskom a španielskom jazyku a v ďalších jazykoch, ktoré určí Zhromaždenie.

(2) Zmluva je prístupná na podpis vo Washingtone do 31. decembra 1970.

 

Čl.68

Uloženie Zmluvy

(1) Originál Zmluvy sa uloží u generálneho riaditeľa po tom, čo už nebude prístupná na podpis.

(2) Generálny riaditeľ odovzdá dve ním overené vyhotovenia Zmluvy a k nej pripojeného Vykonávacieho predpisu vládam všetkých štátov, ktoré sú členmi Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva, a na požiadanie vládam iných štátov.

(3) Generálny riaditeľ vykoná registráciu Zmluvy na sekretariáte Spojených národov.

(4) Generálny riaditeľ odovzdá dve ním overené vyhotovenia každej zmeny Zmluvy a Vykonávacieho predpisu vládam všetkých zmluvných štátov a na požiadanie aj vládam iných štátov.

 

Čl.69

Oznámenie

Generálny riaditeľ oznámi vládam všetkých členských štátov Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva:

(i) podpisy podľa článku 62;

(ii) uloženie ratifikačných listín alebo listín o prístupe podľa článku 62;

(iii) dátum, keď Zmluva nadobudla účinnosť, a dátum, od ktorého sa použije hlava II podľa článku 63 (3);

(iv) vyhlásenia urobené podľa článku 64 (1) až (v);

(v) späťvzatie vyhlásení urobené podľa článku 64 (6) (b);

(vi) výpovede, ktoré došli podľa článku 66;

(vii) vyhlásenia urobené podľa článku 31 (4).

 

 

VYKONÁVACÍ PREDPIS

k Zmluve o patentovej spolupráci zmenený naposledy v roku 1984

ČASŤ A

Úvodné pravidlá

PRAVIDLO I

SKRÁTENÉ VÝRAZY

1.1 Zmysel skrátených výrazov

(a) Vo Vykonávacom predpisy slovo "Zmluva" znamená Zmluvu o patentovej spolupráci.

(b) Vo Vykonávacom predpise slová "hlava" a "článok" sa vzťahujú na príslušnú hlavu a článok Zmluvy.

 

PRAVIDLO II

VÝKLAD NIEKTORÝCH SLOV

2.1 "Prihlasovateľ"

Ak sa použije slovo "prihlasovateľ", znamená to tiež zástupcu a iného splnomocnenca prihlasovateľa, a to s výnimkou tých prípadov, keď z textu alebo povahy ustanovení alebo z textovej súvislosti, v ktorých je také slovo použité, jasne vyplýva opak, teda najmä v prípadoch, keď sa predpis odvoláva na pobyt alebo na štátnu príslušnosť prihlasovateľa.

2.2 "Zástupca"

Kedykoľvek sa použije slovo "zástupca", znamená to zástupcu ustanoveného podľa ustanovenia pravidla 90.1, pokiaľ niečo iné jasne nevyplýva zo znenia alebo z povahy ustanovení, alebo z textovej súvislosti, v ktorých sa slovo použilo.

2.2. bis "Spoločný splnomocnenec"

Kedykoľvek sa použije výraz "spoločný splnomocnenec", znamená to prihlasovateľa, ktorý je ustanovený ako, alebo považovaný za spoločného splnomocnenca podľa ustanovenia pravidla 90.2.

2.3 "Podpis"

Ak národné zákonodarstvo, používané prijímacím úradom alebo príslušným orgánom pre medzinárodnú rešerš alebo pre medzinárodný predbežný prieskum, vyžaduje použitie pečiatky namiesto podpisu, bude pre tento úrad alebo orgán výraz "podpis" znamenať "pečiatku".

 

ČASŤ B

Pravidlá, ktoré sa týkajú hlavy I Zmluvy

PRAVIDLO 3

ŽIADOSŤ (FORMA)

3.1. Formulár žiadosti

Žiadosť sa podáva na tlačenom formulári alebo ako počítačový výtlačok.

3.2 Možnosť získať formuláre

Tlačené formuláre poskytne prihlasovateľovi bezplatne prijímací úrad alebo Medzinárodný úrad, ak si to prijímací úrad praje.

3.3 Kontrolný zoznam

(a) Žiadosť obsahuje zoznam, ktorý uvádza:

(i) celkový počet listov, ktoré obsahuje medzinárodná prihláška, a počet listov každej časti medzinárodnej prihlášky (žiadosť, opis, nároky, výkresy, anotácie);

(ii) či k medzinárodnej prihláške tak, ako bola podaná, sú alebo nie sú pripojené plnomocenstvo (t.j. doklad ustanovujúci zástupcu alebo spoločného splnomocnenca), odpis všeobecného plnomocenstva, prioritný doklad, doklad týkajúci sa úhrady poplatkov, ako aj akýkoľvek iný doklad (špecifikovaný v kontrolnom zozname);

(iii) číslo obrázku výkresov, ktorý by sa podľa návrhu prihlasovateľa mal zverejniť spolu s anotáciou; vo výnimočných prípadoch môže prihlasovateľ navrhnúť viac ako jeden obrázok.

(b) Zoznam vyplní prihlasovateľ, a ak tak neurobí, uvedie potrebné údaje okrem čísla obrázku podľa odseku (a) (iii) prijímací úrad.

3.4 Podrobnosti

S výhradou ustanovení pravidla 3.3 upravia podrobnosti tlačeného formulára žiadosti a žiadosti podávanej ako počítačový výtlačok Administratívne smernice.

 

PRAVIDLO 4

ŽIADOSŤ (OBSAH)

4.1 Povinný a fakultatívny obsah; podpis

(a) Žiadosť musí obsahovať:

(i) petit;

(ii) názov vynálezu;

(iii) údaje týkajúce sa prihlasovateľa a zástupcu, ak je zástupca ustanovený;

(iv) určenie štátov;

(v) údaje týkajúce sa vynálezcu, ak národné zákonodarstvo aspoň jedného z určených štátov požaduje, aby sa meno vynálezcu uviedlo pri podaní národnej prihlášky.

(b) Žiadosť prípadne obsahuje:

(i) uplatnenie priority;

(ii) odkaz na prvšiu medzinárodnú rešerš alebo na prvšiu rešerš medzinárodného typu alebo na inú rešerš;

(iii) výber určitých druhov ochrany;

(iv) údaj, že prihlasovateľ si praje získať regionálny patent;

(v) odkaz na základnú prihlášku alebo na základný patent;

(vi) údaj o prihlasovateľovej voľbe príslušného orgánu pre medzinárodnú rešerš.

(c) Žiadosť môže obsahovať:

(i) údaje týkajúce sa vynálezcu, ak národného zákonodarstvo žiadneho z určených štátov nepožaduje, aby sa meno vynálezcu uviedlo pri podaní národnej prihlášky;

(ii) požiadavku adresovanú prijímaciemu úradu, aby odovzdal medzinárodnému úradu prioritný doklad, a to v prípade, že prihláška, v ktorej sa priorita

uplatňuje, bola podaná na národnom úrade alebo na medzivládnom orgáne, ktoré sú prijímacím úradom.

(d) Žiadosť musí byť podpísaná.

4.2 Petit

Petit musí mať ďalej uvedený obsah, pričom sa odporúča toto jeho znenie: "Podpísaný žiada, aby táto medzinárodná prihláška bola prerokovaná podľa Zmluvy o patentovej spolupráci.".

4.3 Názov vynálezu

Názov vynálezu musí byť krátky (Odporúča sa názov s dvoma až siedmimi slovami, pokiaľ je v angličtine alebo v preklade do angličtiny) a presný.

4.4 Mená a adresy

(a) Mená fyzických osôb sa uvádzajú priezviskom a menom (menami), priezvisko sa uvádza pred menom (menami).

(b) Názvy právnických osôb sa uvádzajú ich úplným úradným označením.

(c) Adresy sa uvádzajú tak, aby sa tým splnili obvyklé požiadavky na rýchle poštové doručenie na udanú adresu, a v každom prípade obsahujú všetky dôležité správne jednotky včítane čísla domu, pokiaľ pripadá do úvahy. V tých prípadoch, kde národné zákonodarstvo určeného štátu nepožaduje uvedenie čísla domu, nebude mať opomenutie uviesť také číslo v tomto štáte žiadny následok. Aby sa umožnilo rýchle spojenie s prihlasovateľom, odporúča sa uviesť adresu ďalekopisu, číslo telefónu a faxu alebo zodpovedajúce údaje iných podobných komunikačných prostriedkov prihlasovateľa alebo prípadne zástupcu alebo spoločného splnomocnenca.

(d) Pre každého prihlasovateľa, vynálezcu alebo zástupcu sa smie uviesť iba jedna adresa, ak však nebol ustanovený zástupca na zastupovanie prihlasovateľa alebo všetkých prihlasovateľov, pokiaľ je ich viac ako jeden, smie prihlasovateľ, alebo ak je viac prihlasovateľov, spoločný splnomocnenec, uviesť navyše k akejkoľvek inej adresa uvedenej v žiadosti ešte aj adresu, na ktorú sa majú zasielať oznámenia.

4.5 Prihlasovateľ

(a) V žiadosti sa musí uviesť meno, adresa, štátna príslušnosť a sídlo prihlasovateľa alebo každého prihlasovateľa, ak ich je viac.

(b) Štátna príslušnosť prihlasovateľa sa musí uviesť názvom štátu, ktorého je príslušníkom.

(c) Sídlo prihlasovateľa sa musí uviesť názvom štátu, na ktorého území má pobyt.

(d) V žiadosti smú byť uvedení, pre rôzne určené štáty, rôzni prihlasovatelia. V takom prípade sa v žiadosti uvedie prihlasovateľ alebo prihlasovatelia pre každý určený štát alebo skupinu určených štátov.

4.6 Vynálezca

(a) V prípade uplatnenia pravidla 4.1 (a) (v) musí žiadosť obsahovať meno a adresu vynálezcu alebo každého vynálezcu, ak ich je viac.

(b) Ak je prihlasovateľ vynálezcom, musí žiadosť obsahovať namiesto údaja uvedeného v odseku (a) oznámenie v tomto smere.

(c) V žiadosti možno pre rôzne určené štáty uviesť rôzne osoby ako vynálezcov vtedy, ak sú v tomto smere požiadavky obsiahnuté v národnom zákonodarstve určených štátov rôzne.

V takom prípade bude žiadosť obsahovať osobitné vyhlásenie pre každý určený štát alebo skupinu štátov, v ktorom sa jedna alebo niekoľko osôb, prípadne tá istá osoba alebo tie isté osoby považujú za vynálezcov.

4.7 Zástupca

Ak sú ustanovení zástupcovia, uvedie sa to v žiadostia súčasne sa uvedú ich mená a adresy.

4.8. Spoločný splnomocnenec

Ak bol určený spoločný splnomocnenec, musí sa tento údaj v žiadosti uviesť.

4.9 Určenie štátov (a) Zmluvné štáty musia byť v žiadosti určené:

(i) v prípade určenia na účely získania národných patentov - označením každého štátu, ktorého sa to týka;

(ii) v prípade určenia na účely získania regionálneho patentu - údajom o tom, že sa požaduje regionálny patent pre všetky zmluvné štáty, ktoré sú členmi príslušnej zmluvy o regionálnom patente, alebo iba pre tie zmluvné štáty, ktoré sú presne určené.

(b) Žiadosť smie obsahovať údaj o tom, že všetky určenia, ktoré by boli podľa Zmluvy dovolené, iné než tie, ktoré sú vykonané podľa odseku (a), sú tiež vykonané, za predpokladu, že:

(i) aspoň jeden zmluvný štát je určený podľa odseku (a), a

(ii) žiadosť obsahuje aj vyhlásenie, že každé určenie podľa tohto odseku je podrobené potvrdeniu podľa odseku (c) a že určenie, ktoré nebude takto potvrdené pred uplynutím lehoty 15 mesiacov od dátumu priority, sa bude považovať za späťvzaté prihlasovateľom pri uplynutí tejto lehoty.

(c) Potvrdenie každého určenia vykonané podľa odseku (b) nadobudne platnosť

(i) podaním písomnej správy na prijímacom úrade obsahujúcej údaj podľa odseku (a) (i) alebo (ii), a (ii) zaplatením poplatku za určenie a potvrdzovacieho poplatku prijímaciemu úradu podľa ustanovení pravidla 15.5. v lehote podľa odseku (b) (ii).

4.10 Uplatnenie priority

(a) Vyhlásenie uvedené v článku 8 (1) sa uvedie v žiadosti; pozostáva z vyhlásenia o tom, že sa uplatňuje priorita z prvšej prihlášky, a musí obsahovať:

(i) názov krajiny, v ktorej bola podaná prihláška, ak nie je regionálnou alebo medzinárodnou prihláškou; ak je prvšia prihláška regionálnou alebo medzinárodnou prihláškou, názov krajiny alebo krajín, pre ktorú alebo pre ktoré bola podaná;

(ii) dátum podania;

(iii) číslo podanej prihlášky;

(iv) národný úrad alebo medzinárodnú organizáciu, v ktorej bola podaná prvšia prihláška, ak je regionálnou alebo medzinárodnou prihláškou;

(b) Ak žiadosť neobsahuje súčasne:

(i) názov krajiny, kde bola podaná prvšia prihláška, ak nejde o regionálnu alebo medzinárodnú prihlášku; názov aspoň jednej krajiny, pre ktorú bola podaná prvšia prihláška, ak ide o regionálnu alebo medzinárodnú prihlášku, a

(ii) dátum podania prvšej prihlášky, predpokladá sa na účely konania podľa Zmluvy, že priorita nebola uplatnená. Ak však v dôsledku zjavného omylu je údaj o spomenutej krajine alebo o dátume chybný alebo chýba, môže prijímací úrad na žiadosť prihlasovateľa vykonať potrebnú opravu. Omyl sa považuje za zjavný omyl, kedykoľvek je oprava zrejmá na základe porovnania s prvšou prihláškou. Ak chyba spočíva v opomenutí uviesť spomenutý dátum, môže sa oprava vykonať iba pred odovzdaním archívneho vyhotovenia Medzinárodnému úradu. V prípade každej inej chyby týkajúcej sa spomenutého dátumu alebo krajiny môže sa oprava vykonať iba pred uplynutím lehoty podľa ustanovenia pravidla 17.1 (a), počítané od správneho dátumu priority.

(c) Ak číslo prvšej prihlášky nie je uvedené v žiadosti, ale prihlasovateľ ho oznámi Medzinárodnému úradu alebo prijímaciemu úradu pred uplynutím 16 mesiacov od dátumu priority, budú to všetky určené úrady považovať za včasné oznámenie.

(d) Ak dátum podania prvšej prihlášky, ktorý je uvedený v žiadosti, nespadá do obdobia 1 roka pred dátumom medzinárodného podania, prijímací úrad, alebo ak to prijímací úrad opomenie urobiť, Medzinárodný úrad vyzve prihlasovateľa, aby požiadal buď o zrušenie vyhlásenia urobeného podľa článku 8 (1), alebo ak dátum prvšej prihlášky bol vyznačený chybne, o opravu uvedeného dátumu. Ak prihlasovateľ nevyhovie do jedného mesiaca od dátumu výzvy, vyhlásenie urobené podľa článku 8 (1) bude zrušené z úradnej moci.

(e) Ak sa uplatňujú priority z niekoľkých prvších prihlášok, platia pre každú z nich ustanovenia odsekov (a) až (d).

4.11 Odkaz na prvšiu rešerš

Ak bola podľa článku 15 (5) pre prihlášku požadovaná medzinárodná rešerš alebo rešerš medzinárodného typu alebo ak si prihlasovateľ praje, aby orgán pre medzinárodnú rešerš založil medzinárodnú rešeršovú správu úplne alebo čiastočne na výsledkoch rešerše inej než medzinárodnej alebo medzinárodného typu vykonanej národným úradom alebo medzivládnou organizáciou, ktoré sú orgánom pre medzinárodnú rešerš, žiadosť musí na túto skutočnosť odkázať. Taký odkaz musí buď identifikovať prihlášku (prípadne jej preklad), pre ktorú bola prvšia rešerš vykonaná, s uvedením krajiny, dátumu a čísla alebo musí identifikovať opomenutú rešerš,s uvedením, podľa okolností, dátumu a čísla žiadosti o rešerš.

4.12 Výber niektorých druhov ochrany

(a) Ak si prihlasovateľ praje, aby sa jeho medzinárodná prihláška v niektorom určenom štáte prerokúvala nie ako prihláška patentu, ale ako prihláška na niektorý iný druh ochrany uvedený v článku 43, musí to uviesť v žiadosti. Na účely tohto odseku neplatí článok 2 (ii).

(b) V prípade uvedenom v článku 44 prihlasovateľ uvedie oba druhy ochrany, a ak požaduje jeden z dvoch druhov ochrany prednostne, uvedie aj to, ktorý druh ochrany považuje za prednostný a ktorý za podporný.

4.13 Uvádzanie základnej prihlášky alebo základného patentu

Ak si prihlasovateľ praje, aby sa jeho medzinárodná prihláška prerokúvala v niektorom z určených štátov ako prihláška o dodatkový patent alebo dodatkové osvedčenie, dodatkové autorské osvedčenie na vynález alebo dodatkové osvedčenie na úžitkový vzor, musí uviesť základnú prihlášku alebo základný patent, základné autorské osvedčenie na vynález alebo základné osvedčenie o úžitkovom vzore, na ktorý sa dodatkový patent alebo osvedčenie, dodatkové autorské osvedčenie na vynález alebo dodatkové osvedčenie o úžitkovom vzore bude vzťahovať, ak bude udelené. Na účel tohto odseku neplatí článok 2 (ii).

4.14 "Pokračovanie" alebo "čiastkové pokračovanie"

Ak si prihlasovateľ praje prerokovať svoju medzinárodnú prihlášku v niektorom z určených štátov vo forme prihlášky, ktorá je "pokračovaním" alebo "čiastkovým pokračovaním" prvšej prihlášky, musí to uviesť v žiadosti a opísať príslušnú základnú prihlášku.

4.14 bis Voľba orgánu pre medzinárodnú rešerš

Ak je na medzinárodnú rešerš medzinárodnej prihlášky príslušných viacero orgánov, prihlasovateľ označí v žiadosti ten orgán, ktorý si vybral.

4.15 Podpis

(a) S výhradou odseku (b) musia žiadosť podpísať prihlasovateľ alebo, ak je viac ako jeden prihlasovateľ, všetci prihlasovatelia.

(b) Ak dvaja alebo viacerí prihlasovatelia podajú medzinárodnú prihlášku, v ktorej je určený štát, ktorého národné zákonodarstvo požaduje, aby národnú prihlášku podal vynálezca, a keď prihlasovateľ pre tento určený štát, ktorý je vynálezcom, odmietne žiadosť podpísať alebo ho nemožno nájsť alebo ak nie je dosiahnuteľný ani po vynaložení značného úsilia, žiadosť nemusí podpísať tento prihlasovateľ, ak ju podpíše aspoň jeden prihlasovateľ, pričom sa prijímaciemu úradu poskytne uspokojivé vysvetlenie týkajúce sa chýbajúceho podpisu.

4.16 Prepis a preklad určitých slov

(a) Ak meno alebo adresa nie sú napísané latinskou abecedou, musia sa takisto uviesť v latinskej abecede, a to buď v prepise, alebo v anglickom preklade. Prihlasovateľ rozhodne, ktoré slová sa len prepíšu a ktoré preložia.

(b) Ak meno krajiny nie je napísané latinskou abecedou, musí sa takisto uviesť v anglickom jazyku.

4.17 Dodatkové údaje

(a) Žiadosť nesmie obsahovať žiadne iné údaje než tie, ktoré sú uvedené v pravidlách 4.1 až 4.16, pričom Administratívne smernice môžu dovoliť, nie však nariadiť, aby boli do žiadosti zahrnuté dodatkové údaje týmito predpismi vymenované.

(b) Ak žiadosť obsahuje iné údaje než tie, ktoré sú uvedené v pravidlách 4.1 až 4.16, alebo ktoré dovoľujú podľa odseku (a) Administratívne smernice, prijímací úrad tieto dodatkové údaje vyčiarkne z úradnej moci.

 

 

PRAVIDLO 5

OPIS

5.1 Spôsob opisu

(a) Opis sa musí začínať názvom vynálezu uvedeného v žiadosti a musí:

(i) spresnenie technického odboru, ktorého sa vynález týka;

(ii) uvedenie známeho stavu techniky, ktorý prihlasovateľ pozná a ktorý môže byť užitočný pre porozumenie, rešerš a prieskum vynálezu, a pokiaľ možno uvedenie materiálov, z ktorých tento stav vyplýva;

(iii) vlastný opis prihláseného vynálezu takými výrazmi, aby bolo možné technickému problému (aj keď nebol výslovne ako taký uvedený) a jeho riešeniu porozumieť, a uvedenie prípadných výhodných účinkov vynálezu v porovnaní so známym stavom techniky;

(iv) krátky opis prípadných výkresov;

(v) uvedenie aspoň najlepšieho spôsobu, ktorým by bolo možné podľa názoru prihlasovateľa uskutočniť prihlásený vynález; to sa urobí pomocou príkladov, a keď je to vhodné, odkazom na prípadné výkresy; keď národné zákonodarstvo určeného štátu nevyžaduje opis najlepšieho spôsobu, ale uspokojí sa s opisom akéhokoľvek príkladu vyhotovenia (bez ohľadu na to, či je považovaný za najlepší alebo nie), nemá opomenutie opísať najlepší spôsob vyhotovenia účinky v tomto štáte;

(vi) výslovné uvedenie spôsobu, akým sa môže predmet vynálezu vhodne využívať v priemysle, pokiaľ to celkom jasne nevyplýva z opisu alebo z povahy vynálezu, a spôsobu, akým sa môže vyrábať alebo používať, alebo ak sa môže iba používať, spôsob, ktorým sa môže používať. Pojmom "priemysel" sa rozumie jeho najširší zmysel ako v Parížskom dohovore na ochranu priemyslového vlastníctva.

(b) Spôsob a poradie opisu uvedené v odseku (a) treba dodržať s výnimkou prípadov, keď pre povahu vynálezu by bol iný spôsob alebo iné poradie lepšie pre porozumenie a hospodárnejšie vysvetlenie.

(c) S výhradou ustanovenia odseku (b) uvedie sa každá časť spomenutá v odseku (a) vhodným nadpisom v súlade s odporúčaním obsiahnutým v Administratívnych smerniciach.

5.2. Sekvencia nukleotidov a/alebo aminokyselín

Ak medzinárodná prihláška obsahuje vyjadrenie sekvencie nukleotidov a/alebo aminokyselín, musí opis obsahovať výpis sekvencie, ktorý vyhovuje norme predpísanej Administratívnymi smernicami.

 

 

PRAVIDLO 6

NÁROKY

6.1 Počet a číslovanie nárokov

(a) Počet nárokov musí byť primeraný povahe prihláseného vynálezu.

(b) Ak je nárokov niekoľko, musia byť číslované za sebou arabskými číslicami.

(c) Spôsob číslovania v tých prípadoch, keď dochádza k úprave nárokov, sa upravuje Administratívnymi smernicami.

6.2 Odkazy na iné časti medzinárodnej prihlášky

(a) Nároky sa nesmú, s výnimkou prípadov, kde je to nevyhnutne potrebné, opierať, pokiaľ ide o technické znaky vynálezu, o odkazy na opis alebo výkresy. Najmä sa nesmú opierať o také odkazy, ako je napríklad: "ako je opísané v časti ... opisu" alebo "ako je znázornené na obrázku ... výkresov".

(b) V tých prípadoch, keď medzinárodná prihláška obsahuje výkresy, dáva sa prednosť tomu, aby technické znaky v nárokoch sprevádzali vzťahové značky, ktoré sa ich týkajú. Ak sa použijú, dáva sa prednosť tomu, aby boli v zátvorkách. Ak použitie vzťahových značiek nijako zvlášť neuľahčuje rýchlejšie pochopenie nároku, potom sa nepoužijú. Vzťahové značky môže určený úrad na účely zverejnenia týmto úradom vypustiť.

6.3 Spôsob zostavovania nárokov

(a) Definícia predmetu, o ktorého ochranu sa žiada, pozostáva z technických znakov vynálezu.

(b) Ak je to vhodné, musia nároky obsahovať:

(i) úvodnú časť označujúcu tie technické znaky vynálezu, ktoré sú potrebné pre definíciu prihláseného predmetu, ktoré sú však v kombinácii súčasťou známeho stavu techniky;

(ii) význakovú časť, ktorej predchádzajú napr. slová "vyznačujúce sa", "vyznačené tým", "pričom zlepšenie spočíva v tom" alebo iné slová s rovnakým významom a ktorá stručne uvádza technické znaky, o ktorých ochranu sa v spojení so znakom uvedeným v bode (i) žiada.

(c) Tam, kde národné zákonodarstvo určeného štátu nevyžaduje, aby boli nároky zostavené spôsobom uvedeným v odseku (b), nebude mať opomenutie uvedeného spôsobu zostavenia nárokov žiadne následky pre tento štát za predpokladu, že skutočne použitý spôsob zostavenia nárokov je v súlade s požiadavkami národného zákonodarstva tohto štátu.

6.4 Závislé nároky

(a) Každý nárok, ktorý obsahuje všetky znaky jedného alebo viacerých ostatných nárokov (nárok v závislej forme, tu uvádzaný ako "závislý nárok"), musí obsahovať odvolanie, pokiaľ možno na začiatku, na iný nárok alebo na iné nároky a potom musí uviesť ďalšie nárokované znaky. Každý závislý nárok, ktorý sa odvoláva na viac než jeden z ostatných nárokov ("viacnásobne závislý nárok") sa smie odvolávať na tieto nároky iba alternatívne. Viacnásobne závislé nároky nesmú slúžiť ako podklad pre iné viacnásobne závislé nároky.

Ak národné zákonodarstvo národného úradu, ktorý koná ako orgán pre medzinárodnú rešerš, neumožňuje, aby viacnásobne závislé nároky boli zostavené spôsobom odlišným od toho, ktorý je uvedený vo dvoch predchádzajúcich vetách, potom opomenutie zostaviť nároky takým spôsobom môže viesť k ich označeniu v medzinárodnej rešeršovej správe podľa článku 17 (2) (b). Skutočnosť, že nároky nie sú zostavené uvedeným spôsobom, nemá v určenom štáte následky, pokiaľ boli nároky zostavené v súlade s národným zákonodarstvom tohto štátu.

(b) Každý závislý nárok musí byť formulovaný tak, aby obsahoval všetky obmedzenia obsiahnuté v nároku, na ktorý sa odvoláva. Viacnásobne závislý nárok musí byť formulovaný tak, aby obsahoval všetky obmedzenia obsiahnuté v tom konkrétnom nároku, v súvislosti s ktorým je práve zamýšľaný.

(c) Všetky závislé nároky, ktoré sa odvolávajú na jediný predchádzajúci nárok, a všetky závislé nároky, ktoré sa odvolávajú na niekoľko predchádzajúcich nárokov, budú podľa možnosti a čo najvhodnejšie zlúčené do skupín.

6.5 Úžitkové vzory

Každý určený štát, v ktorom sa žiada o udelenie úžitkového vzoru na základe medzinárodnej prihlášky, môže namiesto pravidiel 6.1 až 6.4 použiť vo veciach tam upravených ustanovenia svojho národného zákonodarstva o úžitkových vzoroch, pokiaľ sa konanie o medzinárodnej prihláške začalo v tomto štáte, a za predpokladu, že sa prihlasovateľovi poskytnú aspoň dva mesiace od uplynutia lehoty podľa článku 22 na prispôsobenie prihlášky požiadavkám národného zákonodarstva.

 

 

PRAVIDLO 7

VÝKRESY

7.1 Technologické schémy a diagramy

Technologické schémy a diagramy sa považujú za výkresy.

7.2 Lehota

Lehota uvedená v článku 7 (2) (ii) musí zodpovedať okolnostiam daného prípadu a nesmie byť kratšia ako 2 mesiace od dátumu písomnej výzvy, v ktorej sa žiada o predloženie výkresov alebo dodatkových výkresov podľa uvedeného ustanovenia.

 

 

PRAVIDLO 8

ANOTÁCIA

8.1 Obsah a forma anotácie

(a) Anotácia musí obsahovať:

(i) súhrn podstaty vynálezu, ako vyplýva z opisu nákov s prípadných výkresov; v súhrne musí byť uvedený technický odbor, ktorého sa vynález týka, a jeho formulácia musí umožňovať jasné pochopenie technického problému, jadra riešenia tohto problému vynálezom a základné využitie alebo väčší počet základných využití vynálezu;

(ii) tam, kde to pripadá do úvahy, chemický vzorec, ktorý zo všetkých vzorcov uvedených v medzinárodnej prihláške najlepšie charakterizuje vynález.

(b) Anotácia musí byť taká stručná, ako to dovoľuje podstata vynálezu (pokiaľ možno 50 až 150 slov, ak je v angličtine alebo preložená do angličtiny).

(c) Anotácia nesmie obsahovať údaje o tvrdených výhodách alebo hodnote prihláseného vynálezu ani o jeho uvažovanej upotrebiteľnosti.

(d) Každý podstatný technický znak uvedený v anotácii a zobrazený na výkrese medzinárodnej prihlášky musí byť doplnený vzťahovou značkou umiestnenou v zátvorkách.

8.2 Obrázok

(a) Ak prihlasovateľ opomenie urobiť návrh podľa pravidla 3.3 (a) (iii) alebo ak orgán pre medzinárodnú rešerš uzná, že vynález by lepšie charakterizoval iný obrázok alebo obrázky než ten alebo tie, ktoré navrhuje prihlasovateľ, potom označí, s výhradou ustanovenia článku (b), ten obrázok alebo tie obrázky, ktoré sa pripoja k anotácii, až ju Medzinárodný úrad zverejní. V takom prípade sa k anotácii pripojí obrázok alebo obrázky označené orgánom overeným medzinárodnou rešeršou. Inka sa k anotácii pripojí len, s výhradou článku (b), obrázok alebo obrázky navrhnuté prihlasovateľom.

(b) Pokiaľ orgán poverený medzinárodnou rešeršou uzná, že na pochopenie anotácie sa nehodí žiadny obrázok výkresov, oznámi to Medzinárodnému úradu. V takom prípade sa k anotácii pri zverejnení Medzinárodným úradom nepripojí žiadny obrázok, aj keď prihlasovateľ urobil návrh podľa pravidla 3.3 (a) (iii)

8.3 Hlavné zásady formulácie

Anotácia sa formuluje tak, aby mohla účinne slúžiť ako orientačná pomôcka na účely rešerše v príslušnom odvetví techniky, najmä aby napomáhala vedcom, inžinierom alebo výskumným pracovníkom zistiť, či treba študovať celú medzinárodnú prihlášku.

 

 

PRAVIDLO 9

VÝRAZY A POD., KTORÉ SA NESMÚ POUŽIŤ

9.1 Vymedzenie

Medzinárodná prihláška nesmie obsahovať:

(i) výrazy alebo výkresy, ktoré odporujú dobrým mravom;

(ii) výrazy alebo výkresy, ktoré sa priečia verejnému poriadku;

(iii) hanlivé údaje o výrobkoch alebo postupoch akejkoľvek inej osoby než prihlasovateľa alebo o výhodách a hodnote prihlášok alebo patentov takej osoby (jednoduché porovnanie so súčasným stavom techniky nie je samo osebe hanlivé);

(iv) akékoľvek vyhlásenie alebo iné veci, ktoré sú vzhľadom na okolnosti zrejme bezvýznamné alebo nepotrebné.

9.2 Pripomienka rozporu s predpismi

Prijímací úrad a orgán pre medzinárodnú rešerš môžu urobiť pripomienku, že medzinárodná prihláška nie je v súlade s pravidlom 9.1, a môžu navrhnúť prihlasovateľovi, aby dobrovoľne urobil príslušné opravy medzinárodnej prihlášky. Ak pripomienku urobil prijímací úrad, informuje o tom príslušný orgán pre medzinárodnú rešerš a Medzinárodný úrad; ak ju urobil orgán pre medzinárodnú rešerš, informuje o tom prijímací úrad a Medzinárodný úrad.

9.3 Odkaz na článok 21 (6)

"Hanlivé údaje" uvedené v článku 21 (6) majú význam vymedzený pravidlom 9.1 (iii).

 

 

PRAVIDLO 10

TERMINOLÓGIA A ZNAČKY

10.1 Terminológia a značky

(a) Jednotky váh a mier musia byť vyjadrené v metrickej sústave, prípadne aj v metrickej sústave, ak sú najprv vyjadrené v inej sústave.

(b) Teploty musia byť vyjadrené v stupňoch Celzia, prípadne aj v stupňoch Celzia, ak sú najprv vyjadrené inak.

(c) zrušené.

(d) Pre údaje o teple, energii, svetle, zvuku a magnetizme, ako aj pre matematické vzorce a elektrické jednotky sa musia dodržať zásady medzinárodnej praxe; pre chemické vzorce sa použijú symboly, atómové hmotnosti a molekulárne vzorce používané všeobecne.

(e) Všeobecne sa používajú iba také technické výrazy, značky a symboly, ktoré sú v odbore všeobecne zavedené.

(f) Ak je medzinárodná prihláška alebo jej preklad v čínštine, v angličtine alebo v japončine, začiatok každého desatinného miesta sa označuje bodkou; ak je medzinárodná prihláška alebo jej preklad v inom jazyku než v čínštine, v angličtine alebo v japončine, označuje sa čiarkou.

10.2 Dôslednosť

V celej medzinárodnej prihláške sa dôsledne používa zvolená terminológia a značky.

 

 

PRAVIDLO 11

POŽIADAVKY NA VONKAJŠIU ÚPRAVU MEDZINÁRODNEJ PRIHLÁŠKY

11.1 Počet vyhotovení

(a) S výhradou ustanovenia odseku (b) sa podávajú medzinárodné prihlášky a každý z dokladov uvedených v kontrolnom zozname (pravidlo 3.3 (a) (ii) v jednom vyhotovení.

(b) Každý prijímací úrad môže požadovať, aby medzinárodná prihláška a každý doklad uvedený v kontrolnom zozname [pravidlo 3.3 (a) (ii)], s výnimkou potvrdenia o zaplatení poplatkov alebo šeku na zaplatenie poplatkov, boli podané vo dvoch alebo troch vyhotoveniach. V takom prípade je prijímací úrad zodpovedný za overenie toho, že druhé a tretie vyhotovenie je zhodné s archívnym vyhotovením.

11.2 Vhodnosť na reprodukciu

(a) Všetky časti medzinárodnej prihlášky (t.j. žiadosť, opis, nároky, výkresy a anotácia) musia byť predložené tak, aby ich bolo možno priamo fotograficky, elektrostaticky, ofsetovou tlačou a mikrofilmom reprodukovať v akomkoľvek počte kópií.

(b) Všetky listy musia byť bez záhybov a trhlín; nesmú byť preložené.

(c) Používa sa iba jedna strana každého listu.

(d) S výhradou pravidla 11.10 (d) a pravidla 11.13 (j) sa každý list použije v zvislej polohe (t.j. kratšie strany hore a dole).

11.3 Použiteľný materiál

Všetky časti medzinárodnej prihlášky musia byť na papieri, ktorý je ohybný, silný, biely, hladký, nelesklý a trvanlivý.

11.4 Oddelené listy a pod.

(a) Každá časť medzinárodnej prihlášky (žiadosť, opis, nároky, anotácia) sa začína na novom liste.

(b) Všetky listy medzinárodnej prihlášky sa spoja tak, aby sa pri štúdiu mohli ľahko obracať, aby sa dali ľahko rozpojiť a zase zložiť dohromady v tých prípadoch, keď boli oddelené na reprodukčné účely.

11.3 Rozmery listov

Rozmery listov musia zodpovedať formátu A4 (29,7 cm x 21 cm). Každý prijímací úrad však môže prijať medzinárodné prihlášky na listoch iných rozmerov za predpokladu, že archívne vyhotovenie odovzdávané Medzinárodnému úradu a rešeršové vyhotovenie, ak to žiada príslušný orgán pre medzinárodnú rešerš, budú na formáte A4.

11.6 Okraje

(a) Minimálne okraje listov obsahujúcich opis, nároky a anotáciu sú tieto:

- horný okraj 2 cm

- ľavý okraj 2,5 cm

- pravý okraj 2 cm

- spodný okraj 2 cm

(b) Odporúčané maximálne okraje uvedené v odseku (a) sú tieto:

- horný okraj 4 cm

- ľavý okraj 4 cm

- pravý okraj 3 cm

- spodný okraj 3 cm

(c) Na listoch s výkresmi nesmie byť použiteľná plocha väčšia ako 26,2 cm x 17,0 cm. Listy nesmú mať použiteľnej alebo použitej plochy rámček. Minimálne okraje sú tieto:

- horný okraj 2,5 cm

- ľavý okraj 2,5 cm

- pravý okraj 1,5 cm

- spodný okraj 1,0 cm

(d) Okraje uvedené v odsekoch (a) až (c) sa týkajú listov formátu A4. Aj keď prijímací úrad prijíma iné formáty, musí archívne vyhotovenie formátu A4 a v danom prípade aj rešeršové vyhotovenie formátu A4 zachovávať uvedené okraje.

(e) S výhradou odseku (f) a ustanovenia pravidla 11.8 (b) okraje predloženej medzinárodnej prihlášky musia byť úplne prázdne.

(f) Horný okraj môže obsahovať v ľavom rohu značku prihlasovateľa, s podmienkou, že značka nebude nižšie ako 1,5 cm od horného okraja listu. Počet písmen v značke prihlasovateľa nesmie prekročiť maximum, ktoré sa uvádza v Administratívnych smerniciach.

11.7 Číslovanie listov

(a) Všetky listy, ktoré obsahuje medzinárodná prihláška, musia byť číslované za sebou arabskými číslicami.

(b) Čísla musia byť umiestnené v strede horného alebo spodného okraja listu, ale nesmú byť umiestnené v okraji.

11.8 Číslovanie riadkov

(a) Naliehavo sa odporúča číslovať každý piaty riadok každého listu opisu a každého listu nárokov.

(b) Čísla by mali byť uvedené v pravej polovici ľavého okraja.

11.9 Spôsob písania textu

(a) Žiadosť, opis, nároky a anotácia sa píšu strojom alebo sa tlačia.

(b) V prípade potreby možno napísať rukou alebo nakresliť len grafické symboly a znaky, chemické alebo matematické vzorce a niektoré znaky v čínštine alebo v japončine.

(c) Strojopis má medziriadkovú medzeru 1 1/2.

(d) Všetky textové časti musia byť napísané takým písmom, pri ktorom sú veľké písmená vysoké najmenej 0,21 cm, čiernou nezmazateľnou farbou a tak, aby boli splnené požiadavky uvedené v pravidle 11.2.

(e) Ustanovenia odsekov (c) a (d), pokiaľ ide o medzery a o rozmery znakov, sa nevzťahujú na texty v čínštine alebo v japončine.

11.10 Výkresy, vzorce a tabuľky v textovej časti

(a) V žiadosti, opise, nárokoch a anotácii nesmú byť výkresy.

(b) V opise, nárokoch a anotácii smú byť chemické a matematické vzorce.

(c) V opise a v anotácii smú byť tabuľky; nárok smie obsahovať tabuľky iba vtedy, ak je to vzhľadom na predmet tohto nároku vhodné.

(d) Tabuľky a matematické alebo chemické vzorce môžu byť na liste umiestnené vodorovne, pokiaľ ich nemožno uspokojivo umiestniť zvisle; listy, na ktorých sú tabuľky alebo chemické alebo matematické vzorce umiestnené vodorovne, sa zaraďujú tak, aby horné časti tabuliek alebo vzorcov boli na ľavej strane listu.

11.11 Texty na výkresoch

(a) Výkresy nesmú obsahovať texty, iba jednotlivé slovo alebo jednotlivé slová, ak je to úplne nevyhnutné, napr. slovo ako: "voda", "para", "otvorené", "zatvorené", "rez AB". Pri elektrických obvodoch, blokových schémach a technologických diagramoch môžu byť len krátke heslá nevyhnutne potrebné pre porozumenie.

(b) Všetky použité slová musia byť umiestnené tak, aby sa mohli pri preklade prelepiť bez porušenia niektorej čiary výkresov.

11.12 Prepisy a pod.

Na listoch sa nesmie nadmerne mazať, listy nesmú obsahovať prepisy, preklepy alebo vsuvky medzi riadkami. Porušenie tohto pravidla možno prejsť len vtedy, pokiaľ nie je sporná pôvodnosť obsahu a ohrozená požiadavka dobrej reprodukcie.

11.13 Osobitné požiadavky na výkresy

(a) Výkresy musia byť vyhotovené trvanlivými, čiernymi, dostatočne sýtymi a tmavými, rovnako hrubými a dobre ohraničenými čiarami a ťahmi bez použitia farieb.

(b) Rezy musia byť opatrené obvyklým šrafovaním, ktoré nesmie brániť ľahkej čitateľnosti vzťahových značiek a vynášacích čiar.

(c) Mierka výkresov a zreteľnosti ich grafického vyhotovenia musia byť také, aby sa aj pri fotografickej reprodukcii s lineárnym zmenšením na dve tretiny dali bez ťažkostí rozoznať všetky detaily.

(d) Ak sa vo výnimočných prípadoch na výkresoch uvedie mierka, musí sa znázorniť graficky.

(e) Všetky číslice, písmená a vynášacie čiary obsiahnuté vo výkrese musia byť jednoduché a jasné. V spojení s číslicami a písmenami sa nesmú používať zátvorky, krúžky alebo úvodzovky.

(f) Všetky čiary výkresov sa musia riadne nakresliť rysovacími pomôckami.

(g) Každý prvok určitého obrázku musí byť úmerný ostatným prvkom obrázku, ibaže použitie rôznych mierok je nevyhnutné pre jasnosť obrázku.

(h) Výška číslic a písmen nesmie byť nižšia ako 0,32 cm. Pre legendu výkresov sa použije latinská abeceda, a kde je to obvyklé, grécka abeceda.

(i) Jeden list výkresu smie obsahovať niekoľko obrázkov. Ak obrázky na dvoch alebo viacerých listoch tvoria v skutočnosti jediný úplný obrázok, musia byť usporiadané tak, aby sa dal kompletný obrázok zostaviť bez zakrytia niektorej časti obrázkov na rôznych listoch.

(j) Jednotlivé obrázky sa na liste alebo na listoch zostavia tak, aby sa neplytvalo miestom, najlepšie v kolmej polohe a vzájomne zreteľne oddelene. Pokiaľ nie sú obrázky v kolmej polohe, musia byť umiestnené vodorovne tak, aby ich horná časť bola na ľavej strane listu.

(k) Nezávisle od číslovania listov musia sa jednotlivé obrázky číslovať za sebou arabskými číslicami.

(l) Vzťahové značky, neuvedené v opise nesmú byť na výkresoch a naopak.

(m) Vzťahové značky toho istého prvku musia byť zhodné v celej medzinárodnej prihláške.

(n) Ak výkresy obsahujú veľký počet vzťahových značiek, dôrazne sa odporúča pripojiť osobitný list so zoznamom všetkých vzťahových značiek a prvkov nimi označených.

11.14 Neskôr predložené doklady

Pravidlá 10 a 11.1 až 11.13 sa takisto vzťahujú na každý doklad, napríklad opravené stránky a upravené nároky, predložený po podaní medzinárodnej prihlášky.

 

 

PRAVIDLO 12

JAZYK MEDZINÁRODNEJ PRIHLÁŠKY

12.1 Prípustné jazyky

(a) Každá medzinárodná prihláška musí byť podaná v jazyku alebo v jednom z jazykov, ktorý ustanovuje dohoda uzavretá medzi Medzinárodným úradom a orgánom pre medzinárodnú rešerš príslušným pre medzinárodnú rešerš tejto prihlášky, s tým, že ak dohoda ustanovuje niekoľko jazykov, prijímací úrad môže predpísať z ustanovených jazykov ten jazyk alebo tie jazyky, v ktorom alebo v jednom z ktorých musí byť prihláška podaná.

(b) Bez ohľadu na ustanovenie odseku (a) žiadosť, texty na výkresoch a anotácie nemusia byť v rovnakom jazyku ako ostatné časti medzinárodnej prihlášky, pod podmienkou, že

(i) žiadosť je v jazyku prípustnom podľa odseku (a) alebo v jazyku, v ktorom sa má medzinárodná prihláška zverejniť;

(ii) texty na výkresoch sú v jazyku, v ktorom sa má medzinárodná prihláška zverejniť;

(iii) anotácia je v jazyku, v ktorom sa má medzinárodná prihláška zverejniť.

(c) Pokiaľ je úradným jazykom prijímacieho úradu jeden z jazykov spomenutých v pravidle 48.3 (a), ale je to jazyk neuvedený v dohode podľa odseku (a), medzinárodnú prihlášku možno s výhradou odseku (d) podať v tomto úradnom jazyku. Ak sa medzinárodná prihláška podá v tomto úradnom jazyku, musí sa na vyhotovenie rešerše, odovzdané orgánu pre medzinárodnú rešerš podľa pravidla 23.1, pripojiť preklad do jazyka alebo do jedného z jazykov uvedených v dohode spomenutej v odseku(a). Za spracovanie tohto prekladu bude zodpovedať prijímací úrad.

(d) Odsek (c) platí len vtedy, ak úrad pre medzinárodnú rešerš vyhlási v oznámení adresovanom Medzinárodnému úradu, že súhlasí s vykonávaním rešerší týkajúcich sa medzinárodných prihlášok, a to na základe prekladu opísaného v odseku (c).

12.2 Jazyk zmien v medzinárodných prihláškach

Každá zmena medzinárodnej prihlášky, ako napríklad úpravy a opravy, sa musí vykonať v jazyku uvedenej prihlášky, s výhradou pravidiel 46.3 a 66.9.

 

 

PRAVIDLO 13

JEDNOTNOSŤ VYNÁLEZU

13.1 Požiadavka

Medzinárodná prihláška smie obsahovať len jeden vynález alebo skupinu vynálezov vzájomne spojených tak, že tvoria jedinú všeobecnú vynálezcovskú myšlienku ("požiadavka jednotnosti vynálezu").

13.2. Okolnosti, za ktorých sa požiadavka jednotnosti vynálezu považuje za splnenú

Ak sa v jednej a tej istej medzinárodnej prihláške nároku je skupina vynálezov, je požiadavka jednotnosti vynálezu, podľa ustanovenia pravidla 13.1, splnená len vtedy, ak existuje technický vzťah medzi týmito vynálezmi spočívajúci na jednom alebo viacerých zhodných alebo zodpovedajúcich osobitných technických znakoch. Výraz "osobitné technické znaky" znamená také technické znaky, ktoré vymedzujú účinok, ktorým každý z uplatňovaných vynálezov považovaných za celok prekračuje známy stav techniky.

13.3. Určenie jednotnosti vynálezu neovplyvnené spôsobom zostavenia nárokov

Určenie, či je skupina vynálezov vzájomne spojená tak, že tvorí jedinú všeobecnú vynálezcovskú myšlienku, sa musí vykonať bez ohľadu na to, či sa vynálezy uplatňujú v oddelených nárokoch, alebo alternatívne v jednom nároku.

13.4 Závislé nároky

S výhradou pravidla 13.1 možno do jedinej medzinárodnej prihlášky zahrnúť rozumný počet závislých nárokov pre ochranu osobitných vyhotovení vynálezu, ktorý je predmetom nezávislého nároku, a to aj vtedy, keď znaky jednotlivého závislého nároku možno považovať samé osebe za vynález.

13.5 Úžitkové vzory

Každý určený štát, v ktorom sa žiada o udelenie úžitkového vzoru na základe medzinárodnej prihlášky, môže namiesto pravidiel 13.1 až 13.4 použiť vo veciach tam upravených ustanovenia svojho národného zákonodarstva o úžitkových vzoroch, pokiaľ sa konanie o medzinárodnej prihláške začalo v tomto štáte, a za predpokladu, že prihlasovateľovi sa poskytnú aspoň dva mesiace od uplynutia lehoty podľa článku 22 na prispôsobenie prihlášky požiadavkám národného zákonodarstva.

 

 

PRAVIDLO 13 bis

MIKROBIOLOGICKÉ VYNÁLEZY

13 bis (1) Vymedzenie

Na účely tohto pravidla sa výrazom "odkaz na uložený mikroorganizmus" rozumejú údaje medzinárodnej prihlášky o uložení mikroorganizmu na ukladacom orgáne alebo o mikroorganizme takto uloženom.

13 bis (2) Odkaz (všeobecne)

Každý odkaz na uložený mikroorganizmus sa robí podľa tohto pravidla. Tento spôsob sa považuje za vyhovujúci požiadavkám národného zákonodarstva každého určeného štátu.

13 bis (3) Odkazy: obsah; opomenutie odkazu alebo údaja

(a) Odkaz na deponovaný materiál udáva:

(i) meno a adresu ukladacieho orgánu, na ktorom došlo k uloženiu;

(ii) dátum uloženia mikroorganizmu na tomto orgáne;

(iii) prístupové číslo pridelené týmto orgánom uloženému mikroorganizmu;

(iv) ďalšie skutočnosti oznámené Medzinárodnému úradu podľa ustanovenia pravidla 13 bis 7 (a) (i), pokiaľ požiadavka na ich oznámenie bola zverejnená vo Vestníku

(b) Opomenutie odkazu na uložený mikroorganizmus alebo opomenutie niektorého údaja podľa odseku (a) v odkaze na deponovaný mikroorganizmus nebude mať žiadny následok v tom určenom štáte, ktorého národné zákonodarstvo taký odkaz alebo údaj v národnej prihláške nevyžaduje.

13 bis (4) Odkazy: lehota pre poskytnutie údajov

Ak niektorý údaj podľa pravidla 13 bis (3) (a) nie je obsiahnutý v odkaze na uložený mikroorganizmus pri podaní medzinárodnej prihlášky, ale prihlasovateľ ho poskytne Medzinárodnému úradu v lehote 16 mesiacov od dátumu priority, každý určený úrad bude považovať taký údaj za poskytnutý včas, ibaže národné zákonodarstvo požaduje poskytnutie takého údaja, pokiaľ ide o národnú prihlášku, skôr a táto požiadavka bola podľa pravidla 13 bis 7 (a) (ii) oznámená Medzinárodnému úradu, pričom Medzinárodný úrad podľa pravidla 13 bis 7 (c) túto požiadavku uverejnil vo Vestníku najmenej dva mesiace pred podaním medzinárodnej prihlášky. Ak však prihlasovateľ žiada predčasné zverejnenie podľa článku 21 (2) (b), každý určený úrad môže považovať každý údaj neposkytnutý v dobe podania žiadosti o predčasné zverejnenie za údaj, ktorý sa neposkytol včas. Bez ohľadu na to, či sa lehota príslušná podľa predchádzajúcich viet dodržala alebo nie, Medzinárodný úrad oznámi prihlasovateľovi a určeným úradom dátum, kedy mu došiel nejaký údaj neobsiahnutý v medzinárodnej prihláške pri podaní. Medzinárodný úrad uvedie tento dátum v medzinárodnom zverejnení medzinárodnej prihlášky, ak sa mu údaj poskytol pred dokončením technickej prípravy medzinárodného zverejnenia.

13 bis (5) Odkazy a údaje na účely jedného alebo niekoľkých určených štátov; niekoľko uložení pre rôzne určené štáty; uloženie na ukladacích orgánoch, ktoré neboli oznámené

(a) Odkaz na uložený mikroorganizmus sa považuje za odkaz na účely všetkých určených štátov, ibaže bol výslovne urobený na účely len niektorého z určených štátov; to isté platí pre údaje uvedené v odkaze.

(b) Odkaz na niekoľko rôznych uložení mikroorganizmu pre rôzne určené štáty je prípustný.

(c) Každý určený štát má právo nebrať do úvahy uloženie na inom ukladacom orgáne než na tom, ktorý tento úrad oznámil podľa pravidla 13 bis 7 (b).

13 bis (6) Poskytnutie vzoriek

(a) Ak medzinárodná prihláška obsahuje odkaz na uložený mikroorganizmus, prihlasovateľ musí na žiadosť orgánov pre medzinárodnú rešerš alebo orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum schváliť a zabezpečiť poskytnutie vzorky tohto mikroorganizmu ukladacím orgánom uvedenému orgánu, a to za podmienky, že uvedený orgán oznámil Medzinárodnému úradu, že bude prípadne požadovať poskytnutie vzoriek a že tieto vzorky sa použijú podľa okolností prípadu iba na účely medzinárodnej rešerše alebo medzinárodného predbežného prieskumu a že toto oznámenie bolo zverejnené vo Vestníku.

(b) Podľa článkov 23 a 40 nedôjde k poskytnutiu vzoriek uloženého mikroorganizmu, na ktorý bol urobený odkaz v medzinárodnej prihláške, pred uplynutím príslušných lehôt, po ktorých uplynutí sa môže podľa uvedených článkov začať národné konanie, ibaže s tým prihlasovateľ súhlasí. Ak však prihlasovateľ vykoná úkony uvedené v článku 22 alebo 39 po medzinárodnom zverejnení, ale pred uplynutím uvedených lehôt, môže k poskytnutiu vzoriek uloženého mikroorganizmu dôjsť po vykonaní uvedených úkonov. Bez ohľadu na predchádzajúce ustanovenia možno vzorky uloženého mikroorganizmu poskytnúť podľa ustanovení národného zákonodarstva platného pre ktorýkoľvek určený úrad v okamihu, keď podľa tohto práva nadobúda medzinárodné zverejnenie účinky povinného národného zverejnenia národnej prihlášky bez prieskumu.

13 bis (7) Národné požiadavky: oznámenie a zverejnenie

(a) Každý národný úrad môže oznámiť Medzinárodnému úradu požiadavky národného zákonodarstva v tom smere, že

(i) sa v odkaze na uložený mikroorganizmus v národnej prihláške požadujú ďalšie v oznámení uvedené skutočnosti popri údajoch spomenutých v pravidle 13 bis 3 (a) (i), (ii) a (iii);

(ii) jeden alebo viac údajov uvedených v pravidle 13 bis 3 (a) sa požaduje v národnej prihláške už pri podaní alebo v lehote kratšej ako 16 mesiacov od dátumu priority, pričom túto lehotu treba v oznámení presne uviesť.

(b) Každý národný úrad oznámi Medzinárodnému úradu ukladacie orgány, na ktorých národné zákonodarstvo povoľuje ukladať mikroorganizmy na účely patentového konania pred týmto úradom, alebo skutočnosť, že národné právo neobsahuje žiadne predpisy o ukladaní alebo ho nedovoľuje.

(c) Požiadavky, ktoré sa mu oznámili podľa ustanovenia odseku (a), a informácie, ktoré sa mu oznámili podľa ustanovenia odseku (b), uverejní Medzinárodný úrad ihneď vo Vestníku.

 

 

PRAVIDLO 13 TER

VÝPISY SEKVENCIÍ NUKLEOTIDOV A/ALEBO AMINOKYSELÍN

13. ter.1. Výpis sekvencie pre medzinárodné orgány

(a) Ak orgán pre medzinárodnú rešerš zistí, že výpis sekvencií nukleotidov a/alebo aminokyselín nezodpovedá norme predpísanej Administratívnymi smernicami podľa pravidla 5.2 a/alebo nie je v strojovo čitateľnej forme dovolenej týmito smernicami, môže vyzvať prihlasovateľa, aby mu v lehote určenej vo výzve:

(i) predložil výpis sekvencie vyhovujúci predpísanej norme a/alebo poskytol výpis sekvencie v strojovo čitateľnej forme dovolenej Administratívnymi smernicami, alebo ak je tento orgán pripravený do takej formy výpis sekvencie prepísať, aby zaplatil náklady takého predpisu.

(b) Každý výpis sekvencie predložený podľa odseku (a) musí byť sprevádzaný vyhlásením v tom zmysle, že výpis neobsahuje predmet, ktorý ide nad rámec podstaty medzinárodnej prihlášky tak, ako bola podaná.

(c) Ak prihlasovateľ nevyhovie výzve v určenej lehote, orgán pre medzinárodnú rešerš nie je povinný vykonať rešerš medzinárodnej prihlášky, pokiaľ toto nevyhovenie má za následok, že sa nemôže vykonať žiadny rešerš.

(d) Ak sa orgán pre medzinárodnú rešerš rozhodne podľa odseku (a)

(ii) prepísať výpis sekvencie do strojovo čitateľnej formy, zašle výtlačok takého prepisu v strojovo čitateľnej forme prihlasovateľovi.

(e) Orgán pre medzinárodnú rešerš musí na základe žiadosti sprístupniť orgánu pre medzinárodný priebežný prieskum výtlačok každého výpisu sekvencie, ktorý mu bol predložený alebo ktorý sám prepísal podľa odseku (a).

(f) Výpis sekvencie predložený orgánu pre medzinárodnú rešerš alebo prepísaný týmto orgánom podľa odseku (a) netvorí súčasť medzinárodnej prihlášky.

13 ter.2. Výpis sekvencie pre určený úrad

(a) Len čo sa začalo konanie o medzinárodnej prihláške na určenom úrade, môže tento úrad požadovať, aby mu prihlasovateľ poskytol výtlačok výpisu sekvencie predložený orgánu pre medzinárodnú rešerš alebo prepísaný týmto orgánom podľa ustanovenia pravidla 13 ter.1 (a).

(b) Ak určený úrad zistí, že výpis sekvencie nukleotidov a/alebo aminokyselín nevyhovuje norme predpísanej Administratívnymi smernicami podľa ustanovenia pravidla 5.2 a/alebo nie je v strojovo čitateľnej forme dovolenej týmito smernicami a/alebo orgánu pre medzinárodnú rešerš nebol predložený žiadny výpis sekvencie alebo ho tento orgán neprepísal podľa ustanovenia pravidla 13 ter.1 (a), tento úrad môže požadovať, aby mu prihlasovateľ:

(i) poskytol výpis sekvencie vyhovujúci predpísanej norme, a/alebo

(ii) predložil výpis sekvencie v strojovo čitateľnej forme dovolenej Administratívnymi smernicami, alebo ak je tento úrad pripravený výpis sekvencie do takej formy prepísať, aby zaplatil náklady takého prepisu.

 

 

PRAVIDLO 14

ODOVZDÁVACÍ POPLATOK

14.1 Odovzdávací poplatok

(a) Každý prijímací úrad môže požadovať, aby prihlasovateľ zaplatil v jeho prospech poplatok za prijatie medzinárodnej prihlášky, odovzdanie vyhotovenia Medzinárodnému úradu a príslušnému orgánu pre medzinárodnú rešerš a výkon všetkých ostatných úloh v súvislosti s medzinárodnou prihláškou vo svojej funkcii prijímacieho úradu ("odovzdávací poplatok").

(b) Výšku a splatnosť prípadného odovzdávacieho poplatku určí prijímajúci úrad.

 

 

PRAVIDLO 15

MEDZINÁRODNÝ POPLATOK

15.1. Základný poplatok a poplatok za určenie

Každá medzinárodná prihláška podlieha poplatku na prijímacom úrade v prospech Medzinárodného úradu ("medzinárodný poplatok"), ktorý sa skladá:

(i) zo "základného poplatku" a

(ii) z toľkých "poplatkov za určenie", koľko národných patentov a regionálnych patentov požaduje podľa ustanovenia pravidla 4.9 (a) prihlasovateľ v medzinárodnej prihláške, ibaže sa na určenie aplikuje ustanovenie článku 44 a za toto určenie sa platí iba jeden poplatok za určenie.

15.2 Výška poplatkov

(a) Výšku základného poplatku a poplatku za určenie ustanovuje sadzobník poplatkov.

(b) Výšku základného poplatku a poplatku za určenie určí pre každý prijímací úrad, ktorý podľa pravidla 15.3 predpisuje úhradu týchto poplatkov v inej ako švajčiarskej mene, generálny riaditeľ po porade s týmto úradom, a to v mene alebo v menách určených týmto úradom ("predpísaná mena").Sumy v každej predpísanej mene budú zhruba zodpovedať sumám vo švajčiarskej mene, ako sú ustanovené sadzobníkom poplatkov. Uverejňujú sa vo Vestníku.

(c) Ak dôjde k zmene výšky poplatkov ustanovenej sadzobníkom , zodpovedajúce sumy sa použijú odo dňa zmeny sadzobníka.

(d) Ak sa výmenný kurz medzi švajčiarskou menou a predpísanou menou oproti poslednému použitému výmennému kurzu zmení, určí generálny riaditeľ nové sumy v predpísanej mene podľa smerníc Zhromaždenia. Novourčené sumy sa použijú po uplynutí dvoch mesiacov od ich uverejnenia vo Vestníku, ibaže sa príslušný úrad s generálnym riaditeľom dohodne na kratšej lehote, v tomto prípade príslušný úrad používa spomenuté sumy už od dohodnutého dátumu.

15.3 Spôsob platenia

Medzinárodný poplatok sa musí zaplatiť v mene alebo v menách predpísaných prijímacím úradom, pričom sa rozumie, že pri prevode v prospech Medzinárodného úradu bude prevádzaná suma voľne zameniteľná na švajčiarsku menu.

15.4 Splatnosť

(a) Základný poplatok je splatný do jedného mesiaca od dátumu, keď medzinárodná prihláška došla.

(b) Poplatok za určenie je splatný:

(i) ak sa v medzinárodnej prihláške neuplatňuje priorita podľa článku 8, do jedného roka od dátumu, keď medzinárodná prihláška došla;

(ii) ak sa v medzinárodnej prihláške uplatňuje priorita podľa článku 8, do jedného roka od dátumu priority alebo do jedného mesiaca od dátumu, keď medzinárodná prihláška došla, pokiaľ tento mesiac uplynie až po uplynutí roka od dátumu priority.

(c) pokiaľ sa základný poplatok alebo poplatok za určenie platí po dátume, keď medzinárodná prihláška došla, a pokiaľ je suma tohto poplatku v mene, v ktorej je splatná, k dátumu platby vyššia ("vyššia suma") než k dátumu, keď medzinárodná prihláška došla ("nižšia suma")

(i) je splatná nižšia suma, pokiaľ sa poplatok platí do jedného mesiaca od dátumu, keď medzinárodná prihláška došla;

(ii) je splatná vyššia suma, pokiaľ sa poplatok platí po uplynutí jedného mesiaca od dátumu, keď medzinárodná prihláška došla.

(d) zrušené od 1.7.1992

15.5. Poplatky podľa pravidla 4.9 (c)

(a) Bez ohľadu na pravidlo 15.4 (b), potvrdenie každého určenia podľa pravidla 4.9 (c) vykonané podľa ustanovenia pravidla 4.9 (b), je predmetom zaplatenia prijímaciemu úradu toľko poplatkov za určenie (v prospech Medzinárodného úradu), koľko národných patentov a regionálnych patentov prihlasovateľ na základe potvrdenia požaduje, a potvrdzovacieho poplatku (v prospech prijímacieho úradu), ako je ustanovené v Sadzobníku poplatkov.

(b) Ak suma zaplatená prihlasovateľom v lehote podľa ustanovenia pravidla 4.9 (b) (ii) nepostačuje, aby pokryla poplatky podľa odseku (a), musí prijímací úrad prideliť sumu tak, ako určil prihlasovateľ, alebo ak taká špecifikácia od prihlasovateľa chýba, podľa toho, ako je predpísané v Administratívnych smerniciach.

15.6. Vrátenie poplatku

Prijímací úrad vráti medzinárodný poplatok prihlasovateľovi:

(i) ak je zistenie podľa ustanovení článku 11 záporné, alebo

(ii) ak sa pred odovzdaním archívneho vyhotovenia Medzinárodnému úradu medzinárodná prihláška vezme späť alebo sa považuje za späťvzatú.

 

 

PRAVIDLO 16

REŠERŠOVÝ POPLATOK

16.1 Právo žiadať poplatok

(a) Každý orgán pre medzinárodnú rešerš môže požadovať, aby prihlasovateľ v jeho prospech zaplatil poplatok za vykonanie medzinárodnej rešerše a výkon všetkých ďalších úloh, ktorými je orgán pre medzinárodnú rešerš poverený podľa ustanovení

Zmluvy a Vykonávacieho predpisu ("rešeršový poplatok").

(b) Rešeršový poplatok vyberá prijímací úrad. Poplatok je splatný v mene alebo v menách predpísaných týmto úradom ("mena prijímacieho úradu"), pričom ak mena prijímacieho úradu nie je menou alebo menami, v ktorej alebo v ktorých orgán pre medzinárodnú rešerš určil tento poplatok ("určená mena alebo určené meny"), musí byť pri prevode prijímacím úradom v prospech orgánu pre medzinárodnú rešerš voľne zameniteľná na menu štátu, v ktorom má tento orgán svoje sídlo ("mena sídla"). Výšku rešeršového poplatku v mene prijímacieho úradu, ak je iná než určená mena alebo určené meny, určí generálny riaditeľ po porade s týmto úradom. Takto určené sumy budú zhruba zodpovedať sumám určeným orgánom pre medzinárodnú rešerš v mene sídla. Uverejňujú sa vo Vestníku.

(c) Ak sa výška rešeršového poplatku v mene sídla zmení, budú sa zodpovedajúce sumy v menách prijímacieho úradu, pokiaľ sú tieto sumy iné než určená mena alebo určené meny, požadovať od rovnakého dátumu, ako zmenené sumy v mene sídla.

(d) Ak sa výmenný kurz medzi menou sídla a menou prijímacieho úradu, pokiaľ je iná než určená mena alebo určené meny, oproti poslednému použitému výmennému kurzu zmení, určí generálny riaditeľ nové sumy v mene príslušného prijímacieho úradu podľa smerníc Zhromaždenia. Novourčené sumy sa použijú po uplynutí dvoch mesiacov od ich uverejnenia vo Vestníku, ibaže sa príslušný úrad s generálnym riaditeľom dohodne o kratšej lehote, v tomto prípade príslušný úrad používa spomenuté meny už od dohodnutého dátumu.

(e) Tam, kde je pri platení rešeršového poplatku v mene prijímacieho úradu, pokiaľ je to iná než určená mena alebo určené meny, suma skutočne došlá orgánu pre medzinárodnú rešerš v mene sídla nižšia než suma ním určená, uhradí orgánu pre medzinárodnú rešerš rozdiel Medzinárodný úrad, zatiaľ čo, ak bude suma skutočne došlá vyššia, bude rozdiel patriť Medzinárodnému úradu.

(f) Pokiaľ ide o splatnosť rešeršového poplatku, platia ustanovenia pravidla 15.4 o základnom poplatku.

16.2 Vrátenie poplatku

Prijímací úrad vráti rešeršový poplatok prihlasovateľovi:

(i) ak je zistenie podľa ustanovení článku 11 (1) záporné, alebo

(ii) ak sa pred odovzdaním rešeršového vyhotovenia orgánu pre medzinárodnú rešerš medzinárodná prihláška vezme späť alebo sa považuje za späťvzatú.

16.3 Čiastočné vrátenie poplatku

Ak sa v medzinárodnej prihláške uplatňuje priorita z prvšej medzinárodnej prihlášky, ktorá bola predmetom medzinárodnej rešerše na rovnakom orgáne pre medzinárodnú rešerš, vráti tento orgán rešeršový poplatok zaplatený v súvislosti s neskoršou medzinárodnou prihláškou v rozsahu a za podmienok uvedených v dohode podľa článku 16 (3) (b), pokiaľ možno medzinárodnú rešeršovú správu pre neskoršiu prihlášku úplne alebo sčasti oprieť o výsledky medzinárodnej rešerše vykonanej pre prvšiu medzinárodnú prihlášku.

 

 

PRAVIDLO 16 bis

PREDĹŽENIE LEHÔT NA PLATENIE POPLATKOV

16 bis.1. Výzva prijímacieho úradu

(a) Ak v okamihu splatnosti podľa ustanovenia pravidla 14.1 (b), pravidla 15.4 (a) a pravidla 16.1 (f) prijímací úrad zistí, že za medzinárodnú prihlášku mu prihlasovateľ nezaplatil žiadne poplatky alebo že suma, ktorú tomuto úradu zaplatil prihlasovateľ, je menšia, ako je potrebné na krytie odovzdávacieho poplatku, základného poplatku a rešeršového poplatku, vyzve prijímací úrad prihlasovateľa, aby mu zaplatil sumu požadovanú na krytie týchto poplatkov, spolu s prípadným poplatkom za neskoré platenie podľa pravidla 16 bis.2, v lehote jedného mesiaca od dátumu výzvy.

(b) Ak v okamihu splatnosti podľa pravidla 15.4 (b) prijímací úrad zistí, že platba vykonaná prihlasovateľom za medzinárodnú prihlášku nestačí na krytie poplatkov za určenie, ktoré sú potrebné na úhradu všetkých určení podľa pravidla 4.9 (a), vyzve prijímací úrad prihlasovateľa, aby mu zaplatil sumu požadovanú na krytie týchto poplatkov, spolu s prípadným poplatkom za neskoré platenie podľa pravidla 16 bis.2, v lehote jedného mesiaca od dátumu výzvy.

(c) Ak prijímací úrad zaslal prihlasovateľovi výzvu podľa odseku (a) alebo (b) a prihlasovateľ v lehote jedného mesiaca od dátumu výzvy nezaplatil celú splatnú sumu, včítane prípadného poplatku za neskoré platenie podľa pravidla 16 bis.2, prijímací úrad:

(i) pridelí zaplatenú sumu podľa určenia prihlasovateľa alebo v prípade, že taká špecifikácia chýba, podľa predpisu Administratívnych smerníc;

(ii) vydá prípadné uznesenie podľa článku 14 (3), a

(iii) postupuje, ako je uvedené v pravidle 29.

16 bis.2. Poplatok za neskoré platenie

(a) Platenie poplatkov ako odozva na výzvu podľa pravidla 16 bis 1 (a) alebo (b) môže prijímací úrad podrobiť zaplateniu poplatku za neskoré platenie. Tento poplatok sa platí prijímaciemu úradu. Výška tohto poplatku je:

(i) 50 % sumy nezaplatených poplatkov, určenej vo výzve, alebo

(ii) ak je suma vypočítaná podľa bodu (i) menšia, ako je odovzdávací poplatok, sumu rovnajúcu sa odovzdávaciemu poplatku.

(b) Výška poplatku za neskoré platenie však nesmie prekročiť sumu základného poplatku.

(c) (zrušené)

 

 

PRAVIDLO 17

PRIORITNÝ DOKLAD

17.1 Povinnosť predložiť kópiu prvšej národnej prihlášky

(a) Ak sa v medzinárodnej prihláške uplatňuje priorita z prvšej národnej prihlášky podľa článku 8, musí prihlasovateľ predložiť kópiu tejto národnej prihlášky overenú úradom, na ktorom sa podala ("prioritný doklad"), Medzinárodnému úradu alebo prijímaciemu úradu najneskôr do 16 mesiacov od dátumu priority alebo v prípade uvedenom v článku 23 (2) najneskôr so žiadosťou o vybavovanie alebo o prieskum prihlášky, ibaže ju predložil prijímaciemu úradu už pri podaní medzinárodnej prihlášky.

(b) Ak prioritný doklad vydá prijímací úrad, prihlasovateľ môže namiesto jeho predloženia požiadať prijímací úrad, aby prioritný doklad odovzdal Medzinárodnému úradu. Žiadosť sa podáva najneskôr pred uplynutím lehoty spomenutej v odseku (a) a prijímací úrad ju môže podrobiť poplatku.

(c) Ak nie sú splnené požiadavky aspoň jedného z predchádzajúcich odsekov, žiadny určený štát nemusí brať uplatnenú prioritu do úvahy.

17.2 Predkladanie kópií

(a) Na osobitnú žiadosť určeného úradu mu dodá Medzinárodný úrad urýchlene, nie však pred uplynutím lehoty ustanovenej v pravidle 17.1 (a), kópiu prioritného dokladu. Žiadny určený úrad nebude požadovať predloženie kópie od samotného prihlasovateľa, ibaže požaduje predloženie kópie prioritného dokladu spolu s jeho overeným prekladom. Prihlasovateľ nie je povinný predložiť určenému úradu overený preklad pred uplynutím príslušnej lehoty podľa článku 22.

(b) Medzinárodný úrad nezverejní kópie prioritného dokladu pred medzinárodným zverejnením medzinárodnej prihlášky.

(c) Ak bola medzinárodná prihláška zverejnená podľa článku 21, Medzinárodný úrad poskytne kópiu prioritného dokladu na požiadanie každému, za úhradu nákladov, pokiaľ pred zverejnením:

(i) nebola medzinárodná prihláška vzatá späť

(ii) nebolo uplatnenie priority vzaté späť alebo podľa pravidla 4.10 (b) sa predpokladá, že priorita nebola uplatnená, alebo

(iii) nebolo vyhlásenie podľa článku 8 (1) zrušené podľa pravidla 4.10 (d).

(d) Odseky (a) až (c) sa použijú tiež na každú prvšiu medzinárodnú prihlášku, ktorej priorita sa uplatňuje v neskoršej medzinárodnej prihláške.

 

 

PRAVIDLO 18

PRIHLASOVATEĽ

18.1 Trvalý pobyt (sídlo) a občianstvo

(a) S výnimkou ustanovení odsekov (b) a (c) je otázka, či prihlasovateľ má trvalý pobyt v príslušnom zmluvnom štáte, v ktorom si uplatňuje nárok, alebo či je občanom takéhoto zmluvného štátu, otázkou národného zákonodarstva a rozhoduje o nej prijímací úrad.

(b) V každom prípade

(i) vlastníctvo skutočného a fungujúceho priemyselného alebo obchodného podniku v zmluvnom štáte sa považuje za sídlo v tomto štáte a

(ii) právnická osoba konštituovaná podľa národného zákonodarstva zmluvného štátu sa považuje za občana tohto štátu.

(c) Ak sa medzinárodná prihláška podala na Medzinárodnom úrade ako na prijímacom úrade, Medzinárodný úrad požiada v prípadoch uvedených v Administratívnej smernici národný úrad zmluvného štátu alebo vykonávací úrad pre tento zmluvný štát, aby rozhodol o otázke uvedenej v odseku (a). Medzinárodný úrad informuje o tejto žiadosti prihlasovateľa. Prihlasovateľ môže predložiť svoje argumenty priamo národnému úradu. Národný úrad rozhodne o tejto otázke bezodkladne.

18.2. zrušené od 1.1.1994

18.3. Dvaja alebo viacerí prihlasovatelia

Ak sú dvaja alebo viacerí prihlasovatelia, možno podať medzinárodnú prihlášku, ak aspoň jeden z nich je oprávnený podať medzinárodnú prihlášku podľa článku 9.

18.4. Informácie o požiadavkách národného zákonodarstva, pokiaľ ide o prihlasovateľa

(a) (zrušené)

(b) (zrušené)

(c) Medzinárodný úrad periodicky uverejňuje informácie o rôznych národných zákonodarstvách, pokiaľ ide o otázku, kto je oprávnený (vynálezca, právny nástupca vynálezcu, majiteľ vynálezu a iní) podať národnú prihlášku, a k informáciám pripojí upozornenie, že účinok medzinárodnej prihlášky v každom určenom štáte môže závisieť od toho, či osoba uvedená v medzinárodnej prihláške ako prihlasovateľ pre tento štát je osobou, ktorá je podľa národného zákonodarstva tohto štátu oprávnená podať národnú prihlášku.

 

 

PRAVIDLO 19

PRÍSLUŠNÝ PRIJÍMACÍ ÚRAD

19.1 Kde sa podávajú prihlášky

(a) S výnimkou ustanovenia odseku (b) sa medzinárodná prihláška podáva podľa voľby prihlasovateľa

(i) na národnom úrade zmluvného štátu, v ktorom má prihlasovateľ trvalý pobyt, resp. na úrade činnom pre taký štát,

(ii) na národnom úrade zmluvného štátu, ktorého je prihlasovateľ občanom, resp. na vykonávacom úrade pre tento štát,

(iii) na Medzinárodnom úrade bez ohľadu na zmluvný štát, v ktorom má prihlasovateľ pobyt alebo ktorého je občanom.

(b) Každý Zmluvný štát sa môže dohodnúť s druhým zmluvným štátom alebo ktoroukoľvek medzivládnou organizáciou, že národný úrad druhého štátu alebo medzivládna organizácia bude vo všetkých alebo v niektorých veciach konať na mieste národného úradu prvého štátu ako prijímací úrad pre prihlasovateľov, ktorí sú občanmi prvého štátu alebo v ňom majú pobyt. Bez ohľadu na takú dohodu sa národný úrad prvého štátu považuje za príslušný prijímací úrad na účely článku 15 (5).

(c) V súvislosti s každým rozhodnutím podľa článku 9 (2) vymenuje Zhromaždenie národný úrad alebo medzivládnu organizáciu, ktorá bude pôsobiť ako prijímací úrad pre prihlášky občanov štátov určených Zhromaždením, alebo osôb, ktoré v nich majú pobyt. Vymenovanie vyžaduje predchádzajúci súhlas tohto národného úradu alebo medzivládnej organizácie.

19.2 Dvaja a viacerí prihlasovatelia

Ak sú dvaja a viacerí prihlasovatelia,

(i) požiadavky pravidla 19.1. sa považujú za splnené, ak národný úrad, na ktorom sa medzinárodná prihláška podala, je národným úradom zmluvného štátu alebo úradom činným pre taký zmluvný štát, v ktorom má aspoň jeden z prihlasovateľov trvalý pobyt alebo ktorého je občanom,

(ii) medzinárodnú prihlášku možno podať na Medzinárodnom úrade podľa pravidla 19.1.(a) (iii), ak má aspoň jeden z prihlasovateľov trvalý pobyt v zmluvnom štáte alebo je občanom zmluvného štátu.

19.3 Uverejnenie skutočností o postúpení úloh prijímacieho úradu

(a) Zmluvný štát, ktorý postúpi úlohy prijímacieho úradu národnému úradu iného zmluvného štátu alebo medzivládnej organizácii, oznámi každú dohodu uzavretú podľa pravidla 19.1 (b) bez zbytočného odkladu Medzinárodnému úradu.

(b) Medzinárodný úrad uverejní také oznámenie bez zbytočného odkladu vo Vestníku.

19.4 Odovzdanie medzinárodnej prihlášky Medzinárodnému úradu ako prijímaciemu úradu (a) V prípade, keď medzinárodnú prihlášku podal na národnom úrade, ktorý vykonáva funkciu prijímacieho úradu podľa Zmluvy, prihlasovateľ, ktorý má pobyt v zmluvnom štáte alebo je občanom tohto štátu, ale tento národný úrad nie je príslušným úradom podľa pravidla 19.1. alebo podľa pravidla 19.2. na jej prijatie, považuje sa táto medzinárodná prihláška s výhradou odseku (b) za prijatú týmto úradom v zastúpení Medzinárodného úradu, ktorý vykonáva funkciu prijímacieho úradu podľa pravidla 19.1. (a) (iii). (b) V prípade, keď podľa odseku (a) medzinárodnú prihlášky prijal národný úrad v zastúpení Medzinárodného úradu, ktorý vykonáva funkciu prijímacieho úradu podľa pravidla 19.1. (a)

(iii), odovzdá ju národný úrad bezodkladne, ak tomu nebránia predpisy týkajúce sa národnej bezpečnosti, Medzinárodnému úradu. Národný úrad môže požadovať za toto odovzdanie zaplatenie poplatku vo svoj prospech, ktorý sa rovná odovzdávaciemu poplatku určenému úradom podľa pravidla 14.

Takto odoslaná medzinárodná prihláška sa považuje za prijatú Medzinárodným úradom, ktorý vykonáva funkciu prijímacieho úradu podľa pravidla 19.1. (a) (iii), dňom, keď ju prijal národný úrad.

 

 

PRAVIDLO 20

PRÍJEM MEDZINÁRODNEJ PRIHLÁŠKY

20.1 Dátum a číslo

(a) Len čo dôjdu písomnosti za účelom podania medzinárodnej prihlášky, vyznačí prijímací úrad nezmazateľne na žiadosti každého prijatého vyhotovenia dátum, keď tieto písomnosti skutočne došli, a na každom liste každého prijatého vyhotovenia číslo medzinárodnej prihlášky.

(b) Miesto, kde sa na každom liste vyznačí dátum alebo číslo, ako aj ďalšiu odbornú úpravu ustanovia Administratívne smernice.

20.2 Príjem v rôznych dňoch

(a) V prípade, že všetky listy patriace k tej istej zamýšľanej medzinárodnej prihláške, nedôjdu prijímaciemu úradu ten istý deň, opraví tento úrad dátum vyznačený na žiadosti (pričom už vyznačený prvší dátum alebo dátumy zostanú čitateľné), a to tak, že uvedie deň, keď došli písomnosti dopĺňajúce medzinárodnú prihlášku, ibaže:

(i) prihlasovateľovi sa nezaslala výzva na vykonanie opráv podľa článku 11 (2) (a) a uvedené písomnosti došli do 30 dní od dátumu, keď po prvý raz došli nejaké listy;

(ii) prihlasovateľovi sa zaslala výzva na vykonanie opráv podľa článku 11 (2) (a) a uvedené písomnosti došli v príslušnej lehote podľa pravidla 20 6;

(iii) ide o prípad uvedený v článku 14 (2) a chýbajúce výkresy došli do 30 dní od dátumu, keď sa podali neúplné písomnosti;

(iv) nedôjde alebo dôjde oneskorene akýkoľvek list obsahujúci anotáciu alebo jej časť, čo samo osebe nevyžaduje opravu dátumu vyznačeného na žiadosti.

(b) Každý list, ktorý dôjde potom, čo došli po prvý raz nejaké listy, označí prijímací úrad dátumom, keď došiel.

20.3 Opravená medzinárodná prihláška

V prípade uvedenom v článku 11 (2) !b) opraví prijímací úrad dátum vyznačený na žiadosti (pričom už vyznačený prvší dátum alebo dátumy zostanú čitateľné), a to tak, že uvedie deň, keď došla posledná požadovaná oprava.

20.3 bis zrušené od 1.7.1992

20.4 Zistenie podľa článku 11 (1)

(a) Len čo dôjdu písomnosti za účelom podania medzinárodnej prihlášky, prikročí prijímací úrad bez zbytočného odkladu k zisteniu, či písomnosti spĺňajú požiadavky článku 11 (1).

(b) Na účely článku 11 (1) (iii) (c) stačí uviesť meno prihlasovateľa tak, aby bolo možné určiť jeho totožnosť aj vtedy, ak je jeho priezvisko chybne napísané alebo mená nie sú uvedené v plnom znení a v prípade, že ide o právnické osoby, ak je ich názov skrátený alebo neúplný.

(c) Na účely ustanovenia článku 11 (1) (ii) bude postačujúce, ak náležitosti uvedené v článku 11 (1) (iii) (d) a (e) budú v jazyku uznanom podľa pravidla 12.1 (a) alebo (c).

(d) Ak k dátumu 12. júla 1991 nie je odsek (c) zlučiteľný s národným zákonodarstvom prijímacieho úradu, nebude sa odsek (c) aplikovať na tento prijímací úrad, pokiaľ bude nezlučiteľnosť s týmto zákonodarstvom pokračovať, a ak spomenutý úrad o tom informuje Medzinárodný úrad do 31. decembra 1991. Došlé oznámenie Medzinárodný úrad zverejní ihneď vo Vestníku.

20.5 Kladné zistenie

(a) Ak je zistenie podľa článku 11 (1) kladné, prijímací úrad opečiatkuje žiadosť názvom prijímacieho úradu a slovami "PCT International Application" alebo "Demande internationale PCT". Keď nie je oficiálnym jazykom prijímacieho úradu ani angličtina, ani francúzština, môže slová "International Application" alebo "Demande internationale" sprevádzať preklad týchto slov do oficiálneho jazyka prijímacieho úradu.

(b) Vyhotovenie, ktorého žiadosť bola takto opečiatkovaná, bude archívnym vyhotovením medzinárodnej prihlášky.

(c) Prijímací úrad bez odkladu oznámi prihlasovateľovi číslo medzinárodnej prihlášky a dátum medzinárodného podania. Zároveň zašle Medzinárodnému úradu odpis oznámenia zaslaného prihlasovateľovi, ibaže sa Medzinárodnému úradu podľa pravidla 22.1 (a) zároveň zasiela, alebo sa už zaslalo, archívne vyhotovenie.

20.6 Výzva na opravy

(a) Výzva na opravy podľa článku 11 (2) musí uviesť tú požiadavku podľa článku 11 (1), ktorá nebola podľa názoru prijímacieho úradu splnená.

(b) Prijímací úrad bez odkladu odošle výzvu prihlasovateľovi a určí podľa okolností prípadu primeranú lehotu na podanie opráv. Táto lehota nesmie byť kratšia ako 10 dní a dlhšia ako jeden mesiac od dátumu výzvy. Ak táto lehota uplynie po uplynutí 1 roka od dátumu podania ktorejkoľvek prihlášky, z ktorej sa uplatňuje priorita, môže prijímací úrad prihlasovateľa na túto skutočnosť upozorniť.

20.7 Záporné zistenie

Ak prijímací úrad nedostane v predpísanej lehote odpoveď na svoju výzvu na opravy alebo ak oprava predložená prihlasovateľom nespĺňa ešte požiadavky článku 11 (1), prijímací úrad:

(i) bez odkladu oznámi prihlasovateľovi, že jeho prihláška sa nepovažuje a nebude považovať za medzinárodnú prihlášku, a uvedie pre to dôvody;

(ii) oznámi Medzinárodnému úradu, že číslo vyznačené na písomnostiach sa nepoužije ako číslo medzinárodnej prihlášky;

(iii) ponechá si písomnosti, z ktorých sa skladá zamýšľaná medzinárodná prihláška, a všetku korešpondenciu, ktorá sa jej týka, podľa Pravidla 93.1;

(iv) odošle kópiu uvedených písomností Medzinárodnému úradu v prípade, že v dôsledku žiadosti prihlasovateľa podľa článku 25 (1) Medzinárodný úrad takú kópiu potrebuje a výslovne o ňu požiada.

20.8 Omyl prijímacieho úradu

Ak prijímací úrad zistí alebo si na základe odpovede prihlasovateľa uvedomí, že sa dopustil omylu, keď vydal výzvu na opravu, pretože požiadavky článku 11 (1) boli v čase, keď písomnosti došli, splnené, bude postupovať podľa pravidla 20.5.

20.9 Overená kópia pre prihlasovateľa

Proti zaplateniu poplatku dodá prijímací úrad prihlasovateľovi na žiadosť overené kópie medzinárodnej prihlášky tak, ako sa podala, a všetkých opráv k nej.

 

 

PRAVIDLO 21

PRÍPRAVA VYHOTOVENIA

21.1 Zodpovednosť prijímacieho úradu

(a) Ak sa medzinárodná prihláška podáva podľa predpisov len v jednom vyhotovení, je prijímací úrad zodpovedný za prípravu prijímacieho vyhotovenia a rešeršového vyhotovenia podľa článku 12 (1).

(b) Ak sa podáva medzinárodná prihláška podľa predpisov vo dvoch vyhotoveniach, je prijímací úrad zodpovedný za prípravu prijímacieho vyhotovenia.

(c) Ak sa medzinárodná prihláška podá v menšom počte vyhotovení, než predpisuje pravidlo 11.1 (b), je prijímací úrad zodpovedný za prípravu potrebného počtu vyhotovení bez zbytočného odkladu a má právo určiť poplatok za tento úkon a vybrať ho od prihlasovateľa.

 

 

PRAVIDLO 22

ODOVZDANIE ARCHÍVNEHO VYHOTOVENIA

22.1 Postup

(a) Ak je zistenie podľa článku 11 (1) kladné a predpisy o národnej bezpečnosti nevylučujú prerokovanie medzinárodnej prihlášky ako takej, prijímací úrad odovzdá archívne vyhotovenie Medzinárodnému úradu, To sa vykoná ihneď potom, čo medzinárodná prihláška došla, alebo ak je potrebné preskúmanie z hľadiska záujmov národnej bezpečnosti, ihneď po nevyhnutnom objasnení. V každom prípade však musí prijímací úrad odovzdať archívne vyhotovenie tak, aby došlo Medzinárodnému úradu pred uplynutím 13 mesiacov od dátumu priority. Ak má k odovzdaniu dôjsť poštou, podá prijímací úrad archívne vyhotovenie na poštovú prepravu najneskôr päť dní pred uplynutím 13 mesiacov od dátumu priority.

(b) Ak Medzinárodný úrad dostal odpis oznámenia podľa pravidla 20.5 (c), ale ku dňu uplynutia 13 mesiacov od dátumu priority dosiaľ nemá archívne vyhotovenie, upomenie prijímací úrad na odovzdanie archívneho vyhotovenia bez zbytočného odkladu.

(c) Ak Medzinárodný úrad dostal odpis oznámenia podľa pravidla 20.5 (c), ale ku dňu uplynutia 14 mesiacov od dátumu priority dosiaľ nemá archívne vyhotovenie, oznámi to prihlasovateľovi a prijímaciemu úradu.

(d) Po uplynutí 14 mesiacov od dátumu priority môže prihlasovateľ požiadať prijímací úrad, aby overil kópiu medzinárodnej prihlášky tak, ako sa podala, a môže túto overenú kópiu zaslať Medzinárodnému úradu.

(e) Overenie podľa odseku (d) je bezplatné a možno ho odmietnuť z týchto dôvodov:

(i) kópia, o ktorej overenie bol prijímací úrad požiadaný, sa nezhoduje s medzinárodnou prihláškou tak, ako sa podala;

(ii) predpisy o národnej bezpečnosti bránia prerokovaniu medzinárodnej prihlášky ako takej;

(iii) prijímací úrad už odovzdal archívne vyhotovenie Medzinárodnému úradu a tento úrad ho informoval, že ho dostal.

(f) Pokiaľ Medzinárodný úrad nedostal archívne vyhotovenie alebo pokiaľ ho nedostane, považuje sa kópia overená podľa odseku

(e), ktorá došla Medzinárodnému úradu, za archívne vyhotovenie.

(g) Ak ku dňu uplynutia príslušnej lehoty podľa článku 22 prihlasovateľ vykoná úkony podľa uvedeného článku, ale určený úrad nedostane od Medzinárodného úradu správu o tom, že došlo archívne vyhotovenie, určený úrad to oznámi Medzinárodnému úradu. Pokiaľ Medzinárodný úrad nemá archívne vyhotovenie, oznámi to bez zbytočného odkladu prihlasovateľovi a prijímaciemu úradu, ibaže tak už urobil podľa odseku (c).

22.2 Zrušené

22.3 Lehota podľa článku 12 (3)

Lehota podľa článku 12 (3) je tri mesiace od dátumu oznámenia, ktoré Medzinárodný úrad zaslal prihlasovateľovi podľa pravidla 22.1 (c) alebo (g).

 

 

PRAVIDLO 23

ODOVZDANIE REŠERŠOVÉHO VYHOTOVENIA

23.1 Postup

(a) Rešeršové vyhotovenie odovzdá prijímací úrad orgánu pre medzinárodnú rešerš najneskôr v ten istý deň, keď odovzdá archívne vyhotovenie Medzinárodnému úradu, pokiaľ bol zaplatený rešeršový poplatok. V opačnom prípade sa rešeršové vyhotovenie odovzdá ihneď po zaplatení rešeršového poplatku.

(b) zrušené od 1.7.1992

 

PRAVIDLO 24

PRÍJEM ARCHÍVNEHO VYHOTOVENIA MEDZINÁRODNÝM ÚRADOM

24.1 zrušené

24.2 Oznámenie o prijatí archívneho vyhotovenia

(a) Medzinárodný úrad oznámi ihneď:

(i) prihlasovateľovi,

(ii) prijímaciemu úradu, a

(iii) orgánu pre medzinárodnú rešerš (pokiaľ tento neoznámil Medzinárodnému úradu, že si nepraje byť takto informovaný), že prijal archívne vyhotovenie, a dátum tohto prijatia. V oznámení musí byť označená medzinárodná prihláška číslom, dátumom medzinárodného podania a menom prihlasovateľa a musí obsahovať aj dátum podania prvšej prihlášky, z ktorej sa uplatňuje priorita. Oznámenie zasielané prihlasovateľovi musí obsahovať aj zoznam štátov určených podľa pravidla 4.9 (a) a prípadne tých štátov, ktorých určenia boli potvrdené podľa pravidla 4.9 (c).

(b) Každý určený úrad, ktorý oznámil Medzinárodnému úradu, že si praje dostávať oznámenie podľa odseku (a) pred postúpením podľa pravidla 47.1, musí byť Medzinárodným úradom informovaný:

(i) ak sa príslušné určenie vykonalo podľa pravidla 4.9 (a), ihneď po prijatí archívneho vyhotovenia;

(ii) ak sa príslušné určenie vykonalo podľa pravidla 4.9 (b), ihneď po tom, čo prijímací úrad informoval Medzinárodný úrad o potvrdení tohto určenia.

(c) Ak sa archívne vyhotovenie prijalo po uplynutí lehoty uvedenej v pravidle 22.3, musí Medzinárodný úrad ihneď informovať prihlasovateľa, prijímací úrad a orgán pre medzinárodnú rešerš.

 

 

PRAVIDLO 25

PRÍJEM REŠERŠOVÉHO VYHOTOVENIA ORGÁNOM PRE MEDZINÁRODNÚ REŠERŠ

25.1 Oznámenie o príjme rešeršového vyhotovenia

Orgán pre medzinárodnú rešerš oznámi bez zbytočného odkladu Medzinárodnému úradu, prihlasovateľovi, a pokiaľ orgán pre medzinárodnú rešerš nie je totožný s prijímacím úradom, tiež prijímaciemu úradu, že rešeršové vyhotovenie došlo, a dátum, keď došlo.

 

 

 

PRAVIDLO 26

PRESKÚMANIE A OPRAVA NIEKTORÝCH ČASTÍ MEDZINÁRODNEJ PRIHLÁŠKY

PRIJÍMACÍM ÚRADOM

26.1 Lehota pre preskúmanie

(a) Prijímací úrad vydá výzvu na opravu podľa článku 14 (1) (b) čo najskôr, pokiaľ možno do jedného mesiaca od dátumu, keď medzinárodná prihláška došla.

(b) Ak prijímací úrad vydá výzvu na opravu nedostatku uvedeného v článku 14 (1) (a) (iii) alebo (iv), (chýbajúci názov alebo anotácia), oznámi to orgánu pre medzinárodnú rešerš.

26.2 Lehota na vykonanie opráv

Lehota podľa článku 14 (1) (b) musí byť primeraná okolnostiam prípadu a určí ju v každom prípade prijímací úrad. Nesmie byť kratšia ako jeden mesiac od výzvy na opravu. Pred vydaním rozhodnutia ju môže prijímací úrad kedykoľvek predĺžiť.

26.3 Preskúmanie požiadaviek na vonkajšiu úpravu podľa článku 14 (1) (a) (v) Požiadavky na vonkajšiu úpravu uvedené v pravidle 11 sa kontrolujú len potiaľ, pokiaľ je to potrebné v záujme primeranej jednotnosti medzinárodného zverejnenia.

26.3 bis Výzva na opravu nedostatkov podľa článku 14 (1) (b) Prijímací úrad nemusí vydať výzvu na opravu nedostatkov podľa článku 14 (1) (a) (v), ak požiadavky na vonkajšiu úpravu uvedené v pravidle 11 sú splnené potiaľ, pokiaľ je to potrebné v záujme primeranej jednotnosti medzinárodného zverejnenia.

26.3 ter Výzva na opravu nedostatkov podľa článku 3 (4) (i)

(a) Ak niektorá časť medzinárodnej prihlášky, iná než tie, ktoré sú uvedené v článku 11 (1) (iii) (d) a (e), nie je v súlade s pravidlom 12.1, musí prijímací úrad vyzvať prihlasovateľa na predloženie požadovanej opravy. Pravidlá 26.1 (a), 26.2, 26.6 a 29.1 sa použijú primerane.

(b) Ak k dátumu 12. júla 1991 nie je odsek (a) zlučiteľný s národným zákonodarstvom prijímacieho úradu, nebude sa odsek (a) aplikovať na tento prijímací úrad, pokiaľ bude nezlučiteľnosť s týmto zákonodarstvom pokračovať, a ak spomenutý úrad o tom informuje Medzinárodný úrad do 31. decembra 1991. Došlé oznámenie Medzinárodný úrad ihneď zverejní vo Vestníku.

26.4 Postup

(a) Každú opravu možno navrhnúť prijímaciemu úradu listom adresovaným prijímaciemu úradu, ak je oprava takej povahy, že ju možno z listu preniesť do archívneho vyhotovenia bez toho, aby to nepriaznivo ovplyvnilo zreteľnosť a možnosť priamej reprodukcie toho listu, na ktorý sa má oprava preniesť. Inak je prihlasovateľ povinný predložiť náhradný list s urobenou opravou a v sprievodnom liste upozorniť na rozdiely medzi náhradným a pôvodným listom.

(b) až (d) zrušené

26.5 Rozhodnutie prijímacieho úradu

(a) Prijímací úrad rozhodne, či prihlasovateľ predložil opravu v lehote podľa pravidla 26.2, a ak sa oprava v lehote podala, či sa medzinárodná prihláška takto opravená má považovať za vzatú späť, alebo nie, pričom sa rozumie, že žiadna medzinárodná prihláška sa nepovažuje za vzatú späť pre nedodržanie požiadaviek na vonkajšiu úpravu podľa pravidla 11, ak tieto požiadavky spĺňa aspoň potiaľ, pokiaľ je to potrebné v záujme primeranej jednotnosti medzinárodného zverejnenia.

(b) zrušené

26.6 Chýbajúce výkresy

(a) Ak podľa článku 14 (2) medzinárodná prihláška odkazuje na výkresy, ktoré v skutočnosti k prihláške pripojené nie sú, prijímací úrad to v takej prihláške poznamená.

(b) Dátum, keď prihlasovateľovi došlo upovedomenie podľa článku 14 (2), nemá žiadny účinok na lehotu ustanovenú pravidlom 20.2 (a) (iii).

 

 

PRAVIDLO 27

NEZAPLATENIE POPLATKOV

27.1 Poplatky

(a) Na účely ustanovenia článku 14 (3) (a) sa pod pojmom "poplatky predpísané podľa článku 3 (4) (iv)" rozumie: odovzdávací poplatok (pravidlo 14), základný poplatok ako časť medzinárodného poplatku [pravidlo 15.1 (i)], rešeršový poplatok (pravidlo 16) a poplatok za neskoré platenie, pokiaľ sa vyžaduje (pravidlo 16 bis.2.).

(b) Na účely ustanovenia článku 14 (3) (a) a (b) sa pod pojmom "poplatky predpísané podľa článku 4 (2)" rozumie poplatok za určenie ako časť medzinárodného poplatku [pravidlo 15.1 (ii)] a poplatok za neskoré platenie, pokiaľ sa vyžaduje (pravidlo 16 bis.2).

 

 

PRAVIDLO 28

NEDOSTATKY ZISTENÉ MEDZINÁRODNÝM ÚRADOM

28.1 Zistenie určitých nedostatkov

(a) Ak podľa mienky Medzinárodného úradu obsahuje medzinárodná prihláška niektorý z nedostatkov podľa článku 14 (1) (a) (i), (ii) alebo (v), Medzinárodný úrad na ne upozorní prijímací úrad.

(b) Prijímací úrad postupuje podľa článku 14 (1) (b) a pravidla 26, ibaže s touto mienkou nesúhlasí.

 

 

PRAVIDLO 29

MEDZINÁRODNÉ PRIHLÁŠKY ALEBO URČENIA, KTORÉ SA POVAŽUJÚ

ZA SPÄŤVZATÉ PODĽA ČLÁNKU 14 (1), (3) ALEBO (4)

29.1 Zistenie prijímacieho úradu

(a) Ak prijímací úrad vydá podľa ustanovenia článku 14 (1) (b) a pravidla 26.5 (opomenutie opravy určitých nedostatkov) alebo podľa článku 14 (3) (a) [nezaplatenie poplatkov podľa pravidla 27.1 (a)] alebo podľa článku 14 (4) [neskoršie zistenie, že neboli splnené požiadavky podľa bodov (i) až (iii) článku 11 (1)] uznesenie, že sa medzinárodná prihláška považuje za späťvzatú:

(i) odovzdá archívne vyhotovenie (pokiaľ sa už neodovzdalo) a každú opravu navrhnutú prihlasovateľom Medzinárodnému úradu;

(ii) prijímací úrad toto uznesenie ihneď oznámi tak prihlasovateľovi, ako aj Medzinárodnému úradu, a Medzinárodný úrad to oznámi každému určenému štátu, ktorý už bol upovedomený o svojom určení;

(iii) neodovzdá rešeršové vyhotovenie podľa pravidla 23, a ak toto vyhotovenie už odovzdal, oznámi orgánu pre medzinárodnú rešerš svoje uznesenie;

(iv) Medzinárodný úrad nemusí oznámiť prihlasovateľovi, že došlo archívne vyhotovenie.

(b) Ak prijímací úrad vydá podľa ustanovenia článku 14 (3) (b) [nezaplatenie predpísaného poplatku za určenie podľa pravidla 27.1 (b)] uznesenie, že určenie určitého štátu sa považuje za späťvzaté, prijímací úrad toto uznesenie ihneď oznámi tak prihlasovateľovi, ako aj Medzinárodnému úradu. Medzinárodný úrad to oznámi každému určenému úradu, ktorý už bol upovedomený o svojom určení.

29.2 zrušené

29.3 Upozornenie prijímaciemu úradu na určité skutočnosti

Ak sa Medzinárodný úrad alebo orgán pre medzinárodnú rešerš domnieva, že by prijímací úrad mal rozhodnúť podľa článku 14 (4),upozorní prijímací úrad na podstatné skutočnosti.

29.4 Oznámenie o úmysle vydať uznesenie podľa článku 14 (4)

Skôr, než prijímací úrad vydá uznesenie podľa článku 14 (4),oznámi prihlasovateľovi svoj úmysel a uvedie dôvody. Ak prihlasovateľ nesúhlasí s úmyslom prijímacieho úradu, môže proti nemu podať námietky v lehote jedného mesiaca od oznámenia.

 

 

PRAVIDLO 30

LEHOTA PODĽA ČLÁNKU 14 (4)

30.1 Lehota

Lehota uvedená v článku 14 (4) je štyri mesiace od dátumu medzinárodného podania.

 

 

PRAVIDLO 31

VYHOTOVENIA POŽADOVANÉ PODĽA ČLÁNKU 13

31.1 Žiadosť o vyhotovenie

(a) Žiadosti podľa ustanovenia článku 13 (1) sa týkajú buď všetkých medzinárodných prihlášok, alebo určitého druhu medzinárodných prihlášok, alebo jednotlivých medzinárodných prihlášok, v ktorých bol určený ten národný úrad, ktorý žiadosť vznáša. Žiadosti, ktoré sa týkajú všetkých medzinárodných prihlášok alebo určitých jej druhov, sa každoročne obnovujú oznámením, ktoré národný úrad zašle Medzinárodnému úradu pred 30. novembrom predchádzajúceho roka.

(b) Žiadosti podľa článku 13 (2) (b) podliehajú poplatku, ktorý kryje náklady na obstarávanie a odoslanie vyhotovenia.

31.2 Príprava vyhotovenia

Za prípravu vyhotovení žiadaných podľa článku 13 zodpovedá Medzinárodný úrad.

 

 

PRAVIDLO 32

ROZŠÍRENIE ÚČINKOV MEDZINÁRODNEJ PRIHLÁŠKY NA URČITÉ

NÁSTUPNÍCKE ŠTÁTY

32.1 Požiadavka na rozšírenie medzinárodnej prihlášky na nástupnícky štát

(a) Účinky medzinárodnej prihlášky, ktorej dátum podania spadá do obdobia uvedeného v odseku (b), pod podmienkou, že prihlasovateľ vykoná úkony uvedené v odseku (c), môžu sa rozšíriť na štát ("nástupnícky štát"), ktorého územie bolo pred nezávislosťou tohto štátu časťou územia zmluvného štátu, ktorý následne zanikol ("predošlý štát"), za predpokladu, že nástupnícky štát sa stal zmluvným štátom uložením vyhlásenia o pokračovaní u generálneho riaditeľa, na základe ktorého sa táto Zmluva aplikuje aj na nástupnícky štát.

(b) Obdobie uvedené v odseku (a) sa začína dňom nasledujúcim po poslednom dni existencie predošlého štátu a končí sa dva mesiace po dni, keď generálny riaditeľ oznámil vyhlásenie podľa odseku (a) vládam členských štátov Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva. Ak však deň nezávislosti nástupníckeho štátu predchádza dňu nasledujúcemu po poslednom dni existencie predošlého štátu, potom nástupnícky štát smie vyhlásiť, že uvedené obdobie sa začína dňom jeho nezávislosti; také vyhlásenie možno urobiť spolu s vyhlásením uvedeným v odseku (a) a musí sa v ňom presne určiť deň nezávislosti.

(c) Pokiaľ ide o medzinárodnú prihlášku, ktorej dátum podania spadá do obdobia uvedeného v odseku (b), Medzinárodný úrad pošle prihlasovateľovi oznámenie, v ktorom ho informuje, že môže požiadať o rozšírenie, ak do troch mesiacov od dátumu tohto oznámenia vykoná tieto úkony:

(i) podá na Medzinárodnom úrade žiadosť o rozšírenie,

(ii) zaplatí Medzinárodnému úradu poplatok za rozšírenie v švajčiarskych frankoch, ktorého výška je rovnaká ako výška poplatku za určenie podľa pravidla 15.2.(a).

(d) Toto pravidlo sa nepoužije v prípade Ruskej federácie.

32.2 Účinky rozšírenia na nástupnícky štát

(a) Tam, kde sa podala žiadosť o rozšírenie podľa pravidla 32.1.,

(i) nástupnícky štát sa považuje za štát určený v medzinárodnej prihláške a

(ii) príslušná lehota podľa článku 22 alebo podľa článku

39 (1) Zmluvy, ak ide o tento štát, sa predĺži až do uplynutia najmenej troch mesiacov od dátumu podania žiadosti o rozšírenie.

(b) V prípade, že nástupnícky štát je viazaný hlavou II Zmluvy a žiadosť o rozšírenie sa podala neskôr, avšak návrh sa podal pred uplynutím devätnásťmesačnej lehoty od dátumu priority a nástupnícky štát bol zvolený do troch mesiacov od dátumu podania žiadosti o rozšírenie, príslušná lehota podľa odseku (a) (ii) musí byť najmenej 30 mesiacov od dátumu priority.

(c) Nástupnícky štát môže určiť lehoty, ktoré uplynú neskôr než lehoty určené v odsekoch (a) (ii) a (b). Medzinárodný úrad zverejní informáciu o takýchto lehotách vo Vestníku.

 

PRAVIDLO 32 bis

Zrušené od 1.7.1992

 

 

PRAVIDLO 33

RELEVANTNÝ ZNÁMY STAV TECHNIKY PRE MEDZINÁRODNÚ REŠERŠ

33.1 Relevantný známy stav techniky pre medzinárodnú rešerš

(a) Na účely článku 15 (2) je relevantným známym stavom techniky všetko, čo bolo sprístupnené verejnosti kdekoľvek vo svete v písomných materiáloch (včítane výkresov a iných vyobrazení) a čo môže napomáhať zisteniu, či prihlásený vynález je alebo nie je nový a či obsahuje tvorivé riešenie (t.j., či je, alebo nie je naporúdzi), a to za predpokladu, že k sprístupneniu verejnosti došlo pred dátumom medzinárodného podania. (b) Ak písomný materiál odkazuje na ústne oznámenie, využitie, predvedenie alebo iný spôsob, ktorým sa obsah písomného materiálu sprístupnil verejnosti, a ak došlo k takému sprístupneniu pred dátumom medzinárodného podania, medzinárodná rešeršová správa uvedie túto skutočnosť osobitne a osobitne uvedie aj dátum, keď k tomu došlo, ak k sprístupneniu písomného materiálu verejnosti došlo po dátume medzinárodnej prihlášky.

(c) Prihláška alebo patent zverejnené neskôr, ale podané skôr ako prípadne s prioritou prvšou, než je dátum medzinárodného podania medzinárodnej prihlášky, ktorá je predmetom rešerše, sa uvedú v medzinárodnej rešeršovej správe osobitne, pokiaľ patria k relevantnému známemu stavu techniky na účely článku 15 (2).

33.2 Odbory, ktoré má medzinárodná rešerš obsiahnuť

(a) Medzinárodná rešerš obsiahne všetky technické odbory a vykonáva sa na základe všetkých rešeršových spisov, ktoré môžu obsahovať materiály týkajúce sa vynálezu.

(b) Rešerš sa vykonáva nielen v odbore, do ktorého možno vynález zatriediť, ale aj v analogických odboroch, bez ohľadu na ich zatriedenie.

(c) Otázka, ktoré odbory možno v danom prípade považovať za analogické, sa posúdi z hľadiska predpokladanej podstatnej funkcie vynálezu alebo jeho využitia, a nie z hľadiska jeho osobitných funkcií uvedených výslovne v medzinárodnej prihláške.

(d) Medzinárodná rešerš zahrnie všetko, čo sa všeobecne uznáva za ekvivalent predmetu prihláseného vynálezu, pokiaľ ide všetky alebo určité jeho znaky, a to aj vtedy, keď špecifika vynálezu opísaného v medzinárodnej prihláške je odlišná.

33.3 Zameranie medzinárodnej rešerše

(a) Medzinárodná rešerš sa vykonáva na základe nárokov s prihliadnutím na opis a prípadné výkresy a s osobitným dôrazom na vynálezcovskú myšlienku, na ktorú zamerané nároky.

(b) Pokiaľ je to možné a vhodné, medzinárodná rešerš obsiahne celý predmet, na ktorý sú zamerané nároky alebo ku ktorému by podľa rozumného očakávania mohli byť zamerané po úprave.

 

PRAVIDLO 34

MINIMÁLNA DOKUMENTÁCIA

34.1 Vymedzenie

(a) Vymedzenie pojmov podľa článku 2 (i) a (ii) neplatí na účely tohto pravidla.

(b) Dokumentácia uvedená v článku 15 (4) ("minimálna dokumentácia") pozostáva:

(i) z "národných patentových dokladov" menovite uvedených v odseku (c);

(ii) zo zverejnených medzinárodných (PCT) prihlášok, zverejnených regionálnych prihlášok k patentom a autorským osvedčeniam na vynález a zverejnených regionálnych patentov a autorských osvedčení na vynález;

(iii) z inej zverejnenej nepatentovej literatúry, na ktorej sa orgány pre medzinárodnú rešerš dohodnú a ktorej zoznam uverejní Medzinárodný úrad po prvý raz pri uzavretí dohody a potom pri každej zmene.

(c) S výhradou odsekov (d) a (e) sa za "národné patentové doklady" považujú:

(i) patenty vydané v roku 1920 a po tomto roku Francúzskom, skorším Reichspatentamtom v Nemecku, Japonskom, Sovietskym zväzom, Švajčiarskom (iba vo francúzštine alebo nemčine), Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska a Spojenými štátmi americkými;

(ii) patenty vydané Spolkovou republikou Nemecko;

(iii) prípadné patentové prihlášky zverejnené v roku 1920 a po tomto roku v krajinách uvedených v bodoch (i) a (ii);

(iv) autorské osvedčenia na vynález vydané Sovietskym zväzom;

(v) osvedčenia o úžitkových vzoroch vydané Francúzskom a zverejnené prihlášky na tieto osvedčenia;

(vi) patenty vydané všetkými ostatnými krajinami a patentové prihlášky zverejnené v týchto krajinách po roku 1920, pokiaľ sú v angličtine, francúzštine, nemčine alebo španielčine a neuplatňujú sa v nich priority, ibaže národný úrad príslušnej krajiny vytriedi tieto doklady a dá ich k dispozícii každému orgánu pre medzinárodnú rešerš.

(d) Ak sa prihláška znovu zverejňuje raz (napríklad "Offenlegunugsschrift" ako "Auslegeschrift") alebo viackrát, nemusí orgán pre medzinárodnú rešerš uchovávať všetky znenia vo svoje dokumentácii; každý taký orgán je teda oprávnený neuchovávať viac ako jedno znenie. Ďalej aj v prípadoch, kde sa schvaľuje prihláška a vydáva vo forme patentu alebo osvedčenia na úžitkový vzor (Francúzsko), nemusí orgán pre medzinárodnú rešerš uchovávať tak prihlášku, ako aj patent, alebo osvedčenie na úžitkový vzor (Francúzsko) vo svojej dokumentácii; každý orgán je teda oprávnený uchovávať buď iba prihlášku, alebo iba patent alebo osvedčenie na úžitkový vzor (Francúzsko).

(e) Orgán pre medzinárodnú rešerš, ktorého úradným jazykom alebo jedným z úradných jazykov nie je japončina, ruština alebo španielčina, je oprávnený nezahrnúť do svoje dokumentácie tie patentové doklady Japonska a Sovietskeho zväzu, ako aj tie patentové doklady v španielčine, pre ktoré nie sú všeobecne dostupné anotácie v angličtine. Pokiaľ budú anglické anotácie všeobecne dostupné po nadobudnutí účinnosti Vykonávacieho predpisu, budú tie patentové dokumenty, ktorých sa anotácie týkajú, zahrnuté do dokumentácie najneskôr do šiestich mesiacov po tom, čo anotácie nadobudnú všeobecnú dostupnosť. Ak dôjde k prerušeniu anotačných služieb v angličtine v tých technických odboroch, kde boli anglické anotácie dosiaľ všeobecne dostupné, prijme Zhromaždenie vhodné opatrenia na urýchlenú obnovu týchto služieb v uvedených odboroch.

(f) Na účely tohto pravidla sa prihlášky, ktoré boli iba vyložené na verejné nahliadnutie, nepovažujú za zverejnené prihlášky.

 

PRAVIDLO 35

ORGÁN PRÍSLUŠNÝ NA MEDZINÁRODNÚ REŠERŠ

35.1 Prípad, keď je príslušný iba jediný orgán pre medzinárodnú rešerš

Každý prijímací úrad oznámi v súlade s ustanoveniami príslušnej dohody podľa článku 16 (3) (b) Medzinárodnému úradu, ktorý orgán pre medzinárodnú rešerš je príslušný pre rešerše medzinárodných prihlášok na ňom podaných. Medzinárodný úrad uverejní túto informáciu bez zbytočného odkladu.

35.2 Prípad, keď je príslušných niekoľko orgánov pre medzinárodnú rešerš

(a) Každý prijímací úrad môže v súlade s ustanoveniami príslušnej dohody podľa článku 16 (3) (b) ustanoviť niekoľko orgánov pre medzinárodnú rešerš, a to tak:

(i) že všetky tieto orgány vyhlási za príslušné pre všetky medzinárodné prihlášky na ňom podané a voľbu ponechá na prihlasovateľovi, alebo

(ii) že vyhlási za príslušný jeden alebo viac orgánov pre určité druhy medzinárodných prihlášok na ňom podaných a jeden alebo viac orgánov za príslušný pre iné druhy medzinárodných prihlášok na ňom podaných, pričom pri týchto druhoch medzinárodných prihlášok, pre ktoré je príslušných niekoľko orgánov pre medzinárodnú rešerš, ponechá voľbu na prihlasovateľovi.

(b) Každý prijímací úrad, ktorý použije možnosť ustanovenú v odseku (a), to oznámi bez odkladu Medzinárodnému úradu a Medzinárodný úrad túto informáciu bez odkladu uverejní.

35.3 V prípade, keď je Medzinárodný úrad prijímacím úradom podľa pravidla 19.1. (a) (iii)

(a) Ak sa medzinárodná prihláška podala na Medzinárodnom úrade ako na prijímacom úrade podľa pravidla 19.1. (a) (iii), je na medzinárodnú rešerš tejto medzinárodnej prihlášky príslušný orgán pre medzinárodnú rešerš, ktorý by bol príslušný, keby sa bola táto medzinárodná prihláška podala na prijímacom úrade príslušnom podľa pravidla 19.1. (a) (i) alebo (ii), (b) alebo (c) alebo podľa pravidla 19.2. (i).

(b) Ak sú dva alebo viaceré orgány pre medzinárodnú rešerš príslušné podľa odseku (a), voľba sa ponechá na prihlasovateľa.

(c) Pravidlá 35.1. a 35.2. sa nepoužijú v prípade, keď Medzinárodný úrad je prijímacím úradom podľa pravidla 19.1.(iii).(a)

 

 

PRAVIDLO 36

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA ORGÁN PRE MEDZINÁRODNÚ REŠERŠ

36.1 Vymedzenie minimálnych požiadaviek

Minimálne požiadavky podľa ustanovenia článku 16 (3) (c) sú tieto:

(i) národný úrad alebo medzivládna organizácia musí mať aspoň 100 zamestnancov s plným pracovným úväzkom, ktorí musia mať dostatočnú technickú kvalifikáciu na vykonávanie rešerší;

(ii) tento úrad alebo organizácia musí vlastniť alebo mať prístup aspoň k minimálnej dokumentácii podľa ustanovení pravidla 34, riadne usporiadanú na účely rešerše, v papierovej forme alebo v mikrozázname alebo uloženú na elektronickom nosiči.

(iii) úrad alebo organizácia musí mať personál schopný vykonávať rešerše v požadovaných technických odboroch s jazykovými znalosťami aspoň takých jazykov, v ktorých je spísaná alebo do ktorých je preložená minimálna dokumentácia podľa pravidla 34.

 

 

PRAVIDLO 37

CHÝBAJÚCI ALEBO CHYBNÝ NÁZOV

37.1 Chýbajúci názov

Ak medzinárodná prihláška neobsahuje názov a prijímací úrad oznámil orgánu pre medzinárodnú rešerš, že vyzval prihlasovateľa, aby tento nedostatok odstránil, orgán pre medzinárodnú rešerš vykonáva medzinárodnú rešerš, pokiaľ nedostane oznámenie, že uvedená prihláška sa považuje za vzatú späť.

37.2 Určenie názvu

Ak medzinárodná prihláška neobsahuje názov a orgán pre medzinárodnú rešerš nedostal od prijímacieho úradu oznámenie o tom, že vyzval prihlasovateľa, aby predložil názov, alebo ak tento orgán zistí, že názov nezodpovedá pravidlu 4.3., určí názov sám. Takýto názov sa určí v jazyku, v ktorom je zverejnená medzinárodná prihláška, alebo ak sa preklad predložil podľa pravidla 12.1.(c) a orgán pre medzinárodnú rešerš si to želá, v jazyku prekladu.

 

 

PRAVIDLO 38

CHÝBAJÚCA ALEBO CHYBNÁ ANOTÁCIA

38.1 Chýbajúca anotácia

(a) Ak medzinárodná prihláška neobsahuje anotáciu a orgán pre medzinárodnú rešerš nedostal od prijímacieho úradu oznámenie o tom, že vyzval prijímateľa, aby anotáciu predložil, alebo keď tento orgán zistí, že anotácia nezodpovedá pravidlu 8, vyhotoví anotáciu sám (v jazyku, v ktorom je prihláška zverejnená). V tomto prípade vyzve prihlasovateľa, aby sa k vyhotovenej anotácii vyjadril do jedného mesiaca od dátumu výzvy.

(b) Konečný obsah anotácie určí orgán pre medzinárodnú rešerš.

38.2 Vyhotovenie anotácie

(a) Ak medzinárodná prihláška neobsahuje anotáciu a orgán pre medzinárodnú rešerš nedostal od prijímacieho úradu oznámenie o tom, že vyzval prihlasovateľa, aby predložil anotáciu, alebo ak tento orgán zistí, že anotácia nevyhovuje pravidlu 8, vyhotoví anotáciu sám. Takáto anotácia sa vyhotoví v jazyku, v ktorom je zverejnená medzinárodná prihláška, alebo ak sa preklad predložil podľa pravidla 12.1.(c) a orgán pre medzinárodnú rešerš si to želá, v jazyku prekladu.

(b) Prihlasovateľ smie, do jedného mesiaca od dátumu podania správy o medzinárodnej rešerši poštou, zaslať pripomienky k anotácii vyhotovenej orgánom pre medzinárodnú rešerš. Ak tento orgán zmení anotáciu, ktorú vyhotovil, oznámi zmenu Medzinárodného úradu.

 

 

PRAVIDLO 39

PREDMET PODĽA ČLÁNKU 17 (2) (a) (i)

39.1 Vymedzenie

Orgán pre medzinárodnú rešerš nie je povinný vykonať rešerš na medzinárodnú prihlášku potiaľ, pokiaľ sú jej predmetom:

(i) vedecké a matematické teórie;

(ii) odrody rastlín alebo zvierat alebo v podstate biologické postupy pre pestovanie rastlín a zvierat a produkty týchto postupov, ibaže ide o mikrobiologické postupy a produkcie;

(iii) plány, pravidlá alebo metódy obchodnej činnosti, výkon rýdzo duševných úkonov alebo prevádzkovanie hier;

(iv) chirurgické a terapeutické metódy pre liečenie ľudí a zvierat, ako aj diagnostické metódy;

(v) prosté uvedenie informácií;

(vi) programy pre počítače potiaľ, pokiaľ orgán pre medzinárodnú rešerš nie je vybavený na vykonávanie rešerší na známy stav techniky v tomto odbore.

 

 

PRAVIDLO 40

NEDOSTATKY JEDNOTNOSTI VYNÁLEZU (MEDZINÁRODNEJ REŠERŠE)

40.1 Výzva na zaplatenie

Vo výzve na zaplatenie dodatočných poplatkov podľa článku 17 (3) (a) sa uvedú dôvody, prečo medzinárodná prihláška nezodpovedá požiadavke jednotnosti vynálezu, a suma, ktorú treba zaplatiť.

40.2 Dodatočné poplatky

(a) Sumu dodatočného poplatku za rešerš podľa článku 17 (3) (a) určí príslušný orgán pre medzinárodnú rešerš.

(b) Dodatočný poplatok za rešerš podľa článku 17 (3) (a) sa platí priamo orgánu pre medzinárodnú rešerš.

(c) Prihlasovateľ môže zaplatiť dodatočný poplatok so sťažnosťou, ku ktorej sa pripojí odôvodnené vyhlásenie, že medzinárodná prihláška je v súlade s požiadavkou jednotnosti vynálezu alebo že suma požadovaného dodatočného poplatku je nadmerná. Sťažnosť preskúma trojčlenná komisia alebo iná osobitná stolica orgánu pre medzinárodnú rešerš alebo iný príslušný vyšší orgán, ktorý potiaľ, pokiaľ zistí, že sťažnosť bola oprávnená, rozhodne o úplnom alebo čiastočnom vrátení poplatku prihlasovateľovi. Na žiadosť prihlasovateľa sa tak text sťažnosti, ako aj rozhodnutie o nej oznámi určeným úradom spolu so správou o medzinárodnej rešerši. Prihlasovateľ dodá prípadný preklad spolu s prekladom medzinárodnej prihlášky požadovaným podľa článku 22.

(d) Členom trojčlennej komisie, osobitnej stolice alebo príslušného vyššieho orgánu spomenutých v odseku (c) nesmie byť ten, kto vydal rozhodnutie napadnuté sťažnosťou.

(e) Ak prihlasovateľ, podľa ustanovenia odseku (c), zaplatil dodatočný poplatok so sťažnosťou, smie orgán pre medzinárodnú rešerš po tom, čo preskúmal oprávnenosť výzvy, zaplatiť dodatočný poplatok, požadovať, aby prihlasovateľ zaplatil poplatok za preskúmanie sťažnosti (poplatok za "sťažnosť"). Poplatok za sťažnosť sa musí zaplatiť do jedného mesiaca od dátumu oznámenia výsledku preskúmania prihlasovateľovi. Pokiaľ je poplatok za sťažnosť v tejto lehote zaplatený, považuje sa sťažnosť za späťvzatú. Poplatok za sťažnosť sa vráti prihlasovateľovi, ak trojčlenná komisia, osobitná stolica alebo vyšší orgán uvedené v odseku (c) zistia, že sťažnosť bola úplne oprávnená.

40.3 Lehota

Lehotu podľa článku 17 (3) (a) určí podľa okolností v každom jednotlivom prípade orgán pre medzinárodnú rešerš; nesmie byť kratšia ako 15 alebo 30 dní podľa toho, či adresa prihlasovateľa je v rovnakej alebo inej krajine než orgán pre medzinárodnú rešerš, nie však dlhšia ako 45 dní od dátumu výzvy.

 

 

PRAVIDLO 41

PREDCHÁDZAJÚCA REŠERŠ, INÁ AKO MEDZINÁRODNÁ REŠERŠ

41.1 Povinnosť využiť výsledky; vrátenie poplatku

Ak je v žiadosti odkaz vo forme ustanovenej pravidlom 4.11 na rešerš medzinárodného typu vykonanú podľa článku 15 (5) alebo na rešerš, ktorá nie je ani medzinárodná ani medzinárodného typu, použije orgán pre medzinárodnú rešerš pokiaľ možno výsledok spomenutej rešerše pri spracovaní medzinárodnej rešeršovej správy k medzinárodnej prihláške. Orgán pre medzinárodnú rešerš vráti rešeršový poplatok v rozsahu a za podmienok ustanovených buď v dohode podľa článku 16 (3) (b), alebo v oznámení zaslanom Medzinárodnému úradu a zverejnenom vo Vestníku , a to v prípade, že medzinárodnú rešeršovú správu bolo možné úplne alebo sčasti založiť na výsledkoch spomenutej rešerše.

 

 

PRAVIDLO 42

LEHOTA PRE MEDZINÁRODNÚ REŠERŠ

42.1 Lehota pre medzinárodnú rešerš

Lehota pre spracovanie medzinárodnej rešeršovej správy alebo uznesenia podľa článku 17 (2) (a) je trojmesačná, a to od dátumu, keď orgánu pre medzinárodnú rešerš došlo rešeršové vyhotovenie, alebo deväťmesačná, a to od dátumu priority, pričom platí lehota, ktorá uplynie neskôr.

 

 

PRAVIDLO 43

SPRÁVA O MEDZINÁRODNEJ REŠERŠI

43.1 Označenie

V medzinárodnej rešeršovej správe musí byť označený orgán pre medzinárodnú rešerš, ktorý ju vykonal, uvedením názvu tohto orgánu a medzinárodná prihláška uvedením čísla medzinárodnej prihlášky, mena prihlasovateľa a dátumu medzinárodného podania.

43.2 Dátumy

Medzinárodná rešeršová správa musí byť opatrená dátumom a musí uvádzať dátum, kedy bola medzinárodná rešerš skutočne dokončená. Musí v nej byť uvedený dátum podania prvšej prihlášky, z ktorej sa uplatňuje priorita, alebo ak sa uplatňuje priorita z viacerých ako jednej prvšej prihlášky, dátum podania tej prihlášky, ktorá sa z časového hľadiska podala ako prvá.

43.3 Zatriedenie

(a) Medzinárodná rešeršová správa obsahuje zatriedenie predmetu vynálezu aspoň podľa medzinárodného patentového triedenia.

(b) Zatriedenie vykoná orgán pre medzinárodnú rešerš.

43.4 Jazyk

Každá správa o medzinárodnej rešerši a uznesenie podľa článku 17 (2) (a) Zmluvy sa vyhotovia v jazyku, v ktorom je zverejnená medzinárodná prihláška, na ktorú sa vzťahujú, alebo ak sa preklad predložil podľa pravidla 12.1.(c) a orgán pre medzinárodnú rešerš si to želá, v jazyku prekladu.

43.5 Citácia

(a) Medzinárodná rešeršová správa obsahuje citáciu materiálov považovaných za relevantné.

(b) Spôsob označovania citovaných materiálov upravia Administratívne smernice.

(c) Citácia len čiastočne relevantná sa osobitne označí.

(d) Ak nie sú citácie relevantné pre všetky nároky, uvedú sa vo vzťahu k tomu nároku alebo k tým nárokom, pre ktoré sú relevantné.

(e) Ak sú relevantné alebo čiastočne relevantné len niektoré miesta citovaného materiálu, uvedú sa napríklad označením stránky, stĺpca alebo riadkov, kde tieto miesta sú. Ak je relevantný celý materiál, ale niektoré miesta sú čiastočne relevantné, také miesta sa označia, pokiaľ je také označenie možné.

43.6 Odbory, v ktorých sa rešerš urobila

(a) V medzinárodnej rešeršovej správe sa podľa tried uvedú odbory, v ktorých sa rešerš urobila. Ak sa použije iné triedenie ako medzinárodné patentové triedenie, orgán pre medzinárodnú rešerš ho uverejní.

(b) Ak sa medzinárodná rešerš vzťahovala na patenty, autorské osvedčenia na vynálezy, osvedčenia o úžitkových vzoroch, úžitkové vzory, dodatkové patenty alebo dodatkové osvedčenia, dodatkové autorské osvedčenia na vynález, dodatkové osvedčenia o úžitkových vzoroch alebo na zverejnené prihlášky k niektorému z uvedených druhov ochrany tých štátov, z tých období alebo v tých jazykoch, ktoré nie sú zahrnuté do minimálnej dokumentácie podľa pravidla 34, medzinárodná rešeršová správa bude podľa možností obsahovať údaje o druhoch dokladov, o štátoch, obdobiach a jazykoch, na ktoré sa vzťahovala. Na účely tohto odseku neplatí článok 2 (ii).

(c) Ak sa medzinárodná rešerš založila alebo rozšírila na elektronickú bázu dát, môže medzinárodná rešeršová správa uvádzať názov databázy, a ak sa to považuje pre iných za užitočné a za vykonateľné, použité rešeršové výrazy.

43.7. Poznámky týkajúce sa jednotnosti vynálezu

Ak prihlasovateľ zaplatil dodatočné poplatky za medzinárodnú rešerš, uvedie sa to v medzinárodnej rešeršovej správe. Ďalej, ak sa medzinárodná rešerš urobila iba na hlavný vynález alebo na menej ako celý vynález [článok 17 (3) (a)], musí medzinárodná rešeršová správa uvádzať, pre ktoré časti medzinárodnej prihlášky sa rešerš urobila a pre ktoré nie.

43.8 Splnomocnený úradník

V medzinárodnej rešeršovej správe sa uvedie meno úradníka orgánu pre medzinárodnú rešerš, ktorý je zodpovedný za túto správu.

43.9 Dodatkové údaje

Medzinárodná rešeršová správa nesmie obsahovať nič iné než to, čo je obsiahnuté v pravidlách 33.1 (b) a (c), 43.1 až 43.3, 43.5 až 43.8 a 44.2 (a) a údaje podľa ustanovenia článku 17 (2) (b), pričom Administratívne smernice môžu dovoliť začlenenie dodatkových údajov do medzinárodnej rešeršovej správy, osobitne v Administratívnych smerniciach uvedených. Medzinárodná rešeršová správa nesmie obsahovať a Administratívne smernice nemôžu dovoliť začlenenie žiadneho vyjadrenia názoru, odôvodnení, argumentov alebo vysvetlení.

43.10 Forma

Požiadavky na vonkajšiu formu medzinárodnej rešeršovej správy upravia Administratívne smernice.

 

 

PRAVIDLO 44

ODOVZDANIE MEDZINÁRODNEJ REŠERŠOVEJ SPRÁVY ATĎ.

44.1 Vyhotovenie správy alebo vyhlásenie

Orgán pre medzinárodnú rešerš odovzdá rovnaký deň jedno vyhotovenie medzinárodnej rešeršovej správy alebo rozhodnutia podľa článku 17 (2) (a) Medzinárodnému úradu a jedno vyhotovenie prihlasovateľovi.

44.2 Názov alebo anotácia

(a) Medzinárodná rešeršová správa musí buď uvádzať, že orgán pre medzinárodnú rešerš schvaľuje názov a anotáciu tak, ako ich preložil prihlasovateľ, alebo sa k nej priloží text názvu a) alebo anotácie tak, ako ho vyhotovil orgán pre medzinárodnú rešerš podľa ustanovení pravidiel 37 a 38.

(b) zrušené od 1.7.1992

(c) zrušené od 1.7.1992

44.3 Kópie citovaných materiálov

(a) Žiadosť podľa článku 20 (š) možno predložiť kedykoľvek po dobu siedmich rokov od dátumu medzinárodného podania medzinárodnej prihlášky, ktorej sa medzinárodná rešeršová

správa týka.

(b) Orgán pre medzinárodnú rešerš môže od účastníka (prihlasovateľa alebo určeného úradu), ktorý žiadosť podal, žiadať náhradu nákladov za obstaranie a zaslanie kópií. Výšku nákladov za obstaranie upravia dohody podľa článku 16 (3) (b), uzavreté medzi orgánom pre medzinárodnú rešerš a Medzinárodným úradom.

(c) zrušené od 1.7.1992

(d) Každý orgán pre medzinárodnú rešerš môže svoje povinnosti podľa ustanovení odsekov (a) a (b) vykonávať prostredníctvom inej úradovne, ktorá voči nemu má zodpovednosť.

 

 

PRAVIDLO 45

PREKLAD MEDZINÁRODNEJ REŠERŠOVEJ SPRÁVY

45.1 Jazyky

Ak nie sú medzinárodné rešeršové správy a rozhodnutia podľa článku 17 (2) (a) v angličtine, musia sa do nej preložiť.

 

 

PRAVIDLO 46

ÚPRAVA NÁROKOV V KONANÍ PRED MEDZINÁRODNÝM ÚRADOM

46.1 Lehota

Lehota podľa článku 19 je dva mesiace od dátumu, keď orgán pre medzinárodnú rešerš odovzdal medzinárodnú rešeršovú správu Medzinárodnému úradu a prihlasovateľovi, alebo 16 mesiacov od dátumu priority, pričom platí lehota, ktorá uplynie neskôr, avšak lehota sa považuje za zachovanú aj vtedy, ak úprava podľa článku 19 dôjde Medzinárodnému úradu posledný deň pred ukončením technických príprav medzinárodného zverejnenia.

46.2. Miesto podania

Zmeny vykonané podľa ustanovení článku 19 sa musia podať priamo na Medzinárodnom úrade.

46.3 Jazyk úprav

Ak sa medzinárodná prihláška podala v inom jazyku, než v ktorom sa zverejnila, musí byť každá úprava podľa článku 19 takisto v jazyku zverejnenia,

46.4 Oznámenie

(a) Oznámenie podľa článku 1.9 (1) sa predloží v jazyku, v ktorom bola medzinárodná prihláška zverejnená, a nesmie obsahovať viac než päťsto slov v angličtine alebo v anglickom preklade. Oznámenie sa označí ako také nadpisom, najlepšie slovami "Oznámenie podľa článku 19 (1)" alebo zodpovedajúcimi slovami v jazyku oznámenia.

(b) Oznámenie nesmie obsahovať hanlivé poznámky o medzinárodnej rešeršovej správe alebo o relevancii citácií obsiahnutých v správe. Na citácie relevantné pre určitý nárok a obsiahnuté v medzinárodnej rešeršovej správe možno odkázať iba v súvislosti s úpravou tohto nároku.

46.5 Forma úprav

(a) Prihlasovateľ predloží náhradný list za každý list nárokov, ktorý sa v dôsledku úpravy alebo úprav podľa článku 19 líši od pôvodne podaného listu. V sprievodno liste upozorní na rozdiely medzi pôvodnými a náhradnými listami. Pokiaľ má niektorá úprava za následok vypustenie celého listu, oznámi sa taká úprava listom.

(b) zrušené

(a) zrušené

 

 

PRAVIDLO 47

POSTÚPENIE URČENÝM ÚRADOM

47.1 Postup

(a) Postúpenie ustanovené v článku 20 vykoná Medzinárodný úrad. (a-bis) Medzinárodný úrad musí oznámiť každému určenému úradu pri postúpení podľa článku 20 skutočnosť prijatia archívneho vyhotovenia a dátum tohto prijatia a skutočnosť prijatia prioritného dokladu a dátum tohto prijatia. Toto oznámenie sa musí tiež zaslať každému určenému úradu, ktorý sa vzdal práva na postúpenie podľa ustanovenia článku 20, pokiaľ sa taký úrad tiež nevzdal práva na oznámenie o svojom určení.

(b) K postúpeniu dôjde bez zbytočného odkladu po medzinárodnom zverejnení medzinárodnej prihlášky, najneskôr do konca 19.mesiaca od dátumu priority. Medzinárodný úrad dá na vedomie určeným úradom bez zbytočného odkladu všetky úpravy, ktoré mu došli v lehote podľa pravidla 46.1, pokiaľ neboli obsiahnuté už v postúpení, a oznámi to prihlasovateľovi.

(c) Medzinárodný úrad odošle správu prihlasovateľovi a uvedie v nej určené úrady, ktorým podklady postúpil, a dátum, keď k postúpeniu došlo. Správu odošle ten istý deň, keď došlo k postúpeniu. Každý určený úrad bude okrem postúpenia ešte osobitne informovaný o odoslaní správy a dátume, keď sa správa podala na poštovú prepravu. Všetky určené úrady budú túto správu považovať za nezvratný dôkaz o tom, že k postúpeniu riadne došlo dňom uvedeným v správe.

(d) Každý určený úrad dostane na žiadosť medzinárodné rešeršové správy a rozhodnutia podľa článku 17 (2) (a) v preklade podľa pravidla 45.1.

(e) Ak sa niektorý určený úrad vzdal požiadavky na postúpenie podľa článku 20, zašlú sa kópie podkladov, ktoré by sa inak zaslali tomuto úradu, prihlasovateľovi; dôjde k tomu na žiadosť tohto úradu alebo prihlasovateľa, a to zároveň so správou podľa odseku (c).

47.2 Kópie

(a) Kópie potrebné pre postúpenie vyhotoví Medzinárodný úrad.

(b) Budú na listoch formátu A4.

(c) Pokiaľ určený úrad neoznámi Medzinárodnému úradu opak,možno kópie brožúry podľa pravidla 48 použiť na postúpenie medzinárodnej prihlášky podľa ustanovenia článku 20.

47.3 Jazyky

Medzinárodná prihláška postúpená podľa článku 20 je v jazyku, v ktorom je zverejnená; ak je však tento jazyk odlišný od jazyka, v ktorom bola podaná, dôjde na žiadosť určeného úradu k postúpeniu v jednom z týchto jazykov alebo v oboch týchto jazykoch.

47.4. Výslovná žiadosť podľa článku 23 (2)

V prípade podania výslovnej žiadosti prihlasovateľa na určenom úrade podľa ustanovení článku 23 (2) predtým, než došlo k postúpeniu podľa ustanovení článku 20, musí Medzinárodný úrad na žiadosť prihlasovateľa alebo určeného úradu ihneď uskutočniť toto postúpenie tomuto úradu.

 

 

PRAVIDLO 48

MEDZINÁRODNÉ ZVEREJNENIE

48.1 Forma

(a) Medzinárodná prihláška sa zverejní vo forme brožúry.

(b) Podrobnosti, ktoré sa týkajú formy brožúry a spôsobu reprodukcie, sa spravujú Administratívnymi smernicami.

48.2 Obsah

(a) Brožúra musí obsahovať

(i) normalizovanú titulnú stránku;

(ii) opis;

(iii) nároky;

(iv) prípadné výkresy;

(v) s výhradou odseku (g) medzinárodnú rešeršovú správu alebo rozhodnutie podľa článku 17 (2) (a); zverejnenie medzinárodnej rešeršovej správy v brožúre však nemusí obsahovať tú časť medzinárodnej rešeršovej správy, ktorá obsahuje iba náležitosti podľa pravidla 43, ktoré sú už uvedené na titulnej strane brožúry;

(vi) oznámenie podané podľa článku 19 (1), pokiaľ Medzinárodný úrad nezistí, že oznámenie nie je v súlade s ustanoveniami pravidla 46.4;

(vii) všetky žiadosti o opravu podľa tretej vety pravidla 91.1 (f);

(viii) všetky údaje, týkajúce sa uloženého mikroorganizmu, predložené podľa ustanovení pravidla 13 bis oddelene od opisu, spolu s uvedením dátumu, kedy Medzinárodný úrad také údaje dostal.

(b) S výhradou odseku (c) titulná stránka obsahuje:

(i) údaje prevzaté z formulára žiadosti a iné údaje predpísané Administratívnymi smernicami;

(ii) obrázok alebo obrázky, ak medzinárodná prihláška obsahuje výkresy, ibaže platí pravidlo 8.2 (b);

(iii) anotáciu; ak je v angličtine a v ďalšom jazyku, anglický text sa uvedie na prvom mieste.

c) Ak sa vydalo rozhodnutie podľa článku 17 (2) (a), titulná strana na to výrazne poukáže a nemusí ne nej byť ani výkres ani anotácia.

(d) Obrázok alebo obrázky podľa odseku (b) (ii) sa vyberú podľa pravidla 8.2. Reprodukcia obrázku alebo obrázkov na titulnej strane môže byť zmenšená.

(e) Ak na titulnej strane nie je dosť miesta pre celú anotáciu podľa odseku (b) (iii), bude anotácia aj na rube tejto titulnej strany. To isté platí pre preklad anotácie, ak sa vyžaduje jeho zverejnenie podľa pravidla 48.3 (c).

(f) Ak sa nároky upravili podľa článku 19, obsahuje zverejnenie buď celý text podaných aj upravených nárokov, alebo celý text podaných nárokov s uvedením zmien. Uvedie sa aj oznámenie podľa článku 19 (1), pokiaľ Medzinárodný úrad nezistí, že nie je v súlade s ustanoveniami pravidla 46.4. Uvedie sa tiež dátum, keď upravené nároky došli Medzinárodnému úradu.

(g) Ak nie je po dokončení technických príprav medzinárodného zverejnenia ešte k dispozícii medzinárodná rešeršová správa (napr. v dôsledku zverejnenia na žiadosť prihlasovateľa podľa článkov 21 (2) (b) a 64 (3) (c) (i), obsahuje brožúra namiesto medzinárodnej rešeršovej správy údaj o tom, že správa nie je ešte k dispozícii a že brožúra včítane medzinárodnej rešeršovej správy sa opätovne zverejní, alebo, že medzinárodná rešeršová správa (až bude k dispozícii) sa zverejní osobitne.

(h) Ak po dokončení technických príprav medzinárodného zverejnenia neuplynula ešte lehota pre úpravu nárokov podľa článku 19, uvedie sa to v brožúre s tým, že v prípade úprav nárokov podľa článku 19 sa brožúra bez odkladu buď opätovne zverejní (včítane upravených nárokov), alebo že sa podanie obsahujúce úpravy zverejní osobitne. V poslednom uvedenom prípade sa opätovne zverejní aspoň tiež titulná strana a nároky, a ak došlo oznámenie podľa článku 19 (1), aj toto oznámenie, ibaže Medzinárodný úrad zistí, že oznámenie nie je v súlade s ustanoveniami pravidla 46.4. (i) Administratívne smernice určujú prípady, pre ktoré platia rôzne možnosti uvedené v odseku (g) a (h), a to podľa rozsahu a zložitosti úprav alebo podľa rozsahu medzinárodnej prihlášky a s prihliadnutím na náklady.

48.3 Jazyky

(a) Ak sa medzinárodná prihláška podá v čínštine, angličtine, francúzštine, nemčine, japončine, ruštine alebo v španielčine, zverejní sa v jazyku, v ktorom bola podaná.

(b) Ak sa medzinárodná prihláška podá v inom jazyku ako v čínštine, angličtine, francúzštine, nemčine, japončine, ruštine alebo v španielčine, zverejní sa v anglickom preklade. Za vykonanie prekladu je zodpovedný orgán pre medzinárodnú rešerš, ktorého povinnosťou je mať preklad dostatočne včas, aby mohol medzinárodnú prihlášku zverejniť v predpísanej lehote alebo aby ju mohol pri uplatnení článku 64 (3) (b) Zmluvy postúpiť podľa článku 20 pred uplynutím devätnásteho mesiaca od dátumu priority. Bez ohľadu na pravidlo 16.1.(a) môže orgán pre medzinárodnú rešerš účtovať prihlasovateľovi poplatok za preklad. Orgán pre medzinárodnú rešerš umožní prihlasovateľovi vyjadriť sa k návrhu prekladu. Na toto vyjadrenie určí orgán pre medzinárodnú rešerš podľa okolností prípadu primeranú lehotu. Ak pre nedostatok času nie je možné vziať vyjadrenie prihlasovateľa do úvahy pred postúpením prekladu alebo ak prihlasovateľ a uvedený orgán majú na správnosť prekladu rôzny názor, môže prihlasovateľ zaslať kópiu svojho vyjadrenia alebo jeho nevybavenú časť Medzinárodnému úradu a každému určenému úradu, ktorému preklad postúpil. Medzinárodný úrad zverejní podstatu vyjadrenia buď zároveň s prekladom orgánu pre medzinárodnú rešerš, alebo následne po jeho zverejnení.

(c) Ak je medzinárodná prihláška zverejnená v inom jazyku než anglickom, zverejní sa medzinárodná rešeršová správa v rozsahu podľa pravidla 48.2 (a) (v) alebo rozhodnutie podľa článku 17 (2) (a), názov vynálezu, anotácia a všetky texty k obrázku alebo obrázkom v anotácii v tomto jazyku, ako aj v angličtine. Za vyhotovenie prekladu nesie zodpovednosť Medzinárodný úrad.

48.4 Prvšie zverejnenie na žiadosť prihlasovateľa

(a) Ak prihlasovateľ žiada o zverejnenie podľa článkov 21 (2) (b) a 64 (3) (c) (i) a medzinárodná rešeršová správa alebo rozhodnutie podľa článku 17 (2) (a) nie je doteraz pre zverejnenie zároveň s medzinárodnou prihláškou k dispozícii, vyberie Medzinárodný úrad za zverejnenie osobitný poplatok, ktorého výšku určujú Administratívne smernice.

(b) Zverejnenie podľa článkov 21 (2) (b) a 64 (3) (c) (i) vykoná Medzinárodný úrad bez odkladu po tom, čo o to prihlasovateľ požiadal, a v prípadoch, kde je podľa odseku (a) určený osobitný poplatok, po jeho zaplatení.

48.5 Oznámenie o národnom zverejnení

Tam, kde sa zverejnenie medzinárodnej prihlášky Medzinárodným úradom spravuje článkom 64 (3) (c) (ii), je národný úrad povinný po národnom zverejnení podľa spomenutého ustanovenia o tom bez odkladu upovedomiť Medzinárodný úrad.

48.6 Ohlásenie určitých skutočností

(a) Ak dôjde ohlásenie podľa pravidla 29.1 (a) (ii) Medzinárodnému úradu neskôr, než možno zabrániť medzinárodnému zverejneniu medzinárodnej prihlášky, Medzinárodný úrad bez odkladu uverejní vo Vestníku poznámku obsahujúcu podstatu ohlásenia.

(b) zrušené

(c) Ak sú medzinárodná prihláška, určenie niektorého určeného štátu alebo uplatnené priority odvolané podľa ustanovenia pravidla 90 bis po tom, čo sa skončili prípravy na medzinárodné zverejnenie, publikuje sa vo Vestníku oznámenie o späťvzatí.

 

 

 

 

PRAVIDLO 49

VYHOTOVENIE, PREKLAD A POPLATKY PODĽA ČLÁNKU 22

49.1 Oznámenie

(a) Každý zmluvný štát, ktorý podľa článku 22 požaduje dodanie prekladu alebo zaplatenie národného poplatku, musí oznámiť medzinárodnému úradu:

(i) jazyky, z ktorých preklady žiada, a jazyk, do ktorého žiada preložiť;

(ii) výšku národného poplatku. (a bis) Každý zmluvný štát, ktorý podľa článku 22 nepožaduje, aby prihlasovateľ dodal vyhotovenie medzinárodnej prihlášky (aj keď Medzinárodný úrad podľa pravidla 47 nepostúpil kópiu medzinárodnej prihlášky v lehote podľa článku 22), oznámi to Medzinárodnému úradu. (a.ter) Každý zmluvný štát, ktorý podľa článku 24.2 zachováva ako určený štát účinok podľa článku 11.3, aj keď prihlasovateľ nedodal vyhotovenie medzinárodnej prihlášky v lehote podľa článku 22, oznámi to Medzinárodnému úradu.

(b) Medzinárodný úrad uverejní bez odkladu vo Vestníku každé oznámenie, ktoré mu došlo podľa článkov (a),(a bis) alebo (a ter).

(c) Ak sa neskôr zmenia požiadavky uvedené v odseku (a), oznámi zmluvný štát zmeny Medzinárodnému úradu a ten oznámenie bez odkladu uverejní vo Vestníku. Ak sa zmena týka požiadavky na preklad do jazyka, ktorý sa predtým nepožadoval, bude zmena účinná len pre medzinárodné prihlášky podané viac ako dva mesiace po tom, čo bolo oznámenie uverejnené vo Vestníku. Inak deň účinnosti každej zmeny ustanoví zmluvný štát.

49.2 Jazyky

Jazyk, do ktorého možno požadovať preklad, musí byť úradným jazykom určeného úradu. Ak je takých jazykov niekoľko, nemožno preklad požadovať, pokiaľ je medzinárodná prihláška v niektorom z nich. Ak je niekoľko úradných jazykov a preklad sa musí dodať, môže si prihlasovateľ zvoliť ktorýkoľvek z týchto jazykov. Bez ohľadu na predchádzajúce ustanovenie tohto odseku možno v prípade, keď existuje niekoľko úradných jazykov, ale národné zákonodarstvo požaduje od cudzincov používanie len jedného z nich, požadovať preklad do tohto jazyka.

49.3 Oznámenie podľa článku 19; údaje podľa pravidla 13 bis 4

Na účely článku 22 a tohto pravidla sa budú akékoľvek oznámenia podľa článku 19 (1) a údaje podľa pravidla 13 bis 4 s výhradou pravidla 49 5 (c) a (h) považovať za súčasť medzinárodnej prihlášky.

49.4 Použitie národného formulára

Prihlasovateľ nie je povinný použiť národný formulár pre úkony podľa článku 22.

49.5 Obsah prekladu a požiadavky na jeho vonkajšiu formu

(a) Na účely ustanovenia článku 22 sa preklad medzinárodnej prihlášky týka opisu, nárokov, textov na výkresoch a anotácie. Ak o to žiada určený úrad, preklad sa s výhradou odsekov (b), (c-bis) a (e):

(i) týka aj žiadosti,

(ii) ak boli nároky upravené podľa článku 19, týka aj nárokov podaných aj nárokov upravených a

(iii) priložia sa k nemu kópie výkresov.

(b) Každý určený úrad, ktorý požaduje preklad žiadosti, vydá prihlasovateľovi zdarma formuláre žiadosti v jazyku prekladu. Forma ani obsah formulára v jazyku prekladu sa nesmú líšiť od žiadosti podľa pravidiel 3 a 4; formulár žiadosti v jazyku prekladu nesmie požadovať najmä údaje, ktoré nie sú v podanej žiadosti. Použitie formulára žiadosti v jazyku prekladu nie je povinné.

(c) Ak prihlasovateľ nepredložil doklad oznámenia podľa článku 19 (1), určený úrad nemusí ziať toto oznámenie do úvahy. (c-bis) Ak prihlasovateľ predloží určenému úradu, ktorý požaduje podľa odseku (a) (ii) preklad tak nárokov tak ako boli podané, ako aj upravených nárokov, len jeden z dvoch požadovaných prekladov, nemusí tento určený úrad brať do úvahy nároky, ktorých preklad nebol predložený, alebo môže vyzvať prihlasovateľa, aby predložil chýbajúci preklad v primeranej lehote určenej vo výzve. Ak určený úrad vyzve prihlasovateľa, aby predložil chýbajúci preklad, a tento sa nepredloží v lehote určenej vo výzve, nemusí určený úrad brať do úvahy tie nároky, ktorých preklad sa nepredložil, alebo môže považovať medzinárodnú prihlášku za späťvzatú.

(d) Ak výkresy obsahujú text, predloží sa jeho preklad buď na kópii originálneho výkresu, na ktorej je pôvodný text prelepený prekladom, alebo na novovyhotovenom výkrese.

(e) Určený úrad, ktorý požaduje podľa odseku (a) predloženie kópie výkresov, musí vyzvať prihlasovateľa, ak ju prihlasovateľ opomenul predložiť v lehote podľa ustanovení článku 22, aby predložil túto kópiu v primeranej lehote určenej vo výzve.

(f) Výraz "Fig." nevyžaduje preklad do žiadneho jazyka.

(g) Ak kópie výkresov alebo novovyhotovené výkresy predložené podľa ustanovenia odsekov (d) alebo (e) nespĺňajú požiadavky na vonkajšiu formu podľa pravidla 11, určený úrad môže vyzvať prihlasovateľa, aby nedostatok upravil v lehote primeranej okolnostiam a určenej vo výzve.

(h) Ak prihlasovateľ nepredložil preklad anotácie alebo preklad niektorého údaja podľa ustanovenia pravidla 13 bis. (4), určený úrad vyzve prihlasovateľa, aby taký preklad, ak to považuje za potrebné, predložil v primeranej lehote určenej vo výzve.

(i) Medzinárodný úrad uverejní vo Vestníku informácie o požiadavkách a praxi určených úradov podľa druhej vety odseku (a).

(j) Žiaden určený úrad nemôže požadovať, aby preklad medzinárodnej prihlášky spĺňal iné požiadavky na vonkajšiu formu než tie, ktoré sa určia pre medzinárodnú prihlášku pri podaní.

k) Ak názov určil orgán pre medzinárodnú rešerš podľa ustanovenia pravidla 37.2, musí preklad obsahovať takto určený názov. (l) Ak k dátumu 12. júla 1991 nie je odsek (c-bis) alebo odsek (k) zlučiteľný s národným zákonodarstvom prijímacieho úradu, nebude sa príslušný odsek aplikovať na tento prijímací úrad, pokiaľ bude nezlučiteľnosť s týmto zákonodarstvom pokračovať, a ak spomenutý úrad o tom informuje Medzinárodný úrad do 31. decembra 1991. Došlé oznámenie ihneď Medzinárodný úrad zverejní vo Vestníku.

 

PRAVIDLO 50

OPRÁVNENIE PODĽA ČLÁNKU 22 (3)

50.1 Výkon oprávnenia

(a) Každý zmluvný štát, ktorý určí lehotu dlhšiu, než je lehota podľa článku 22 (1) alebo (2), oznámi takto určené lehoty Medzinárodnému úradu.

(b) Každé oznámenie, ktoré došlo Medzinárodnému úradu podľa odseku (a), sa bez odkladu uverejňuje vo Vestníku.

(c) Oznámenia, ktoré sa týkajú skrátenia prv určených lehôt, budú platiť pre medzinárodné prihlášky podané po uplynutí 3 mesiacov odo dňa, keď oznámenie uverejnil Medzinárodný úrad.

(d) Oznámenia, ktoré sa týkajú predĺženia prv určených lehôt, budú platiť odo dňa ich uverejnenia Medzinárodným úradom vo Vestníku pre medzinárodné prihlášky, ktoré sú v tom čase v konaní, alebo pre prihlášky podané po dátume uverejnenia , prípadne od neskoršieho dátumu, ak tak ustanovil zmluvný štát v oznámení.

 

PRAVIDLO 51

PRESKÚMANIE URČENÝMI ÚRADMI

51.1 Lehota pre podanie žiadosti o zaslanie kópií

Lehota uvedená v článku 25 (1) (c) je dva mesiace od dátumu oznámenia zaslaného prihlasovateľovi podľa ustanovení pravidiel 20.7 (i), 24.2 (c), 29.1 (a) (ii) alebo 29.1 (b).

51.2 Kópia oznámenia

V prípadoch, keď prihlasovateľovi došlo záporné zistenie podľa článku 11 (1) a keď požiada Medzinárodný úrad podľa článku 25 (1) o zaslanie spisových kópií zamýšľanej medzinárodnej prihlášky niektorému z určených úradov, pripojí k svojej žiadosti kópiu správy o zápornom zistení podľa pravidla 20.7 (i).

51.3 Lehota na zaplatenie národného poplatku a predloženie prekladu

K uplynutiu lehoty podľa článku 25 (2) (a) dôjde zároveň s lehotou podľa pravidla 51.1.

 

PRAVIDLO 51 bis

NIEKTORÉ NÁRODNÉ POŽIADAVKY PRÍPUSTNÉ

PODĽA ČLÁNKU 27 (1), (2), (6) a (7)

51. bis 1 Niektoré prípustné národné požiadavky

(a) Doklady podľa článku 27 (2) (ii) alebo dôkazy podľa článku 27 (6), ktorých predloženie možno od prihlasovateľa žiadať podľa národného zákonodarstva aplikovaného určeným úradom, sú najmä

(i) doklady týkajúce sa totožnosti vynálezcu;

(ii) doklady týkajúce sa prevodu alebo postúpenia práva k prihláške;

(iii) doklady obsahujúce prísahu alebo vyhlásenie vynálezcu, pokiaľ ide o jeho autorstvo k vynálezu;

(iv) doklady obsahujúce vyhlásenie prihlasovateľa o vymenovaní vynálezcu alebo potvrdzujúce jeho práva k prihláške;

(v) doklady obsahujúce dôkaz o práve prihlasovateľa uplatniť prioritu, ak ide o iného prihlasovateľa než pri prvej prihláške, ktorej priorita sa uplatňuje;

(vi) všetky dôkazné prostriedky týkajúce sa nezávadnosti preduverejnenia alebo výnimiek z nedostatku novosti, napríklad preduverejnenie v dôsledku protiprávnych činov, preduverejnenie na určitých výstavách a preduverejnenie prihlasovateľom v určitom časovom období.

(b) V súlade s článkom 27 (7) môže národné zákonodarstvo aplikované určeným úradom požadovať, aby:

(i) prihlasovateľ bol zastúpený zástupcom oprávneným pred týmto úradom alebo mal v určenom štáte adresu pre doručovanie;

(ii) prihlasovateľ riadne vymenoval svojho prípadného zástupcu.

(c) V súlade s článkom 27 (1) môže národné zákonodarstvo aplikované určeným úradom požadovať, aby sa medzinárodná prihláška, jej preklad a každý k nej príslušný doklad predložili v niekoľkých vyhotoveniach.

(d) V súlade s článkom 27 (2) (ii) môže národné zákonodarstvo aplikované určeným úradom požadovať, aby preklad medzinárodnej prihlášky dodaný prihlasovateľom podľa článku 22 buď prihlasovateľ, alebo osoba, ktorá medzinárodnú prihlášku preložila, overil, a to vyhlásením, že preklad je podľa najlepšieho vedomia úplný a verný.

51. bis 2 Príležitosť splniť národné požiadavky

(a) Ak požiadavky podľa pravidla 51 bis 1 alebo iné požiadavky národného zákonodarstva aplikovaného určeným úradom, ktoré tento úrad uplatňuje podľa článku 27 (1), (2), (6) alebo (7ô, nie sú splnené už v lehote, v ktorej treba splniť požiadavky podľa článku 22, prihlasovateľovi sa musí dať príležitosť splniť ich ešte po uplynutí tejto lehoty.

(b) Národné zákonodarstvo aplikované určeným úradom môže podľa článku 27 (2) (ii) vyžadovať, aby prihlasovateľ na výzvu určeného úradu predložil v primeranej, vo výzve určenej lehote preklad medzinárodnej prihlášky overený verejným orgánom alebo prísažným prekladateľom, a to v prípade, že to určený úrad považuje podľa okolností za potrebné. a) zrušené od 1.7.1992

 

PRAVIDLO 52

ÚPRAVA NÁROKOV, OPISU A VÝKRESOV NA URČENÝCH ÚRADOCH

52.1 Lehota

(a) V určenom štáte, kde sa konanie o medzinárodnej prihláške alebo jej prieskum začína bez osobnej žiadosti, vykoná prihlasovateľ svoje právo podľa článku 28, ak chce tak urobiť, do jedného mesiaca od splnenia požiadaviek podľa článku 22; z predpokladu, že nedošlo k postúpeniu podľa pravidla 47.1 v lehote podľa článku 22, vykoná toto právo najneskôr do štyroch mesiacov od uplynutia spomenutej lehoty. V oboch prípadoch môže prihlasovateľ vykonať uvedené právo kedykoľvek neskôr, ak to pripúšťa národné zákonodarstvo uvedeného štátu.

(b) V každom uvedenom štáte, kde národné zákonodarstvo ustanovuje, že sa prieskum začína len na osobitnú žiadosť, je lehota alebo doba na výkon práva prihlasovateľa podľa článku 28 rovnaká ako lehota alebo doba na podanie úprav národných prihlášok s prieskumom na osobitnú žiadosť, pokiaľ taká lehota neuplynie alebo doba nenastane pred uplynutím lehoty podľa odseku (a).

 

ČASŤ C

Pravidlá, ktoré sa týkajú hlavy II Zmluvy

PRAVIDLO 53

NÁVRH

53.1 Forma

(a) Návrh sa podáva na tlačenom formulári alebo ako počítačový výtlačok. Podrobnosti tlačeného formulára a návrhu podávaného ako počítačový výtlačok upravia Administratívne smernice.

(b) Vyhotovenie tlačeného formulára návrhu poskytne bezplatne prijímací úrad alebo orgán pre medzinárodný predbežný prieskum.

(c) zrušené od 1.7.1992

53.2 Obsah

(a) Návrh musí obsahovať:

(i) petit;

(ii) údaje týkajúce sa prihlasovateľa a zástupcu, ak je ustanovený;

(iii) údaje o príslušnej medzinárodnej prihláške;

(iv) voľbu štátov;

(v) prípadne vyhlásenie týkajúce sa úprav

(b) Návrh musí byť podpísaný.

53.3 Petit

Petit musí mať ďalej uvedený obsah, pričom sa odporúča toto jeho znenie: "Návrh podľa článku 31 Zmluvy o patentovej spolupráci: Podpísaný žiada, aby ďalej uvedená medzinárodná prihláška bola podrobená medzinárodnému predbežnému prieskumu podľa ustanovení Zmluvy o patentovej spolupráci".

53.4 Prihlasovateľ

Pokiaľ ide o údaje týkajúce sa prihlasovateľa, platia pravidlá 4.4 a 4.16 a pravidlo 4.5 platí primerane. Požaduje sa, aby sa v návrhu uviedli iba prihlasovatelia pre zvolené štáty.

53.5. Zástupca alebo spoločný splnomocnenec

Ak bol ustanovený zástupca alebo spoločný splnomocnenec, musí sa to uviesť v návrhu. Platia pravidlá 4.4 a 4.16 a pravidlo 4.7 platí primerane.

53.6. Údaje o medzinárodnej prihláške

Medzinárodná prihláška sa uvedie menom a adresou prihlasovateľa, názvom vynálezu, dátumom medzinárodného podania (ak je tento dátum známy prihlasovateľovi) a číslom medzinárodnej prihlášky, alebo ak toto číslo nie je prihlasovateľovi známe, názvom prijímacieho úradu, na ktorom bola medzinárodná prihláška podaná.

(a) V návrhu sa z určených štátov, ktoré sú viazané hlavou II

Zmluvy ("štáty prichádzajúce do úvahy") uvedie aspoň jeden zmluvný štát ako zvolený štát.

(b) Voľba zmluvných štátov sa v návrhu urobí:

(i) uvedením, že sú zvolené všetky štáty prichádzajúce do úvahy, alebo

(ii) v prípade štátov, ktoré boli určené za účelom získania národných patentov, uvedením týchto štátov prichádzajúcich do úvahy, ktoré sú zvolené, a v prípade štátov, ktoré boli určené za účelom získania regionálneho patentu, uvedením príslušného regionálneho patentu spolu s údajom, že buď všetky štáty prichádzajúce do úvahy, ktoré sú členskými štátmi Zmluvy o príslušnom regionálnom patente, sú zvolené, alebo uvedením tých zo spomenutých štátov, ktoré sú zvolené.

53.8. Podpis

(a) S výhradou odseku b) musí návrh podpísať prihlasovateľ alebo, ak je viac ako jeden prihlasovateľ, všetci prihlasovatelia, ktorí návrh vypracovali.

(b) Ak dvaja alebo viacerí prihlasovatelia podali návrh, v ktorom je zvolený štát, ktorého národné zákonodarstvo požaduje, aby národné prihlášky podal vynálezca, a ak prihlasovateľ pre tento zvolený štát, ktorý je vynálezcom, odmietol podpísať návrh alebo ho nemožno nájsť alebo dosiahnuť ani po vynaložení značného úsilia, návrh nemusí podpísať tento prihlasovateľ ("dotyčný prihlasovateľ"), ak ho podpísal aspoň jeden prihlasovateľ a

(i) orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum je predložené uspokojivé vysvetlenie týkajúce sa chýbajúceho podpisu dotyčného prihlasovateľa alebo

(ii) dotyčný prihlasovateľ nepodpísal žiadosť, ale požiadavkám pravidla 4.15 (b) sa vyhovelo.

53.9. Vyhlásenie týkajúce sa úprav

(a) Ak sa urobili úpravy podľa ustanovení článku 19, musí byť vo vyhlásení týkajúcom sa úprav uvedené, či si na účely medzinárodného predbežného prieskumu prihlasovateľ praje, aby sa tieto úpravy

(i) vzali do úvahy, pričom v tomto prípade sa musí prednostne predložiť, spolu s návrhom aj kópia úprav, alebo

(ii) považovali za zrušené úpravou podľa ustanovení článku 34.

(b) Ak sa podľa článku 19 neurobili žiadne úpravy a lehota na podanie takých úprav dosiaľ neuplynula, môže sa vo vyhlásení uviesť, že si prihlasovateľ praje, aby sa začatie medzinárodného predbežného prieskumu odložilo podľa ustanovenia pravidla 69.1 (d).

(c) Ak sú podľa ustanovení článku 34 predložené úpravy spolu s návrhom, musí sa to uviesť vo vyhlásení.

 

PRAVIDLO 54

PRIHLASOVATEĽ OPRÁVNENÝ NA PODANIE NÁVRHU

54.1 Trvalý pobyt (sídlo) a občianstvo

(a) S výnimkou ustanovenia odseku (b) pobyt alebo občianstvo prihlasovateľa sa na účely článku 31 (2) Zmluvy určí podľa pravidla 18.1. (a) a (b).

(b) Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum požiada v prípadoch uvedených v Administratívnej smernici prijímací úrad, alebo ak sa medzinárodná prihláška podala na Medzinárodnom úrade ako na prijímacom úrade, národný úrad zmluvného štátu alebo úrad činný pre tento zmluvný štát, aby rozhodol o otázke, či má prihlasovateľ trvalý pobyt alebo sídlo v zmluvnom štáte, v ktorom si uplatňuje nárok, alebo či je občanom takého zmluvného štátu. Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum informuje prihlasovateľa o každej takejto žiadosti. Prihlasovateľ môže predložiť svoje argumenty priamo úradu, ktorého sa to týka. Úrad rozhodne o tejto otázke bezodkladne. 54.2 Dvaja alebo viacerí prihlasovatelia

Ak sú dvaja alebo viacerí prihlasovatelia, možno podať návrh podľa ustanovenia článku 31 (2), ak aspoň jeden z prihlasovateľov, ktorý podal návrh je

(i) občanom zmluvného štátu, ktorý je viazaný hlavou II Zmluvy alebo má v tomto štáte sídlo, a medzinárodná prihláška bola podaná na prijímacom úrade zmluvného štátu viazaného hlavou II Zmluvy alebo na úrade činnom pre tento štát, alebo

(ii) je osobou oprávnenou podávať návrhy podľa článku 31 (2) (b) a medzinárodná prihláška bola podaná v súlade s rozhodnutím Zhromaždenia.

54.3 Medzinárodné prihlášky podané na Medzinárodnom úrade ako na prijímacom úrade

Ak sa medzinárodná prihláška podala na Medzinárodnom úrade ako na prijímacom úrade podľa pravidla 19.1. (a) (iii), považuje sa Medzinárodný úrad na účely článku 31 (2) Zmluvy za úrad činný pre zmluvný štát, v ktorom má prihlasovateľ pobyt alebo ktorého je občanom.

54.4 Prihlasovateľ, ktorý nie je oprávnený podať návrh

(a) Ak prihlasovateľ nemá právo podať návrh, alebo v prípade dvoch alebo viacerých prihlasovateľov, ktorí nemajú právo podať návrh podľa ustanovení pravidla 54.2., platí, že návrh nebol predložený.

(b) zrušené od 1.7.1992

 

 

PRAVIDLO 55

JAZYKY (MEDZINÁRODNÝ PREDBEŽNÝ PRIESKUM)

55.1 Návrh

Návrh sa podáva v jazyku medzinárodnej prihlášky alebo, ak sa prihláška podala v inom jazyku, než v ktorom bola zverejnená, v jazyku zverejnenia. Ak sa podľa pravidla 55.2. požaduje preklad medzinárodnej prihlášky, návrh je v jazyku prekladu.

55.2 Preklad medzinárodnej prihlášky

(a) Ak sa medzinárodná prihláška nepodá ani nezverejní v jazyku alebo v jednom z jazykov uvedených v dohode uzavretej medzi Medzinárodným úradom a orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum určeným na vykonávanie medzinárodného predbežného prieskumu tejto prihlášky, môže tento orgán požiadať s výnimkou odseku (b), aby prihlasovateľ predložil spolu s návrhom preklad medzinárodnej prihlášky do jazyka alebo do jedného z jazykov určených v uvedenej dohode.

(b) Ak sa preklad medzinárodnej prihlášky do jazyka podľa odseku (a) odovzdal orgánu pre medzinárodnú rešerš podľa pravidla 12.1.(c) a orgán pre medzinárodný predbežný prieskum je súčasťou toho istého národného úradu alebo medzivládnej organizácie ako orgán pre medzinárodnú rešerš, prihlasovateľ nemusí predložiť preklad podľa odseku (a). V prípade, že prihlasovateľ nepredloží preklad podľa odseku (a), medzinárodný predbežný prieskum sa vykoná na základe prekladu predloženého podľa pravidla 12.1.(c).

(c) Ak sa nesplní požiadavka uvedená v odseku (a) a odsek (b) neplatí, orgán pre medzinárodný predbežný prieskum vyzve prihlasovateľa, aby predložil požadovaný preklad v lehote, ktorá musí byť primeraná okolnostiam. Táto lehota nesmie byť kratšia ako jeden mesiac od dátumu výzvy. Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum môže lehotu predĺžiť kedykoľvek pred vydaním rozhodnutia.

(d) Ak prihlasovateľ vyhovie výzve v lehote uvedenej v odseku (c) táto požiadavka sa bude považovať za splnenú. Ak to prihlasovateľ neurobí, bude sa návrh považovať za nepredložený.

(e) Ustanovenia odsekov (a) až (d) budú platiť len vtedy, ak orgán pre medzinárodný predbežný prieskum vyhlásil v oznámení adresovanom Medzinárodnému úradu, že súhlasí s vykonaním medzinárodného predbežného prieskumu na základe prekladu v zmysle týchto odsekov.

55.3 Preklad zmien

(a) Ak sa požaduje preklad medzinárodnej prihlášky podľa pravidla 55.2., všetky zmeny, ktoré sú uvedené vo vyhlásení týkajúcom sa zmien podľa pravidla 53.9. a ktoré si prihlasovateľ želá vziať do úvahy na účely medzinárodného predbežného prieskumu, a všetky zmeny podľa článku 19 Zmluvy, ktoré sa musia vziať do úvahy podľa pravidla 66.1.(c), musia byť v jazyku prekladu. Ak také zmeny boli alebo sú podané v inom jazyku, musí sa predložiť aj preklad.

(b) Ak sa požadovaný preklad zmien podľa odseku (a) nepredloží, orgán pre medzinárodný predbežný prieskum vyzve prihlasovateľa, aby predložil chýbajúci preklad v lehote, ktorá musí byť primeraná okolnostiam. Táto lehota nesmie byť kratšia ako jeden mesiac od dátumu výzvy. Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum môže lehotu predĺžiť kedykoľvek pred vydaním rozhodnutia.

(c) Ak prihlasovateľ nevyhovie výzve v lehote uvedenej v odseku

(b), zmena sa nevezme do úvahy na účely medzinárodného predbežného prieskumu.

 

PRAVIDLO 56

NESKORŠIA VOĽBA

56.1 Voľby predložené neskôr ako návrh

(a) Voľba štátov po tom, čo sa predložil návrh ("neskoršia voľba"), sa vykoná oznámením predloženým Medzinárodnému úradu. V oznámení musia byť uvedené medzinárodná prihláška a návrh a musí v ňom byť uvedený údaj podľa ustanovenia pravidla 53.7 (b) (ii).

(b) S výhradou odseku (c) musí oznámenie podľa odseku (a) podpísať prihlasovateľ pre príslušné zvolené štáty alebo, ak je viac ako jeden prihlasovateľ pre tieto štáty, všetci prihlasovatelia.

(c) Ak dvaja alebo viacerí prihlasovatelia podajú oznámenie o neskoršej voľbe štátu, ktorého národné zákonodarstvo požaduje, aby národné prihlášky podával vynálezca, a ak prihlasovateľ pre tento zvolený štát, ktorý je vynálezcom, odmietol podpísať oznámenie, alebo ho nemohli nájsť alebo dosiahnuť ani po vynaložení značného úsilia, oznámenie nemusí podpísať tento prihlasovateľ ("dotyčný prihlasovateľ"), ak ho podpísal aspoň jeden prihlasovateľ a ak

(i) sa Medzinárodnému úradu predloží uspokojivé vysvetlenie týkajúce sa chýbajúceho podpisu dotyčného prihlasovateľa, alebo

(ii) dotyčný prihlasovateľ nepodpísal žiadosť, ale požiadavkám pravidla 4.15 b) sa vyhovelo, alebo nepodpísal návrh, ale požiadavkám ustanovenia pravidla 53.8 b) sa vyhovelo.

(d) Prihlasovateľ pre štát zvolený neskoršou voľbou nemusí byť uvedený ako prihlasovateľ v návrhu.

(e) Ak oznámenie o neskoršej voľbe sa predloží po uplynutí 19 mesiacov od dátumu priority, Medzinárodný úrad oznámi prihlasovateľovi, že voľba nemá účinok určený v článku 39 (1) (a), a že pokiaľ ide o dotyčný zvolený úrad, úkony podľa ustanovení článku 22 musia byť vykonané v lehote podľa článku 22.

(f) Bez ohľadu na ustanovenie odseku (a), ak predloží prihlasovateľ oznámenie týkajúce sa neskoršej voľby radšej orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum ako Medzinárodnému úradu, potom tento orgán vyznačí dátum prijatia tohto oznámenia a doručí ho ihneď Medzinárodnému úradu. V takom prípade platí, že oznámenie bolo predložené Medzinárodnému úradu podľa uvedeného dátumu.

56.2 Údaje o medzinárodnej prihláške

Medzinárodná prihláška sa uvedie podľa pravidla 53.6.

56.3 Údaje o návrhu

Návrh sa uvedie podľa dátumu podania a názvu orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum, kde bol podaný.

56.4 Forma neskoršej voľby

Oznámenie o neskoršej voľbe sa odporúča formulovať takto: "V súvislosti s medzinárodnou prihláškou podanou na ...., (dňa) ....... pod číslom ....... prihlasovateľom ....... a v súvislosti s návrhom na medzinárodný predbežný prieskum predloženým (dňa) ...., (orgánu .....), volí podpísaný tieto ďalšie štáty (štát) podľa článku 31 Zmluvy o patentovej spolupráci: ..... ."

56.5 Jazyk neskoršej voľby

Neskoršia voľba bude v jazyku návrhu.

 

PRAVIDLO 57

ROKOVACÍ POPLATOK

57.1 Poplatková povinnosť

(a) Návrh na medzinárodný predbežný prieskum podlieha poplatku v prospech Medzinárodného úradu ("rokovací poplatok"), pričom poplatok vyberie orgán pre predbežný medzinárodný prieskum, ktorému sa návrh predložil.

(b) zrušené od 1.7.1992

57.2 Výška poplatku

(a) Výška rokovacieho poplatku je určená sadzobníkom poplatkov

(b) zrušené od 1.7.1992

(c) Výšku rokovacieho poplatku určí pre každý orgán pre predbežný medzinárodný prieskum, ktorý podľa pravidla 57.3 (c) predpisuje úhradu rokovacieho poplatku v inej než švajčiarskej mene, generálny riaditeľ po porade s týmto orgánom, a to v mene alebo v menách určených týmto orgánom ("predpísanej mene"). Suma v každej predpísanej mene bude zhruba zodpovedať sume rokovacieho poplatku vo švajčiarskych frankoch, ako je určený v sadzobníku poplatkov. Sumy v predpísaných menách sa uverejňujú vo Vestníku.

(d) Ak dôjde k zmene výšky rokovacieho poplatku určeného sadzobníkom, zodpovedajúce sumy v predpísaných menách sa použijú odo dňa zmeny sadzobníka.

(e) Ak sa výmenný kurz medzi švajčiarskou menou a predpísanou menou oproti poslednému použitému výmennému kurzu zmení, určí generálny riaditeľ nové sumy v predpísanej mene podľa smerníc Zhromaždenia. Novourčené sumy sa použijú po uplynutí dvoch mesiacov od ich uverejnenia vo Vestníku, ibaže sa príslušný orgán pre medzinárodný predbežný prieskum s generálnym riaditeľom dohodne na kratšej lehote, v tomto prípade príslušný orgán používa spomenuté sumy až od dohodnutého dátumu. **

57.3 Dátum a spôsob platenia

(a) Rokovací poriadok je splatný v čase podania návrhu.

(b) zrušené od 1.7.1992

(c) Rokovací poriadok sa musí zaplatiť v mene alebo v menách predpísaných orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum, na ktorom sa návrh podal, pričom sa rozumie, že pri prevode v prospech Medzinárodného úradu bude voľne zameniteľný na švajčiarsku menu.

(d) zrušené od 1.7.1992

57.4 Nezaplatenie

(a) Ak sa rokovací poriadok nezaplatí podľa predpisov, orgán pre medzinárodný predbežný prieskum vyzve prihlasovateľa na jeho zaplatenie v lehote jedného mesiaca od dátumu výzvy.

(b) Ak prihlasovateľ tejto výzve do jedného mesiaca vyhovie, predpokladá sa, že rokovací poplatok bol zaplatený včas

(c) Ak prihlasovateľ tejto výzve v predpísanej lehote nevyhovie, predpokladá sa, že návrh nebol podaný.

57.5 zrušené od 1.7.1992

57.6 Vrátenie poplatku

Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum vráti rokovací poplatok prihlasovateľovi:

(i) ak sa návrh vezme späť predtým, než ho zaslal tento orgán Medzinárodnému úradu, alebo

(ii) ak podľa ustanovenia pravidla 54.4. a) platí, že návrh nebol predložený.

 

PRAVIDLO 58

POPLATOK ZA PREDBEŽNÝ PRIESKUM

58.1 Právo požadovať poplatok

(a) Každý orgán pre medzinárodný predbežný prieskum môže požadovať, aby prihlasovateľ zaplatil v jeho prospech poplatok ("poplatok za predbežný prieskum") za vykonanie medzinárodného predbežného prieskumu a výkon všetkých ostatných úloh zverených orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum podľa Zmluvy a Vykonávacieho predpisu.

(b) Výšku a splatnosť prípadného poplatku za predbežný prieskum určí orgán pre medzinárodný predbežný prieskum s podmienkou, že poplatok za predbežný prieskum nebude splatný skôr než rokovací poplatok.

(c) Poplatok za predbežný prieskum sa platí priamo orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum. Ak je tento orgán národným úradom, je splatný v mene predpísanej týmto úradom. Ak je tento orgán medzivládnou organizáciou, je splatný v mene toho štátu, kde má organizácia sídlo, alebo v inej mene voľne zameniteľnej na menu uvedeného štátu.

58.2 Nezaplatenie

(a) Ak poplatok za predbežný prieskum určený orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum podľa pravidla 58.1 (b) a podľa tohto pravidla nie je zaplatený, orgán pre medzinárodný predbežný prieskum vyzve prihlasovateľa na zaplatenie poplatku alebo jeho chýbajúcej časti do jedného mesiaca od dátumu výzvy.

(b) Ak prihlasovateľ tejto výzve do jedného mesiaca vyhovie, predpokladá sa, že poplatok za predbežný prieskum bol zaplatený včas.

(c) Ak prihlasovateľ tejto výzve v predpísanej lehote nevyhovie, predpokladá sa, že návrh nebol podaný.

58.3 Vrátenie poplatku

Orgány pre medzinárodný predbežný prieskum informujú Medzinárodný úrad o rozsahu a podmienkach prípadného vrátenia súm zaplatených za poplatok za predbežný prieskum v prípade, že sa návrh považuje za nepodaný, a Medzinárodný úrad tieto informácie bez odkladu uverejní.

 

PRAVIDLO 59

ORGÁN PRÍSLUŠNÝ NA MEDZINÁRODNÝ PREDBEŽNÝ PRIESKUM

59.1 Návrhy podľa článku 31 (2) (a) Zmluvy

(a) Pri návrhoch podľa článku 31 (2) (a) Zmluvy musí každý prijímací úrad zmluvného štátu viazaný ustanoveniami hlavy II Zmluvy alebo úrad činný pre tento zmluvný štát v súlade s podmienkami príslušnej dohody podľa článku 32 (2) a (3) Zmluvy Medzinárodnému úradu oznámiť, ktorý orgán pre medzinárodný predbežný prieskum je príslušný na vykonanie medzinárodného predbežného prieskumu medzinárodných prihlášok, ktoré sa na ňom podali. Medzinárodný úrad túto informáciu bezodkladne zverejní. Ak je na medzinárodný predbežný prieskum príslušných niekoľko orgánov, platí mutatis mutandis pravidlo 35.2.

(b) Ak sa medzinárodná prihláška podala na Medzinárodnom úrade ako na prijímacom úrade podľa pravidla 19.1. (a) (iii), platí mutatis mutandis pravidlo 35.3. (a) a (b). Odsek (a) tohto pravidla sa nepoužije v prípade, keď Medzinárodný úrad je príjímacím úradom podľa pravidla 19.1. (a) (iii).

59.2 Návrhy podľa článku 31 (2) (b)

Pre návrhy podľa článku 31 (2) (b) dá Zhromaždenie pri určovaní orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum príslušného pre medzinárodné prihlášky podané na národnom úrade, ktorý je sám orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum, Zhromaždenie dá prednosť orgánu odporučenému týmto úradom.

 

PRAVIDLO 60

NIEKTORÉ NEDOSTATKY NÁVRHU ALEBO VOĽBY

60.1 Nedostatky návrhu

60.1 Nedostatky návrhu

(a) Ak návrh nevyhovuje požiadavkám uvedeným v pravidlách 53.1., 53.2.(a) (i) až (iv), 53.2.(b), 53.3. až 53.8. a 55.1., orgán pre medzinárodný predbežný prieskum vyzve prihlasovateľa, aby nedostatky opravil v lehote, ktorá je primeraná okolnostiam. Táto lehota nesmie byť kratšia ako jeden mesiac od dátumu výzvy. Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum môže lehotu predĺžiť kedykoľvek pred vydaním rozhodnutia.

(b) Ak prihlasovateľ vyhovie výzve v lehote podľa odseku (a), predpokladá sa, že návrh došiel s pôvodným dátumom podania pod podmienkou, že návrh pri predložení obsahoval aspoň voľbu a umožňoval identifikáciu medzinárodnej prihlášky; inak sa predpokladá, že návrh došiel dňom, keď orgán pre medzinárodný predbežný prieskum dostal opravu.

(c) S výhradou odseku (d), ak prihlasovateľ nevyhovie výzve v lehote podľa odseku (a), predpokladá sa, že návrh sa nepredložil.

(d) Ak po uplynutí lehoty podľa odseku (a) chýba podpis podľa pravidla 53.8 alebo predpísaný údaj týkajúci sa prihlasovateľa pre určitý zvolený štát, predpokladá sa, že voľba tohto štátu sa nevykonala.

(e) Ak nedostatok zistil Medzinárodný úrad, upozorní tento úrad na nedostatok orgán pre medzinárodný predbežný prieskum, ktorý potom postupuje podľa odsekov (a) až (d).

(f) Ak návrh neobsahuje vyhlásenie týkajúce sa úprav, bude orgán pre medzinárodný predbežný prieskum postupovať podľa pravidiel 66.1 a 69.1 (a) alebo (b).

(g) Ak vyhlásenie týkajúce sa úprav obsahuje údaj, že úpravy podľa článku 34 sa predkladajú s návrhom [pravidlo 53.9 (c)], ale žiadne úpravy sa v skutočnosti nepredložili, vyzve orgán pre medzinárodný predbežný prieskum prihlasovateľa, aby úpravy predložil v lehote ustanovenej vo výzve, a bude postupovať podľa pravidla 69.1 (e).

60.2 Nedostatky neskoršej voľby

(a) Ak oznámenie o neskoršej voľbe nevyhovuje požiadavkám pravidla 56, vyzve Medzinárodný úrad prihlasovateľa, aby opravil nedostatky v primeranej lehote. Táto lehota nesmie byť kratšia než jeden mesiac od dátumu výzvy. Medzinárodný úrad ju môže kedykoľvek pred rozhodnutím predĺžiť.

(b) Ak prihlasovateľ vyhovie výzve v lehote podľa odseku (a), predpokladá sa, že oznámenie došlo s pôvodným dátumom podania pod podmienkou, že oznámenie pri predložení obsahovalo aspoň jednu voľbu a umožňovalo identifikáciu medzinárodnej prihlášky; inak sa predpokladá, že oznámenie došlo dňom, keď Medzinárodný úrad dostal opravu.

(c) S výhradou odseku (d), ak prihlasovateľ nevyhovie výzve v lehote podľa odseku (a), predpokladá sa, že oznámenie sa nepredložilo.

(d) Ak chýba po uplynutí lehoty podľa odseku (a), pokiaľ ide o prihlasovateľa pre určitý zvolený štát, podpis požadovaný podľa pravidla 56.1 (b) a (c), alebo meno alebo adresa, predpokladá sa, že voľba tohto štátu sa nevykonala.

 

PRAVIDLO 61

OZNÁMENIE NÁVRHU A VOLIEB

61.1 Oznámenie Medzinárodnému úradu a prihlasovateľovi

(a) Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum vyznačí na návrhu dátum prijatia, alebo prípadne dátum podľa pravidla 60.1 (b). Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum zašle návrh bez odkladu Medzinárodnému úradu, pričom zhotoví kópiu návrhu a ponechá si ju v spise.

(b) Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum ihneď písomne informuje prihlasovateľa o dátume prijatia návrhu. Ak sa návrh posudzuje podľa pravidiel 54.4.(a), 55.2.(d), 57.4.(c), 58.2.(c) alebo podľa pravidla 60.1.(c) ako nepredložený alebo ak sa voľba posudzuje podľa pravidla 60.1.(d) ako nevykonaná, orgán pre medzinárodný predbežný prieskum to oznámi prihlasovateľovi a Medzinárodnému úradu.

(c) Medzinárodný úrad musí ihneď oznámiť prihlasovateľovi príjem a dátum prijatia oznámenia o neskoršej voľbe. Dátumom je buď dátum skutočného prijatia Medzinárodným úradom, alebo prípadne dátum podľa pravidla 56.1 (f) alebo 60.2 (b). Ak podľa pravidla 60.2 (c) platí, že oznámenie sa nepredložilo, alebo keď podľa pravidla 60.2 (d) sa neskoršia voľba považuje za nevykonanú, oznámi to Medzinárodný úrad prihlasovateľovi.

61.2 Správa zvoleným úradom

(a) Správu podľa článku 31 (7) podá Medzinárodný úrad.

(b) V správe musí byť uvedené číslo a dátum podania medzinárodnej prihlášky, meno prihlasovateľa, dátum podania prihlášky, ktorej priorita sa uplatňuje (ak sa priorita uplatňuje), dátum prijatia návrhu orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum a v prípade neskoršej voľby dátum prijatia oznámenia o neskoršej voľbe. Tento dátum musí byť skutočným dátumom prijatia Medzinárodným úradom, alebo prípadne dátumom podľa ustanovenia pravidla 56.1 (f) alebo 60.2 (b).

(c) Správa sa musí zaslať zvolenému úradu spolu s postúpením podľa článku 20. Voľby vykonané po tomto postúpení sa musia oznámiť ihneď po tom, čo sa uskutočnili.

(d) Ak prihlasovateľ výslovne požiada zvolený úrad podľa ustanovenia článku 40 (2), pred tým, než došlo k postúpeniu podľa článku 20, musí Medzinárodný úrad na žiadosť prihlasovateľa alebo zvoleného úradu ihneď uskutočniť postúpenie tomuto úradu.

61.3 Informácie pre prihlasovateľa

Medzinárodný úrad písomne informuje prihlasovateľa o správe podľa pravidla 61.2 a o zvolených úradoch oznámených podľa článku

31 (7).

61.4 Zverejnenie vo Vestníku

Ak sa návrh podal pred uplynutím 19 mesiacov od dátumu priority, zverejní Medzinárodný úrad túto skutočnosť oznámením vo Vestníku ihneď po podaní návrhu, ale nie pred medzinárodným zverejnením medzinárodnej prihlášky. V oznámení sa uvedú všetky určené štáty viazané hlavou II Zmluvy, ktoré sa nezvolili.

 

 

PRAVIDLO 62

KÓPIA ÚPRAV PODĽA ČLÁNKU 19 PRE ORGÁN MEDZINÁRODNÝ PREDBEŽNÝ

PRIESKUM

62.1 Úpravy vykonané pred podaním návrhu

Pri prijatí návrhu od orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum zašle Medzinárodný úrad bez meškania kópiu úprav podľa ustanovení článku 19 tomuto orgánu, pokiaľ tento orgán neuviedol, že už túto kópiu dostal.

62.2 Úpravy vykonané po podaní návrhu

(a) Ak v čase podania úprav podľa článku 19 sa už návrh predložil, musí prihlasovateľ radšej súčasne s podaním úprav na Medzinárodnom úrade, podať tiež kópiu týchto úprav na orgáne pre medzinárodný predbežný prieskum. V každom prípade musí Medzinárodný úrad ihneď zaslať vyhotovenie týchto úprav tomuto orgánu.

(b) zrušené od 1.7.1992

 

PRAVIDLO 63

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA ORGÁNY PRE MEDZINÁRODNÝ PREDBEŽNÝ

PRIESKUM

63.1 Vymedzenie minimálnych požiadaviek

Minimálne požiadavky podľa článku 32 (3) sú tieto:

(i) národný úrad alebo medzivládna organizácia musí mať aspoň 100 zamestnancov s plným pracovným úväzkom, ktorí majú dostatočnú kvalifikáciu na vykonávanie prieskumu;

(ii) úrad alebo organizácia musí mať u seba aspoň minimálnu dokumentáciu podľa pravidla 34, a to riadne usporiadanú na účely prieskumu;

(iii) úrad alebo organizácia musí mať personál schopný vykonávať prieskum v požadovaných technických odboroch a s jazykovými znalosťami aspoň tých jazykov, v ktorých je spísaná alebo do ktorých je preložená minimálna dokumentácia podľa pravidla 34.

 

PRAVIDLO 64

ZNÁMY STAV TECHNIKY PRE MEDZINÁRODNÝ PREDBEŽNÝ PRIESKUM

64.1 Známy stav techniky

(a) Na účely článku 33 (2) a (3) je známym stavom techniky všetko, čo bolo sprístupnené verejnosti kedykoľvek vo svete v písomných materiáloch (včítane výkresov a iných vyobrazení) za predpokladu, že k sprístupneniu došlo pred rozhodným dátumom.

(b) Na účely odseku (a) rozhodný dátum znamená:

(i) s výhradou bodu (ii) dátum medzinárodného podania medzinárodnej prihlášky, ktorá je predmetom medzinárodného predbežného prieskumu;

(ii) ak medzinárodná prihláška, ktorá je predmetom medzinárodného predbežného prieskumu, uplatňuje oprávnene prioritu prvšej prihlášky, dátum podania takej prvšej prihlášky.

64.2 Nepísomné zverejnenie

V prípadoch, keď k sprístupneniu verejnosti došlo ústnym oznámením, použitím, predvedením alebo inými nepísomnými spôsobmi ("nepísomné zverejnenie"), pred rozhodným dátumom podľa pravidla 64.1 (b) a dátum takého nepísomného zverejnenia je uvedený v písomnom zverejnení, ktoré sa sprístupnilo verejnosti k dátumu, ktorý je rovnaký alebo neskorší než rozhodný dátum, sa nepísomné zverejnenie nepovažuje za súčasť známeho stavu techniky na účely článku 33 (2) a (3). Správa o medzinárodnom predbežnom prieskume však napriek tomu na také nepísomné zverejnenie upozorní, spôsobom ustanoveným v pravidle 70.9.

64.3 Niektoré zverejnené doklady

V prípadoch, keď prihláška alebo patent, ktorá by predstavovala známy stav techniky na účely článku 33 (2) a (3), keby sa zverejnila pred rozhodným dátumom podľa pravidla 64.1, sa zverejnila k dátumu, ktorý je rovnaký alebo neskorší ako rozhodný dátum, ale podala pred rozhodným dátumom, alebo ak sa v nej uplatňovala priorita z prvšej prihlášky, ktorá bola podaná pred rozhodným dátumom, nepovažuje sa taká zverejnená prihláška alebo patent za súčasť známeho stavu techniky na účely článku 33 (2) a (3). Správa o medzinárodnom predbežnom prieskume však napriek tomu na takú prihlášku alebo patent upozorní spôsobom ustanoveným v pravidle 70.10.

 

PRAVIDLO 65

TVORIVÉ RIEŠENIE ALEBO RIEŠENIE, KTORÉ NIE JE NAPORÚDZI

65.1 Posúdenie známeho stavu techniky

Na účely článku 33 (3) vezme medzinárodný predbežný prieskum do úvahy vzťah každého jednotlivého nároku k známemu stavu techniky ako k celku. Vezme do úvahy vzťah nároku nielen k jednotlivým dokladom alebo ich častiam posudzovaným oddelene, ale aj jeho vzťah ku kombináciám takých dokladov alebo ich častí, ak sú také kombinácie pre odborníka naporúdzi.

65.2 Rozhodný dátum

Na účely článku 33 (3) je dátum rozhodný pre posúdenie tvorivého riešenia (riešenia, ktoré nie je naporúdzi) dátum podľa pravidla 64.1.

 

PRAVIDLO 66

KONANIE PRED ORGÁNOM PRE MEDZINÁRODNÝ PREDBEŽNÝ PRIESKUM

66. 1 Podklad medzinárodného predbežného prieskumu

(a) S výhradou odsekov (b) až (d) musí byť medzinárodný predbežný prieskum založený na medzinárodnej prihláške tak, ako bola podaná.

(b) Prihlasovateľ môže predložiť úpravy podľa ustanovení článku 34 v čase podania návrhu alebo s výhradou pravidla 66.4 bis predtým, než sa vyhotovila správa o medzinárodnom predbežnom prieskume.

(c) Úpravy podľa článku 19 vykonané predtým, než sa podal návrh, musia sa vziať do úvahy na účely medzinárodného predbežného prieskumu, pokiaľ nie sú nahradené alebo zrušené úpravou podľa ustanovení článku 34.

(d) Úpravy podľa článku 19 vykonané predtým, než sa podal návrh, a úpravy podľa článku 34 predložené orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum sa musia s výhradou pravidla 66. 4 bis na účely medzinárodného predbežného prieskumu vziať do úvahy.

(e) Návrhy týkajúce sa vynálezov, vo vzťahu ku ktorým sa nevyhotovila žiadna medzinárodná rešeršová správa, nemusia byť predmetom medzinárodného predbežného prieskumu.

66.2 Prvý písomný posudok orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum.

(a) Ak sa orgán pre medzinárodný predbežný prieskum

(i) domnieva, že existuje situácia podľa článku 34 (4);

(ii) domnieva, že správa o medzinárodnom predbežnom prieskume by mala byť záporná, pokiaľ ide o niektoré nároky,pretože vynález v nich uplatnený nie je nový, neobsahuje tvorivé riešenie (ktoré nie je naporúdzi) alebo nie je priemyselne využiteľný;

(iii) zistí nedostatky vo forme alebo obsahu medzinárodnej prihlášky podľa tejto Zmluvy alebo Vykonávacieho predpisu;

(iv) domnieva, že niektorá úprava presahuje rozsah podstaty medzinárodnej prihlášky tak, ako bola podaná;

(v) chce pripojiť ku správe o medzinárodnom predbežnom prieskume pripomienky k zrozumiteľnosti nárokov, opisu a výkresov alebo k otázke , či nároky majú plnú oporu v opise, oznámi to uvedený orgán písomne prihlasovateľovi. Ak národné zákonodarstvo národného úradu, ktorý koná ako orgán pre medzinárodný predbežný prieskum, neumožňuje, aby sa viacnásobne závislé nároky zostavil spôsobom odlišným od toho, ktorý je uvedený v druhej a tretej vete pravidla 6.4 (a), môže orgán pre predbežný medzinárodný prieskum uplatniť článok 34 (4) (b), ak tieto nároky nie sú takto zostavené. V takom prípade, to tento orgán písomne oznámi prihlasovateľovi.

(vi) domnieva, že nárok sa týka vynálezu, vo vzťahu ku ktorému sa nevyhotovovala žiadna medzinárodná rešeršová správa, a rozhodol sa neuskutočňovať medzinárodný predbežný prieskum, pokiaľ ide o tento nárok, alebo

(vii) domnieva, že výpis sekvencie nukleotidov a/alebo aminokyselín nemá k dispozícii v takej forme, aby sa mohol vykonať riadny medzinárodný predbežný prieskum, spomenutý orgán to písomne oznámi prihlasovateľovi. Ak národné zákonodarstvo národného úradu činného ako orgán pre medzinárodný predbežný prieskum nedovoľuje, aby viacnásobne závislé nároky boli zostavené spôsobom odlišným od toho, ktorý je uvedený v druhej a tretej vete pravidla 6.4 (a), môže orgán pre medzinárodný predbežný prieskum v prípade, že sa nepoužije tento spôsob zostavenia nárokov, uplatniť článok 34 (4) (b). V takom prípade to tento orgán písomne oznámi prihlasovateľovi.

(b) Oznámenie obsahuje v plnom rozsahu odôvodnenie stanoviska orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum.

(c) Oznámenie obsahuje výzvu prihlasovateľovi, aby predložil písomnú odpoveď a prípadné úpravy.

(d) Oznámenie musí určiť lehotu pre odpoveď. Lehota musí byť primeraná okolnostiam. Je obvykle dvojmesačná od dátumu oznámenia. V žiadnom prípade nesmie byť kratšia než jeden mesiac od uvedeného dátumu. Je aspoň dvojmesačná od uvedeného dátumu, ak správa o medzinárodnom predbežnom prieskume je odosielaná zároveň s oznámením. Nesmie byť dlhšia ako tri mesiace od uvedeného dátumu, ale môže sa na žiadosť prihlasovateľa podanú pred uplynutím lehoty predĺžiť.

66.3 Riadna odpoveď orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum

(a) Prihlasovateľ môže odpovedať na výzvu orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum podľa pravidla 66.2 (c) a okolností prípadu tým, že vykoná úpravy, alebo ak nesúhlasí s názorom tohto orgánu, uvedie dôvody, prípadne oboma spôsobmi.

(b) Odpoveď sa prekladá priamo orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum.

66.4 Dodatočná možnosť predložiť úpravy alebo dôvody

(a) Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum môže vydať jeden alebo viac dodatočných písomných posudkov, pričom platia pravidlá 6ž.2 a 66.3.

(b) Na žiadosť prihlasovateľa mu môže orgán pre medzinárodný predbežný prieskum poskytnúť jednu alebo viac dodatočných možností na predloženie úprav alebo dôvodov. 66.4 bis Zvažovanie úprav a dôvodov

Úpravy alebo dôvody nemusí orgán pre medzinárodný predbežný prieskum brať do úvahy na účely písomného posudku alebo správy o medzinárodnom predbežnom prieskume, ak sa prijali po tom, čo tento orgán začal zostavovať posudok alebo správu.

66.5 Úpravy

Každá zmena nárokov, opisu alebo výkresov, včítane vypustenia nárokov alebo vypustenia časti opisu alebo vypustenia niektorých výkresov, sa považuje za úpravu, ibaže ide o nápravu zjavných omylov.

66.6 Neformálny styk s prihlasovateľom

Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum sa môže kedykoľvek spojiť s prihlasovateľom neformálne, a to telefonicky, písomne alebo pri osobnom rozhovore. Uvedený orgán rozhodne podľa úvahy, či na žiadosť prihlasovateľa povolí viac osobných rozhovorov, alebo či odpovie na neformálne písomné oznámenie prihlasovateľa.

66.7 Prioritný doklad

(a) Ak orgán pre medzinárodný predbežný prieskum potrebuje kópiu prihlášky, ktorej priorita sa uplatňuje v medzinárodnej prihláške, Medzinárodný úrad mu ju na žiadosť bez odkladu dodá. Ak orgán pre medzinárodný predbežný prieskum nedostane kópiu preto, že prihlasovateľ nesplnil požiadavky podľa pravidla 17.1, možno správu o medzinárodnom predbežnom prieskume spracovať tak, akoby k uplatneniu priority nedošlo.

(b) Ak prihláška, ktorej priorita sa uplatňuje v medzinárodnej prihláške, je v inom jazyku než v jazyku alebo v jednom z jazykov orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum, môže tento orgán vyzvať prihlasovateľa, aby predložil preklad v príslušnom jazyku alebo v jednom z príslušných jazykov do dvoch mesiacov odo dňa výzvy, Ak sa preklad v tejto lehote nepredloží, možno správu o medzinárodnom predbežnom prieskume spracovať tak, ako by k uplatneniu priority nedošlo.

66.8 Forma úprav

(a) Prihlasovateľ sa požiada, aby predložil náhradný list za každý list medzinárodnej prihlášky, ktorý sa v dôsledku úpravy líši od listu, ktorý sa pôvodne podal. List, ktorý sprevádza náhradné listy, musí upozorniť na rozdiely medzi nahradzovanými listami a náhradnými listami. Ak niektorá úprava spočíva vo vyčiarknutí častí, alebo v menších úpravách alebo dodatkoch, smie sa vykonať na vyhotovení relevantného listu medzinárodnej prihlášky, za podmienky, že sa nepriaznivo neovplyvní čistota a spôsobilosť priamej reprodukcie tohto listu. Pokiaľ niektorá úprava spočíva v zrušení celého listu, oznámi sa taká úprava listom.

(b) zrušené.

66.9 Jazyk zmien

(a) S výnimkou odsekov (b) a (c), ak sa medzinárodná prihláška podala v inom jazyku, než v ktorom je zverejnená, každá zmena, ako aj každý list podľa pravidla 66.8.(a) sa predložia v jazyku, v ktorom je zverejnená medzinárodná prihláška.

(b) Ak sa medzinárodný predbežný prieskum vykonáva podľa pravidla 55.2. na základe prekladu medzinárodnej prihlášky, každá zmena, ako aj každý list v zmysle odseku (a) sa musia predložiť v jazyku prekladu.

(c) S výnimkou pravidla 55.3., ak sa zmena alebo list nepredložili v jazyku požadovanom podľa odseku (a) alebo (b), orgán pre medzinárodný predbežný prieskum, ak je to možné vzhľadom na lehotu určenú na vyhotovenie správy o medzinárodnom predbežnom prieskume, vyzve prihlasovateľa, aby predložil zmenu alebo list v požadovanom jazyku v lehote, ktorá musí byť primeraná okolnostiam.

(d) Ak prihlasovateľ nevyhovie výzve na predloženie zmeny v požadovanom jazyku v lehote uvedenej v odseku (c), zmena sa nebude brať do úvahy na účely medzinárodného predbežného prieskumu. Ak prihlasovateľ nevyhovie výzve na predloženie listu uvedeného v odseku (a) v požadovanom jazyku v lehote podľa odseku (c), požadovaná zmena sa nemusí vziať do úvahy na účely medzinárodného predbežného prieskumu.

 

PRAVIDLO 67

PREDMET PODĽA ČLÁNKU 34 (4) (a) (i)

67.1 Vymedzenie

Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum nie je povinný vykonať medzinárodný predbežný prieskum medzinárodnej prihlášky, pokiaľ sú jej predmetom:

(i) vedecké a matematické teórie;

(ii) odrody rastlín alebo zvierat, alebo v podstate biologické postupy pre pestovanie rastlín alebo zvierat a produkty týchto postupov, ibaže ide o mikrobiologické postupy a produkty;

(iii) plány, pravidlá alebo metódy obchodnej činnosti, výkon rýdzo duševných úkonov alebo prevádzkovanie hier;

(iv) chirurgické a terapeutické metódy pre liečenie ľudí a zvierat, ako aj diagnostické metódy;

(v) prosté uvedenie informácií;

(vi) programy pre počítače potiaľ, pokiaľ orgán pre medzinárodný predbežný prieskum nie je vybavený na vykonávanie medzinárodného predbežného prieskumu na tieto programy.

 

PRAVIDLO 68

NEDOSTATOK JEDNOTNOSTI VYNÁLEZU

(MEDZINÁRODNÝ PREDBEŽNÝ PRIESKUM)

68.1. Bez výzvy na obmedzenie alebo zaplatenie

Ak orgán pre medzinárodný predbežný prieskum zistí, že požiadavka jednotnosti vynálezu nie je splnená, a ak nevyzve prihlasovateľa na obmedzenie nárokov alebo na zaplatenie dodatočných poplatkov, vykoná medzinárodný predbežný prieskum s výhradou článku 34 (4) (b) a pravidla 66.1 (e) na medzinárodnú prihlášku ako celok, ale uvedie v písomnom posudku a v správe o medzinárodnom predbežnom prieskume, že sa domnieva, že požiadavka jednotnosti vynálezu nebola splnená, a udá pre tento svoj názor dôvody.

68.2 Výzva na obmedzenie alebo na zaplatenie

Ak orgán pre medzinárodný predbežný prieskum zistí, že nebola splnená požiadavka jednotnosti vynálezu, a rozhodne sa vyzvať prihlasovateľa, aby podľa svojej voľby buď obmedzil nároky, alebo zaplatil dodatočné poplatky, musí uviesť aspoň jednu možnosť obmedzenia, ktorá by podľa názoru orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum zodpovedala platnej požiadavke, a určiť výšku dodatočných poplatkov a uviesť dôvody, pre ktoré medzinárodná prihláška nespĺňa požiadavku jednotnosti vynálezu. Zároveň určí podľa okolností prípadu lehotu na splnenie výzvy; lehota nesmie byť kratšia ako jeden mesiac a dlhšia ako dva mesiace od dátumu výzvy.

68.3 Dodatočné poplatky

(a) Sumu dodatočného poplatku za medzinárodný predbežný prieskum podľa článku 34 (3) (a) určí príslušný orgán pre medzinárodný predbežný prieskum.

(b) Dodatočný poplatok za medzinárodný predbežný prieskum podľa článku 34 (3) (a) sa platí priamo orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum.

(c) Prihlasovateľ môže zaplatiť dodatočný poplatok so sťažnosťou, ku ktorej sa pripojí odôvodnené vyhlásenie , že medzinárodná prihláška je v súlade s požiadavkou jednotnosti vynálezu alebo že suma požadovaného poplatku je nadmerná. Sťažnosť preskúma trojčlenná komisia alebo iná osobitná stolica orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum alebo iný príslušný vyšší orgán, ktorý potiaľ, pokiaľ zistí, že sťažnosť bola oprávnená, rozhodne o úplnom alebo čiastočnom vrátení dodatočného poplatku prihlasovateľovi. Na žiadosť prihlasovateľa sa tak text sťažností, ako aj rozhodnutie o nej oznámi zvoleným úradom v prílohe správy o medzinárodnom predbežnom prieskume.

(d) Členom trojčlennej komisie, osobitnej stolice alebo príslušného vyššieho orgánu spomenutých v odseku (c) nesmie byť ten, kto vydal rozhodnutie napadnuté sťažnosťou.

(e) Ak prihlasovateľ zaplatil podľa odseku (c) dodatočný poplatok so sťažnosťou, môže orgán pre medzinárodný predbežný prieskum po tom, čo vopred preskúmal oprávnenosť výzvy zaplatiť dodatočný poplatok, požiadať prihlasovateľa, aby zaplatil poplatok za preskúšanie sťažnosti ("poplatok za sťažnosť"). Poplatok za sťažnosť sa musí zaplatiť do jedného mesiaca od dátumu oznámenia výsledku preskúmania prihlasovateľovi. Ak poplatok za sťažnosť nie je takto zaplatený, bude sa sťažnosť považovať za odvolanú. Poplatok za sťažnosť sa vráti prihlasovateľovi, ak trojčlenná komisia, osobitná stolica alebo vyšší orgán, spomenuté v ustanovení odseku (c), zistí, že sťažnosť bola úplne oprávnená.

68.4 Postup v prípade nedostatočného obmedzenia nárokov

Ak prihlasovateľ síce obmedzí nároky, ale nedostatočne pre splnenie požiadavky jednotnosti vynálezu, postupuje orgán pre medzinárodný predbežný prieskum podľa článku 34 (3) (c).

68.5 Hlavný vynález

V prípade pochybnosti, ktorý vynález je hlavným vynálezom na účely článku 34 (3) (c), sa považuje vynález uvedený v nárokoch na prvom mieste za hlavný vynález.

 

PRAVIDLO 69

ZAČATIE A LEHOTA PRE MEDZINÁRODNÝ PREDBEŽNÝ PRIESKUM

69.1 Začatie medzinárodného predbežného prieskumu

(a) S výhradou odsekov (b) až (e) začne orgán pre medzinárodný predbežný prieskum, ak má k dispozícii tak návrh, ako aj medzinárodnú rešeršovú správu, alebo oznámenie o rozhodnutí orgánu pre medzinárodnú rešerš podľa článku 17 (2) (a), že medzinárodná rešeršová správa nebude spracovaná.

(b) Ak príslušný orgán pre medzinárodný predbežný prieskum je súčasťou toho istého národného úradu alebo medzivládnej organizácie, ako príslušný orgán pre medzinárodnú rešerš, môže sa medzinárodný predbežný prieskum, ak si to orgán pre medzinárodný predbežný prieskum praje a s výhradou odseku (d), začať zároveň s medzinárodnou rešeršou.

(c) Ak vyhlásenie týkajúce sa úprav obsahuje údaj, že sa majú vziať do úvahy úpravy podľa článku 19 [pravidlo 53.9 (a) (i)], orgán pre medzinárodný predbežný prieskum nezačne medzinárodný predbežný prieskum skôr, dokiaľ nedostane kópiu dotyčných úprav.

(d) Ak vyhlásenie týkajúce sa úprav obsahuje údaj, že začatie medzinárodného predbežného prieskumu bolo odložené [pravidlo 53.9. (b)], orgán pre medzinárodný predbežný prieskum nezačne medzinárodný predbežný prieskum pred (i) dôjdením kópie úprav podľa článku 19, (ii) dôjdením oznámenia od prihlasovateľa, že nehodlá urobiť úpravy podľa článku 19, alebo (iii) uplynutím 20 mesiacov od dátumu priority, podľa toho, k čomu dôjde skôr.

(e) Ak vyhlásenie týkajúce sa úprav obsahuje údaj, že úpravy podľa článku 34 sa predkladajú s návrhom [pravidlo 53.9 (c)], ale v skutočnosti neboli také úpravy predložené, nezačne orgán pre medzinárodný predbežný prieskum medzinárodný predbežný prieskum predtým, než dostane úpravy, alebo pred uplynutím lehoty ustanovenej vo výzve podľa pravidla 60.1 (g), podľa toho, k čomu dôjde skôr.

69.2 Lehota pre medzinárodný predbežný prieskum

Lehota pre spracovanie správy o medzinárodnom predbežnom prieskume je:

(i) 28 mesiacov od dátumu priority, ak bol návrh podaný pred uplynutím 19 mesiacov od dátumu priority;

(ii) deväť mesiacov od začatia medzinárodného predbežného prieskumu, ak bol návrh podaný po uplynutí 19 mesiacov od dátumu priority.

 

PRAVIDLO 70

SPRÁVA O MEDZINÁRODNOM PREDBEŽNOM PRIESKUME

70.1 Vymedzenie

Na účely tohto pravidla sa pojmom "správa" rozumie správa o medzinárodnom predbežnom prieskume.

70.2 Podklad správy

(a) Ak došlo k úprave nárokov, potom vychádza správa z upravených nárokov.

(b) Ak správa bola podľa pravidla 66.7 (a) alebo (b) spracovaná tak, akoby nedošlo k uplatneniu priority, musí sa to v nej uviesť.

(c) Ak sa orgán pre medzinárodný predbežný prieskum domnieva, že niektorá úprava presahuje rozsah vynálezu pri podaní medzinárodnej prihlášky, spracuje správu tak, akoby k úprave nedošlo, a uvedie to v správe. Uvedie aj dôvody, prečo podľa jeho mienky úprava rozsah presahuje.

(d) Ak sa nároky vzťahujú na vynálezy, na ktoré sa nespracovala medzinárodná rešeršová správa, a neboli preto predmetom medzinárodného predbežného prieskumu, musí sa to v správe o medzinárodnom predbežnom prieskume uviesť.

70.3 Označenie

V správe musí byť označený orgán pre medzinárodný predbežný prieskum, ktorý ju spracoval, s uvedením názvu tohto orgánu, a medzinárodná prihláška s uvedením jej čísla, mena prihlasovateľa a dátumu medzinárodného podania.

70.4 Dátumy

V správe sa uvedie:

(i) dátum, kedy bol podaná návrh, a

(ii) dátum správy; to je dátum, kedy bola správa dokončená.

70.5 Zatriedenie

(a) V správe sa znovu uvedie zatriedenie podľa pravidla 43.3, ak orgán pre medzinárodný predbežný prieskum s týmto zatriedením súhlasí.

(b) Inak uvedie orgán pre medzinárodný predbežný prieskum zatriedenie, ktoré považuje za správne, a to aspoň podľa medzinárodného patentového triedenia.

70.6 Údaj podľa článku 35.(2)

(a) Údaj podľa článku 35 (2) tvoria slová "ÁNO" alebo "NIE" alebo zodpovedajúce slová v jazyku správy, alebo nejaké vhodné značky určené v Administratívnych smerniciach, ku ktorým sa pripoja prípadné citácie, vysvetlenia alebo pripomienky podľa poslednej vety článku 35 (2).

(b) Ak nie je splnené niektoré z troch kritérií uvedených v článku 35 (2) t.j. novosť, tvorivé riešenie (ktoré nie je naporúdzi) a priemyselná využiteľnosť, je stanovisko záporné. Ak je v takom prípade splnené len niektoré kritérium, uvedie sa to v správe.

70.7 Citácia podľa článku 35.(2)

(a) Správa obsahuje citáciu relevantných materiálov, ktoré podporujú záver urobený podľa článku 35.(2).

(b) Ustanovenie podľa pravidla 43.5 (b) a (e) platí aj pre správu.

70.8 Vysvetlenie podľa článku 35.(2)

Administratívne smernice obsahujú pokyny pre prípady, v ktorých je alebo nie je potrebné uvádzať vysvetlenie podľa článku 35.(2), a formu takých vysvetlení. Tieto pokyny sa budú riadiť týmito zásadami:

(i) vysvetlenie sa uvedie vždy, keď je stanovisko k niektorému nároku záporné;

(ii) vysvetlenie sa uvedie vždy, keď je stanovisko kladné, ibaže bol niektorý materiál citovaný z dôvodov ľahko zistiteľných nahliadnutím do citovaného materiálu;

(iii) vysvetlenie sa spravidla uvedie v prípade spomenutom v poslednej vete pravidla 70.6 (b).

70.9 Nepísomné zverejnenie

Nepísomné zverejnenie obsiahnuté v správe podľa pravidla 64.2 sa uvedie označením druhu, dátumu, keď sa písomné zverejnenie so zmienkou o nepísomnom zverejnení sprístupnilo verejnosti, a dátumu, keď k tomuto nepísomnému zverejneniu došlo.

70.10 Niektoré zverejnené doklady

Každá zverejnená prihláška a každý patent uvedený v správe podľa pravidla 64.3 sa uvedú ako také a pripojí sa údaj o dátume ich zverejnenia, dátume podania a prípadne uplatnenej priorite. Pokiaľ ide o dátum priority, môže sa v správe uviesť, že sa priorita podľa názoru orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum neuplatnila oprávnene.

70.11 Zmienka o úpravách

Ak sa na orgáne pre medzinárodný predbežný prieskum vykonali úpravy, uvedie sa to v správe. Ak v dôsledku úprav došlo k vypusteniu celého listu, spresní sa to takisto v správe.

70.12. Zmienka o určitých nedostatkoch a iných veciach

Ak sa orgán pre medzinárodný predbežný prieskum domnieva, že v čase vypracovania správy:

(i) medzinárodná prihláška obsahuje niektorý nedostatok podľa pravidla 66.2 (a) (iii), uvedie to v správe s odôvodnením;

(ii) medzinárodná prihláška vyžaduje pripojenie pripomienok uvedených v pravidle 66.2 (a) (v), môže to uviesť v správe, a ak tak urobí, musí pre svoj názor uviesť v správe odôvodnenie;

(iii) existuje niektorá zo situácií podľa článku 34 (4), uvedie tento názor a odôvodnenie k nemu v správe; (iv) nie je k dispozícii výpis sekvencie nukleotidov a/alebo aminokyselín v takej forme, aby sa mohol vykonať riadny medzinárodný predbežný prieskum, uvedie to v správe.

70.13. Poznámky týkajúce sa jednotnosti vynálezu

Ak prihlasovateľ zaplatil dodatočné poplatky za medzinárodný predbežný prieskum, alebo ak boli medzinárodná prihláška alebo medzinárodný predbežný prieskum obmedzené podľa článku 34 (3), uvedie sa to v správe. Tam, kde sa medzinárodný predbežný prieskum vykonal na obmedzené nároky [článok 34 (3) (a)], alebo iba na ktorý vynález [článok 34 (3) (c)], uvedie sa v správe, ktoré časti medzinárodnej prihlášky boli a ktoré časti medzinárodnej prihlášky neboli predmetom medzinárodného predbežného prieskumu. Správa musí obsahovať údaje podľa pravidla 68.1., ak orgán pre medzinárodný predbežný prieskum nevyzval prihlasovateľa k obmedzeniu nárokov alebo k zaplateniu dodatočných poplatkov.

70.14. Splnomocnený úradník

V správe sa uvedie meno úradníka orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum, ktorý je zodpovedný za túto správu.

70.15 Forma

Požiadavky na vonkajšiu formu správy upravia Administratívne smernice.

70.16. Prílohy ku správe

Každý náhradný list podľa pravidla 66.8 (a) a každý náhradný list obsahujúci úpravy podľa článku 19 musí byť - pokiaľ nie sú nahradené neskôr predloženými listami - priložené k správe. Úpravy podľa článku 19, ktoré sa považujú za zrušené úpravou podľa článku 34 a listy podľa pravidla 66.8 (a) sa neprikladajú.

70.17 Jazyky vyhotovenia správy a príloh

(a) Správa a všetky prílohy sú vyhotovené v jazyku, v ktorom je zverejnená medzinárodná prihláška, ktorej sa týkajú, alebo ak sa medzinárodný predbežný prieskum vykonával podľa pravidla

55.2. na základe prekladu medzinárodnej prihlášky, v jazyku prekladu.

(b) zrušené

 

 

PRAVIDLO 71

ODOVZDANIE SPRÁVY O MEDZINÁRODNOM PREDBEŽNOM PRIESKUME

71.1 Prijímatelia

Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum odovzdá v rovnaký deň jedno vyhotovenie správy o medzinárodnom predbežnom prieskume Medzinárodnému úradu a jedno vyhotovenie prihlasovateľovi, a to včítane prípadných príloh.

71.2 Kópie citovaných materiálov

(a) Žiadosť podľa článku 36 (4) možno predložiť kedykoľvek po dobu siedmich rokov od dátumu medzinárodného podania medzinárodnej prihlášky, ktorej sa správa o medzinárodnom predbežnom prieskume týka.

(b) Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum môže od účastníka (prihlasovateľa alebo zvoleného úradu), ktorý žiadosť podal, žiadať úhradu nákladov za obstaranie a zaslanie kópií. Výšku nákladov na obstaranie upravia dohody podľa článku 32 (2) uzavreté medzi orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum a Medzinárodným úradom.

(c) zrušené od 1.7.1992

(d) Každý orgán pre medzinárodný predbežný prieskum môže vykonávať svoje povinnosti podľa odsekov (a) a (b) prostredníctvom inej úradovne, ktorá voči nemu nesie zodpovednosť.

 

PRAVIDLO 72

PREKLAD SPRÁVY O MEDZINÁRODNOM PREDBEŽNOM PRIESKUME

72.1 Jazyky

(a) Každý zvolený štát môže požadovať, aby správa o medzinárodnom predbežnom prieskume spracovaná v inom jazyku, než je úradný jazyk alebo jeden z úradných jazykov jeho národného úradu, bola preložená do angličtiny.

(b) Takú požiadavku treba oznámiť Medzinárodnému úradu, ktorý ju bez odkladu uverejní vo Vestníku.

72.2 Kópie prekladu pre prihlasovateľa

Medzinárodný úrad odovzdá kópiu prekladu podľa pravidla 72.1

(a) správy o medzinárodnom predbežnom prieskume prihlasovateľovi zároveň s postúpením tohto prekladu príslušnému zvolenému úradu alebo úradom.

72.3 Pripomienky k prekladu

Prihlasovateľ môže podať písomné pripomienky k chybám, ktoré sú podľa jeho názoru v preklade správy o medzinárodnom predbežnom prieskume, priom kópiu pripomienok zašle každému príslušnému zvolenému úradu a Medzinárodnému úradu.

 

PRAVIDLO 73

ODOVZDANIE SPRÁVY O MEDZINÁRODNOM PREDBEŽNOM PRIESKUME

73.1 Príprava kópií

Medzinárodný úrad vyhotoví kópie dokladov odovzdávaných podľa

článku 36 (3) (a).

73.2 Lehota na odovzdanie

Odovzdanie podľa článku 36 (3) (a) sa vykoná čo najskôr, ako

je to možné, ale nie skôr než odovzdanie podľa článku 20.

 

PRAVIDLO 74

PREKLAD PRÍLOH K SPRÁVE O MEDZINÁRODNOM PREDBEŽNOM PRIESKUME

A JEHO PREDLOŽENIE

74.1 Obsah prekladu a lehota na jeho predloženie

(a) Ak zvolený úrad požaduje predloženie prekladu medzinárodnej prihlášky podľa článku 39 (1) Zmluvy, prihlasovateľ predloží v lehote uvedenej v tomto článku preklad každého náhradného listu uvedeného v pravidle 70.16. a priloženého k správe o medzinárodnom predbežnom prieskume, ak takýto list nie je v jazyku požadovaného prekladu medzinárodnej prihlášky. Rovnaká lehota sa použije aj vtedy, ak sa predloženie prekladu medzinárodnej prihlášky zvolenému úradu musí uskutočniť vzhľadom na vyhlásenie podľa článku 64 (2) (a) (i) Zmluvy v lehote uvedenej v článku 22 Zmluvy.

(b) Ak predloženie prekladu medzinárodnej prihlášky podľa článku 39 (1) Zmluvy zvolený úrad nepožaduje, môže tento úrad požadovať od prihlasovateľa, aby predložil v lehote uvedenej v tomto článku preklad každého náhradného listu uvedeného v pravidle 70.16., ktorý je priložený k správe o medzinárodnom predbežnom prieskume a nie je v jazyku, v ktorom bola medzinárodná prihláška zverejnená.

 

 

PRAVIDLO 75

Zrušené od 1.7.1992

 

 

PRAVIDLO 76

VYHOTOVENIE, PREKLAD A POPLATOK PODĽA ČLÁNKU 39 (1),

PREKLAD PRIORITNÉHO DOKLADU

 

 

76.1 zrušené

76.2 zrušené

76.3 zrušené

76.4 Lehota na preklad prioritného dokladu

Prihlasovateľ nie je povinný predložiť zvolenému úradu overený preklad prioritného dokladu pre uplynutím príslušnej lehoty podľa článku 39.

76.5 Použitie pravidiel 22.1 (g), 49 a 51 bis

Pravidlá 22.1 (g), 49 a 51 bis sa použijú s podmienkou, že

(i) určený úrad, prípadne určený štát sa považuje za zvolený úrad, prípadne za zvolený štát;

(ii) každý odkaz v uvedených pravidlách na článok 22 alebo článok 24 (2) sa bude považovať za odkaz na článok 39 (1) alebo článok 39 (3);

(iii) slová "medzinárodné prihlášky podané" uvedené v pravidle 49.1 (c) sa nahrádzajú slovami "nároky podané";

(iv) na účely článku 39 (1), ak bola spracovaná správa o medzinárodnom predbežnom prieskume, bude sa preklad každej úpravy podľa článku 19 požadovať iba vtedy, ak je táto úprava priložená k správe.

76.6 Prechodné ustanovenie

Ak k dátumu 12. júla 1991 nie je ustanovenie pravidla 76.5 (iv) zlučiteľné s národným zákonodarstvom zvoleného úradu, pokiaľ ide o upravené nároky podľa ustanovení článku 19, nebude sa pravidlo 76.5 (iv) aplikovať v tomto ohľade na tento zvolený úrad, pokiaľ bude nezlučiteľnosť s týmto zákonodarstvom pokračovať, a ak spomenutý úrad o tom informuje Medzinárodný úrad do 31. decembra 1991. Došlé oznámenie Medzinárodný úrad ihneď zverejní vo Vestníku.

 

 

 

PRAVIDLO 77

OPRÁVNENIE PODĽA ČLÁNKU 39 (1) (b)

 

77.1 Výkon oprávnenia

(a) Každý zmluvný štát, ktorý určí dlhšiu lehotu, než je lehota určená v článku 39 (1) (a), oznámi takto určenú lehotu Medzinárodnému úradu.

(b) Oznámenie, ktoré došlo Medzinárodnému úradu podľa odseku (a), uverejní Medzinárodný úrad bez odkladu vo Vestníku.

(c) Oznámenie o skrátení skôr uvedenej lehoty platí pre návrhy podané po uplynutí troch mesiacov od dátumu, keď sa oznámenie uverejnilo.

(d) Oznámenie o predĺžení skôr určenej lehoty platí od dátumu, keď ho Medzinárodný úrad uverejní vo vestníku, pre návrhy, ktoré sú v tom čase v konaní, a pre návrhy podané neskôr, ibaže zmluvný štát určí neskorší dátum platnosti oznámenia.

 

 

 

PRAVIDLO 78

ÚPRAVA NÁROKOV, OPISU A VÝKRESOV PRI ZVOLENÝCH ÚRADOCH

 

78.1. Lehota v prípade, ak došlo k voľbe pred uplynutím 19 mesiacov od dátumu priority

(a) Ak k voľbe zmluvného štátu došlo pred uplynutím 19 mesiacov od dátumu priority, vykoná prihlasovateľ, pokiaľ si to praje, svoje právo podľa článku 41 na úpravu nárokov, opisu a výkresov pri dotyčnom zvolenom úrade do jedného mesiaca od splnenia požiadaviek podľa článku 39 (1) (a), s podmienkou, že ak nedošlo k odovzdaniu správy o medzinárodnom predbežnom prieskume podľa článku 36 (1) pred uplynutím lehoty podľa článku 39, musí vykonať svoje právo najneskôr do štyroch mesiacov po tejto lehote. V každom prípade môže prihlasovateľ vykonať svoje právo kedykoľvek, ak to dovoľuje národné zákonodarstvo príslušného štátu.

(b) V každom zvolenom štáte, v ktorom národné zákonodarstvo ustanovuje, že prieskum sa začína iba na osobitnú žiadosť, môže národné zákonodarstvo ustanoviť, že lehota alebo doba, v ktorej môže prihlasovateľ vykonať právo podľa článku 41, bude, ak je voľba zmluvného štátu uskutočnená pred uplynutím 19 mesiacov od dátumu priority, rovnaká ako dovoľuje národné zákonodarstvo na predloženie úprav v prípade prieskumu národných prihlášok na osobitnú žiadosť, s podmienkou, že táto lehota neuplynie pred, alebo že táto doba nenastane pred uplynutím lehoty podľa odseku (a).

78.2 Lehota, ak došlo k voľbe po uplynutí 19 mesiacov od dátumu priority

Ak došlo k voľbe zmluvného štátu po uplynutí 19 mesiacov od dátumu priority a prihlasovateľ chce vykonať úpravy podľa článku 41, platí lehota na vykonanie úprav podľa článku 28.

78.3 Úžitkové vzory

Ustanovenia pravidiel 6.5 a 13.5 sa primerane použijú pri zvolených úradoch. Ak došlo k voľbe pred uplynutím 19 mesiacov od dátumu priority, odkaz na lehotu podľa článku 22 sa nahrádza odkazom na lehotu podľa článku 39.

 

 

 

ČASŤ D

Pravidlá, ktoré sa týkajú hlavy III Zmluvy

PRAVIDLO 79

KALENDÁR

 

79.1 Datovanie

Prihlasovatelia, národné úrady, prijímacie úrady, orgány pre medzinárodnú rešerš a pre medzinárodný predbežný prieskum a Medzinárodný úrad používajú na účely Zmluvy a Vykonávacieho predpisu dátumy podľa kresťanského letopočtu a gregoriánskeho kalendára; ak používajú aj iné letopočty alebo kalendáre, uvedú aj údaj kresťanského letopočtu a gregoriánskeho kalendára.

 

 

 

PRAVIDLO 80

POČÍTANIE LEHÔT

 

80.1 Ročné časové obdobia

Ak je obdobie určené na jeden rok alebo na určitý počet rokov, počítanie času sa začína dňom nasledujúcim po dni, keď nastala rozhodná skutočnosť, a obdobie uplynie v príslušnom ďalšom roku, a to v mesiaci, ktorý má rovnaké meno, a dňom, ktorý má rovnaké číslo ako mesiac a deň, keď nastala rozhodná skutočnosť; ak taký mesiac nemá deň rovnakého čísla, obdobie uplynie posledným dňom tohto mesiaca.

80.2 Mesačné časové obdobia

Ak je obdobie určené na jeden mesiac alebo na určitý počet mesiacov, počítanie času sa začína dňom nasledujúcim po dni, keď nastala rozhodná skutočnosť, a obdobie uplynie v príslušnom ďalšom mesiaci, a to dňom, ktorý má rovnaké číslo ako deň, keď nastala rozhodná skutočnosť; ak taký mesiac nemá deň rovnakého čísla, obdobie uplynie posledným dňom tohto mesiaca.

80.3 Denné časové obdobia

Ak je obdobie určené určitým počtom dní, počítanie času sa začína dňom nasledujúcim po dni, keď nastala rozhodná skutočnosť, a obdobie uplynie dňom, ktorý je posledný v počte.

80.4 Miestne dátumy

(a) Dátum rozhodný pre začiatok počítanie času je dátum, ktorý platí v určitom mieste v čase, keď nastala rozhodná skutočnosť.

(b) Dátum, ktorým obdobie uplynie, je dátum, ktorý platí v mieste, kde sa musí podať požadovaný doklad alebo zaplatiť požadovaný poplatok.

80.5 Uplynutie lehoty v deň pracovného pokoja

Ak okamih uplynutia nejakého obdobia, v ktorom má nejaký doklad alebo poplatok dôjsť národnému úradu alebo medzivládnej organizácii, pripadá na deň, keď taký úrad alebo organizácia nie je prístupná verejnosti na vybavovanie úradných záležitostí, alebo na deň, keď sa v mieste sídla takého úradu alebo organizácie nedoručuje obyčajná pošta, uplynie také obdobie najbližším nasledujúcim dňom, keď obe uvedené okolnosti odpadli.

80.6 Dátum dokladov

(a) Ak sa obdobie začína dňom, ktorým je datovaný nejaký doklad alebo list vypravovaný z národného úradu alebo medzivládnej organizácie, môže každý účastník, ktorý na tom má právny záujem, preukázať, že taký doklad alebo list bol podaný na poštovú prepravu neskôr, a v tom prípade sa dátum skutočného podania na poštovú prepravu považuje pre počítanie času za dátum, keď sa obdobie začína. Ak prihlasovateľ predloží bez ohľadu na dátum, keď uvedený doklad alebo list bol podaný na poštovú prepravu, národnému úradu alebo medzinárodnej organizácii uspokojivý dôkaz o tom, že doklad alebo list, došiel po viacerých než siedmich dňoch odo dňa, ktorým je datovaný, bude národný úrad alebo medzivládna organizácia príslušné obdobie posudzovať tak, ako že uplynie o taký počet dní neskôr, ktorý presahuje sedem dní odo dňa, ktorým je doklad alebo list datovaný, do dňa, keď došiel.

(b) zrušené.

80.7 Koniec pracovného dňa

(a) Obdobie, ktoré uplýva určitým dňom, uplynie v okamihu, keď sa na národnom úrade alebo medzivládnej organizácii, kde sa musí podať doklad alebo zaplatiť poplatok, končia úradné hodiny.

(b) Každý úrad alebo organizácia môže ustanovenie v odseku (a) predĺžiť až do polnoci rozhodného dňa.

(c) zrušené od 1.7.1992

 

 

 

PRAVIDLO 81

ZMENA LEHÔT USTANOVENÝCH ZMLUVOU

 

81.1 Návrh

(a) Každý zmluvný štát alebo generálny riaditeľ môže navrhnúť zmeny lehôt podľa článku 47 (2).

(b) Návrhy zmluvných štátov sa predkladajú generálnemu riaditeľovi.

81.2 Rozhodnutie urobené Zhromaždením

(a) Ak má o návrhu rozhodnúť Zhromaždenie, zašle generálny riaditeľ jeho text všetkým zmluvným štátom aspoň dva mesiace pred zasadaním Zhromaždenia, na program ktorého bude návrh zaradený.

(b) Pri prerokúvaní návrhu na Zhromaždení môže byť návrh pozmenený alebo navrhnuté zásadné zmeny.

(c) Návrh je prijatý, ak žiadny zo zmluvných štátov prítomných v čase hlasovania proti nemu nehlasuje.

81.3 Písomné hlasovanie

(a) Ak má dôjsť k písomnému hlasovaniu, zašle generálny riaditeľ všetkým zmluvným štátom popri návrhu aj písomné oznámenie s výzvou, aby svoj hlas odovzdali písomne.

(b) Vo výzve bude určená lehota, v ktorej musí Medzinárodnému úradu dôjsť odpoveď s odovzdaným písomným hlasom. Táto lehota nesmie byť kratšia ako tri mesiace od dátumu výzvy.

(c) Odpovede musia kladné alebo záporné. Návrhy zmien a prosté poznámky sa nepovažujú za hlasy.

(d) Návrh sa považuje za prijatý, ak žiadny zo zmluvných štátov nehlasuje proti zmene a ak aspoň polovica zmluvných štátov vyjadrí buď súhlas, alebo nedostatok záujmu, alebo sa zdrží hlasovania.

 

 

 

PRAVIDLO 82

NEPRAVIDELNOSTI V POŠTOVOM STYKU

 

82.1 Oneskorenie alebo strata poštovej zásielky

(a) Každý účastník, ktorý má na tom právny záujem, môže predložiť dôkaz o tom, že doklad alebo list podal na poštovú prepravu päť dní pred uplynutím lehoty. S výnimkou prípadu, kde pozemná alebo lodná pošta dôjde spravidla do miesta určenia do dvoch dní od podania, alebo prípadne tam, kde nie je k dispozícii letecká pošta, možno taký dôkaz predložiť jedine pri použití leteckej pošty. V každom prípade však možno dôkaz predložiť jedine vtedy, ak išlo o zásielku podanú doporučene.

(b) Ak sa národnému úradu alebo medzinárodnej organizácii, ktorým sa zásielka adresovala uspokojivo preukázalo podanie zásielky na poštovú prepravu, oneskorené prijatie sa odpustí; ak sa doklad alebo list stratili v priebehu poštovej prepravy, dovolia uvedené orgány, aby sa im predložilo nové vyhotovenie, s podmienkou, že zainteresovaná strana im uspokojivo preukáže, že doklad alebo list, ponúkaný ako náhrada, sú totožné so strateným dokladom alebo listom.

(c) V prípadoch uvedených v odseku (b) sa dôkaz o včasnom podaní na poštovú prepravu a tam, kde došlo k strate dokladov alebo listu, náhradný doklad alebo list včítane dôkazu totožnosti predloží do jedného mesiaca od dátumu, keď účastník zistil alebo pri riadnej starostlivosti mohol zistiť oneskorenie alebo stratu, ale najskôr do šiestich mesiacov po uplynutí meškanej lehoty.

(d) Každý národný úrad alebo medzinárodná organizácia, ktoré oznámili Medzinárodnému úradu, že budú na prepravu dokladov alebo listov používať dodávacie služby iné, než sú poštové orgány, musia aplikovať ustanovenia odsekov (a) až (c), ako keby dodávacou službou bol poštový orgán. V takom prípade sa nepoužije z odseku (a) posledná veta, ale možno iba ponúknuť dôkaz, ak dodávacia služba zaznamenala podrobnosti podania v čase podania. Oznámenie môže obsahovať údaj o tom, že sa vzťahuje iba na prepravu určitými dodávacími službami alebo dodávacími službami, ktoré vyhovujú určitým kritériám. Túto informáciu zverejní Medzinárodný úrad vo Vestníku.

(e) Každý národný úrad alebo medzinárodná organizácia môžu postupovať podľa odseku (d):

(i) aj keď prípadne použité dodávacie služby nepatria medzi takto špecifikované alebo nevyhovujú určeným kritériám v oznámení podľa odseku (d), alebo

(ii) aj keď tento úrad alebo organizácia nezaslali Medzinárodnému úradu oznámenie podľa odseku (d).

82.2 Prerušenie poštového styku

(a) Každý účastník, ktorý má na tom právny záujem, môže predložiť dôkaz o tom, že v posledných desiatich dňoch pred uplynutím lehoty došlo v mieste jeho bydliska, podnikania alebo pobytu k prerušeniu poštového styku v dôsledku vojny, revolúcie, občianskych nepokojov, štrajku, prírodnej pohromy alebo iného pôvodného dôvodu.

(b) Ak národný úrad alebo medzivládna organizácia, ktorým sa zásielka adresovala, uzná dôkaz za uspokojivý, odpustí oneskorený príjem, ale len vtedy, keď účastník uspokojivo preukáže, že zásielku podal na poštovú prepravu do piatich dní po obnovení poštového styku. Pravidlo 82.1 (c) platí primerane.

 

 

 

PRAVIDLO 82 bis

OSPRAVEDLNENIE NEDODRŽANIA LEHOTY URČENÝM ALEBO ZVOLENÝM ŠTÁTOM

 

82. bis 1 Pojem "lehota" v článku 48 (2)

Pod pojmom "lehota" v článku 48 (2) sa rozumie:

(i) každá lehota určená v Zmluve alebo v tomto Vykonávacom predpise;

(ii) každá lehota určená prijímacím úradom, orgánom pre medzinárodnú rešerš, orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum alebo Medzinárodným úradom alebo lehota, ktorú môže aplikovať prijímací úrad podľa svojho národného zákonodarstva;

(iii) každá lehota určená určeným alebo zvoleným úradom a lehota, ktorú môže taký úrad aplikovať podľa svojho národného zákonodarstva, pokiaľ sa týka úkonov pred takým úradom.

82. bis 2 Navrátenie do predchádzajúceho stavu a ďalšie ustanovenia, ktorých sa týka článok 48 (2)

Ustanovenia národného zákonodarstva podľa článku 48 (2), ktoré určenému alebo zvolenému štátu umožňujú ospravedlniť nedodržanie lehôt, sú tie ustanovenia, ktoré upravujú navrátenie do predchádzajúceho stavu, obnovenie konania, reštitúciu in integrum alebo pokračovanie v konaní, aj keď sa nedodržala lehota, a všetky iné ustanovenia o predlžovaní lehôt alebo o odpustení ich zmeškania.

 

 

 

PRAVIDLO 82 ter

OPRAVA CHÝB PRIJÍMACIEHO ÚRADU ALEBO MEDZINÁRODNÉHO ÚRADU

 

82. ter 1 Chyby v dátume medzinárodného podania a v dátume uplatnenej priority

Ak prihlasovateľ určenému alebo zvolenému úradu uspokojivo preukáže, že dátum medzinárodného podania je nesprávny v dôsledku chyby prijímacieho úradu alebo že vyhlásenie podľa článku 8 (1) prijímací úrad alebo Medzinárodný úrad v dôsledku chyby zrušil alebo opravil, a ak ide o takú chybu, ktorú by určený alebo zvolený úrad sám opravil, podľa národného zákonodarstva alebo národnej praxe, keby sa jej dopustil, potom uvedený úrad túto chybu opraví a prerokuje medzinárodnú prihlášku tak, akoby jej bol priznaný opravený dátum medzinárodného podania alebo akoby sa vyhlásenie podľa článku 8 (1) nezrušilo alebo neopravilo.

 

 

 

PRAVIDLO 83

PRÁVO VYSTUPOVAŤ PRED MEDZINÁRODNÝMI ORGÁNMI

 

83.1 Dôkaz práva

Medzinárodný úrad, príslušný orgán pre medzinárodnú rešerš a príslušný orgán pre medzinárodný predbežný prieskum môžu požadovať predloženie dôkazu o práve podľa článku 49.

83.1 bis Prípad, keď Medzinárodný úrad je prijímacím úradom

(a) Každá osoba, ktorá má právo vystupovať pred národným úradom zmluvného štátu alebo pred úradom činným pre tento štát, v ktorom má prihlasovateľ, alebo ak je prihlasovateľov viac, aspoň jeden z týchto prihlasovateľov, trvalý pobyt alebo sídlo alebo je jeho občanom, je oprávnená vystupovať, ak ide o medzinárodnú prihlášku, pred Medzinárodným úradom, ktorý vykonáva funkciu prijímacieho úradu podľa pravidla 19.1.(a) (iii).

(b) Každá osoba, ktorá má právo vystupovať pred Medzinárodným úradom, ktorý vykonáva funkciu prijímacieho úradu, je oprávnená, ak ide o medzinárodnú prihlášku, vystupovať pred Medzinárodným úradom, ktorý vykonáva všetky jeho ďalšie funkcie, pred príslušným orgánom pre medzinárodnú rešerš a pred príslušným orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum.

83.2 Informácie

(a) Národný úrad alebo medzinárodná organizácia poskytne na žiadosť Medzinárodnému úradu, príslušnému orgánu pre medzinárodnú rešerš alebo príslušnému orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum informáciu o tom, či určitá osoba, o ktorej sa tvrdí, že má právo pred národným úradom alebo medzinárodnou organizáciou vystupovať, toto právo skutočne má.

(b) Táto informácia je pre Medzinárodný úrad, orgán pre medzinárodnú rešerš a orgán pre medzinárodný predbežný prieskum záväzná.

 

 

 

ČASŤ E

Pravidlá, ktoré sa týkajú hlavy V Zmluvy

PRAVIDLO 84

VÝDAVKY DELEGÁCIÍ

84.1 Výdavky, ktoré znášajú vlády

Výdavky delegácie, ktorá sa zúčastňuje na práci orgánu zriadeného touto Zmluvou alebo podľa nej, znáša vláda, ktorá ju vymenovala.

 

 

 

PRAVIDLO 85

NEPRÍTOMNOSŤ UZNÁŠANIASCHOPNEJ VÄČŠINY NA ZHROMAŽDENÍ

 

85.1 Písomné hlasovanie

V prípade podľa článku 53 (5) (b) oznámi Medzinárodný úrad rozhodnutia prijaté Zhromaždením (pokiaľ nejde o rozhodnutia týkajúce sa len jeho vlastného konania) tým zmluvným štátom, ktoré neboli zastúpené, a vyzve ich, aby odovzdali svoj hlas alebo sa zdržali hlasovania písomne do troch mesiacov od dátumu oznámenia.

Ak v tejto lehote počet zmluvných štátov, ktoré odovzdali svoj hlas alebo sa zdržali hlasovania dosiahne ten počet, ktorý chýbal do uznášaniaschopnej väčšiny na zasadaní, nadobudnú rozhodnutia účinnosť, ak je ovšem aj potom zároveň zachovaná potrebná väčšina.

 

 

 

PRAVIDLO 86

VESTNÍK

 

86.1 Obsah

Vestník uvedený v článku 55 (4) obsahuje:

(i) pre každú zverejnenú medzinárodnú prihlášku údaje určené Administratívnymi smernicami prevzaté z titulnej strany brožúry podľa pravidla 48, prípadne výkres z uvedenej titulnej strany a anotáciu;

(ii) sadzobník všetkých poplatkov, ktoré sa platia prijímacím úradom, Medzinárodnému úradu, orgánom pre medzinárodnú rešerš a orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum;

(iii) oznámenia, ktorých uverejnenie sa vyžaduje podľa Zmluvy a Vykonávacieho predpisu;

(iv) informácie od určených alebo zvolených úradov, pokiaľ Medzinárodnému úradu dôjde a v rozsahu, v akom mu dôjdu, o tom, či sa splnili požiadavky článku 22 alebo 39, pokiaľ ide o medzinárodné prihlášky obsahujúce určenie alebo voľbu príslušného úradu;

(v) všetky iné užitočné informácie predpísané Administratívnymi smernicami, pokiaľ k nim nie je prístup Zmluvou alebo Vykonávacím predpisom zakázaný.

86.2 Jazyky

(a) Vestník vychádza v anglickom a francúzskom vydaní. Bude sa vydávať aj v iných jazykoch, ak náklady s tým spojené budú zabezpečené predajom alebo subvenciou.

(b) Zhromaždenie môže rozhodnúť, že sa Vestník bude vydávať v iných jazykoch než v tých, ktoré sú uvedené v odseku (a).

86.3 Vydávacie obdobie

Názov Vestníka určí generálny riaditeľ.

86.4 Predaj

Predplatné a iné predajné ceny Vestníka určí generálny riaditeľ.

86.5 Názov

Názov Vestníka znie "Gazette des demandes internationales de brevets" a "Gazette of International Patent Aplications".

86.6 Ďalšie podrobnosti

Ďalšie podrobnosti týkajúce sa Vestníka môžu určiť Administratívne smernice.

 

 

 

PRAVIDLO 87

VÝTLAČKY PUBLIKÁCIÍ

 

87.1 Orgány pre medzinárodnú rešerš a pre medzinárodný predbežný prieskum

Každý orgán pre medzinárodnú rešerš a medzinárodný predbežný prieskum má právo na dva bezplatné výtlačky každej zverejnenej medzinárodnej prihlášky, Vestníka a každej inej publikácie všeobecného dosahu, ktorú vydal Medzinárodný úrad v súvislosti so Zmluvou a Vykonávacím predpisom.

87.2 Národné úrady

(a) Každý národný úrad má právo na jeden bezplatný výtlačok každej zverejnenej medzinárodnej prihlášky, Vestníka a každej inej publikácie všeobecného dosahu, ktorú vydal Medzinárodný úrad v súvislosti so Zmluvou a Vykonávacím predpisom.

 

 

 

PRAVIDLO 88

ZMENA VYKONÁVACIEHO PREDPISU

 

88.1 Požiadavka jednomyseľnosti

Zmena ďalej uvedených ustanovení tohto Vykonávacieho predpisu vyžaduje, aby žiadny štát, ktorý má právo hlasovať v Zhromaždení, nehlasoval proti navrhovanej zmene:

(i) pravidlo 14.1 (odovzdávací poplatok);

(ii) zrušené od 1.7.1992

(iii) pravidlo 22.3 [lehota podľa článku 12 (3)];

(iv) pravidlo 33 (relevantný známy stav techniky pre medzinárodnú rešerš);

(v) pravidlo 64 (známy stav techniky pre medzinárodný predbežný prieskum);

(vi) pravidlo 81 (zmena lehôt ustanovených Zmluvou);

(vii) tento odsek (pravidlo 88.1).

88.2 zrušené

88.3 Požiadavka, aby určité štáty nehlasovali proti

Zmena ďalej uvedených ustanovení tohto Vykonávacieho predpisu vyžaduje, aby žiadny štát uvedený v článku 58 (3) (a) (ii), ktorý má právo hlasovať v Zhromaždení, nehlasoval proti navrhovanej zmene:

(i) pravidlo 34 (minimálna dokumentácia);

(ii) pravidlo 39 [predmet podľa článku 17 (2) (a) (i)];

(iii) pravidlo 67 [predmet podľa článku 34 (4) (a) (i)];

(iv) tento odsek (pravidlo 88.3).

88.4 Konanie

Každý návrh na zmenu ustanovení uvedených v pravidlách 88.1 alebo 88.3 sa musí oznámiť v prípade, že o návrhu má rozhodnúť Zhromaždenie, všetkým zmluvným štátom aspoň dva mesiace pred začatím tohto zasadania Zhromaždenia, ktoré je zvolané na rozhodnutie o návrhu.

 

 

 

PRAVIDLO 89

ADMINISTRATÍVNE SMERNICE

 

89.1 Rozsah

(a) Administratívne smernice obsahujú ustanovenia, ktoré sa týkajú:

(i) vecí, v ktorých Vykonávací predpis výslovne odkazuje na smernice

(ii) všetkých podrobností na aplikáciu tohto vykonávacieho predpisu.

(b) Administratívne smernice nesmú byť v rozpore so Zmluvou, s Vykonávacím predpisom alebo akoukoľvek dohodou uzavretou Medzinárodným úradom s orgánom pre medzinárodnú rešerš alebo s orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum.

89.2 Právomoc

(a) Administratívne smernice vypracuje a vyhlási generálny riaditeľ po porade s prijímacími úradmi a orgánmi pre medzinárodnú rešerš a medzinárodný predbežný prieskum.

(b) Zmeniť ich môže generálny riaditeľ po porade s úradmi alebo orgánmi, ktoré majú priamy záujem na navrhovaných zmenách.

(c) Zhromaždenie môže vyzvať generálneho riaditeľa ku zmenám Administratívnych smerníc a generálny riaditeľ podľa toho musí postupovať.

89.3 Uverejnenie a nadobudnutie účinnosti

(a) Administratívne smernice a každá ich zmena sa uverejní vo Vestníku.

(b) Pri každom uverejnení sa uvedie dátum, keď uverejnenie ustanovenia nadobúdajú účinnosť. Dátumy sa môžu pre rôzne ustanovenia líšiť, ale žiadne ustanovenie nemôže nadobudnúť účinnosť pre uverejnením vo Vestníku.

 

 

 

ČASŤ F

Pravidlá, ktoré sa týkajú niekoľkých hláv Zmluvy

PRAVIDLO 90

ZÁSTUPCOVIA A SPOLOČNÍ ZÁSTUPCOVIA

 

90.1 Ustanovenie zástupcu

(a) Osobu, ktorá má právo vystupovať pred národným úradom, na ktorom sa podala medzinárodná prihláška, alebo ak sa medzinárodná prihláška podala na Medzinárodnom úrade, osobu, ktorá má právo vystupovať, ak ide o medzinárodnú prihlášku, pred Medzinárodným úradom, ktorý vykonáva funkciu prijímacieho úradu, môže prihlasovateľ ustanoviť za svojho zástupcu na zastupovanie pred prijímacím úradom, pred Medzinárodným úradom, pred príslušným orgánom pre medzinárodnú rešerš a pred orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum.

(b) Osobu, ktorá má právo vystupovať pred národným úradom alebo pred medzinárodnou organizáciou, ktorá pôsobí ako orgán pre medzinárodnú rešerš, smie ustanoviť prihlasovateľ ako svojho zástupcu na zastupovanie osobitne pred týmto orgánom.

(c) Osobu, ktorá má právo vystupovať pred národným úradom alebo pred medzinárodnou organizáciou, ktorá pôsobí ako orgán pre medzinárodný predbežný prieskum, smie ustanoviť prihlasovateľ ako svojho zástupcu na zastupovanie osobitne pred týmto orgánom.

(d) Zástupca ustanovený podľa odseku (a) môže, ak nie je v ustanovujúcom dokumente uvedené niečo iné, určiť jedného alebo niekoľkých ďalších zástupcov, aby zastupovali prihlasovateľa ako zástupcovia prihlasovateľa

(i) pred prijímacím úradom, pred Medzinárodným úradom, pred príslušným orgánom pre medzinárodnú rešerš a pred orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum s podmienkou, že každá takto ustanovená osoba ako ďalší zástupca má právo vystupovať pred národným úradom, na ktorom sa podala medzinárodná prihláška, alebo ak ide o medzinárodnú prihlášku, pred Medzinárodným úradom, ktorý vykonáva funkciu prijímacieho úradu, podľa toho, o ktorý prípad ide,

(ii) osobitne pred orgánom pre medzinárodnú rešerš alebo pred orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum, s podmienkou, že osoba takto ustanovená ako ďalší zástupca má právo vystupovať pred národným úradom alebo medzivládnou organizáciou, ktorá pôsobí ako orgán pre medzinárodnú rešerš alebo orgán pre medzinárodný predbežný prieskum.

90.2 Spoločný splnomocnenec

(a) Ak sú dvaja alebo viacerí prihlasovatelia a prihlasovatelia neustanovili zástupcu, ktorý by ich všetkých zastupoval ("spoločný zástupca") podľa pravidla 90.1 (a), smie byť jeden z prihlasovateľov, ktorý je oprávnený podať medzinárodnú prihlášku podľa článku 9, ustanovený ostatnými prihlasovateľmi ako ich spoločný splnomocnenec.

(b) Ak sú dvaja alebo viacerí prihlasovatelia a všetci prihlasovatelia neustanovili spoločného zástupcu podľa pravidla 90.1 (a) alebo spoločného splnomocnenca podľa odseku (a), bude sa prvý prihlasovateľ uvedený v žiadosti, ktorý je oprávnený podľa pravidla 19.1 podať medzinárodnú prihlášku na prijímacom úrade považovať za spoločného splnomocnenca všetkých prihlasovateľov.

90.3 Účinky úkonov zástupcov a spoločných splnomocnencov alebo voči zástupcom a spoločným splnomocnencom

(a) Každý úkon zástupcu alebo voči zástupcovi má účinok úkonu prihlasovateľa alebo prihlasovateľov alebo voči dotyčnému prihlasovateľovi alebo prihlasovateľom.

(b) Ak sú dvaja alebo viacerí zástupcovia, ktorí zastupujú rovnakého prihlasovateľa alebo rovnakých prihlasovateľov, bude mať každý úkon týchto zástupcov alebo úkon voči nim účinok úkonu prihlasovateľa alebo prihlasovateľov alebo voči spomenutému prihlasovateľovi alebo prihlasovateľom.

(c) S výhradou pravidla 90 bis 5 (a), druhá veta, má každý úkon spoločného splnomocnenca alebo jeho zástupcu, alebo úkon voči nim, účinok úkonu všetkých prihlasovateľov alebo účinok úkonu voči nim.

90.4 Spôsob ustanovenia zástupcu alebo spoločného splnomocnenca

(a) Ustanovenie zástupcu vykoná prihlasovateľ podpísaním žiadosti, návrhu alebo plnomocenstva. Ak sú dvaja alebo viacerí prihlasovatelia, vykoná sa ustanovenie spoločného zástupcu alebo spoločného splnomocnenca podpisom žiadosti, návrhu alebo plnomocenstva každého prihlasovateľa, podľa jeho voľby.

(b) S výhradou pravidla 90.5, plnomocenstvo sa predloží buď prijímaciemu úradu, alebo Medzinárodnému úradu, s podmienkou, že ak je plnomocenstvom ustanovený zástupca podľa pravidla 90.1 (b), (c) alebo (d) (ii), predloží sa plnomocenstvo orgánu pre medzinárodnú rešerš alebo orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum.

(c) Ak plnomocenstvo nie je podpísané, alebo keď sa požadované plnomocenstvo stratilo, alebo keď údaj týkajúci sa mena alebo adresy ustanovenej osoby nevyhovuje pravidlu 4.4, predpokladá sa, že plnomocenstvo neexistuje, pokiaľ sa nedostatok neodstráni.

90.5 Všeobecné plnomocenstvo

(a) Ustanovenie zástupcu, pokiaľ ide o jednotlivú medzinárodnú prihlášku, možno urobiť v žiadosti, návrhu alebo v oddelenom oznámení s odkazom na existujúce plnomocenstvo ustanovujúce tohto zástupcu, aby zastupoval prihlasovateľa, pokiaľ ide o akúkoľvek medzinárodnú prihlášku, ktorú smie prihlasovateľ podať (t.j. "všeobecné plnomocenstvo"), s podmienkou, že:

(i) všeobecné plnomocenstvo bolo uložené podľa odseku (b), a

(ii) jeho kópia je pripojená k žiadosti, návrhu alebo k oddelenému oznámeniu; táto kópia nemusí byť podpísaná.

(b) Všeobecné plnomocenstvo sa uloží na prijímacom úrade, s podmienkou, že ak sa ustanovuje zástupca podľa pravidla 90.1 (b), (c) alebo (d) (ii), uloží sa na orgáne pre medzinárodnú rešerš alebo na orgáne pre medzinárodný predbežný prieskum.

90.6 Odvolanie a zrieknutie sa

(a) Ustanovenie zástupcu alebo spoločného splnomocnenca môžu odvolať osoby, ktoré ho urobili, alebo ich právni nástupcovia, pričom v takom prípade sa bude ustanovenie ďalšieho zástupcu podľa pravidla 90.1 (d) týmto zástupcom tiež považovať za odvolané. Každé ustanovenie ďalšieho zástupcu podľa pravidla 90.1 (d) môže tiež prihlasovateľ odvolať.

(b) Ustanovenie zástupcu podľa pravidla 90.1 (a) bude mať, pokiaľ nie je uvedené niečo iné, za následok odvolanie každého prvšieho ustanovenia zástupcu vykonaného podľa tohto pravidla.

(c) Ustanovenie spoločného splnomocnenca bude mať, pokiaľ nie je uvedené niečo iné, za následok odvolanie každého prvšieho ustanovenia spoločného splnomocnenca.

(d) Zástupca alebo spoločný splnomocnenec sa môže zriecť svojho ustanovenia oznámením, ktoré podpíše.

(e) Pravidlo 90.4 (b) a (c) platí primerane aj pre listinu obsahujúcu odvolanie alebo zrieknutie sa podľa tohto pravidla.

 

 

 

PRAVIDLO 90 BIS

SPÄŤVZATIE

 

90. bis 1 Späťvzatie medzinárodnej prihlášky

(a) Prihlasovateľ môže vziať medzinárodnú prihlášku späť kedykoľvek pred uplynutím 20 mesiacov od dátumu priority alebo pri použití článku 39 (1) pred uplynutím 30 mesiacov od dátumu priority.

(b) Späťvzatie nadobudne účinnosť prijatím oznámenia prihlasovateľa adresovaného podľa jeho voľby Medzinárodnému úradu, prijímaciemu úradu alebo pri použití článku 39 (1) orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum.

(c) Medzinárodné zverejnenie medzinárodnej prihlášky sa nevykoná, ak oznámenie o späťvzatí, zaslané prihlasovateľom alebo odovzdané prijímacím úradom alebo orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum, dôjde do Medzinárodného úradu pred ukončením technických príprav medzinárodného zverejnenia.

90. bis 2 Späťvzatie určenia

(a) Prihlasovateľ môže vziať určenie každého určeného štátu späť, kedykoľvek pred uplynutím 20 mesiacov od dátumu priority, alebo pri použití článku 39 (1), pokiaľ sa týka tohto štátu, pred uplynutím 30 mesiacov od dátumu priority. Späťvzatie určenia štátov, ktoré boli zvolené, bude mať za následok späťvzatie zodpovedajúcej voľby podľa pravidla 90 bis.4.

(b) Ak bol určený štát na účely získania tak národného patentu, ako aj regionálneho patentu, bude späťvzatie určenia tohto štátu znamenať len späťvzatie určenia na účely získania národného patentu, s výnimkou prípadu, keď bolo uvedené niečo iné.

(c) Späťvzatie určenia všetkých určených štátov sa bude považovať za späťvzatie medzinárodnej prihlášky podľa pravidla 90 bis.1.

(d) Späťvzatie nadobudne účinnosť prijatím oznámenia prihlasovateľa adresovaného podľa jeho voľby Medzinárodnému úradu, prijímaciemu úradu alebo pri použití článku 39 (1) orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum.

(e) Medzinárodné zverejnenie medzinárodnej prihlášky sa nevykoná, keď oznámenie o späťvzatí zaslané prihlasovateľom alebo odovzdané prijímacím úradom alebo orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum dôjde do Medzinárodného úradu pred ukončením technických príprav medzinárodného zverejnenia.

90. bis 3 Späťvzatie uplatnenej priority

(a) Prihlasovateľ môže vziať prioritu, ktorú uplatnil podľa článku 8/1 v medzinárodnej prihláške, späť, kedykoľvek pred uplynutím 20 mesiacov od dátumu priority, alebo pri použití článku 39 (1) 30 mesiacov od dátumu priority.

(b) Ak sa v medzinárodnej prihláške uplatnila viac ako jedna priorita, môže prihlasovateľ použiť svoje právo podľa odseku (a), pokiaľ ide o jednu, niekoľko, alebo všetky uplatňované priority.

(c) Späťvzatie nadobudne účinnosť prijatím oznámenia prihlasovateľa adresovaného podľa jeho voľby Medzinárodnému úradu, prijímaciemu úradu alebo pri použití článku 39 (1) orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum.

(d) Ak späťvzatie uplatnenej priority spôsobí zmenu dátumu priority, potom každá lehota, počítaná od pôvodného dátumu priority, ktorá dosiaľ neuplynula, s výhradou odseku (e), sa bude počítať od dátumu priority, ktorý je výsledkom tejto zmeny.

(e) V prípade lehoty podľa článku 21 (2) (a) môže však Medzinárodný úrad pokračovať v medzinárodnom zverejnení na základe spomenutej lehoty počítanej od pôvodného dátumu podania, ak späťvzatie zaslané prihlasovateľom alebo odovzdané prijímacím úradom alebo orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum dostane Medzinárodný úrad po ukončení technických príprav medzinárodného zverejnenia.

90. bis 4 Späťvzatie návrhu alebo voľby

(a) Prihlasovateľ môže vziať návrh alebo niektorú alebo všetky voľby späť kedykoľvek pred uplynutím 30 mesiacov od dátumu priority.

(b) Späťvzatie nadobudne účinnosť prijatím oznámenia adresovaného prihlasovateľom Medzinárodnému úradu.

(c) Ak oznámenie o späťvzatí prihlasovateľ predloží orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum, vyznačí tento orgán dátum prijatia na oznámení a postúpi ho ihneď Medzinárodnému úradu. Predpokladá sa, že oznámenie sa predložilo Medzinárodnému úradu v termíne podľa vyznačeného dátumu.

90. bis 5 Podpis

(a) Každé oznámenie o späťvzatí podľa pravidiel 90 bis.1 až 90 bis.4 musí s výhradou odseku (b) podpísať prihlasovateľ. Ak je jeden z prihlasovateľov považovaný za spoločného splnomocnenca podľa pravidla 90.2 (b), bude sa na tomto oznámení, s výhradou odseku (b), požadovať podpis všetkých prihlasovateľov.

(b) Ak dvaja alebo viacerí prihlasovatelia podajú medzinárodnú prihlášku, ktorou sa určuje štát, ktorého národné zákonodarstvo požaduje, aby národné prihlášky podávali vynálezcovia, a ak prihlasovateľa pre tento určený štát, ktorý je vynálezcom, nemožno nájsť alebo dosiahnuť po vynaložení značného úsilia, nemusí oznámenie o späťvzatí podľa pravidiel 90 bis.1 až 90 bis.4 podpísať tento prihlasovateľ ("dotyčný prihlasovateľ"), ak ho podpísal aspoň jeden prihlasovateľ a

(i) poskytlo sa prijímaciemu úradu, Medzinárodnému úradu alebo orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum uspokojivé vysvetlenie týkajúce sa chýbajúceho podpisu dotyčného prihlasovateľa, alebo

(ii) v prípade oznámenia o späťvzatí podľa pravidla 90 bis.1 (b), 90 bis.2 (d) alebo 90 bis.3 (c) dotyčný prihlasovateľ nepodpísal žiadosť, ale požiadavkám podľa pravidla 4.15 (b) sa vyhovelo, alebo

(iii) v prípade oznámenia o späťvzatí podľa pravidla 90 bis.4 (b) dotyčný prihlasovateľ nepodpísal návrh, ale požiadavkám podľa pravidla 53.8 (b) sa vyhovelo, alebo nepodpísal dotyčnú neskoršiu voľbu, ale požiadavkám podľa pravidla 56.1 (c) sa vyhovelo.

90. bis 6 Účinok späťvzatia

(a) Späťvzatie podľa pravidla 90 bis medzinárodnej prihlášky, určenia, uplatnenia priority, návrhu, alebo voľby nemá žiadny účinok v určenom alebo zvolenom úrade, ak prieskum medzinárodnej prihlášky podľa článku 23 (2) alebo článku 40 (2) sa už začal.

(b) Ak bola medzinárodná prihláška vzatá späť podľa pravidla 90 bis.1, medzinárodné konanie o medzinárodnej prihláške sa preruší.

(c) Ak bol návrh alebo všetky voľby vzaté späť podľa pravidla 90 bis.4, konanie o medzinárodnej prihláške orgán pre medzinárodný predbežný prieskum preruší.

90. bis 7 Oprávnenie podľa článku 37 (4) (b)

(a) Každý zmluvný štát, ktorého národné zákonodarstvo umožňuje, čo je opísané v druhej časti článku 37 (4) (b), musí o tom písomne informovať Medzinárodný úrad.

(b) Oznámenie podľa odseku (a) musí Medzinárodný úrad ihneď zverejniť vo Vestníku a bude platiť pre medzinárodné prihlášky podané viac ako jeden mesiac po dátume tohto zverejnenia.

 

 

 

PRAVIDLO 91

ZJAVNÉ CHYBY V DOKLADOCH

 

91.1 Oprava

(a) S výhradou ustanovenia odseku (a) až (g-quater) možno zjavné omyly v medzinárodnej prihláške alebo iných listinách predložených prihlasovateľom napraviť.

(b) Omyly vyplývajúce z toho, že v medzinárodnej prihláške alebo v inej písomnosti sa napísalo niečo, čo sa zrejme nezamýšľalo, sa považujú za zjavné omyly. Aj ich náprava musí byť zrejmá v tom zmysle, že každý hneď pozná, že sa nemohlo zamýšľať nič iné, než to, čo sa predkladá ako náprava.

(c) Vynechanie celých častí alebo celých listov medzinárodnej prihlášky, aj keď je zrejme dôsledkom nepozornosti, napríklad v štádiu kopírovania alebo kompletizovania listov, nemožno napraviť.

(d) Náprava sa vykoná na žiadosť prihlasovateľa. Orgán, ktorý zistil zjavný omy, môže vyzvať prihlasovateľa, aby podal žiadosť o nápravu podľa odsekov (e) až (g-quater). Pravidlo 26.4 a) platí primerane aj pre žiadosti o nápravu.

(e) Žiadna oprava sa nevykoná bez výslovného oprávnenia

(i) prijímacieho úradu, ak ide o omyl v žiadosti;

(ii) orgánu pre medzinárodnú rešerš, ak ide o omyl v inej časti medzinárodnej prihlášky, než je žiadosť, alebo v iných písomnostiach predložených tomuto orgánu;

(iii) orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum, ak ide o chyby v ktorejkoľvek časti medzinárodnej prihlášky, okrem žiadosti, alebo v ktorejkoľvek písomnosti predloženej tomuto orgánu;

(iv) Medzinárodného úradu, ak ide o chybu v inej písomnosti predloženej tomuto úradu, než je medzinárodná prihláška alebo jej úpravy a opravy.

(f) Orgán, ktorý schváli alebo odmietne nápravu, to bez odkladu oznámi prihlasovateľovi a v prípade odmietnutia uvedie dôvody. orgán, ktorý nápravu schváli, to bez odkladu oznámi Medzinárodnému úradu. Ak došlo k odmietnutiu nápravy, Medzinárodný úrad zverejní žiadosť o nápravu spolu s medzinárodnou prihláškou na žiadosť prihlasovateľa, podanú v rozhodnom období podľa odsekov (g-bis), (g-ter) alebo (g-quater), za predpokladu, že sa zaplatí osobitný poplatok, ktorého výšku určujú Administratívne smernice. Kópia žiadosti o nápravu sa priloží k postúpeniu podľa článku 20, pokiaľ sa na postúpenie nepoužije brožúra alebo pokiaľ sa medzinárodná prihláška nezverejňuje na základe článku 64 (3).

(g) Schválenie nápravy podľa odseku (e) je účinné s výhradou odsekov (g-bis), (g-ter) a (g-quater):

(i) tam, kde ho udeľuje prijímací úrad alebo orgán pre medzinárodnú rešerš v tom prípade, že oznámenie o schválení nápravy určené Medzinárodnému úradu, dôjde tomuto úradu pred uplynutím 17 mesiacov od dátumu priority;

(ii) tam, kde ho udeľuje orgán pre medzinárodný predbežný prieskum v prípade, že sa udelilo pred spracovaním správy o medzinárodnom predbežnom prieskume;

(iii) tam, kde ho udeľuje Medzinárodný úrad v prípade, že sa udelilo pred uplynutím 17 mesiacov od dátumu priority.

(g-bis) Ak oznámenie podľa odseku (a) (i) dôjde Medzinárodnému úradu alebo ak nápravu podľa odseku (g) (iii) Medzinárodný úrad schváli po uplynutí 17 mesiacov od dátumu priority, ale pred dokončením technických príprav medzinárodného zverejnenia, schválenie je účinné a náprava sa včlení do príslušného zverejnenia.

(g-ter) Ak prihlasovateľ požiadal Medzinárodný úrad, aby zverejnil jeho medzinárodnú prihlášku pred uplynutím 18 mesiacov od dátumu priority, musí oznámenie podľa odseku (g) (i) dôjsť Medzinárodnému úradu a Medzinárodný úrad musí schváliť nápravu podľa odseku (g) (iii) najneskôr do dokončenia technických príprav medzinárodného zverejnenia, ak má byť schválenie prípravy účinné.

(g-quater) Ak sa medzinárodná prihláška nezverejňuje podľa článkov 64 (3), musí oznámenie podľa odseku (g) (i) dôjsť Medzinárodnému úradu a Medzinárodný úrad musí schváliť nápravu podľa odseku (g) (iii) najneskôr do postúpenia medzinárodnej prihlášky podľa článku 20? ak má byť schválenie nápravy účinné.

(h) zrušené

91.2 zrušené

 

 

 

PRAVIDLO 92

KOREŠPONDENCIA

 

92.1 Požiadavky týkajúce sa sprievodného listu a podpisu

(a) Každú písomnosť predkladanú prihlasovateľom v priebehu medzinárodného konania podľa Zmluvy a Vykonávacieho predpisu, pokiaľ nejde o samotnú medzinárodnú prihlášku a pokiaľ táto písomnosť nie je sama listom, treba priložiť k listu, v ktorom sa označí medzinárodná prihláška, ktorej sa týka. List musí prihlasovateľ podpísať.

(b) Ak nie sú splnené požiadavky podľa odseku (a), prihlasovateľ sa upovedomí a vyzve, aby zanedbanie napravil v lehote určenej výzvou. Takto určená lehota bude primeraná okolnostiam; aj keď by táto lehota neuplynula neskôr než lehota pre predloženie písomnosti (alebo aj keď lehota pre predloženie písomnosti už uplynula), nesmie byť kratšia než desať dní a dlhšia než jeden mesiac začínajúc od odoslania výzvy. Ak dôjde k náprave zanedbania v lehote určenej výzvou, na zanedbanie sa neprihliada; inak sa prihlasovateľovi oznámi, že sa neprihliada na písomnosť.

(c) Ak sa od požiadaviek podľa odseku (a) odstúpi a na písomnosť prihliadne v medzinárodnom konaní, neprihliada sa už na to, že požiadavky neboli splnené.

92.2 Jazyky

(a) S výnimkou pravidiel 55.1. a 66.9. a odseku (b) tohto pravidla musí prihlasovateľ predložiť každý list alebo dokument orgánu pre medzinárodnú rešerš alebo orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum v rovnakom jazyku, v akom je medzinárodná prihláška, ktorej sa týka. Ak sa však preklad medzinárodnej prihlášky odovzdal podľa pravidla 12.1.(c) alebo sa podal podľa pravidla 55.2.(a) alebo (c), použije sa jazyk prekladu.

(b) Každý prihlasovateľ určený orgánu pre medzinárodnú rešerš alebo orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum môže byť v inom jazyku než medzinárodná prihláška, pokiaľ uvedený orgán použitie takého jazyka schváli.

(c) zrušené

(d) Každý list prihlasovateľa určený Medzinárodnému úradu bude vo francúzštine alebo v angličtine.

(e) Každý list alebo oznámenie Medzinárodného úradu určené prihlasovateľovi alebo národnému úradu bude vo francúzštine alebo v angličtine.

92.3 Poštové zásielky od národných úradov a medzivládnych organizácií

Každý doklad alebo list pochádzajúci od alebo odovzdávaný národným úradom alebo medzivládnou organizáciou a zakladajúci skutočnosť, od ktorej dátumu začína plynúť lehota podľa Zmluvy alebo podľa tohto Vykonávacieho predpisu, musí sa odoslať leteckou poštou, s podmienkou, že pozemná pošta sa smie použiť namiesto leteckej v tých prípadoch, keď obvykle pozemná pošta dôjde do miesta určenia do dvoch dní od podania, alebo tam, kde služby leteckej pošty nie sú k dispozícii.

92.4 Použitie telegrafu, ďalekopisu, faxu atď.

(a) Doklad tvoriaci medzinárodnú prihlášku a každý neskorší doklad alebo korešpondencia vzťahujúca sa na ňu, smú sa bez ohľadu na ustanovenie pravidiel 11.14 a 92.1 (a), ale s výhradou odseku (h) odovzdávať, pokiaľ je to možné telegraficky, ďalekopisom, faxom alebo inými komunikačnými prostriedkami, ktorých výstupom je písaný dokument.

(b) Podpis uvádzaný na doklade odovzdávanom faxom, sa bude na účely Zmluvy a tohto Vykonávacieho predpisu uznávať ako vlastný podpis.

(c) Ak sa prihlasovateľ pokúsil odovzdať doklad niektorým iným prostriedkom než tým, ktorý je uvedený v odseku (a), ale časť alebo celý prijatý doklad je nečitateľný alebo časť dokladu nedošla, bude sa predpokladať, akoby doklad nedošiel, pokiaľ je prijatý doklad nečitateľný alebo pokus o odovzdanie neuspel. Národný orgán alebo medzivládna organizácia bude ihneď informovať prihlasovateľa.

(d) Každý národný úrad alebo medzivládna organizácia môžu požadovať, aby originál dokladu, predkladaného ktorýmkoľvek z prostriedkov podľa odseku (a) a sprevádzajúci list identifikujúci toto prvšie podanie, sa poskytli do 14 dní od dátumu predloženia, s podmienkou, že táto požiadavka bola oznámená Medzinárodnému úradu a Medzinárodný úrad túto informáciu zverejnil vo Vestníku. V oznámení musí byť uvedené, či sa táto požiadavka týka všetkých alebo len určitých druhov dokladov.

(e) Ak prihlasovateľ opomenie predložiť originál dokladu, ako sa požaduje v odseku (d), môže dotyčný národný úrad alebo medzivládna organizácia, v závislosti od druhu predkladaného dokladu a s ohľadom na pravidlá 11 a 26.3,

(i) vzdať sa požiadavky podľa odseku (d) alebo

(ii) vyzvať prihlasovateľa, aby predložil v primeranej lehote určenej vo výzve, originál predkladaného dokumentu, s podmienkou, že keď predkladaný doklad obsahuje vady alebo ukazuje, že originál obsahuje vady, vo vzťahu ku ktorým môže národný úrad alebo medzivládna organizácia vydať výzvu na opravu, tento úrad alebo organizácia môžu takú výzvu vydať navyše alebo namiesto postupu podľa položky (i) alebo (ii).

(f) Ak sa nepožaduje podľa odseku (d) predloženie originálu dokladu, ale národný úrad alebo medzivládna organizácia považujú za nevyhnutné, aby dostali originál uvedeného dokumentu, môžu vydať výzvu podľa odseku (e) (ii).

(g) Ak prihlasovateľ nevyhovie výzve podľa odseku (e) (ii) alebo (f):

(i) keď je uvedeným dokumentom medzinárodná prihláška, bude sa táto považovať za späťvzatú a prijímací úrad o tom vydá vyhlásenie;

(ii) keď je uvedeným dokumentom doklad nasledujúci za medzinárodnou prihláškou, bude sa predpokladať, že tento doklad nebol predložený.

(h) Žiadny národný úrad alebo medzivládna organizácia nemusí prijať doklad predložený prostriedkami podľa odseku (a), pokiaľ neoznámil Medzinárodnému úradu, že je pripravený také dokumenty prijímať týmito prostriedkami, a Medzinárodný úrad túto informáciu nezverejnil vo Vestníku.

 

 

 

PRAVIDLO 92 bis

ZÁZNAM ZMIEN URČITÝCH ÚDAJOV V ŽIADOSTI ALEBO V NÁVRHU

 

92. bis 1 Záznam zmien Medzinárodným úradom

(a) Na žiadosť prihlasovateľa alebo prijímacieho úradu zaznamená Medzinárodný úrad zmeny týchto údajov v žiadosti alebo v návrhu:

(i) osoba, meno, pobyt, občianstvo alebo adresa prihlasovateľa;

(ii) osoba, meno alebo adresa zástupcu, spoločného splnomocnenca alebo vynálezcu.

(b) Medzinárodný úrad nezaznamená požadovanú zmenu, ak mu žiadosť o záznam došla po uplynutí

(i) lehoty podľa článku 22 (1), ak pre žiaden zmluvný štát nemožno uplatniť článok 39 (1);

(ii) lehoty podľa článku 39 (1), ak možno článok 39 (1) uplatniť aspoň pre jeden zmluvný štát.

 

 

PRAVIDLO 93

UCHOVÁVANIE ZÁZNAMOV A SPISOV

 

93.1 Prijímací úrad

Prijímací úrad uchováva záznamy a spisy týkajúce sa medzinárodnej prihlášky, alebo zamýšľanej medzinárodnej prihlášky včítane prijímacieho vyhotovenia po dobu najmenej 10 rokov od dátumu medzinárodného podania, alebo ak dátum medzinárodného podania nebol uznaný, od dátumu, keď došla.

93.2 Medzinárodný úrad

(a) Medzinárodný úrad uchováva spis včítane archívneho vyhotovenia medzinárodnej prihlášky po dobu najmenej 10 rokov od dátumu medzinárodného podania, alebo ak dátum medzinárodného podania nebol uznaný, od dátumu, keď došla.

(b) Základné záznamy Medzinárodného úradu sa uchovávajú bez časového obmedzenia.

93.3 Orgány pre medzinárodnú rešerš a orgány pre medzinárodný predbežný prieskum

Orgán pre medzinárodnú rešerš a orgán pre medzinárodný predbežný prieskum uchováva spis medzinárodnej prihlášky, ktorú dostal, po dobu najmenej 10 rokov od dátumu medzinárodného podania.

93.4 Reprodukcia

Na účely tohto pravidla záznamy, vyhotovenie a spisy sú takisto fotografické reprodukcie záznamov, vyhotovení a spisov, nech už je druh takej reprodukcie akýkoľvek (mikrofilmy a pod.).

 

 

 

PRAVIDLO 94

DODÁVKY KÓPIÍ OD MEDZINÁRODNÉHO ÚRADU

A ORGÁNU PRE MEDZINÁRODNÝ PREDBEŽNÝ PRIESKUM

 

94.1 Dodacia povinnosť

Na žiadosť prihlasovateľa alebo inej osoby ním oprávnenej dodá Medzinárodný úrad a orgán pre medzinárodný predbežný prieskum oproti zaplateniu výdavkov kópie všetkých dokladov obsiahnutých v spise medzinárodnej prihlášky alebo zamýšľanej medzinárodnej prihlášky prihlasovateľa.

 

 

 

PRAVIDLO 95

DOSTUPNOSŤ PREKLADOV

95.1 Dodávky kópií prekladov

(a) Na žiadosť Medzinárodného úradu mu každý určený alebo zvolený úrad zašle kópiu prekladu medzinárodnej prihlášky, ako ho tomuto úradu predložil prihlasovateľ.

(b) Medzinárodný úrad môže na žiadosť a oproti zaplateniu výdavkov dodať komukoľvek kópie prekladov, ktoré mu došli podľa odseku (a).

 

 

 

PRAVIDLO 96

SADZOBNÍK POPLATKOV

 

96.1 Sadzobník poplatkov pripojený k Vykonávaciemu predpisu

Výška poplatkov podľa pravidiel 15 a 57 sa uvádza vo švajčiarskej mene. Je určená sadzobníkom poplatkov pripojeným k tomuto Vykonávaciemu predpisu, ktorého sú neoddeliteľnou súčasťou.

 

 

 

PRÍL.

SADZOBNÍK POPLATKOV

 

Poplatok Suma

 

 

1. Základný poplatok

[Pravidlo 15.2 (a)]

(a) ak medzinárodná prihláška nemá viac ako 30 listov 762 švajčiarskych frankov

(b) ak medzinárodná prihláška má viac ako 30 listov 762 švajčiarskych frankov plus 15 švajčiarskych frankov za každý list nad 30 listov

2. Poplatok za určenie

[Pravidlo 15.2 (a)]

(a) za určenie vykonané podľa pravidla 4.9 (a) 185 švajčiarskych frankov za jedno určenie, s podmienkou, že každé určenie podľa pravidla 4.9 (a) nad 10 nevyžaduje platenie poplatku za určenie

(b) za určenie vykonané podľa pravidla 4.9 (b) a potvrdené podľa pravidla 4.9 (c) 185 švajčiarskych frankov za jedno určenie

3. Potvrdzovací poplatok: 50 % sumy poplatkov za určenie splatné podľa položky 2 (b)4. Rokovací poplatok:

[Pravidlo 57.2 (a)] 233 švajčiarskych frankov