Vyhláška č. 28/1981 Zb.

ministra zahraničných vecí z 20.1.1981 o Locarnskej dohode

 

LOCARNSKÁ DOHODA

o zriadení medzinárodného triedenia priemyselných vzorov a

modelov, podpísaná v Locarne 8. októbra 1968

Čl.1

Utvorenie Osobitnej únie; prijatie medzinárodnéhotriedenia

 

1. Štáty, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, tvoria Osobitnú úniu.

2. Pre priemyselné vzory a modely prijímajú tieto štáty to isté triedenie (ďalej "medzinárodné triedenie").

3. Medzinárodné triedenie obsahuje:

I. zoznam tried a podtried;

II. abecedný zoznam výrobkov, ktoré môžu byť predmetom vzorov a modelov, s údajom o triedach a podtriedach, do ktorých sú zaradené;

III. vysvetľujúce poznámky.

4. Zoznam tried a podtried je zoznam pripojený k tejto dohode ako príloha, s výhradou zmien a doplnkov, ktoré v ňom môže robiť Výbor znalcov utvorený podľa článku 3 (ďalej "Výbor znalcov").

5. Abecedný zoznam výrobkov a vysvetľujúce poznámky prijíma Výbor znalcov na základe konania ustanoveného v článku 3.

6. Výbor znalcov môže medzinárodné triedenie meniť a dopĺňať v rámci konania ustanoveného v článku 3.

7. a) Medzinárodné triedenie je vypracované v anglickom a francúzskom jazyku.

b) Oficiálne texty medzinárodného triedenia v iných jazykoch, ktoré môže určiť Zhromaždenie uvedené v článku 5, vyhotovuje po konzultáciách so zúčastnenými vládami Medzinárodný úrad pre duševné vlastníctvo (ďalej "Medziná-rodný úrad"), uvedený v Dohovore zriaďujúcom Svetovú organizáciu duševného vlastníctva (ďalej "Organizácia").

Čl.2

Použitie a právny dosah medzinárodného triedenia

1. S výhradou záväzkov uložených touto dohodou má medzinárodné triedenie len správny význam. Každý štát mu však môže priznať taký právny význam, aký uzná za vhodný. Medzinárodné triedenie najmä nezaväzuje štáty Osobitnej únie čo do spôsobu a rozsahu ochrany vzorov a modelov v týchto štátoch.

2. Každý zo štátov Osobitnej únie si vyhrádza možnosť používať medzinárodné triedenie buď ako hlavné triedenie, alebo ako pomocné triedenie.

3. Úrady štátov Osobitnej únie budú uvádzať v úradných listinách o prihlásení alebo zápise vzorov a modelov, a pokiaľ sa úradne zverejňujú, teda aj v týchto zverejneniach čísla tried a podtried medzinárodného triedenia, do ktorých sú zaradené výrobky, ktoré sú predmetom vzorov alebo modelov.

4. Pri výbere označení, ktoré sa majú zaradiť do abecedného zoznamu výrobkov, sa Výbor znalcov vyvaruje, pokiaľ je to len možné, použitia takých označení, na ktoré môžu existovať výlučné práva.

Zahrnutie označenia do abecedného zoznamu nemožno však vykladať ako vyjadrenie názoru Výboru znalcov o tom, či na také označenie výlučné práva existujú alebo nie.

 Čl.3

1. Pri Medzinárodnom úrade sa zriaďuje Výbor znalcov, ktorý je poverený úlohami uvedenými v článku 1 odsekoch 4, 5 a 6. Vo Výbore znalcov je zastúpený každý štát Osobitnej únie; Výbor sa spravuje rokovacím poriadkom, na prijatie ktorého je potrebná prostá väčšina hlasov zastúpených štátov.

2. Výbor znalcov prijíma abecedný zoznam výrobkov a vysvetľujúce poznámky prostou väčšinou hlasov štátov Osobitnej únie.

3. Návrhy na zmeny alebo doplnky medzinárodného triedenia môže predkladať úrad každého štátu Osobitnej únie alebo Medzinárodný úrad. Každý návrh predkladaný úradom sa odovzdáva Medzinárodnému úradu. Návrhy úradov a Medzinárodného úradu zašle Medzinárodný úrad členom Výboru znalcov najneskoršie dva mesiace pred zasadaním, na ktorom sa majú tieto návrhy skúmať.

4. Rozhodnutia Výboru znalcov o zmenách a doplnkoch medzinárodného triedenia vyžadujú prostú väčšinu hlasov štátov Osobitnej únie. Ak však ide o zriadenie novej triedy alebo o presun výrobkov z jednej triedy do inej, vyžaduje sa jednomyseľnosť.

5. Znalci môžu hlasovať písomne.

6. Ak niektorý štát nevymenuje pre určité zasadanie Výboru znalcov svojho zástupcu alebo ak vymenovaný zástupca neodovzdá v priebehu zasadania alebo v lehote ustanovenej rokovacím poriadkom svoj hlas, predpokladá sa, že príslušný štát súhlasí s uznesením Výboru.

 Čl.4

Oznamovanie a zverejňovanie triedenia a jeho zmien

a doplnkov

1. Abecedný zoznam výrobkov a vysvetľujúce poznámky, ktoré Výbor znalcov prijal, ako aj zmeny a doplnky medzinárodného triedenia, o ktorých rozhodol, oznamuje Medzinárodný úrad úradom štátov Osobitnej únie. Rozhodnutie Výboru znalcov nadobúda účinnosť pri prijatí oznámenia. Ak však dochádza k utvoreniu novej triedy alebo k prevodu výrobkov z jednej triedy do inej, nadobúdajú tieto zmeny účinnosť 6 mesiacov po odoslaní oznámenia.

2. Medzinárodný úrad ako depozitár medzinárodného triedenia zaradí doňho zmeny a doplnky, ktoré nadobudli účinnosť. Zmeny a doplnky sa zverejnia v časopisoch, ktoré určí Zhromaždenie.

 Čl.5

Zhromaždenie Osobitnej únie

1. a) Osobitná únia má Zhromaždenie skladajúce sa zo štátov Osobitnej únie.

b) Vláda každého štátu Osobitnej únie je zastúpená jedným delegátom, ktorý môže mať svojich zástupcov, poradcov a znalcov.

c) Výdavky každej delegácie uhrádza vláda, ktorá túto delegáciu vyslala.

2. a) S výhradou ustanovení článku 3 Zhromaždenie

I. prerokúva všetky otázky týkajúce sa chodu a rozvoja Osobitnej únie, ako aj uplatňovania tejto dohody;

II. dáva Medzinárodnému úradu pokyny na prípravu revíznych konferencií;

III. preskúmava a schvaľuje správy a činnosť generálneho riaditeľa Organizácie (ďalej len "generálny riaditeľ") týkajúce sa Osobitnej únie a dáva mu potrebné pokyny v otázkach patriacich do kompetencie Osobitnej únie;

IV. určuje program, schvaľuje trojročný rozpočet Osobitnej únie a schvaľuje jej záverečné účty;

V. schvaľuje finančný poriadok Osobitnej únie;

VI. schvaľuje vyhotovenie oficiálnych textov medzinárodného triedenia v iných jazykoch ako v angličtine a francúzštine;

VII. zriaďuje okrem Výboru znalcov uvedeného v článku 3 iné výbory znalcov a pracovné skupiny, ktoré považuje za účelné na uskutočňovanie cieľov Osobitnej únie;

VIII. rozhoduje o tom, ktoré štáty, ktoré nie sú členmi Osobitnej únie, a ktoré medzinárodné nevládne organizácie sa môžu pripustiť ako pozorovatelia na jeho zasadanie;

IX. schvaľuje úpravy článkov 5 až 8;

X. robí ďalšie vhodné opatrenia zamerané na dosiahnutie cieľov Osobitnej únie;

XI. plní všetky ostatné úlohy, ktoré vyplývajú z tejto dohody.

b) O otázkach, ktoré zaujímajú aj iné únie spravované Organizáciou, rozhoduje Zhromaždenie po vypočutí Koordinačného výboru Organizácie.

3. a) Každý členský štát Zhromaždenia má 1 hlas.

b) Polovica členských štátov Zhromaždenia tvorí kvórum (najnižší nevyhnutný počet pre schopnosť uznášať sa).

c) Ak je na zasadaní počet zastúpených štátov nižší ako polovica, alebo ak tvorí alebo prevyšuje jednu tretinu členských štátov Zhromaždenia, môže Zhromaždenie robiť rozhodnutia, a to bez ohľadu na ustanovenie písmena b); rozhodnutia Zhromaždenia, s výnimkou rozhodnutí o rokovacom poriadku, sa však stanú vykonávateľnými až po splnení ďalej uvedených podmienok. Medzinárodný úrad oznámi tieto rozhodnutia tým členským štátom Zhromaždenia, ktoré neboli zastúpené, a vyzve ich, aby v lehote troch mesiacov, ktorá sa počíta od dátumu tohto oznámenia, písomne odovzdali svoj hlas alebo absenciu. Ak sa po uplynutí tejto lehoty počet štátov, ktoré takto odovzdali svoj hlas alebo absenciu, rovná najmenej počtu štátov chýbajúcich na dosiahnutie kvóra na zasadaní, tieto rozhodnutia sa stanú vykonávateľnými za predpokladu, že sa súčasne dosiahne potrebná väčšina.

d) S výnimkou ustanovenia článku 8 odseku 2 Zhromaždenie prijíma rozhodnutia dvojtretinovou väčšinou odovzdaných hlasov.

e) Absencia sa nepočíta ako hlas.

f) Delegát môže zastupovať iba jeden štát a hlasovať iba v jeho mene.

g) Členské štáty Osobitnej únie, ktoré nie sú členmi Zhromaždenia, pripustia sa na jeho schôdzky ako pozorovatelia.

4. a) Zhromaždenie sa schádza raz za tri roky na riadne zasadanie zvolané generálnym riaditeľom, a to, s výnimkou mimoriadnych prípadov, v rovnakom čase a na rovnakom mieste ako Valné zhromaždenie Organizácie.

b) Zhromaždenie sa schádza na mimoriadne zasadanie zvolané generálnym riaditeľom na žiadosť jednej štvrtiny členských štátov Zhromaždenia.

c) Generálny riaditeľ pripraví pre každé zasadanie program rokovania.

5. Zhromaždenie schvaľuje svoj rokovací poriadok.

Čl.6

Medzinárodný úrad

1. a) Administratívne úlohy Osobitnej únie zabezpečuje Medzinárodný úrad.

b) Medzinárodný úrad najmä pripravuje zasadanie Zhromaždenia a Výboru znalcov a všetkých ostatných výborov znalcov alebo pracovných skupín, ktoré môže zriadiť Zhromaždenie alebo Výbor znalcov, a zabezpečuje sekretariát týchto orgánov.

c) Generálny riaditeľ je najvyšším úradníkom Osobitnej únie a zastupuje ju.

2. Generálny riaditeľ a ním určení spolupracovníci sa zúčastňujú bez hlasovacieho práva na všetkých zasadaniach Zhromaždenia, Výboru znalcov alebo všetkých ostatných výborov alebo pracovných skupín, ktoré môže Zhromaždenie alebo Výbor znalcov ustanoviť. Generálny riaditeľ alebo ním určený spolupracovník je z úradnej povinnosti tajomníkom týchto orgánov.

3. a) Medzinárodný úrad pripravuje podľa pokynov Zhromaždenia revízne konferencie o ustanoveniach dohody okrem článkov 5 až 8.

b) Medzinárodný úrad sa môže radiť o príprave revíznych konferencií s medzivládnymi organizáciami a s medzinárodnými nevládnymi organizáciami.

c) Generálny riaditeľ a osoby ním určené sa zúčastňujú bez hlasovacieho práva na rokovaní revíznych konferencií.

4. Medzinárodný úrad plní všetky ostatné úlohy, ktorými bol poverený.

Čl.7

Financovanie

1. a) Osobitná únia má svoj rozpočet.

b) Rozpočet Osobitnej únie obsahuje vlastné príjmy a výdavky Osobitnej únie, jej príspevok do rozpočtu spoločných výdavkov únií a prípadne sumu danú k dispozícii rozpočtu Konferencie Organizácie.

c) Za spoločné výdavky únií sa považujú výdavky, ktoré sa nevzťahujú výlučne na Osobitnú úniu, ale sa vzťahujú aj na jednu alebo viaceré ďalšie únie spravované Organizáciou. Podiel Osobitnej únie na týchto spoločných výdavkoch je úmerný záujmu, ktorý má na nich Osobitná únia.

2. Rozpočet Osobitnej únie sa zostavuje s prihliadnutím na požiadavky koordinácie s rozpočtami ostatných únií spravovaných Organizáciou.

3. Rozpočet Osobitnej únie zahŕňa tieto príjmy:

I. príspevky členských štátov Osobitnej únie;

II. poplatky a dávky za služby poskytované Medzinárodným úradom z titulu Osobitnej únie;

III. výťažok z predaja publikácií Medzinárodného úradu týkajúcich sa Osobitnej únie a z dávok za tieto publikácie;

IV. dary, odkazy a subvencie;

V. nájomné, úroky a ďalšie rôzne príjmy.

4. a) Pri určovaní sumy príspevkov uvedených v odseku 3/I patrí každý členský štát Osobitnej únie do tej istej triedy, do ktorej je zaradený v Parížskej únii na ochranu priemyslového vlastníctva, a platí svoje ročné príspevky podľa počtu jednotiek, aký je ustanovený pre takú triedu v tejto únii.

b) Ročný príspevok každého členského štátu Osobitnej únie pozostáva zo sumy, ktorej pomer k celkovej sume ročných príspevkov všetkých štátov do rozpočtu Osobitnej únie je rovnaký ako pomer medzi počtom jednotiek triedy, do ktorej je zaradený, a celkovým počtom jednotiek všetkých štátov.

c) Príspevky sú splatné prvého januára každého roka.

d) Štát, ktorý je v omeškaní s platením svojich príspevkov, nemá právo hlasovať v žiadnom orgáne Osobitnej únie, ak sa suma nedoplatkov rovná celkovej sume príspevkov, ktoré má tento štát platiť za dva predchádzajúce plné roky, alebo ak ju prekračuje. Orgán Osobitnej únie môže však dovoliť takému štátu, aby v danom orgáne aj naďalej vykonával svoje hlasovacie právo, ak sa tento orgán domnieva, že k omeškaniu došlo za mimoriadnych a nevyhnutných okolností.

e) V prípade, keď rozpočet nebude schválený pred začiatkom nového finančného obdobia, prevedie sa rozpočet z minulého roka, a to spôsobom ustanoveným finančným poriadkom.

5. Výšku poplatkov a dávok za služby poskytované Medzinárodným úradom z titulu Osobitnej únie určí generálny riaditeľ, ktorý o tom podá správu Zhromaždeniu.

6. a) Osobitná únia má prevádzkový kapitálový fond, ktorý sa utvorí jednorázovou platbou poskytnutou každým štátom Osobitnej únie. Ak sa fond stane nedostatočným, rozhodne o jeho zvýšení Zhromaždenie.

b) Výška začiatočnej platby každého štátu do uvedeného fondu alebo jeho účasti na zvýšení tohto fondu je úmerná ročnému príspevku toho-ktorého štátu platnému v roku, v priebehu ktorého sa fond utvorí alebo v priebehu ktorého sa urobí rozhodnutie o jeho zvýšení.

c) Pomernú sumu a spôsob platby určí Zhromaždenie na návrh generálneho riaditeľa po vypočutí názoru Koordinačného výboru Organizácie.

7. a) Dohoda o sídle Organizácie uzavretá so štátom, na území ktorého Organizácia sídli, ustanoví, že tento štát poskytuje preddavky v prípadoch, keď je prevádzkový kapitálový fond nedostačujúci. Výška týchto preddavkov a podmienky, za ktorých sa poskytujú, sú v každom jednotlivom prípade predmetom samostatných dohôd medzi týmto štátom a Organizáciou.

b) Štát uvedený pod písmenom a) a Organizácia majú právo vypovedať záväzok poskytovať preddavky, a to formou písomného oznámenia. Výpoveď sa stane účinnou tri roky po uplynutí roka, v ktorom bola oznámená.

8. Revízia účtov sa zabezpečuje spôsobom, ktorý ustanovuje finančný poriadok, jeden alebo viaceré štáty Osobitnej únie alebo externí revízori, ktorých s ich súhlasom ustanoví Zhromaždenie.

Čl.8

Úpravy článkov 5 až 8

1. Návrhy na úpravy článkov 5, 6, 7 a tohto článku môže predložiť každý členský štát Zhromaždenia alebo generálny riaditeľ. Tieto návrhy oznamuje generálny riaditeľ členským štátom Zhromaždenia aspoň šesť mesiacov pred ich prerokúvaním v Zhromaždení.

2. Úpravy článkov uvedených v odseku 1 schvaľuje Zhromaždenie. Ich schválenie vyžaduje trojštvrtinovú väčšinu odovzdaných hlasov; akékoľvek úpravy článku 5 a tohto odseku však vyžadujú štyri pätiny odovzdaných hlasov.

3. Úpravy článkov uvedených v odseku 1 nadobudnú platnosť mesiac po tom, čo generálny riaditeľ dostane písomné oznámenie o ich prijatí. Úpravy musia prijať tri štvrtiny počtu štátov, ktoré boli členmi Osobitnej únie v čase, keď úprava bola schválená. Prijatie sa musí urobiť v súlade s príslušnými ústavnými pravidlami. Každá takto prijatá úprava uvedených článkov viaže všetky štáty, ktoré sú členmi Osobitnej únie v čase, keď úprava nadobudne platnosť, alebo ktoré sa stanú jej členmi neskoršie; každá úprava, ktorá má za následok zvýšenie finančných záväzkov štátov Osobitnej únie, viaže však iba tie štáty, ktoré takú úpravu notifikovali.

Čl.9

Ratifikácia a prístup; nadobudnutie účinnosti

1. Každý zo štátov Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva, ktorý podpísal túto dohodu, ju môže ratifikovať, a ak ju nepodpísal, môže k nej pristúpiť.

2. Ratifikačné listiny a listiny o prístupe sa ukladajú u generálneho riaditeľa.

3. a) Pre prvých 5 štátov, ktoré uložili svoje ratifikačné listiny alebo listiny o prístupe, nadobudne táto dohoda účinnosť 3 mesiace po uložení piatej takej listiny.

b) Pre každú ďalšiu krajinu nadobudne táto dohoda účinnosť 3 mesiace po tom, čo generálny riaditeľ notifikuje jej ratifikáciu alebo prístup k nej, pokiaľ v ratifikačnej listine alebo v listine o prístupe sa neudáva neskorší dátum. V takom prípade pre tento štát nadobudne táto dohoda účinnosť k udanému dátumu.

4. Ratifikácia alebo prístup právom znamená prijatie všetkých ustanovení a priznanie všetkých výhod vyplývajúcich z tejto dohody.

Čl.10

Účinnosť a čas trvania dohody

Táto dohoda má rovnakú účinnosť a čas trvania ako Parížsky dohovor na ochranu priemyslového vlastníctva.

Čl.11

Revízia článkov 1 až 4 a 9 až 15

1. Články 1 až 4 a 9 až 15 tejto dohody možno revidovať, aby sa dosiahli žiaduce zlepšenia.

2. Každá revízia má byť predmetom konferencie, ktorú konajú delegáti členských štátov Osobitnej únie.

Čl.12

Výpoveď

1. Každý štát môže túto dohodu vypovedať oznámením zaslaným generálnemu riaditeľovi. Táto výpoveď je účinná iba pre štát, ktorý ju podal. Voči ostatným štátom Osobitnej únie zostáva dohoda platná a vykonateľná.

2. Výpoveď nadobúda účinnosť jeden rok po dni, keď o tom generálny riaditeľ dostane oznámenie.

3. Právo na výpoveď obsiahnuté v tomto článku nemôže žiadny štát využiť, kým neuplynie päť rokov odo dňa, keď sa stal členom Osobitnej únie.

Čl.13

Územie

Pre túto dohodu sa použijú ustanovenia článku 24 Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva.

Čl.14

Podpisy, jazyky, oznámenia

1. a) Táto dohoda je podpísaná v jednom originálnom exemplári vyhotovenom v anglickom a francúzskom jazyku, pričom obe znenia sú rovnako záväzné. Originálne znenie je uložené u švajčiarskej vlády.

b) Táto dohoda zostáva otvorená na podpis do 30. júna 1969 v Berne.

2. Generálny riaditeľ vyhotoví po konzultáciách so zúčastnenými vládami oficiálne texty v iných jazykoch, ktoré môže určiť Zhromaždenie.

3. Generálny riaditeľ odovzdá dve vládou Švajčiarska overené kópie podpísaného textu tejto dohody vládam tých štátov, ktoré ju podpísali, a vláde každého iného štátu, ktorý o to požiada.

4. Generálny riaditeľ dá zaregistrovať túto dohodu na Sekretariáte Organizácie Spojených národov.

5. Generálny riaditeľ oznamuje vládam všetkých štátov Osobitnej únie dátum nadobudnutia účinnosti tejto dohody, podpísanie, uloženie ratifikačných listín alebo listín o prístupe, prijatie zmien tejto dohody a dátum nadobudnutia ich účinnosti a notifikácie výpovedí.  

Čl.15

Prechodné ustanovenie

Do času, keď prvý generálny riaditeľ nastúpi do funkcie, sa v tejto dohode odkazy na Medzinárodný úrad alebo na generálneho riaditeľa považujú za odkazy na Spojené medzinárodné kancelárie na ochranu duševného vlastníctva (BIRPI) alebo na ich riaditeľa.  

PRÍL. 1

ZOZNAM TRIED A PODTRIED MEDZINÁRODNÉHO TRIEDENIA

 

Trieda 1 - Potravinárske výrobky včítane dietetických potravín

01 Pečivo, sucháre, jemné pečivo, cestoviny
02 Čokoláda, cukrovinky, zmrzliny
03 Syry, maslo a ostatné mliečne výrobky, ako aj ich náhradky
04 Mäsiarske a udenárske výrobky
05 Krmivá
99 Rozličné

Trieda 2 - Odevný tovar včítane obuvi

01 Odevné súčasti
02 Spodné odievanie, bielizeň, šnurovačky, podprsenky
03 Pokrývky hlavy
04 Obuv (včítane čižiem, topánok a domácej obuvi)
05 Pančuchy a ponožky
06 Kravaty, šatky a šály
07 Rukavičkárske výrobky
08 Krátky tovar
99 Rozličné

Trieda 3 - Cestovné potreby, predmety osobnej potreby neobsiahnuté v iných triedach

01 Cestovné kufre, príručné kufre a puzdrá
02 Kabely, náprsné tašky, peňaženky, puzdrá
03 Dáždniky, palice
04 Vejáre
99 Rozličné

Trieda 4 - Kefársky tovar

01 Kefy a metly na čistenie
02 Toaletné kefy a kefy na šaty
03 Priemyselné kefy
04 Štetce
99 Rozličné

Trieda 5 - Textilné výrobky nekonfekčné, fólie z umelých látok alebo z látok a kože

01 Priadza
02 Textilné látky (tkané, pletené alebo vyrobené iným spôsobom)
03 Fólie z umelých látok alebo z látok
04 Plsť
05 Poťahové fólie (tapety, linoleum atď.)
06 Čipky
07 Výšivky
99 Rozličné

Trieda 6 - Bytové vybavenie

01 Nábytok
02 Matrace a podhlavnice
03 Záclony (hotové na použitie)
04 Koberce
05 Rohože a behúne
06 Zrkadlá a rámy
07 Ramienka na šaty
08 Pokrývky
09 Bielizeň pre domácnosť a stolová bielizeň
99 Rozličné

Trieda 7 - Potreby pre domácnosť neobsiahnuté v iných triedach

01 Riad a sklenený tovar
02 Prístroje a kuchynský riad
03 Nože, vidličky a lyžice
04 Sporáky, hriankovače atď.
05 Prístroje na sekanie, mletie a miešanie
06 Žehličky, prístroje na umývanie, čistenie a sušenie
99 Rozličné

Trieda 8 - Náradie a železiarsky tovar

01 Nástroje a náradie pre poľnohospodárstvo, lesníctvo a záhradníctvo
02 Ostatné nástroje a náradie
03 Zámky a kovanie
04 Klince, skrutky, matky, svorníky atď.
99 Rozličné

Trieda 9 - Obaly a nádoby

01 Fľaše, fľaštičky, demižóny a hrnce
02 Uzávery
03 Kanvy a sudy
04 Škatule, debny
05 Košíčky na potraviny, koše
06 Vrecia, schránky, tuby a puzdrá
07 Konzervové škatule
08 Laná, povrazy, pásy atď. na baliace účelyv 99 Rozličné

Trieda 10 Hodinárske a meracie prístroje

01 Izbové a kyvadlové hodiny
02 Vreckové a náramkové hodiny
03 Budíky
04 Ostatné hodiny
05 Všetky ostatné časomerné prístroje
06 Ciferníky, ručičky a všetky ostatné súčasti hodín a iných časomerných prístrojov.
07 Geodetické, námorné, akustické a meteorologické prístroje
08 Prístroje na meranie fyzikálnych veličín, napr. dĺžky, tlaku atď.
09 Prístroje na meranie teploty
10 Prístroje na meranie elektrických veličín (voltmetre atď.)
11 Skúšobné prístroje
99 Rozličné

Trieda 11 - Ozdoby

01 Šperky
02 Bibeloty, ozdoby na stôl, na kozub, na stenu včítane nádob na kvetiny
03 Medaily a odznaky
04 Umelé kvetiny, rastliny a plody
05 Sviatočné dekoračné predmety
99 Rozličné

Trieda 12 - Vozidlá

01 Vozidlá ťahané zvieratami
02 Ručné vozíky a fúriky
03 Rušne a vagóny pre železnice a ostatné koľajové vozidlá
04 Lanovky a sedačkové výťahy
05 Zdvíhadlá
06 Lode a člny
07 Lietadlá a kozmické vozidlá
08 Automobily a autobusy
09 Nákladné autá a traktory
10 Prívesy a obytné prívesy
11 Motocykle a bicykle
12 Detské kočíky a vozíky pre telesne postihnutých
13 Vozidlá pre špeciálnu potrebu
14 Pneumatiky a obruče pre vozidlá, iný výstroj a iná výzbroj pre vozidlá neobsiahnuté v iných triedach
99 Rozličné

Trieda 13 - Zariadenia na výrobu, rozvod alebo transformáciu elektrickej energie

01 Generátory a motory
02 Transformátory, usmerňovače, batérie, akumulátory
03 Materiál a zariadenie na rozvod a riadenie elektrickej energie
99 Rozličné

Trieda 14 - Elektrické a elektronické prístroje

01 Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
02 Prístroje na záznam, reprodukciu a spracovanie informácií
03 Telekomunikačné a spravodajské prístroje (telegrafické, ďalekopisné, televízne a rozhlasové prístroje)
04 Zosilňovače
99 Rozličné

Trieda 15 - Stroje pre priemysel a domácnosť

01 Neelektrické motory
02 Pumpy a kompresory
03 Poľnohospodárske stroje
04 Stavebné stroje
05 Stroje pre priemysel inde neuvedené
06 Stroje na umývanie a čistenie na priemyselné účely
07 Stroje na umývanie a čistenie na použitie v domácnosti
08 Textilné stroje na priemyselné účely na šitie, pletenie a vyšívanie
09 Textilné stroje pre domácnosť na šitie, pletenie a vyšívanie
10 Chladiace stroje na priemyselné účely
11 Chladiace stroje pre domácnosť
12 Stroje na výrobu a prípravu potravín
99 Rozličné

Trieda 16 - Výrobky pre fotografiu, kinematografiu a optiku

01 Fotografické prístroje
02 Filmovacie prístroje
03 Projekčné prístroje na statické obrazy
04 Prístroje na premietanie filmov
05 Fotokopírovacie a zväčšovacie prístroje
06 Vyvolávacie prístroje
07 Príslušenstvo
08 Optický tovar, ako okuliare, mikroskopy atď.
99 Rozličné

Trieda 17 - Hudobné nástroje

01 Klávesové nástroje (včítane elektronických a iných organov)
02 Dychové nástroje
03 Strunové nástroje
04 Bicie nástroje
05 Mechanické hudobné nástroje
99 Rozličné

Trieda 18 - Tlačiarske a kancelárske stroje

01 Písacie a počítacie stroje, s výnimkou elektronických
02 Tlačiarske stroje pre kníhtlač
03 Tlačiarske stroje pre iné spôsoby tlače (okrem fotokopírovacích)
04 Typografické písma a znaky
05 Stroje na orezávanie papiera
99 Rozličné

Trieda 19 - Papiernický tovar, kancelárske potreby, potreby pre umelcov a pre vyučovanie

01 Písací papier a obálky
02 Kancelárske potreby
03 Kalendáre
04 Väzby
05 Pohľadnice a ostatné tlačoviny
06 Materiál a potreby na ručné písanie
07 Materiál a potreby na maľovanie, s výnimkou štetcov pre sochárov, rytcov a pre iné umelecké techniky
08 Učebné pomôcky
99 Rozličné

Trieda 20 - Zariadenia pre predaj a propagáciu

01 Predajné automaty
02 Potreby pre výstavy a predajne
03 Reklamné tabule a návestidlá
99 Rozličné

Trieda 21 - Hry, hračky a športové potreby

01 Hry
02 Hračky
03 Náradie a predmety na gymnastiku a šport
04 Ostatné predmety pre zábavu a obveselovanie
05 Stany
99 Rozličné

Trieda 22 - Zbrane a potreby na poľovačku, rybárenie, na hubenie škodlivých zvierat

01 Sečné a bodné zbrane
02 Strelné zbrane
03 Munícia, roznecovadlá a strely
04 Poľovnícke potreby (s výnimkou zbraní)
05 Rybárske prúty
06 Navijaky
07 Háčiky
08 Ostatné rybárske potreby
09 Pasce a potreby na hubenie škodlivých zvierat
99 Rozličné

Trieda 23 - Sanitárne, vykurovacie, ventilačné a vzduchotechnické zariadenia

01 Prístroje na rozvod tekutín a plynov (včítane kohútov a potrubia)
02 Sanitárne zariadenia (vane, sprchy, umývadlá, WC, sanitárne bloky atď.)
03 Vykurovacie zariadenia
04 Ventilačné a klimatizačné zariadenia
05 Pevné palivá
99 Rozličné

Trieda 24 - Lekárstvo a laboratória

01 Zariadenia na prevoz chorých a na umiestňovanie chorých v nemocnici
02 Prístroje a zariadenia pre nemocnice (na diagnózy, vyšetrenia, operácie a ošetrenia, ako aj na vyšetrenie očí)
03 Lekárske, chirurgické a zubolekárske nástroje
04 Protézy
05 Obväzy, bandáže a prostriedky pre liečebnú starostlivosť
99 Rozličné

Trieda 25 Stavby a stavebné prvky

01 Stavebný materiál a stavebné prvky, ako kameň, tehly, hrady, škridlice, bridlice, panely
02 Okná, dvere, rolety atď
03 Profily
04 Domy, garáže a ostatné stavby
05 Stavebné dielce pre hlbinné stavby
99 Rozličné

Trieda 26 - Osvetľovacie zariadenia

01 Elektrické a iné zdroje svetla, ako žiarovky, osvetľovacie trubice a osvetľovacie dosky
02 Lampy, stojacie lampy, lustre, nástenné a stropné lampy
03 Prístroje verejného osvetlenia (vonkajšie lampy, scénické osvetlenie, svetlomety)
04 Pochodne, prenosné lampy a lampáše
05 Sviečky, svietniky
06 Tienidlá
99 Rozličné

Trieda 27 - Tabak, fajčiarske potreby

01 Tabak, cigary a cigarety
02 Fajky, špičky na cigary a špičky na cigarety
03 Popolníky
04 Zápalky
05 Zapaľovače
06 Puzdrá na cigary a cigarety, tabatierky, dózy
99 Rozličné

Trieda 28 - Kozmetické a farmaceutické výrobky a predmety toaletnej potreby a zariadenia

01 Farmaceutické výrobky a predmety
02 Kozmetické výrobky a predmety
03 Toaletné predmety a zariadenia na pestovanie krásy
99 Rozličné

Trieda 29 - Zariadenia a výstroj na záchranu a ochranu ľudí

01 Protipožiarne zariadenia a výstroj
02 Zariadenia a výstroj na záchranu na vode a pod vodou
03 Zariadenia a výstroj na záchranné akcie v horách
04 Zariadenia a výstroj na záchranu pred iným nebezpečenstvom (dopravné, banské, pracovné nehody a pod.)
99 Rozličné

Trieda 30 - Pestovanie a chov zvierat

01 Búdy a ohrady
02 Zariadenia pre kŕmenie a napájanie
03 Sedlársky tovar
04 Zariadenia a výstroj na záchranu zvierat
99 Rozličné

Trieda 31 - Rozličné (všetky výrobky neobsiahnuté v predchádzajúcich triedach)