Oznámenie MZV SR č. 267/1998 Z. z.

Protokol k Madridskej dohode o medzinárodnej registrácii ochranných známok

 

 

Ministerstvo zahranicných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. júna 1989 bol v Madride prijatý Protokol k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s protokolom svojím uznesením c. 593 z 21. marca 1997. Listina o prístupe Slovenskej republiky bola uložená u depozitára, generálneho riaditela Svetovej organizácie duševného vlastníctva, 13. júna 1997.

Protokol nadobudol platnost 1. decembra 1995 na základe clánku 14 ods. 4 písm. a) a pre Slovenskú republiku nadobudol platnost 13. septembra 1997 na základe clánku 14 ods. 4 písm. b).

Pri uložení listiny o prístupe Slovenská republika uplatnila výhradu podla clánku 5 ods. 2 písm. b) protokolu a podla pravidla 7 ods. 1 spolocného vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode a k protokolu k tejto dohode.

PROTOKOL

k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok prijatý v Madride 27. júna 1989

Cl.1 Clenstvo v Madridskej únii

Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto protokolu (dalej len "zmluvné štáty"), aj v prípade, že nie sú zmluvnými stranami Madridskej dohody o medzinárodnom zápise ochranných známok, ktorá bola revidovaná v Štokholme v roku 1967 a doplnená v roku 1979 (dalej len "Madridská dohoda v štokholmskom znení"), a organizácie uvedené v clánku 14 (1) (b), ktoré sú zmluvnými stranami tohto protokolu (dalej len "zmluvné organizácie"), sú zmluvnými stranami tej istej únie, ktorej clenmi sú štáty, ktoré sú zmluvnými stranami Madridskej dohody v štokholmskom znení. Pojem "zmluvné strany" v tomto protokole znamená zmluvné štáty, ako aj zmluvné organizácie.

Cl.2 Získanie ochrany medzinárodným zápisom

(1) Ak bola na úrade zmluvnej strany podaná prihláška ochrannej známky na zápis alebo ak bola ochranná známka zapísaná do registra úradu zmluvnej strany, môže si osoba, ktorá je prihlasovatelom uvedeným v tejto prihláške (dalej len "základná prihláška") alebo majitelom tohto zápisu (dalej len "základný zápis"), za podmienok stanovených v tomto protokole zabezpecit ochranu svojej ochrannej známky na území zmluvných strán tak, že získa zápis tejto ochrannej známky do registra Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva (dalej len "medzinárodný zápis", "medzinárodný register", "medzinárodný úrad" a "organizácia") za predpokladu, že:

 1. základná prihláška bola podaná na úrade zmluvného štátu alebo sa vykonal zápis na takomto úrade, osoba, ktorá je prihlasovatelom alebo majitelom zápisu uvedeným v tejto prihláške, je štátnym príslušníkom tohto zmluvného štátu alebo má v uvedenom zmluvnom štáte sídlo alebo bydlisko, alebo skutocný a výkonný priemyselný alebo obchodný podnik;
 2. základná prihláška bola podaná na úrade zmluvnej organizácie alebo sa vykonal základný zápis na takomto úrade, osoba, ktorá je prihlasovatelom alebo majitelom zápisu v tejto prihláške uvedeným, je štátnym príslušníkom clenského štátu tejto zmluvnej organizácie alebo má na území uvedenej zmluvnej organizácie sídlo, alebo skutocný a výkonný priemyselný alebo obchodný podnik.

(2) Prihláška na medzinárodný zápis (dalej len "medzinárodná prihláška") sa podáva na medzinárodnom úrade prostredníctvom úradu, na ktorom bola podaná základná prihláška alebo na ktorom sa vykonal základný zápis (dalej len "úrad pôvodu") podla povahy veci.

(3) Pojem "úrad" alebo "úrad zmluvnej strany" v tomto protokole znamená úrad, ktorý zmluvná strana poverila zápisom ochranných známok, a pojem "ochranné známky" znamená ochranné známky zapísané pre výrobky, ako aj ochranné známky zapísané pre služby.

(4) Pojem "územie zmluvnej strany" v tomto protokole znamená, ak je zmluvnou stranou štát, územie tohto štátu alebo ak je zmluvnou stranou medzivládna organizácia, územie, na ktoré sa vztahuje zmluva ustanovujúca túto medzivládnu organizáciu.

Cl.3 Medzinárodná prihláška

(1) Každá medzinárodná prihláška sa podla tohto protokolu predkladá na tlacive predpísanom vo vykonávacom predpise. Úrad pôvodu potvrdí, že údaje v medzinárodnej prihláške zodpovedajú v case prijatia údajom uvedeným v základnej prihláške alebo v základnom zápise podla povahy veci. Tento úrad pôvodu dalej uvedie v prípade, že ide o

 1. základnú prihlášku, dátum a císlo tejto prihlášky,
 2. základný zápis, dátum a císlo tohto zápisu, a zároven dátum a císlo prihlášky, na ktorej základe sa zápis urobil.

Úrad pôvodu uvedie aj dátum medzinárodnej prihlášky.

(2) Prihlasovatel musí uviest výrobky a služby, na ktoré uplatnuje ochranu známky, a zároven podla možností príslušnú triedu alebo triedy na základe Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb na úcely zápisu ochranných známok. Ak prihlasovatel tieto údaje neuvedie, medzinárodný úrad rozdelí výrobky a služby do príslušných tried uvedeného triedenia. Medzinárodný úrad v spolupráci s úradom pôvodu vykoná kontrolu triedenia uvedeného prihlasovatelom. V prípade nesúladu medzi týmto úradom a medzinárodným úradom je rozhodujúci názor medzinárodného úradu.

(3) Ak si prihlasovatel ako rozlišovací prvok svojej ochrannej známky uplatnuje farbu, je povinný

 1. túto skutocnost vyhlásit a vo svojej medzinárodnej prihláške oznacit túto uplatnenú farbu alebo kombináciu farieb,
 2. ku svojej medzinárodnej prihláške pripojit farebné vyhotovenia tejto ochrannej známky, ktoré medzinárodný úrad priloží ku svojim oznámeniam; pocet týchto vyhotovení stanoví vykonávací predpis.

(4) Ochranné známky prihlásené podla clánku 2 medzinárodný úrad ihned zapíše. Medzinárodný zápis sa oznací dátumom, ked úrad pôvodu prijal medzinárodnú prihlášku, za predpokladu, že medzinárodný úrad medzinárodnú prihlášku prijal do dvoch mesiacov od uvedeného dna. Ak medzinárodný úrad nedostane medzinárodnú prihlášku v tejto lehote, medzinárodný zápis bude oznacený dátumom, ked medzinárodný úrad uvedenú medzinárodnú prihlášku dostal. Medzinárodný úrad bezodkladne oznámi medzinárodný zápis úradom, ktorých sa týka. Ochranné známky zapísané do medzinárodného registra sa na základe údajov uvedených v medzinárodnej prihláške uverejnia v periodickom vestníku, ktorý vydáva medzinárodný úrad.

(5) Pre potreby zverejnenia ochranných známok zapísaných do medzinárodného registra dostane každý úrad od medzinárodného úradu za podmienok stanovených Zhromaždením uvedeným v clánku 10 (dalej len "zhromaždenie") urcitý pocet výtlackov uvedeného vestníka bezplatne a urcitý pocet výtlackov za zníženú cenu. Toto zverejnenie sa bude považovat za postacujúce na úcely všetkých zmluvných strán a majitel medzinárodného zápisu nebude oprávnený vyžadovat akékolvek dalšie zverejnenie.

Cl.3bis Územný úcinok

Ochrana, ktorá vyplýva z medzinárodného zápisu, sa rozšíri na ktorúkolvek zmluvnú stranu iba na žiadost osoby, ktorá medzinárodnú prihlášku podáva alebo ktorá je majitelom medzinárodného zápisu. Takúto požiadavku nemožno vzniest vo vztahu k zmluvnej strane, ktorej úrad je úradom pôvodu.

Cl.3ter Žiadost o "územné rozšírenie"

(1) Požiadavku na rozšírenie ochrany vyplývajúcej z medzinárodného zápisu na ktorúkolvek zmluvnú stranu je nutné uviest v medzinárodnej prihláške osobitne.

(2) Požiadavku na územné rozšírenie možno podat aj následne po uskutocnení medzinárodného zápisu. Každá takáto požiadavka sa podáva na tlacive predpísanom vo vykonávacom predpise. Medzinárodný úrad ju ihned zapíše a tento záznam bezodkladne oznámi úradu alebo úradom, ktorých sa to týka. Uvedený záznam sa zverejní v periodickom vestníku medzinárodného úradu. Územné rozšírenie nadobúda úcinnost odo dna, ked bolo zapísané do medzinárodného registra; so zánikom medzinárodného zápisu, na ktorý sa vztahuje, úcinnost stráca.

Cl.4 Úcinky medzinárodného zápisu

(1)

 1. Od dátumu zápisu ochrannej známky alebo záznamu vykonaného podla ustanovení clánkov 3 a 3ter bude ochrana ochrannej známky v každej zo zmluvných strán, ktorej sa to týka, rovnaká, akoby známka bola prihlásená priamo na úrade tejto zmluvnej strany. Ak sa medzinárodnému úradu neoznámi zamietnutie podla clánku 5 (1) a (2) alebo ak sa zamietnutie oznámené podla uvedeného clánku neskôr vezme spät, bude od tohto dátumu ochrana ochrannej známky v zmluvných štátoch, ktorých sa to týka, rovnaká, akoby ochranná známka bola zapísaná úradom tejto zmluvnej strany,
 2. údaj o triedach výrobkov a služieb stanovený v clánku 3 nezaväzuje zmluvné strany v súvislosti s urcením rozsahu ochrany tejto ochrannej známky.

(2) Každý medzinárodný zápis bude mat právo priority podla clánku 4 Parížskej dohody na ochranu priemyselného vlastníctva bez toho, žeby sa museli splnit náležitosti bodu D uvedeného clánku.

Cl.4bis Náhrada národného alebo regionálneho zápisu medzinárodným zápisom

(1) Pri ochrannej známke, ktorá je na úrade zmluvnej strany zapísaná ako vnútroštátna alebo regionálna a ktorá je súcasne zapísaná ako medzinárodná a obidva zápisy sú na meno tej istej osoby, medzinárodný zápis nahradí národný alebo regionálny zápis bez straty práv získaných týmto zápisom za predpokladu, že:

 1. ochrana vyplývajúca z medzinárodného zápisu sa vztahuje na uvedenú zmluvnú stranu podla clánku 3ter (1) alebo (2),
 2. všetky výrobky a služby uvedené v národnom alebo regionálnom zápise sú vo vztahu k uvedenej zmluvnej strane uvedené aj v medzinárodnom zápise,
 3. uvedené rozšírenie nadobúda úcinnost po dátume vnútroštátneho alebo regionálneho zápisu.

(2) Úrad uvedený v odseku (1) je na požiadanie povinný zaevidovat medzinárodný zápis do svojho registra.

Cl.5 Zamietnutie a neplatnost úcinkov medzinárodného zápisu vo vztahu k urcitým zmluvným stranám

(1) Ak to dovoluje príslušná právna úprava, úrad zmluvnej strany, ktorému medzinárodný úrad oznámil rozšírenie ochrany vyplývajúcej z medzinárodného zápisu na túto zmluvnú stranu podla clánku 3ter (1) alebo (2), je oprávnený oznámením o zamietnutí vyhlásit, že ochrannej známke, ktorá je predmetom rozšírenia, nemôže táto zmluvná strana priznat ochranu. Takéto zamietnutie môže byt založené len na dôvodoch, ktoré by podla Parížskej dohody na ochranu priemyselného vlastníctva prichádzali do úvahy v prípade, žeby ochranná známka bola prihlásená priamo na úrade, ktorý zamietnutie oznámil. Ochrana nemôže byt zamietnutá, a to ani ciastocne, iba z dôvodu, že príslušná úprava dovoluje zápis len pre obmedzený pocet tried alebo obmedzený pocet výrobkov alebo služieb.

(2)

 1. Každý úrad, ktorý uplatní toto právo, oznámi svoje zamietnutie spolu s uvedením všetkých dôvodov medzinárodnému úradu v lehote stanovenej pre tento úrad platným právnym predpisom, a to najneskôr, s výnimkou písmen (b) a (c), do jedného roka odo dna, ked medzinárodný úrad zaslal tomuto úradu oznámenie o rozšírení uvedenom v odseku (1),
 2. bez ohladu na písmeno (a) môže každá zmluvná strana vyhlásit, že pre medzinárodné zápisy uskutocnené podla tohto protokolu sa lehota jedného roka uvedená v písmene (a) nahrádza lehotou osemnástich mesiacov,
 3. v takomto vyhlásení možno dalej spresnit, že ak môže odmietnutie ochrany vyplývat z námietky proti udeleniu ochrany, úrad uvedenej zmluvnej strany môže oznámit toto zamietnutie medzinárodnému úradu až po uplynutí lehoty osemnástich mesiacov. Tento úrad môže oznámit zamietnutie ochrany v súvislosti s príslušným medzinárodným zápisom po uplynutí lehoty osemnástich mesiacov, iba ak:
  1. informoval pred uplynutím lehoty osemnástich mesiacov medzinárodný úrad o možnosti podania námietok po uplynutí lehoty osemnástich mesiacov,
  2. oznámenie o zamietnutí odôvodnené námietkou sa vykoná najneskôr do siedmich mesiacov od dátumu zacatia plynutia lehoty na podanie námietky; ak lehota na podanie námietky sa skoncí pred uplynutím siedmich mesiacov, musí sa oznámenie uskutocnit v lehote jedného mesiaca pred skoncením uvedenej lehoty na podanie námietky,
 4. každé vyhlásenie podla písmena (b) alebo (c) možno vykonat v listinách uvedených v clánku 14 (2) a dátum nadobudnutia platnosti vyhlásenia sa bude zhodovat s dátumom nadobudnutia úcinnosti protokolu pre štát alebo medzivládnu organizáciu, ktoré vyhlásenie vykonali. Takéto vyhlásenie možno vykonat aj neskôr, pricom toto vyhlásenie nadobúda platnost tri mesiace po tom, ako ho dostal generálny riaditel organizácie (dalej len "generálny riaditel") alebo od lubovolného neskoršieho dátumu uvedeného v tomto vyhlásení, a to v súvislosti s ktorýmkolvek medzinárodným zápisom, ktorého dátum je rovnaký alebo neskorší, ako je dátum nadobudnutia platnosti vyhlásenia,
 5. po uplynutí desiatich rokov od nadobudnutia platnosti tohto protokolu zhromaždenie overí funkcnost systému stanoveného v písmenách (a) až (d). Potom môžu byt ustanovenia uvedených písmen jednomyselným rozhodnutím zhromaždenia upravené.

(3) Medzinárodný úrad bezodkladne odošle jedno vyhotovenie oznámenia o zamietnutí majitelovi medzinárodného zápisu. Majitel bude oprávnený použit všetky opravné prostriedky ako v prípade prihlásenia ochrannej známky priamo na úrade, ktorý zamietnutie oznámil. Ak medzinárodný úrad prijal informáciu podla odseku 2 (c) (i), bezodkladne odošle túto informáciu majitelovi medzinárodného zápisu.

(4) Dôvody zamietnutia ochrannej známky oznámi medzinárodný úrad každému, kto má na tom právny záujem, ak o to požiada.

(5) Úrad, ktorý medzinárodnému úradu neoznámil docasné alebo konecné zamietnutie daného medzinárodného zápisu podla odsekov (1) a (2), stratí, pokial ide o tento medzinárodný zápis, možnost využit svoje právo podla odseku (1).

(6) Príslušný úrad zmluvnej strany nemôže rozhodnút o neplatnosti úcinkov medzinárodného zápisu na území zmluvnej strany bez toho, aby sa majitelovi tohto medzinárodného zápisu poskytla príležitost bránit v primeranej lehote svoje práva. Neplatnost zápisu sa oznámi medzinárodnému úradu.

Cl.5bis Doklady o oprávnení používat niektoré prvky v ochrannej známke

Doklady o oprávnení používat urcité znaky, ktoré známka obsahuje, ako sú erby, štíty, portréty, vyznamenania, tituly, obchodné mená alebo mená osôb, odlišné od mena prihlasovatela, alebo iné podobné údaje, ktoré by úrady zmluvných strán mohli požadovat, budú oslobodené od akéhokolvek overovania a potvrdzovania okrem overovania alebo potvrdzovania úradom pôvodu.

Cl.5ter Odpisy záznamov v medzinárodnom registri; prieskum práv prednosti; výpisy z medzinárodného registra

(1) Každému, kto o to požiada, vydá medzinárodný úrad za poplatok urcený vykonávacím predpisom odpis údajov zapísaných v medzinárodnom registri o urcitej ochrannej známke.

(2) Medzinárodný úrad môže za odplatu vykonávat v medzinárodne zapísaných ochranných známkach prieskum práv prednosti.

(3) Výpisy z medzinárodného registra, požadované na úcel predloženia v niektorej zo zmluvných strán, sú oslobodené od akéhokolvek overovania.

Cl.6 Doba platnosti medzinárodného zápisu; závislost a nezávislost medzinárodného zápisu

(1) Zápis ochrannej známky na medzinárodnom úrade platí desat rokov s možnostou obnovy za podmienok stanovených clánkom 7.

(2) Po uplynutí piatich rokov od dátumu medzinárodného zápisu sa tento zápis stane nezávislým od prihlášky alebo zápisu z nej vyplývajúceho alebo od základného zápisu, podla povahy veci, s výhradou dalej uvedených ustanovení.

(3) Ochrany vyplývajúcej z medzinárodného zápisu bez ohladu na to, ci došlo alebo nedošlo k jeho prevodu, sa nemožno dalej dovolávat, ak pred uplynutím piatich rokov od dátumu medzinárodného zápisu základná prihláška alebo zápis z nej vyplývajúci, alebo základný zápis, podla povahy veci, boli vzaté spät, zanikli, došlo pri nich k vzdaniu sa práva na ochrannú známku, bolo vydané konecné rozhodnutie o ich zamietnutí, zrušení, výmaze alebo neplatnosti vo vztahu ku všetkým alebo niektorým výrobkom a službám uvedeným v medzinárodnom zápise. To isté platí za predpokladu, že konanie o

 1. opravnom prostriedku proti rozhodnutiu o zamietnutí úcinkov základnej prihlášky,
 2. žalobe na spätvzatie základnej prihlášky alebo na zrušenie, výmaz alebo neplatnost zápisu z nej vyplývajúceho, alebo základného zápisu alebo (iii) námietkach proti základnej prihláške sa skoncí po uplynutí piatich rokov vydaním konecného rozhodnutia o zamietnutí, zrušení, výmaze alebo neplatnosti alebo príkaze na spätvzatie, podla povahy veci, základnej prihlášky alebo zápisu z nej vyplývajúceho, alebo základného zápisu za predpokladu, ked konanie o opravnom prostriedku, žalobe alebo námietke bolo zacaté pred uplynutím tejto lehoty. To isté platí v prípade, ked základná prihláška bola vzatá spät prihlášky alebo pri základnom zápise došlo k vzdaniu sa práva po uplynutí piatich rokov za predpokladu, že v case spätvzatia alebo vzdania sa práva bola uvedená prihláška alebo uvedený zápis predmetom konania uvedeného v bodoch (i), (ii) alebo (iii) a že toto konanie bolo zacaté pred uplynutím uvedenej lehoty.

(4) Úrad pôvodu oznámi v súlade s vykonávacím predpisom medzinárodnému úradu príslušné skutocnosti a rozhodnutia podla odseku (3) a medzinárodný úrad v súlade s vykonávacím predpisom ich oznámi zúcastneným stranám a vykoná príslušné zverejnenie. Ak je to vhodné a možné, úrad pôvodu požiada medzinárodný úrad, aby zápis vymazal v primeranom rozsahu a medzinárodný úrad tejto žiadosti vyhovie.

Cl.7 Obnovenie medzinárodného zápisu

(1) Každý medzinárodný zápis možno obnovit na obdobie dalších desiatich rokov od uplynutia predchádzajúceho obdobia zaplatením základného poplatku a s výhradou clánku 8 (7), zaplatením dodatkových a doplnkových poplatkov stanovených v clánku 8 (2).

(2) Obnovenie nemôže obsahovat žiadnu zmenu v medzinárodnom zápise v porovnaní s jeho posledným stavom.

(3) Šest mesiacov pred uplynutím ochrannej doby pripomenie medzinárodný úrad majitelovi medzinárodného zápisu, prípadne jeho zástupcovi neformálnym oznámením presný dátum, kedy táto doba uplynie.

(4) Za príplatok stanovený vo vykonávacom predpise sa pre obnovenie medzinárodného zápisu poskytne odklad na šest mesiacov.

Cl.8 Poplatky za medzinárodnú prihlášku a medzinárodný zápis

(1) Úrad pôvodu môže, podla svojho uváženia, stanovit a vyberat vo svoj prospech od prihlasovatela alebo majitela medzinárodného zápisu poplatok za podanie medzinárodnej prihlášky alebo za obnovenie medzinárodného zápisu.

(2) Zápis ochrannej známky na medzinárodnom úrade je podmienený predchádzajúcim zaplatením medzinárodného poplatku, ktorý sa s výnimkou ustanovenia odseku (7) (a) skladá

 1. zo základného poplatku,
 2. z dodatkového poplatku za každú dalšiu triedu medzinárodného triedenia presahujúcu tri triedy, do ktorých sú zaradené výrobky alebo služby, na ktoré sa ochranná známka vztahuje,
 3. z doplnkového poplatku za každú žiadost o rozšírenie ochrany podla clánku 3ter.

(3) Ak pocet tried urcil alebo spochybnil medzinárodný úrad, dodatkový poplatok možno zaplatit podla odseku (2) (ii) v lehote stanovenej vykonávacím predpisom bez toho, aby sa tým ovplyvnil dátum medzinárodného zápisu. Ak by dodatkový poplatok nebol zaplatený do uplynutia uvedenej lehoty alebo ak by prihlasovatel neobmedzil v požadovanom rozsahu zoznam výrobkov alebo služieb, bude sa predpokladat, že od medzinárodnej prihlášky odstúpil.

(4) Rocný výnos z príjmov z medzinárodného zápisu s výnimkou príjmov z poplatkov uvedených v odsekoch (2) (ii) a (2) (iii) rozdelí medzinárodný úrad po odpocítaní výdavkov a nákladov, ktoré vznikli pri vykonávaní tohto protokolu, rovnakým dielom medzi zmluvné strany.

(5) Príjmy z dodatkových poplatkov uvedených v odseku (2) (ii) sa po uplynutí každého roku rozdelia medzi zmluvné strany podla poctu známok, ktorých ochrana sa vo vztahu k tej-ktorej zmluvnej strane uplatnila, pricom sa tento pocet bude u zmluvných strán, ktoré vykonávajú prieskum, násobit koeficientom stanoveným vo vykonávacom predpise.

(6) Príjmy z doplnkových poplatkov uvedených v odseku (2) (iii) sa rozdelia podla rovnakých pravidiel ako v odseku (5).

(7)

 1. Každá zmluvná strana môže vyhlásit, že za každý medzinárodný zápis, v ktorom je uvedená podla clánku 3ter, ako aj za obnovu takého medzinárodného zápisu si želá dostávat namiesto príjmu z dodatkových a doplnkových poplatkov poplatok (dalej len "individuálny poplatok"), ktorého výšku uvedie vo vyhlásení a ktorý môže zmenit neskoršími vyhláseniami, nesmie však byt vyšší ako suma, ktorú by bol úrad spomenutej zmluvnej strany oprávnený dostávat od prihlasovatela za zápis ochrannej známky do registra tohto úradu na desat rokov alebo od majitela zápisu za jeho obnovu na desat rokov, znížená o úspory plynúce z medzinárodného konania. V prípade, že sa platí individuálny poplatok,
  1. ak sú podla clánku 3ter uvedené iba zmluvné strany, ktoré uskutocnili vyhlásenie podla tohto písmena, nemožno vyžadovat žiadny dodatkový poplatok uvedený v odseku (2) (ii),
  2. zmluvná strana, ktorá uskutocnila vyhlásenie podla tohto písmena, nemôže vyžadovat žiadny doplnkový poplatok uvedený v odseku (2) (iii),
 2. každé vyhlásenie podla písmena (a) možno uskutocnit formou dokumentov uvedených v clánku 14 (2) a dátum nadobudnutia platnosti tohto vyhlásenia sa bude zhodovat s dátumom nadobudnutia úcinnosti tohto protokolu pre štát alebo medzivládnu organizáciu, ktoré vyhlásenie uskutocnili. Takéto vyhlásenie možno uskutocnit aj neskôr, pricom toto vyhlásenie nadobúda platnost tri mesiace po tom, ako ho dostal generálny riaditel, alebo k akémukolvek neskoršiemu dátumu uvedenému v tomto vyhlásení, a to vo vztahu k medzinárodným zápisom, ktorých dátumy sú rovnaké alebo neskoršie, ako je dátum nadobudnutia platnosti vyhlásenia.

Cl.9 Záznam o zmene majitela medzinárodného zápisu

Na žiadost osoby, na ktorej meno znie medzinárodný zápis, alebo na žiadost príslušného úradu podanú z úradnej moci, alebo na žiadost osoby, ktorej sa zmena týka, zapíše medzinárodný úrad do medzinárodného registra každú zmenu majitela tohto zápisu pre všetky zmluvné strany alebo len pre niektoré, na ktorých území je spomenutý zápis platný, a pre všetky výrobky a služby uvedené v zápise alebo len pre niektoré z nich za predpokladu, že novým majitelom je osoba oprávnená podávat medzinárodné prihlášky podla clánku 2 (1).

Cl.9bis Záznamy iných skutocností, ktoré sa týkajú medzinárodného zápisu Medzinárodný úrad zaznamená do medzinárodného registra

(i) každú zmenu mena alebo adresy majitela medzinárodného zápisu,

(ii) ustanovenie zástupcu majitela medzinárodného zápisu a každý další podstatný údaj týkajúci sa takého zástupcu,

(iii) každé obmedzenie výrobkov a služieb uvedených v medzinárodnom zápise pre všetky zmluvné strany alebo pre niektoré z nich,

(iv) každé vzdanie sa ochrany, vymazanie alebo neplatnost medzinárodného zápisu pre všetky zmluvné strany alebo pre niektoré z nich,

(v) každý další podstatný údaj uvedený vo vykonávacom predpise, ktorý sa týka práv k ochrannej známke, ktorá je predmetom medzinárodného zápisu.

Cl.9ter Poplatky za niektoré záznamy

Každý záznam podla clánku 9 alebo podla clánku 9bis môže podliehat poplatku.

Cl.9quater Spolocný úrad pre niekolko zmluvných štátov

(1) Ak sa dohodne niekolko zmluvných štátov na zjednotení ich vnútroštátnych právnych predpisov o ochranných známkach, môžu oznámit generálnemu riaditelovi, že

 1. ich registracné úrady sa nahrádzajú spolocným úradom a
 2. na vykonávanie všetkých ustanovení, ktoré predchádzajú tomuto clánku, alebo niektorých z nich, ako aj clánku 9quinquies a 9sexies sa celé ich príslušné územia považujú za jediný štát.

(2) Toto oznámenie nenadobudne platnost skôr ako tri mesiace po dni, ked to generálny riaditel oznámi ostatným zmluvným stranám.

Cl.9quinquies Zmena medzinárodného zápisu na vnútroštátny alebo regionálny

V prípade, že je medzinárodný zápis vymazaný na žiadost úradu pôvodu podla clánku 6 (4) pre všetky výrobky a služby uvedené v tomto zápise alebo pre niektoré z nich a osoba, ktorá bola majitelom medzinárodného zápisu, podá prihlášku tej istej ochrannej známky na zápis na úrade jednej zo zmluvných strán, na ktorej území bol medzinárodný zápis platný, bude sa s touto prihláškou zaobchádzat tak, akoby bola podaná k dátumu medzinárodného zápisu podla clánku 3 (4) alebo k dátumu zapísania územného rozšírenia podla clánku 3ter (2), a ak medzinárodný zápis mal právo priority, bude táto prihláška mat rovnaké právo priority za predpokladu, že

(i) takáto prihláška sa podá do troch mesiacov odo dna, ked bol medzinárodný zápis vymazaný,

(ii) zoznam výrobkov a služieb uvedených v prihláške bude zodpovedat zoznamu výrobkov a služieb zahrnutých v medzinárodnom zápise vo vztahu k zmluvnej strane, ktorej sa prihláška týka, a

(iii) takáto prihláška bude splnat všetky požiadavky príslušnej právnej úpravy vrátane požiadaviek týkajúcich sa poplatkov.

Cl.9sexies Zachovanie Madridskej dohody v štokholmskom znení

(1) Tam, kde je pre danú medzinárodnú prihlášku alebo pre daný medzinárodný zápis úradom pôvodu úrad štátu, ktorý je clenom tohto protokolu, ako aj Madridskej dohody v štokholmskom znení, nebudú mat ustanovenia tohto protokolu úcinok na území žiadneho dalšieho štátu, ktorý je takisto clenom protokolu, ako aj Madridskej dohody v štokholmskom znení.

(2) Po uplynutí desiatich rokov od nadobudnutia platnosti tohto protokolu, nie však pred uplynutím piatich rokov odo dna, ked sa väcšina štátov Madridskej dohody v štokholmskom znení stane clenom tohto protokolu, môže zhromaždenie trojštvrtinovou väcšinou odsek (1) zrušit alebo obmedzit jeho rozsah. Hlasovacie právo v zhromaždení majú iba tie štáty, ktoré sú clenmi Madridskej dohody, ako aj tohto protokolu.

Cl.10 Zhromaždenie

(1)

 1. Zmluvné strany sú clenmi toho istého zhromaždenia ako clenské štáty Madridskej dohody v štokholmskom znení,
 2. každú zmluvnú stranu zastupuje v tomto zhromaždení jeden delegát, ktorý môže mat svojich zástupcov, poradcov a znalcov,
 3. výdavky každej delegácie uhrádza zmluvná strana, ktorá ju ustanovila, s výnimkou nákladov na cestu a pobyt jedného delegáta z každej zmluvnej strany, ktoré sa uhrádzajú z prostriedkov únie.

(2) Okrem funkcií, ktoré zhromaždenie vykonáva podla Madridskej dohody v štokholmskom znení, zhromaždenie dalej

 1. prerokúva všetky záležitosti týkajúce sa vykonávania tohto protokolu,
 2. dáva medzinárodnému úradu pokyny na prípravu konferencií na revíziu tohto protokolu, pricom prihliada na pripomienky tých štátov únie, ktoré nie sú clenmi tohto protokolu,
 3. prijíma a mení ustanovenia vykonávacieho predpisu, ktoré sa týkajú vykonávania tohto protokolu,
 4. plní všetky dalšie funkcie príslušné podla tohto protokolu.

(3)

 1. Každá zmluvná strana má v zhromaždení jeden hlas. Zmluvné strany, ktoré nie sú clenmi Madridskej dohody v štokholmskom znení, nemajú právo hlasovat o záležitostiach, ktoré sa týkajú iba clenských štátov uvedenej dohody vzhladom na to, že o záležitostiach, ktoré sa týkajú iba zmluvných strán, majú právo hlasovat iba tieto zmluvné strany,
 2. polovica clenov zhromaždenia, ktorí majú právo o danej záležitosti hlasovat, tvorí kvórum na úcely hlasovania o tejto záležitosti,
 3. bez ohladu na ustanovenia písmena (c), ak je na zasadaní pocet zastúpených clenov zhromaždenia, ktorí majú právo hlasovat o danej záležitosti, menší ako polovica, no rovnaký alebo väcší ako jedna tretina clenov zhromaždenia, ktorí majú právo hlasovat o tejto záležitosti, môže zhromaždenie rozhodovat; takéto rozhodnutia zhromaždenia s výnimkou rozhodnutí o procedurálnych otázkach nadobudnú úcinnost iba vtedy, ak budú splnené dalej uvedené podmienky. Medzinárodný úrad oznámi uvedené rozhodnutia clenom zhromaždenia, ktorí majú právo hlasovat o uvedenej záležitosti a ktorí neboli zastúpení, a vyzve ich, aby v lehote troch mesiacov od dátumu tohto oznámenia odovzdali svoj hlas alebo zdržali sa hlasovania. Ak je po uplynutí tejto lehoty pocet clenov, ktorí takto odovzdali svoj hlas alebo sa zdržali hlasovania, aspon rovnaký ako pocet clenov, ktorý chýbal na dosiahnutie kvóra na zasadnutí, nadobudnú tieto rozhodnutia úcinnost za predpokladu, že sa súcasne dosiahne potrebná väcšina,
 4. okrem ustanovení clánku 5 (2) (e), clánku 9sexies (2), clánku 12 a clánku 13 (2) sa rozhodnutia zhromaždenia prijímajú dvojtretinovou väcšinou odovzdaných hlasov,
 5. zdržanie sa hlasovania sa nepovažuje za hlas,
 6. jeden delegát môže zastupovat iba jedného clena zhromaždenia a môže hlasovat iba v jeho mene.

(4) Podla Madridskej dohody v štokholmskom znení sa zhromaždenie okrem riadnych a mimoriadnych zasadaní stretáva na mimoriadnych zasadaniach zvolaných generálnym riaditelom na žiadost jednej štvrtiny clenov zhromaždenia, ktorí majú právo hlasovat o záležitostiach navrhnutých do rokovacieho programu zasadania. Rokovací program takéhoto mimoriadneho zasadania pripravuje generálny riaditel.

Cl.11 Medzinárodný úrad

(1) Medzinárodný úrad vykonáva medzinárodné zápisy a s nimi spojené povinnosti, ako aj ostatné administratívne úlohy podla tohto protokolu alebo v súvislosti s ním.

(2)

 1. Medzinárodný úrad pripravuje podla pokynov zhromaždenia konferencie na revíziu tohto protokolu,
 2. medzinárodný úrad môže prípravu uvedených konferencií na revíziu konzultovat s medzivládnymi a medzinárodnými mimovládnymi organizáciami,
 3. na rokovaniach revíznych konferencií sa zúcastnuje bez hlasovacieho práva generálny riaditel a osoby ním urcené.

(3) Medzinárodný úrad plní všetky dalšie úlohy, ktoré sú mu uložené v súvislosti s týmto protokolom.

Cl.12 Financie

Ak ide o zmluvné strany, financné záležitosti únie sa riadia tými istými ustanoveniami, ako sú ustanovenia clánku 12 Madridskej dohody v štokholmskom znení s tým, že každým odkazom na clánok 8 uvedenej dohody sa rozumie odkaz na clánok 8 tohto protokolu. Okrem toho sa na úcely clánku 12 (6) (b) uvedenej dohody predpokladá, že zmluvné organizácie patria do príspevkovej triedy I (jeden) podla Parížskej dohody na ochranu priemyselného vlastníctva, iba ak by zhromaždenie prijalo jednomyselne opacné rozhodnutie.

Cl.13 Zmeny niektorých clánkov tohto protokolu

(1) Návrhy na zmenu clánkov 10, 11, 12 a tohto clánku môže podat každá zmluvná strana alebo generálny riaditel. Generálny riaditel oznámi tieto návrhy zmluvným stranám aspon šest mesiacov pred ich posúdením v zhromaždení.

(2) Zmeny clánkov uvedených v odseku (1) schvaluje zhromaždenie. Na schválenie sú potrebné tri štvrtiny odovzdaných hlasov; ku každej zmene clánku 10 a tohto odseku sú však potrebné štyri pätiny odovzdaných hlasov.

(3) Každá zmena clánkov uvedených v odseku (1) nadobúda platnost jeden mesiac po tom, co generálny riaditel dostane písomné oznámenia o ich schválení podla príslušných ústavných pravidiel od troch štvrtín štátov a medzivládnych organizácií, ktoré boli clenmi zhromaždenia v case schválenia tejto zmeny a ktoré mali právo o tejto zmene hlasovat. Každá takto schválená zmena uvedených clánkov zaväzuje všetky štáty a medzivládne organizácie, ktoré sú zmluvnými stranami v case nadobudnutia platnosti tejto zmeny alebo ktoré sa nimi stanú k lubovolnému neskoršiemu dátumu.

Cl.14 Clenstvo v protokole; platnost

(1)

 1. (a) Clenom tohto protokolu sa môže stat každý clenský štát Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva,
 2. (b) okrem toho sa zmluvnou stranou protokolu môže stat každá medzivládna organizácia, ktorá splní tieto podmienky:
  1. aspon jeden z clenských štátov tejto organizácie je zmluvnou stranou Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva,
  2. uvedená organizácia má regionálny úrad pre zápisy ochranných známok s úcinkom na území organizácie za predpokladu, že taký úrad nie je úradom v zmysle oznámenia podla clánku 9quater.

(2) Tento protokol môže podpísat každý štát alebo organizácia, ktoré sú uvedené v odseku (1). Každý takýto štát alebo organizácia, ak podpísali tento protokol, môžu uložit listinu o ratifikácii, prijatí alebo schválení tohto protokolu alebo ak nepodpísali tento protokol, môžu uložit listinu o pristúpení k tomuto protokolu.

(3) Listiny uvedené v odseku (2) sa ukladajú u generálneho riaditela.

(4)

 1. Tento protokol nadobúda platnost tri mesiace po uložení štyroch listín o ratifikácii, prijatí, schválení alebo o pristúpení za predpokladu, že aspon jednu z týchto listín uložil clenský štát Madridskej dohody v štokholmskom znení a aspon jednu dalšiu z týchto listín uložil neclenský štát Madridskej dohody v štokholmskom znení alebo organizácia uvedená v odseku (1) (b),
 2. pre každý další štát alebo organizáciu uvedenú v odseku (1) nadobúda tento protokol platnost tri mesiace po dni, ked generálny riaditel oznámil jeho ratifikáciu, prijatie, schválenie alebo pristúpenie.

(5) Každý štát alebo organizácia uvedená v odseku (1) môže pri uložení listiny o ratifikácii, prijatí alebo schválení tohto protokolu alebo listiny o pristúpení k uvedenému protokolu vyhlásit, že na tento štát alebo organizáciu sa nevztahuje rozšírenie ochrany medzinárodného zápisu uskutocneného podla tohto protokolu pred dnom nadobudnutia platnosti uvedeného protokolu pre uvedený štát alebo organizáciu.

Cl.15 Výpoved

(1) Tento protokol sa uzatvára na dobu neurcitú.

(2) Každá zmluvná strana môže tento protokol vypovedat oznámením, ktoré zašle generálnemu riaditelovi.

(3) Výpoved nadobúda úcinnost jeden rok po dni, ked generálny riaditel toto oznámenie dostal.

(4) Právo na výpoved stanovené týmto clánkom nemôže žiadna zo zmluvných strán uplatnit pred uplynutím piatich rokov od dátumu, ked pre túto zmluvnú stranu protokol nadobudol platnost.

(5)

 1. Ak medzinárodne zapísaná ochranná známka nadobudla platnost k dátumu nadobudnutia úcinnosti výpovede v štáte alebo v medzivládnej organizácii, ktoré vypovedajú tento protokol, môže majitel tohto zápisu podat na úrade uvedeného štátu alebo medzivládnej organizácie prihlášku tej istej ochrannej známky, s ktorou sa bude zaobchádzat tak, akoby bola podaná k dátumu medzinárodného zápisu podla clánku 3 (4) alebo k dátumu zapísania územného rozšírenia podla clánku 3te (2), a ktorá, ak medzinárodný zápis mal právo priority, bude toto právo využívat za predpokladu, že
  1. takáto prihláška bude podaná do dvoch rokov odo dna, ked výpoved nadobudla úcinnost,
  2. zoznam výrobkov a služieb uvedených v prihláške bude skutocne zodpovedat zoznamu výrobkov a služieb uvedených v medzinárodnom zápise vo vztahu k štátu alebo medzivládnej organizácii, ktorá zmluvu vypovedala,
  3. takáto prihláška bude splnat všetky požiadavky príslušnej právnej úpravy, ako aj náležitosti týkajúce sa poplatkov,
 2. ustanovenia písmena (a) sa vztahujú aj na každú medzinárodne zapísanú ochrannú známku platnú k dátumu nadobudnutia úcinnosti výpovede na území iných zmluvných strán, než je štát alebo medzivládna organizácia, ktoré tento protokol vypovedajú, ktorej majitel už nie je oprávnený v dôsledku výpovede podávat medzinárodné prihlášky podla clánku 2 (1).

Cl.16 Podpis; jazyky; uloženie

(1)

 1. Tento protokol je podpísaný v jednom vyhotovení vo francúzskom, anglickom a španielskom jazyku a po uplynutí lehoty na podpis protokolu v Madride bude uložený u generálneho riaditela. Znenia v týchto troch jazykoch majú rovnakú platnost,
 2. po porade s príslušnými vládami a organizáciami generálny riaditel vyhotoví úradné znenia tohto protokolu v arabskom, cínskom, nemeckom, talianskom, japonskom, portugalskom a ruskom jazyku a v dalších jazykoch, ktoré môže urcit zhromaždenie.

(2) Tento protokol zostáva otvorený na podpis v Madride do 31. decembra 1989.

(3) Generálny riaditel odovzdá dve kópie podpísaného textu tohto protokolu, overené španielskou vládou, všetkým štátom a medzivládnym organizáciám, ktoré sa môžu stat zmluvnými stranami tohto protokolu.

(4) Generálny riaditel dá tento protokol zaregistrovat na sekretariáte Organizácie Spojených národov.

(5) Generálny riaditel oznámi všetkým štátom a medzinárodným organizáciám, ktoré sa môžu stat alebo ktoré sú zmluvnými stranami tohto protokolu, podpisy, uloženie listín o ratifikácii, prijatí, schválení alebo o pristúpení, nadobudnutí platnosti tohto protokolu a každú jeho zmenu, každé oznámenie o výpovedi a každé vyhlásenie podla tohto protokolu.