Vyhláška č. 19/1981 Zb.

ministra zahraničných vecí
z 20. januára 1981 o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných označení poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov odkazujúcich na pôvod, o Protokole k Zmluve a o Dohode o vykonávaní Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných označení poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov odkazujúcich na pôvod

Dňa 11. júna 1976 bola vo Viedni podpísaná Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných označení poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov odkazujúcich na pôvod a 30. novembra 1977 Protokol k Zmluve.

So Zmluvou a Protokolom vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident republiky ich ratifikoval.

Ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe 18. novembra 1980. Zmluva podľa svojho článku 16 a Protokol k nej na základe svojho článku XI nadobudnú platnosť 26. februárom 1981.

Dňa 7. júna 1979 bola v Prahe podpísaná Dohoda o vykonávaní Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných označení poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov odkazujúcich na pôvod. Dohoda podľa svojho článku 2 tiež nadobudne platnosť 26. februárom 1981. České znenie uvedených zmluvných dokumentov sa vyhlasuje súčasne.1)

1) Tu sa uverejňuje slovenský preklad. Minister: Ing. Chňoupek v.r.

ZMLUVA

medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných označení poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov odkazujúcich na pôvod Prezident Československej socialistickej republiky a spolkový prezident Rakúskej republiky, vedení prianím chrániť proti nekalej súťaži údaje o pôvode, označení pôvodu a iné označenia poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov odkazujúce na pôvod, dohodli sa uzavrieť za tým účelom Zmluvu a vymenovali za svojich splnomocnencov:

prezident Československej socialistickej republiky

Ing. Miroslava Bělohlávka, predsedu Úradu pre vynálezy a objavy

a

spolkový prezident Rakúskej republiky

dr. Otta Leberla, predsedu Rakúskeho patentového úradu.

Splnomocnenci po výmene svojich plnomocenstiev, ktoré zistili v dobrej a náležitej forme, sa dohodli na tomto:

Čl.1

Každý zo zmluvných štátov sa zaväzuje urobiť všetky opatrenia potrebné na to, aby účinným spôsobom chránil proti nekalej súťaži v obchodnom styku údaje o pôvode, označenia pôvodu a iné označenia poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov odkazujúcich na pôvod, ktoré patria do skupín uvedených v článku 5 a sú bližšie označené v Dohode podľa článku 6, ako aj mená a vyobrazenia spomínané v článkoch 3, 4 a 8 v odseku 2.

Čl.2

Pod údajmi o pôvode, označeniami pôvodu a inými označeniami odkazujúcimi na pôvod sa podľa tejto Zmluvy rozumejú všetky odkazy, ktoré sa priamo alebo nepriamo vzťahujú na pôvod výrobku. Taký odkaz tvorí v zásade zemepisné označenie. Môžu ho tvoriť aj iné údaje, ak príslušné obchodné kruhy krajiny pôvodu v nich vidia v súvislosti s takto označeným výrobkom odkaz na krajinu, v ktorej bol výrobok zhotovený. Uvedené označenia môžu popri odkaze na pôvod z určitej zemepisnej oblasti obsahovať aj údaje o akosti príslušného výrobku. Tieto osobitné vlastnosti výrobkov sú výhradne alebo prevažne podmienené zemepisnými alebo ľudskými činiteľmi.

Čl.3

(1) Mená "Československá socialistická republika", "Česká socialistická republika", "Slovenská socialistická republika", označenia "Československo", "Bohemia", "Moravia" a "Slovakia" a historické mená jednotlivých krajín v Československej socialistickej republike, ako aj československé označenia uvedené v Dohode podľa článku 6 sa vyhradzujú v Rakúskej republike výhradne československým výrobkom.

(2) Historické mená jednotlivých krajín v Československej socialistickej republike sú: Čechy, Morava, Slovensko.

(3) Ak sa niektoré z československých označení chránených podľa odseku 1 zhoduje s označením územia alebo miesta mimo územia Československej socialistickej republiky, smie sa toto označenie používať v súvislosti s nečeskoslovenskými výrobkami len ako údaj o pôvode a len takým spôsobom, najmä uvedením krajiny pôvodu, ktorý vylúči akékoľvek klamanie o pôvode a povahe výrobkov.

(4) Odsek 1 nebráni tomu, aby oprávnený užívateľ používal na území Rakúskej republiky vlastné meno, ak toto meno je úplne alebo čiastočne československým označením chráneným podľa tejto Zmluvy. V tomto prípade sa vlastné meno smie používať iba nezmenené, nie však v preklade a nie spôsobom, ktorý môže viesť ku klamaniu.

Čl.4

(1) Meno "Rakúska republika", označenie "Rakúsko" a "Austria" a mená rakúskych spolkových krajín, ako aj rakúske označenia uvedené v Dohode podľa článku 6 sa vyhradzujú v Československej socialistickej republike výhradne rakúskym výrobkom.

(2) Rakúske spolkové krajiny sú: Burgenland, Korutánsko, Dolné Rakúsko, Horné Rakúsko, Salzbursko, Štajersko, Tirolsko, Vorarlbersko, Viedeň.

(3) Ak sa niektoré z rakúskych označení chránených podľa odseku 1 zhoduje s označením územia alebo miesta mimo územia Rakúskej republiky, smie sa toto označenie používať v súvislosti s nerakúskymi výrobkami len ako údaj o pôvode a len takým spôsobom, najmä uvedením krajiny pôvodu, ktorý vylúči akékoľvek klamanie o pôvode a povahe výrobkov.

(4) Odsek 1 nebráni tomu, aby oprávnený užívateľ používal na území Československej socialistickej republiky vlastné meno, ak toto meno je úplne alebo čiastočne rakúskym označením chráneným podľa tejto Zmluvy. V tomto prípade sa vlastné meno smie používať iba nezmenené, nie však v preklade a nie spôsobom, ktorý môže viesť ku klamaniu.

Čl.5

(1) Skupiny československých výrobkov sú tieto:

A. Vína

B. Výživa a poľnohospodárstvo (bez vín)

 1. Pekárske a cukrárske výrobky
 2. Pivo
 3. Ryby
 4. Mäsové výrobky
 5. Poľnohospodárske výrobky
 6. Záhradnícke výrobky
 7. Mliečne a syrárske výrobky
 8. Vody a minerálne vody
 9. Liehoviny
 10. Rôzny tovar

C. Priemyselná výroba

 1. Sklenený a porcelánový tovar
 2. Umeleckopriemyselné a umeleckoremeselné výrobky
 3. Šperky, bižutéria
 4. Stroje, oceľový a železný tovar
 5. Hry, hračky, hudobné nástroje
 6. Kamenina, kameň, zeminy
 7. Textilné výrobky
 8. Soli a slatiny
 9. Rôzny tovar

(2) Skupiny rakúskych výrobkov sú tieto:

A. Vína

B. Výživa a poľnohospodárstvo (bez vín)

 1. Pečivo
 2. Pivá
 3. Minerálne vody
 4. Syry
 5. Liehoviny (likéry a pálenky)
 6. Cukrovinky
 7. Rakúske špeciality
 8. Rôzny tovar

C. Priemyselná výroba

 1. Textilné výrobky
 2. Iné priemyselné a remeselnícke výrobky
 3. Kamenina, kameň a zeminy
 4. Rôzny tovar.

Čl.6

Označenia jednotlivých výrobkov, ktoré spĺňajú predpoklady článkov 2 a 5 a ktoré požívajú ochranu podľa tejto Zmluvy a nie sú teda označeniami druhu, budú uvedené v dohode, ktorú uzavrú vlády oboch zmluvných štátov.

Čl.7

(1) Ak sa mená a označenia chránené podľa článkov 3, 4, 6 a článku 8 odseku 2 tejto Zmluvy budú používať v obchodnom styku v rozpore s týmito ustanoveniami pre výrobky, najmä pre ich úpravu alebo balenie alebo na účtoch, prepravných dokladoch alebo iných obchodných papieroch alebo v reklame, použijú sa všetky súdne a správne opatrenia, ktoré podľa zákonodarstva zmluvného štátu, v ktorom sa uplatňuje ochrana, prichádzajú do úvahy na potieranie nekalej súťaže alebo na potlačenie neprípustných označení, a to za predpokladov ustanovených v tomto zákonodarstve a podľa ustanovení článku 9.

(2) Pokiaľ je v obchodnom styku nebezpečenstvo zámeny, použije sa odsek 1 aj vtedy, ak sa označenia chránené podľa tejto Zmluvy používajú v pozmenenej forme alebo pre iné výrobky, než pre ktoré sú v dohode podľa článku 6 určené.

(3) Odsek 1 sa použije vtedy, ak sa označenia chránené podľa tejto Zmluvy používajú v preklade alebo s odkazom na skutočný pôvod alebo s prídavkami "druh", "typ", "spôsob", "napodobnenie" alebo podobne.

(4) Odsek 1 sa nepoužije pre preklady označení jedného zmluvného štátu, ak preklad do jazyka druhého zmluvného štátu je slovom hovorovej reči.

Čl.8

(1) Článok 7 tejto Zmluvy sa tiež použije, ak sa pre výrobky, najmä pre ich úpravu alebo balenie alebo na účtoch, prepravných dokladoch alebo iných obchodných papieroch alebo v reklame používajú značky, známky, mená, nápisy alebo vyobrazenia, ktoré priamo alebo nepriamo obsahujú nepravé alebo klamavé údaje o pôvode, povahe, druhu alebo o podstatných vlastnostiach výrobkov.

(2) Ak sa v druhom zmluvnom štáte v obchodnom styku používajú mená alebo vyobrazenia miest, budov, pamätníkov, riek, hôr alebo pod. jedného zmluvného štátu, ktoré tam požívajú osobitnú povesť alebo majú osobitnú reklamnú silu, pre výrobky, ktoré nepochádzajú z tohto štátu, považuje sa toto používanie za klamavé, pokiaľ ide o pôvod takto označených výrobkov, ledaže už za daných okolností nemožno klamanie rozumne predpokladať.

Čl.9

(1) Nároky z konaní odporujúcich ustanoveniam tejto Zmluvy môžu pred súdmi Rakúskej republiky uplatniť okrem fyzických a právnických osôb, ktoré sú na to oprávnené podľa zákonodarstva Rakúskej republiky, aj zväzy, združenia a zariadenia so sídlom v Československej socialistickej republike, ktoré zastupujú zúčastnených výrobcov alebo obchodníkov, pokiaľ to zákonodarstvo Československej socialistickej republiky československým zväzom, združeniam a zariadeniam umožňuje.

(2) Nároky z konaní odporujúcich ustanoveniam tejto Zmluvy môžu pred súdmi Československej socialistickej republiky uplatniť okrem fyzických a právnických osôb, ktoré sú na to oprávnené podľa zákonodarstva Československej socialistickej republiky, aj zväzy, združenia a zariadenia so sídlom v Rakúskej republike, ktoré zastupujú zúčastnených výrobcov alebo obchodníkov, pokiaľ to zákonodarstvo Rakúskej republiky rakúskym zväzom, združeniam a zariadeniam umožňuje.

Čl.10

(1) Známky zapísané a platné pred 1. januárom 1973, s ktorými sú v rozpore označenia uvedené v článkoch 3 a 4 alebo v zoznamoch obsiahnutých v dohode predvídanej v článku 6, sa môžu ďalej používať najdlhšie do uplynutia ôsmich rokov po nadobudnutí platnosti tejto Zmluvy (rozhodný deň).

(2) Známky zapísané a platné pred 1. januárom 1973, ktoré porušujú výhradne článok 8 odsek 2, sa môžu ďalej používať najdlhšie do uplynutia desiatich rokov po nadobudnutí platnosti tejto Zmluvy (rozhodný deň).

(3) Na označenia, ktoré podliehajú tejto Zmluve až na podklade zmeny alebo doplnenia zoznamov obsiahnutých v dohode predvídanej v článku 6, sa použijú odseky 1 a 2 s tým, že za rozhodný deň sa považuje deň, keď nadobudne platnosť pozmenená dohoda.

Čl.11

(1) Výrobky, obaly, reklamné prostriedky, ako aj účty, prepravné doklady a iné obchodné papiere, ktoré sú pri nadobudnutí platnosti dohody predvídanej v článku 6 na území jedného zo zmluvných štátov a sú riadne vybavené údajmi, ktoré sa podľa tejto Zmluvy nesmú používať, sa môžu používať po čas jedného roka po nadobudnutí platnosti dohody.

(2) V prípade, že sa zoznamy označení obsiahnuté v dohode, ktorú predvída článok 6, zmenia alebo rozšíria, použije sa odsek 1 s tým, že jednoročná lehota sa začína nadobudnutím platnosti pozmenenej dohody.

Čl.12

Táto Zmluva sa nepoužije na označenia výrobkov, ktoré sa cez územie jedného zo zmluvných štátov iba prevážajú.

Čl.13

Ochranou označení výrobkov podľa tejto Zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia platné v každom zo zmluvných štátov o dovoze a deklarovaní takých výrobkov.

Čl.14

Táto Zmluva nevylučuje širšiu ochranu, ktorá sa v zmluvných štátoch poskytuje alebo v budúcnosti poskytne podľa vnútroštátnych právnych predpisov alebo iných medzinárodných dohôd označením chráneným podľa tejto Zmluvy.

Čl.15

Príslušné úrady zmluvných štátov budú pravidelne vo vzájomnom styku, aby sa radili o návrhoch na zmenu alebo rozšírenie dohody predvídanej v článku 6, ako aj o otázkach, ktoré by mohli vzniknúť pri vykonávaní Zmluvy.

Čl.16

(1) Táto Zmluva vyžaduje ratifikáciu; ratifikačné listiny budú vymenované čo najskôr.

(2) Táto Zmluva nadobudne platnosť 100 dní po výmene ratifikačných listín a nie je časove obmedzená.

(3) Túto Zmluvu môže každý zo zmluvných štátov vypovedať v lehote aspoň jedného roka písomne diplomatickou cestou.

(4) Dohoda podľa článku 6 sa môže uzavrieť už pred nadobudnutím platnosti Zmluvy, platnosť však nadobudne najvčaššie súčasne so Zmluvou. Na doklad toho splnomocnenci oboch zmluvných štátov túto Zmluvu podpísali a opatrili pečaťami.

Dané vo Viedni 11. júna 1976 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Československej socialistickej republiky: Ing. Miroslav Bělohlávek v.r. Za vládu Rakúskej republiky: Dr. Otto Leberl v.r.

PROTOKOL

Zmluvné strany, vedené prianím bližšie upraviť používanie určitých predpisov Zmluvy z 11. júna 1976 o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných označení poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov odkazujúcich na pôvod, sa dohodli na týchto ustanoveniach:

Čl.I

Ustanovenia Zmluvy zásadne neobmedzujú používanie označení vínnych odrôd samostatne alebo v spojení so zemepisným alebo iným označením.

Rakúskymi označeniami vínnych odrôd sú najmä:

 1. Bouviertraube
 2. Blaufränkisch
 3. Blauer Portugieser
 4. Blauer Wildbacher
 5. Klevner, Blauburgunder, Grauburgunder, Weissburgunder
 6. Cabernet
 7. Cabernet-Sauvignon
 8. Jubiläumsrebe
 9. Mädchentraube
 10. Malvasier
 11. Merlot
 12. Morillon (alebo Chardonnay)
 13. Riesling X Sylvaner (Müller-Thurgau)
 14. Muskat
 15. Muskateller
 16. Muskat-Ottonel
 17. Muskat-Sylvaner
 18. Neuburger
 19. Rheinriesling (alebo Riesling)
 20. Rotgipfler
 21. Ruländer (alebo Grauer Burgunder)
 22. St. Laurent (alebo Laurenzitraube)
 23. Sauvignon (alebo Muskat-Sylvaner)
 24. Sylvaner
 25. Traminer (Roter Traminer, Gewürztraminer)
 26. Veltliner (Grüner Veltliner, Roter Veltliner, Frühroter Veltliner)
 27. Welschriesling (alebo Riesling)
 28. Zierfandler (alebo Spätrot)
 29. Zweigeltrebe

Čl.II

Rovnakú ochranu ako označenia chránené Zmluvou a dohodou, ktorá sa má uzavrieť podľa Zmluvy, používajú aj gramatické odvodeniny týchto označení, ako napr. odvodené prídavné alebo podstatné mená.

Čl.III

Pod vlastnými menami podľa článku 3 odseku 4 a článku 4 odseku 4 Zmluvy sa rozumejú tak osobné mená, ako aj zemepisné označenia.

Čl.IV

Údajmi o podstatných vlastnostiach podľa článku 8 odseku 1

Zmluvy sú najmä:

a) pri vínach: obsah alkoholu, výrobca (producent), fľaškáreň, obchodník, označenie: biele, červené, rozé, vzrast, vzrast vína, krescencia, originál, pôvodné plnenie, pôvodné stáčanie, plnené v pivnici, stáčané v pivnici, samorodné, neskorý zber, víno z neskorého zberu, výber, výberové víno, výber z bobúľ, víno z výberových bobúľ, vznik, samotok, výber zo suchých bobúľ, vysoké vedenie, špičková odroda, klaret, kabinet (cabinet), stolné víno, tabuľové víno, víno k pečienkam, kvalitné víno, kvalitné víno osobitnej zralosti a spôsobu zberu (predikátové víno), víno s pečaťou, dezertné víno, aromatizované víno, vermút (vermouth), perlivé víno, šumivé víno, sekt, kvalitné šumivé víno, kvalitný sekt;

b) pri pálenkách: V.O., V.O.S., V.S.O.P., extra; jedna, tri hviezdy.

Čl.V

Zmluva sa nevzťahuje na čerstvé jedlá predávané alebo podávané bezprostredne priamemu spotrebiteľovi, napríklad v pohostinstve alebo výčapníctve.

Čl.VI

(1) Zaradením rakúskych označení "Marillenbrand", "Marillenlikör", "Ribiselbrand", "Ribisellikör", "Ribiselwein", "Ribiselsaft" do dohody, ktorá sa má uzavrieť podľa tejto Zmluvy, sa nevylučuje používanie prekladov ako československé označenie "Ríbezle" alebo synonymných pojmov ako "Aprikosenlikör", "Aprikosenbrand", "Johannisbeerbrand", "Johannisbeerlikör", "Johannisbeerwein", "Johannisbeersaft".

(2) Odsek 1 nevylučuje používanie československého označenia "Marila" samostatne alebo v spojení s vyobrazením ovocia, napr. marhúľ, predovšetkým ako obchodného mena alebo známky, ak bude zreteľne vyznačený československý pôvod.

(3) Ak sa používajú rakúske označenia "Marillenbrand", "Marillenlikör", "Ribiselbrand", "Ribisellikör", "Ribiselwein", "Ribiselsaft" na území Československej socialistickej republiky, musí byť zreteľne vyznačený rakúsky pôvod.

Čl.VII

(1) Zaradením ďalej uvedených označení rakúskych výrobkov do dohody, ktorá sa má uzavrieť podľa Zmluvy, sa nevylučuje používanie ich prekladu do iných jazykov: Inländerrum Kremser Senf.

(2) Označenia "Karpatenbitter", "Karpatensalami" a "Olmützer Quargel" sa môžu používať pre rakúske výrobky len v nemeckej reči v spojení s jednoznačným a zreteľne čitateľným odkazom na rakúsky pôvod a len bez dodatkov ako "pravý", "originál" a podobne.

Čl.VIII

Označenie "Heuriger" sa smie používať v nemeckej reči iba pre rakúske vína. To platí aj pre gramatické odvodeniny a zloženia slov, v ktorých sa toto označenie vyskytuje.

Čl.IX

(1) Zaradením československého označenia "Liptovská bryndza" do dohody, ktorá sa má uzavrieť podľa Zmluvy, sa nevylučuje používanie označenia "Liptauer" pre rakúsku špecialitu (trený syr).

(2) Zaradením označenia "Jablonec" do dohody, ktorá sa má uzavrieť podľa Zmluvy, sa nevylučuje používanie označení "Gablonzer Waren", "Gablonzer Bijouterie", "Gablonzer Schmuck", "Gablonzer Schmuckwaren", Gablonzer Kristallerie" a "Gablonzer Schmucksteine" pre rakúske výrobky, pokiaľ je vyznačený rakúsky pôvod.

Čl.X

(1) Zaradením označení "Plzeň", "Pilsen", "Plzeňské", Pilsner", "Pilsener" a "Pils" do dohody, ktorá sa má uzavrieť podľa Zmluvy, sa nevylučuje používanie označenia "Pils" pre pivo v Rakúsku v spojení slov, ktoré obsahuje pripojenie napríklad slovnej známky, obchodného mena alebo iného odkazu na vyrábajúci pivovar alebo na krajinu výroby. K takému spojeniu slov dochádza nielen vtedy, keď ide o zložené slovo alebo o niekoľko slov spojených pomlčkou, ale aj vtedy, keď sú tieto slová na brušnej etikete fľaše alebo na etikete plechovice bezprostredne priestorovo spojené.

(2) Fyzické a právnické osoby včítane osobných spoločností podľa obchodného práva, ktoré nepretržite alebo s prerušením od 1. 1. 1967 až do nadobudnutia platnosti Zmluvy používali označenie "Pilsner" alebo "Pilsener" pre pivo vyrábané nimi v Rakúsku, môžu toto označenie ďalej používať až do uplynutia deviatich rokov po nadobudnutí platnosti Zmluvy spolu s jednoznačným a zreteľne čitateľným odkazom na rakúsky pôvod.

(3) Právo na ďalšie používanie podľa odseku 2 možno scudziť alebo zdediť iba s tou časťou podniku, na ktorú sa tieto označenia vzťahujú.

Čl.XI

Tento Protokol tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, ktorá bola 11. júna 1976 podpísaná medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných označení poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov odkazujúcich na pôvod.

Na dôkaz toho podpísali splnomocnenci tento Protokol.

Dané vo Viedni 30. novembra 1977 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Československej socialistickej republiky: Ing. Miroslav Bělohlávek v.r. Za vládu Rakúskej republiky: Dr. Otto Leberl v.r.

DOHODA

o vykonávaní Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných označení poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov odkazujúcich na pôvod Vláda Československej socialistickej republiky a spolková vláda Rakúskej republiky sa podľa článku 6 Zmluvy uzavretej vo Viedni 11. júna 1976 medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných označení poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov odkazujúcich na pôvod dohodli takto:

Čl.1

Označenia, ktorým sa poskytuje ochrana podľa Zmluvy o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných označení poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov odkazujúcich na pôvod, uzavretej 11. júna 1976, sú uvedené v prílohách tejto Dohody.

Príloha A

tejto Dohody obsahuje chránené rakúske označenia,

príloha B

chránené československé označenia.

Čl.2

(1) Táto Dohoda sa uzaviera na rovnaký čas platnosti ako Zmluva spomínaná v článku 1 a nadobúda platnosť súčasne s touto Zmluvou.

(2) Prílohy tejto Dohody sa môžu meniť alebo dopĺňať so súhlasom oboch strán uzavierajúcich Zmluvu. Dané v Prahe 7. júna 1979 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Československej socialistickej republiky: Ing. Miroslav Bělohlávek v.r. Za vládu Rakúskej republiky: Dr. Otto Leberl v.r.

PRÍL.A

RAKÚSKE OZNAČENIA POĽNOHOSPODÁRSKYCH A PRIEMYSELNÝCH VÝROBKOV

A. VÍNA1)

 1. Vinárske oblasti
  • Burgenland
  • Niederösterreich (Donauland
  • Steiermark
  • Wien (aj vinársky kraj a vinárska obec)
 2. Vinárske kraje

  • Burgenland:
   • Eisenberg
   • Rust-Neusiedlersee
  • Niederösterreich (Donauland):
   • Falkenstein
   • Gumpoldskirchen
   • Klosterneuburg
   • Krems
   • Langenlois
   • Retz
   • Vöslau
   • Wachau
  • Steiermark:
   • Klöch-Oststeiermark
   • Südsteiermark
   • Weststeiermark
 3. Vinárske pásma
  • Burgenland:
   • Goldbachtal
   • Kaisergarten
   • Pinkatal
   • Rosaliakapelle
   • Sonnenberg
   • Vogelsang
  • Niederösterreich:
   • Bisamberg-Kreuzenstein
   • Carnuntum
   • Frauenweingarten
   • Kaiserstiege
   • Kapellenweg
   • Kirchberger Wagram
   • Kremstal
   • Marthal-Kegelberg
   • Matzner Hügel
   • Schatzberg
   • Schönberger Kalvarienberg
   • Tattendorfer Steinhölle (Stahölln)
   • Traismaurer Weinberge
   • Weisser Stein
  • Steiermark:
   • Oststeirisches
   • Hügelland
   • Sausal
   • Steirisches Vulkanland
   • Südsteirisches Rebenland
  • Wien:
   • Bisamberg-Wien
   • Kahlenberg
   • Nussberg
 4. Vinárske obce a iné označenia miestneho pôvodu

  • Burgenland:
   • Andau
   • Apetlon
   • Breitenbrunn
   • Burg
   • Csaterberg
   • Deutschkreutz
   • Deutsch Schützen
   • Donnerskirchen
   • Edelstal
   • Eisenberg
   • Eisenstadt
   • Frauenkirchen
   • Gols
   • Grosshöflein
   • Halbturn
   • Heiligenbrunn
   • Horitschon
   • Illmitz
   • Jois
   • Kaisersteinbruch
   • Kittsee
   • Kleinhöflein im Burgenland
   • Klostermarienberg
   • Lutzmannsburg
   • Mattersburg
   • Mönchhof
   • Mörbisch am See
   • Müllendorf
   • Neckenmarkt
   • Neudörfl an der Leitha
   • Neusiedl am See
   • Nickelsdorf
   • Oggau
   • Oslip
   • Pamhagen
   • Podersdorf
   • Pöttelsdorf
   • Pöttsching
   • Purbach am Neusidler See
   • Raiding
   • Rechnitz
   • Rust
   • Rusterberg
   • Schützen am Gebirge
   • Siegendorf im Burgenland
   • St. Andrä
   • St. Georgen am Leithagebirge
   • St. Katherin
   • St. Margarethen
   • Tadten
   • Wallern
   • Weiden am See
   • Winden
   • Zagersdorf
  • Niederösterreich:
   • Alberndorf
   • Altlichtenwarth
   • Auersthal
   • Bad Deutsch Altenburg
   • Baden
   • Bad Pirawarth (Pirawarth)
   • Bad Vöslau (Vöslau)
   • Berg
   • Bisamberg
   • Bockfliess
   • Brunn/Gebirge
   • Deizendorf
   • Dobermannsdorf
   • Dürnstein
   • Egelsee
   • Engabrunn
   • Engelmannsbrunn
   • Etsdorf/Kamp
   • Falkenstein
   • Fels am Wagram
   • Feuersbrunn
   • Furth bei Göttweig
   • Gaiselberg
   • Gaweinsthal
   • Gedersdorf
   • Gneixendorf
   • Gobelsburg
   • Göttlesbrunn
   • Gross-Weikersdorf
   • Gumpoldskirchen
   • Guntramsdorf
   • Gut/Steg
   • Hadersdorf
   • Hadres
   • Hainburg a.d. Donau
   • Hainburger Kogel
   • Haugsdorf
   • Hauskirchen
   • Heiligenstein
   • Herrnbaumgarten
   • Herzogenburg
   • Hirtenberg
   • Hohenwarth
   • Hollabrunn
   • Hollenburg
   • Hundsheim
   • Inzersdorf/Tr.
   • Jetzelsdorf
   • Joching
   • Kamptal
   • Kirchberg am Wagram
   • Klein Schweinbarth
   • Klosterneuburg
   • Königsbrunn
   • Kottingbrunn
   • Krems
   • Langenlois
   • Lengenfeld
   • Leodagger
   • Loiben
   • Loidesthal
   • Mailberg
   • Manhartsberg
   • Mannersdorf an der March
   • Matzen
   • Mautern
   • Mistelbach
   • Mödling
   • Mollands
   • Neusiedl a.d. Zaya
   • Nussdorf/Traisen
   • Obermarkersdorf
   • Ollersdorf
   • Perchtoldsdorf
   • Petronell-Carnuntum (Petronell)
   • Pfaffstätten
   • Pillersdorf
   • Poysdorf
   • Prellerkirchen
   • Pulkau
   • Pulkautal
   • Raggendorf
   • Rehberg
   • Retz
   • Retzbach
   • Rohrendorf
   • Römerberg
   • Röschitz
   • Rossatz
   • Schönberg am Kamp
   • Schönkirchen
   • Schrattenberg
   • Schrattenthal
   • Seefeld-Kandolz
   • Senftenberg
   • Sitzendorf
   • Soss (Sooss)
   • Spitz a.d. Donau
   • Spitzerberg
   • St. Michael
   • Stein a.d. Donau
   • Straning
   • Strass im Strasserthal
   • Strasserthal
   • Tattendorf
   • Tausendeimerberg
   • Thallern
   • Traiskirchen
   • Traismauer
   • Trumau
   • Unter-Retzbach
   • Wagram
   • Weissenkirchen i.d. Wachau
   • Wilfersdorf
   • Wolkersdorf
   • Wösendorf
   • Zellerndorf
   • Ziersdorf
   • Zistersdorf
   • Zöbing am Kamp
  • Steiermark:
   • Arnfels
   • Berghausen an der Weinstrasse
   • Deutschlandsberg
   • Ehrenhausen
   • Eichberg Trautenburg
   • Eibiswald
   • Fehring
   • Gamlitz an der Weinstrasse
   • Glanz an der Weinstrasse
   • Greisdorf/Weststeiermark
   • Hartberg
   • Höch
   • Kaindorf
   • Kapfenstein
   • Kittenberg
   • Kitzeck
   • Klöch
   • Leibnitz
   • Leutschach an der Weinstrasse
   • Ligist
   • Platsch an der Weinstrasse
   • Pössnitzberg
   • Ratsch an der Weinstrasse
   • Sausal
   • Schlossberg bei Leutschach
   • Silberberg
   • Spielfeld
   • St. Anna an Aigen
   • St. Johann bei Herberstein
   • St. Nikolai im Sausal
   • St. Stefan ob
   • Stainz
   • Stainz
   • Straden
   • Sulz bei Deutschlandsberg
   • Sulztal an der Weinstrasse
   • Tieschen
  • Wien:
   • Alsegg
   • Grinzing
   • Gross-Jedlersdorf
   • Heiligenstadt
   • Hernals
   • Kahlenberg
   • Mauer
   • Neustift
   • Nussberg
   • Nussdorf
   • Oberlaa
   • Ottakring
   • Rodaun
   • Salmannsdorf
   • Sievering
   • Stammersdorf
   • Strebersdorf

1) Do zoznamu vinárskych oblastí a krajov sa v záujme uceleného prehľadu zahrnuli aj označenia, pre ktoré sa ustanovuje osobitná ochrana už v článku 4 Zmluvy.

B. VÝŽIVA A POĽNOHOSPODÁRSTVO (bez vín)

 • Pekárske výrobky
  • Badner Oblaten
  • Feldbacher Backwaren
  • Feldbacher Toast
  • Feldbacher Zwieback
  • Gramastettner Krapfen
  • Gramastettner Zwieback
 • Pivá
  • Ausserferner Bier
  • Bludenzer Bier
  • Dornbirner Bier
  • Frastanzer Bier
  • Gösser Bier
  • Grazer Bier
  • Hainfelder Bier
  • Hirter Bier
  • Insbrucker Bier
  • Kaltenhauser Bier
  • Klagenfurter Bier
  • Liesinger Bier
  • Linzer Bier
  • Murauer Bier
  • Ottakringer Bier
  • Piestinger Bier
  • Puntigamer Bier
  • Schärdinger Bier
  • Schladminger Bier
  • Schremser Bier
  • Schwechater Bier
  • Villacher Bier
  • Weitraer Bier
  • Wieselburger Bier
  • Wolfsberger Bier
  • Zeller Bier (Zell am Ziller)
  • Zipfer Bier Zwettler Bier
 • Minerálne vody
  • Ausseer Heilquelle (Bad Aussee)
  • Badner Peregriniquelle (Baden bei Wien)
  • Carinthia-Lithion Quelle (Eisenkappel)
  • Deutsch-Goritzer Peterquelle (Deutsch-Goritz)
  • Edelstaler Römelquelle (Edelstal)
  • Fentscher Heilquelle (St. Lorenzen bei Knittelfeld)
  • Gasteiner Thermaltafelwasser (Badgastein)
  • Gleichenberger Konstantin - und Emmaquelle (Bad Gleichenberg)
  • Gleichenberger Johannisbrunnen (Bad Gleichenberg)
  • Güssinger Vitaquelle (Sulz bei Güssing)
  • Hengsberger Sauerbrun (Hengsberg)
  • Juvina Sauerbrunn (Deutschkreutz)
  • Kalsdorfer Sauerbrunn (Kalsdorf bei Graz)
  • Kobersdorfer Mineralwasser (Kobersdorf)
  • Obladiser Säuerling (Obladis in Tirol)
  • Preblauer Paracelsus Quelle (Bad St. Leonhard)
  • Preblauer Auen-Quelle (Wolfsberg)
  • Preblauer Ebriachquelle (Eisenkappel)
  • Preblauer Klieningerquelle (Bad St. Leonhard)
  • Sicheldorfer Mineralwasser (Sicheldorf bei Radkersburg)
  • Stainzer Johanisquelle (Bad Sauerbrunn bei Stainz)
  • Stainzer Michelquelle (Gams bei Stainz)
  • Sulzegger Sauerbrunn (St. Nikolai ob Drassling)
  • Thalheimer Schlossbrunn (Thalheim ob Judenburg)
  • Vöslauer Mineral-, Kur- und Tafelwasser (Bad Vöslau)
 • Syry
  • Achleitner Schlosskäse
  • Amertaler
  • Mondseer Schachtelkäse
  • Murecker Butterkäse
  • Pinzgauer Bierkäse
  • Schärdinger Quargel
  • Schlierbacher Klosterkäse
  • Tullner Quargel
  • Waldviertler Romadur
 • Liehoviny (likéry a pálenky)
  • Grossglockner Alpenbitter
  • Mariazeller Magenlikör
  • Mariazeller Jagasaftl
  • Puchheimer Bitter
  • Puchheimer Schlossgeist
  • Steinfelder Magenbitter
  • Wachauer Marillenbrand
  • Wachauer Marillenlikör
  • Wachauer Weinbrand
  • Weinbrand Dürnstein
 • Cukrárske výrobky
  • Grazer Drops
  • Grazer Honigmalz
  • Grazer Fruchtfourree
 • Rakúske špeciality
  • Heuriger
  • Inländer Rum
  • Ischler Krapfen
  • Ischlerschnitten
  • Kremser Senf
  • Marillenbrand
  • Marillenlikör
  • Mozartkugeln
  • Ribiselbrand
  • Ribisellikör
  • Ribiselsaft
  • Ribiselwein
  • Schilcher
 • Rôzne výrobky
  • Köningsberger Wurst
  • Lustenauer Senf
  • Stadlauer Malz

  C. PRIEMYSELNÁ VÝROBA

 • Textilné výrobky
  • Ausseer Hüte
  • Ausseer Trachten
  • Ausseer Tücher
  • Friesacher Leinen
  • Ischler Hut
  • Kottingbrunner Strickgarne
  • Lechtaler Teppiche
  • Linzer Goldhauben
  • Mandlinger Loden
  • Mühlviertler Leinen
  • Mühlviertler Leinengewebe
  • Murauer Wollwebereiwaren
  • Schladminger Loden
  • Schladminger Socken
  • Schladminger Walkjanker (Lodenwalker)
  • Vöslauer Kammgarn
  • Vöslauer Wolle
  • Wachauer Goldhauben
  • Waldviertler Filetvorhänge, Tisch- und Bettdecken
  • Waldviertler handgestochene Zwirnknöpfe
  • Waldviertler Strickhandschuhe
  • Wöllersdorfer Wollwaren
 • Iné priemyselné a remeselné výrobky
  • Augarten Porzellan
  • Berndorfer (Motallwaren)
  • Ferlacher Gewehre
  • Ferlacher Waffen
  • Frauenthaler Porzellaniselatoren
  • Frauenthaler Porzellanwaren
  • Gmundner Keramik
  • Hirtenberger Munition
  • Hirtenberger Patronen
  • Hinterberger Zündhütchen
  • Imster Tonwaren
  • Karlsteiner Uhren
  • Kramsacher Glas
  • Mürztaler Keramik
  • Neuzeug-Besteck
  • Neuzeug Hohlwaren
  • Neuzeug Messer
  • Neuzeu-Tischgeräte
  • Plansee-Produkte (Metallwaren)
  • Schwazer Majolika
  • Steyr LKW
  • Steyr Omnibus
  • Steyr Traktor
  • Steyr Wälzlager
  • Steyr Waffen
  • Steyr Waffenrad
  • Stoober Tonwaren
  • St. Egydener Feilen
  • St. Egydener Skistockrohre
  • St. Peter Keramik
  • Stubaier Eisenwaren
  • Stubai-Werkzeuge
  • Treibacher Feuerzeuge
  • Treibacher Gasanzünder
  • Treibacher Zündseine
  • Vöcklabrucker Keramik
 • Kamenina, kameň, zeminy
  • Adneter Mramor
  • Alpenländisches Konglomerat
  • Gebhartset Syenit
  • Herschenberger Granit
  • Mannersdorfer Kalkstein
  • Margarethner Kalkasandstein
  • Naarntaler Granit
  • Naintscher Mineralprodukte
  • Neuhauser Granit
  • Perger Granit
  • Schwarzenseer Marmor
  • Talkum Naintsch
  • Tauerngrün
  • Ternitzer Konglomerat
  • Veitscher Magnesit
  • Weingrabner Granit

PRÍL.B :

ČESKOSLOVENSKÉ OZNAČENIA POĽNOHOSPODÁRSKYCH A PRIEMYSELNÝC VÝROBKOV

A. VÍNA

Česká socialistická republika

 • Blatnický roháč
 • Bohemia Sekt
 • Bohemia Sekt Rosé
 • Bzenecká lipka
 • Bzenecké zámecké
 • Chateau Bzenec
 • Chateau Radyně
 • Jihomoravský hrozen
 • Karlštejnské víno
 • Malostranský granát
 • Mělnické víno
 • Mikulovská romance
 • Mikulovská Venuše
 • Moravěnka
 • Moravia
 • Pálavské
 • Pavlovické ohnivé
 • Pražské Karlovo
 • Pražský výběr
 • Radyňský kastelán
 • Sekt Radyně
 • Slovácký rubín
 • Staroměstské červené
 • Šumavské bylinné víno
 • Tasovjanka
 • Valtické zámecké víno
 • Velkomoravské
 • Znojemská Libuše
 • Znojemské radniční
 • Znojemský Bacchus
 • Žernosecké víno

Slovenská socialistická republika

 • Bratislavské hradné
 • Bratislavské hrozno
 • Cassovia
 • Čaro Zemplína
 • Čermanské červené
 • Ipeľské tajomstvo
 • Južnoslovenský výber
 • Košický poklad
 • Limbašský sylván
 • Malokarpatské zlato
 • Modranská harmónia
 • Modranská zlatá perla
 • Modranské kráľovské
 • Modrokamenský krištáľ
 • Nitrianske hradné
 • Orešanské červené
 • Pezinské kláštorné
 • Pezinské zámocké
 • Račianska frankovka
 • Skalický rubín
 • Slovenské hrozno
 • Sobranecká sĺňava
 • Svätojurský muškatel
 • Svätopeterský ryzling
 • Šírava
 • Viniansky strapec
 • Zoborské zlato

B. VÝŽIVA A POĽNOHOSPODÁRSTVO (bez vín)

1. Pekárske a cukrárske výrobky

Česká socialistická republika

 • Františko-lázeňské oplatky
 • Hořické trubičky
 • Mariánsko-lázeňské oplatky
 • Pardubický perník

2. Pivo

Česká socialistická republika

 • Bránické pivo
 • Bud
 • Budějovické pivo
 • Budějovické pivo-Budvar
 • Budějovický Budvar
 • Flekovské pivo
 • Karlovarské pivo
 • Karlovarský Karel IV.
 • Litovelské pivo
 • Plzeň, Pilsen
 • Plzeňské, Pilsner, Pilsener
 • Plzeňské pivo, Pilsner Bier
 • Plzeňský Prazdroj, Pilsner Urquell
 • Pils
 • Protivínské pivo
 • Radhost
 • Smíchovské pivo
 • Smíchovský Staropramen
 • Starobrno - starobrněnské pivo
 • Třeboňský regent
 • Uherskobrodské pivo
 • Velkopopovický kozel
 • Velkopopovický světlý ležák

Slovenská socialistická republika

 • Bratislavské pivo
 • Gemerské pivo
 • Hurbanovské pivo
 • Nitrianske pivo
 • Šarišské pivo
 • Topoľčianske pivo

3. Ryby

Česká socialistická republika

 • Třeboňský kapr

4. Mäsové výrobky

Česká socialistická republika

 • Česká vepřová plec
 • Kostelecké párky
 • Pražská husa
 • Pražská masitá kachna
 • Pražská šunka
 • Pražské párky

Slovenská socialistická republika

 • Čabianska klobása
 • Karpatská saláma
 • Prešovská saláma

5. Poľnohospodárske výrobky

Československá socialistická republika

 • Československý sladovnícky jačmeň
 • Československý včelí med

Česká socialistická republika

 • Český chmel
 • Český slad
 • Hanácký ječmen
 • Tršický chmel
 • Úštěcký chmel
 • Žatecký chmel

Slovenská socialistická republika

 • Slovenský chmeľ
 • Slovenský slad

6. Záhradnické výrobky

Česká socialistická republika

 • Bánovský česnek
 • Blatenská růže
 • Bzenecká karotka
 • Český heřmánek
 • Klatovský karafiát
 • Malínský křen
 • Vracovská majoránka
 • Všetatská cibule T
 • uřanské zelí
 • Znojemské okurky

7. Mliečne a syrárske výrobky

Česká socialistická republika

 • Krkonošský pivní sýr
 • Moravská cihla
 • Moravský blok
 • Moravský bochník
 • Olomoucké tyčinky
 • Olomoucké tvarůžky
 • Otavan
 • Sázavský sýr
 • Šumavský sýr

Slovenská socialistická republika

 • Liptovská bryndza
 • Slovenská parenica
 • Slovenský oštiepok

8. Vody a minerálne vody

Česká socialistická republika

 • Bílinská kyselka
 • Františko-lázeňská přírodní minerální voda
 • Karlovarská minerální voda
 • Karlovarská přírodní minerální voda
 • Karlovarská voda
 • Karlovarský mlýnský pramen
 • Kyselská (Kysibelská) Mattoniho kyselka
 • Luhačovická Vincentka
 • Luhačovická přírodní minerální voda
 • Mariánsko-lázeňská přírodní minerální voda
 • Mariánsko-lázeňská Rudolfka
 • Poděbradská minerální voda
 • Šaratica (přírodní hořká voda)

Slovenská socialistická republika

 • Baldovská minerálna voda
 • Lipovecká minerálna voda Salvator
 • Maštinská minerálna voda
 • Minerálna voda Budiš
 • Minerálna voda Fatra
 • Minerálna voda Korytnica
 • Minerálna voda Slatina
 • Minerálna voda Cígelka
 • Minerálna voda Santovka

9. Liehoviny

Česká socialistická republika

 • Karlovarská hořká
 • Praděd
 • Prostějovská starorežná
 • Slovácká borovička
 • Slovácká domácí meruňkovice
 • Staropražská medovina Šárka
 • Vizovická slivovice

Slovenská socialistická republika

 • Bošácka slivovica
 • Dargovka - bylinná pálenka
 • Karpatská horká
 • Karpatské Brandy
 • Prešovská vodka
 • Spišská borovička
 • Trenčianska borovička

C. PRIEMYSELNÁ VÝROBA

1. Sklenený a porcelánový tovar

Česká socialistická republika

 • České sklo
 • Český křišťál
 • Český porcelán
 • Duchcovský porcelán
 • Jablonec
 • Karlovarské sklo
 • Karlovarský křišťál
 • Karlovarský porcelán
 • Škrdlovické sklo
 • Železnobrodské figurky
 • Železnobrodské sklo

2. Umeleckopriemyselné a umeleckoremeselné výrobky

Česká socialistická republika

 • Chodská keramika
 • Chodský kanafas
 • Jindřichohradecký gobelín
 • Kraslické krajky
 • Kraslické výšivky
 • Kunštátská keramika
 • Litomyšlská keramika
 • Tupesská keramika
 • Slovácké kraslice
 • Slovácké výšivky
 • Valašské papuče
 • Valašské sukno
 • Valašské vlňáky

Slovenská socialistická republika

 • Čičmianska výšivka
 • Detvianska činovať
 • Detvianske výšivky
 • Horehronské výšivky
 • Ľubietovská keramika
 • Ľubietovská majolika
 • Modranská keramika
 • Modranská majolika
 • Piešťanská krojovaná bábika
 • Piešťanské gátrové výšivky
 • Piešťanské krojované dievča
 • Piešťanské výšivky
 • Piešťanský kroj
 • Piešťanský krojovaný chlapec
 • Pozdišovská keramika
 • Pozdišovská majolika
 • Rajecké drevorezby
 • Sklo z Lednického Rovného
 • Slovenská keramika
 • Slovenská majolika
 • Slovenské paličkované čipky
 • Važecké tkaniny a výšivky
 • Západoslovenská modrotlač

3. Šperky, bižutéria

Česká socialistická republika

 • Bijoux de Boheme
 • Český granát
 • Český granátový šperk
 • Jablonec
 • Kozákovské drahé kameny

4. Stroje, oceľové a železné výrobky, iné priemyselné výrobky

Česká socialistická republika

 • Lišovský nábytek
 • Ostravský koks
 • Rousínovský nábytek
 • Vítkovická ocel, Vítkovice Steel

5. Hry, hračky, hudobné nástroje

Česká socialistická republika

 • Kraslické hudební nástroje

6. Kamenina, kameň, zeminy

Česká socialistická republika

 • Sedlecký kaolin

Slovenská socialistická republika

 • Banskobeliansky dinas
 • Drevnický travertín
 • Slovenský haloyzit
 • Slovenský magnezit
 • Slovenský perlit
 • Spišský travertín

7. Textilné výrobky

 • Strakonické fezy
 • Vratislavické koberce

8. Soli a slatiny

Česká socialistická republika

 • Darkovská jodová sůl
 • Františko-lázeňská sirnoželezitá slatina
 • Františko-lázeňská sůl
 • Karlovarská přírodní vřídelní sůl
 • Karlovarská sůl
 • Karlovarská vřídelní sůl

Slovenská socialistická republika

 • Piešťanské bahno
 • Prešovská soľ