Zákon č. 185/1994 Z. Z.

z 8. júla 1994 o opatrení na úseku objavov.

 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zrušuje sa §77 zákona č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch.

Čl. II

Zrušuje sa čl. VII ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1993 Z. z. o opatreniach v oblasti priemyselného vlastníctva.

Čl. III

Konania o prihláškach objavov, ktoré sa neskončili do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa zastavujú.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1994.

Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.