Zákon č. 159/1973 Zb.

o ochrane označení pôvodu výrobkov

v znení zákona č. 90/1993 Z. z.

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:

§1

(1) Označenie pôvodu výrobkov (ďalej len "označenie pôvodu") je zemepisný názov krajiny, oblasti alebo miesta, ktorý sa stal všeobecne známy ako údaj o tom, odkiaľ pochádza výrobok , ktorého akosť alebo znaky sú dané výlučne alebo podstatne zemepisným prostredím, včítane prírodných alebo ľudských činiteľov.

(2) Za výrobky podľa tohto zákona sa okrem priemyselných a remeselných výrobkov považujú aj poľnohospodárske a prírodné výrobky.

§2

Ochrana označenia pôvodu podľa tohto zákona vzniká jeho zápisom do registra označenia pôvodu (ďalej len "register"), ktorý vedie Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len "Úrad").

§3

Zapísané označenie pôvodu smie používať len zapísaný užívateľ.

§4

(1) Zapísané označenie pôvodu nesmie nikto zneužívať, najmä si ho prisvojovať alebo ho napodobňovať, ani keď pravý pôvod výrobkov je označený alebo ani keď označenie je použité v preklade alebo v odlišnej forme, pokiaľ napriek odlišnosti je nebezpečenstvo zameniteľnosti, alebo ani keď je sprevádzané výrazmi ako "druh", "typ", "spôsob", "imitácia" a pod.

(2) Zapísané označenie pôvodu sa nesmie používať ako označenie druhu výrobkov.

(3) Na zapísané označenie pôvodu nemožno poskytovať licenciu.

(4) Pri zlúčení alebo rozdelení organizácie, ktorá je zapísaným užívateľom označenia pôvodu, prechádza právo zo zapísaného označenia pôvodu rovnakým spôsobom ako jej iné práva; prechod sa zapíše do registra. Pri iných reorganizáciách a pri prevodoch výrobných programov možno zapísané označenie pôvodu previesť po dohode organizácií so súhlasom Úradu; prevod nadobúda účinnosť zápisom do registra. Vo všetkých prípadoch prechodu alebo prevodu zapísaného označenia pôvodu musia výrobky aj naďalej vyhovovať podmienkam ustanoveným v 1.

§5

(1) Zapísaný užívateľ označenia pôvodu sa môže domáhať na orgáne, ktorý je na to povolaný, aby sa porušovanie jeho práv zakázalo a aby sa závadný stav odstránil; iné práva zapísaného užívateľa označenia pôvodu tým nie sú dotknuté.

(2) Oprávnenie podľa odseku 1 nemožno použiť proti tomu, kto do šiestich mesiacov od oznámenia zápisu označenia pôvodu vo Vestníku vydávanom Úradom (ďalej len "Vestník") požiada Úrad, aby bol do registra zapísaný ako ďalší užívateľ označenia pôvodu ( 8) a bude tam ako taký zapísaný.

§6

O zápis označenia pôvodu sa žiada prihláškou podanou v Úrade.

§7

(1) Prihlášku označenia pôvodu môžu podať v Úrade právnické a fyzické osoby.

(2) Úrad zapíše označenie pôvodu a jeho užívateľa do registra, ak zistí, že prihláška označenia pôvodu má náležitosti ustanovené vykonávacími predpismi a že označenie pôvodu vyhovuje podmienkam ustanoveným v 1. O zápise označenia pôvodu vydá prihlasovateľovi osvedčenie. Zápis sa zverejňuje oznámením vo Vestníku.

(3) Ak prihláška nemá predpísané náležitosti, vyzve Úrad prihlasovateľa, aby do troch mesiacov nedostatky odstránil. Pokiaľ tak neurobí, predpokladá sa, že od prihlášky upustil.

(4) Ak označenie pôvodu nevyhovuje ustanoveným podmienkam, Úrad prihlášku zamietne.

§8

(1) O zápis do registra ako ďalší užívateľ označenia pôvodu môže Úrad požiadať ten, ktorého výrobky vyhovujú podmienkam ustanoveným pre už zapísané označenie pôvodu. Pri konaní o tejto žiadosti sa postupuje obdobne ako pri prihláške označenia pôvodu.

(2) Ochrana práv ďalšieho užívateľa podľa tohto zákona vzniká zápisom do registra.

§9

(1) Ochrana, ktorá vzniká zápisom označenia pôvodu alebo zápisom ďalšieho užívateľa označenia pôvodu do registra, pôsobí odo dňa, keď prihláška označenia pôvodu alebo žiadosť o zápis ďalšieho užívateľa došla Úradu.

(2) Trvanie tejto ochrany je časove neobmedzené.

§10

(1) Úrad zruší zápis označenia pôvodu, ak zistí, že

a) označenie pôvodu bolo zapísané bez toho, že by vyhovovalo podmienkam ustanoveným v 1;

b) podmienky ustanovené pre zápis označenia pôvodu odpadli;

c) všetci zapísaní užívatelia sa označenia pôvodu vzdali písomným podaním.

(2) Úrad zruší zápis jednotlivého užívateľa označenia pôvodu, ak dôvod uvedený v odseku 1 písm.b) alebo c) sa týka tohto užívateľa.

(3) V rozhodnutí uvedie Úrad deň, ku ktorému sa zrušuje zápis označenia pôvodu alebo zápis užívateľa. Zrušenie zapíše Úrad do registra a oznámi vo Vestníku.

§11

Proti rozhodnutiu Úradu možno podať rozklad v lehote jedného mesiaca odo dňa doručenia rozhodnutia.

§12

Každý má právo nazerať do registra a žiadať z neho úradné výpisy.

§13

(1) Slovenské označenia pôvodu sa môžu prihlásiť na zápis do zahraničia až po svojom prihlásení v Slovenskej republike a len so súhlasom Úradu.

(2) Odvolanie prihlášky označenia pôvodu podanej v zahraničí tiež podlieha súhlasu Úradu.

§14

Zapísaní užívatelia označenia pôvodu sú povinní bez zbytočného odkladu oznamovať Úradu novonastavšie skutočnosti, ktoré sa zapisujú do registra označenia pôvodu, ako aj zmeny skutočností už zapísaných.

§15

Právnické a fyzické osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo, musia byť v konaní pred Úradom zastúpené členom organizácie na to oprávnenej.

§16

(1) Cudzinci majú za podmienok vzájomnosti rovnaké práva a povinnosti ako občania Slovenskej republiky.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa použije obdobne pre právnické osoby.

§17

(1) Týmto zákonom zostáva nedotknutá ochrana označenia pôvodu poskytovaná podľa iných predpisov alebo podľa medzinárodných dohôd.

(2) Československé označenia pôvodu zapísané podľa Lisabonskej dohody o ochrane označení pôvodu a ich medzinárodnom zápise ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona zapíše Úrad do registra. Takto zapísané označenia pôvodu nadobúdajú ochranu podľa tohto zákona dňom jeho účinnosti.

§18

(1) Podanie (prihlášky, žiadosti a pod.) na Úrade možno urobiť len písomne.

(2) Ustanovenia 19 ods.5, 29 ods.2 a 49 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní sa nepoužijú.

(3) Inak platia pre konanie pred Úradom všeobecné predpisy o správnom konaní s odchýlkami uvedenými v tomto zákone.

§19

Úrad upraví vykonávacími predpismi:

a) náležitosti prihlášky označenia pôvodu a žiadosti o zápis ďalšieho užívateľa;

b) náležitosti návrhu na zrušenie zápisu označenia pôvodu alebo zápisu užívateľa;

c) skutočnosti, ktoré sa zapisujú do registra označenia pôvodu vedeného na Úrade;

d) údaje, ktoré sa zapisujú do osvedčenia o zápise označenia pôvodu;

e) vzťahy k zahraničiu a zastupovanie cudzincov pred Úradom.

§20

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februárom 1974, zákon č. 90/1993 Z.z. nadobúda účinnosť 29. aprílom 1993, zákon č. 185/1994 Z.z. nadobúda účinnosť 1. augustom 1994.

Svoboda v.r.

Indra v.r.

Dr. Štrougal v.r.

 

Čl.I

(zavedený zákonom č. 90/1993 Z.z.)

Ak z doterajších zákonov5) vyplýva, že právnické a fyzické osoby, ktoré nemajú v Slovenskej republike sídlo alebo trvalý pobyt, musia byť v konaní pred Úradom zastúpené organizáciou alebo členom organizácie na to oprávnenej, prípadne zástupcom podľa osobitných predpisov, alebo patentovým zástupcom, ktorému toto oprávnenie udelil Úrad, rozumie sa tým zástupca podľa osobitných predpisov, 1) ktorý je občanom Slovenskej republiky a má trvalý pobyt v Slovenskej republike alebo má sídlo v Slovenskej republike a ktorému toto oprávnenie udelil Úrad, alebo patentový zástupca podľa tohto zákona.

 

5) 7 zákona č. 159/1973 Zb. o ochrane označení pôvodu výrobkov.

Čl.II

(zavedený zákonom č. 90/1993 Z.z.)

(1) zrušený.

(2) Konania o prihláškach vynálezov a priemyselných vzorov,2) úžitkových vzorov,3) topografií polovodičových výrobkov,4) označení pôvodu výrobkov,5) a ochranných známok,6) ktoré sa neskončili do 31. decembra 1992, dokončí Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky podľa doterajších predpisov.

(3) Právne úkony vykonané v konaní pred Federálnym úradom pre vynálezy, ako aj právne skutočnosti rozhodné podľa doterajších predpisov, ktoré nastali do 31. decembra 1992, zostávajú v platnosti, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.

(4) Autorské osvedčenia a patenty na vynálezy, osvedčenia a patenty na priemyselné vzory, zápisy priemyselných vzorov, úžitkových vzorov, topografií polovodičových výrobkov, označení pôvodu výrobkov a ochranných známok do registrov, platné k 31. decembru 1992, zostávajú na území Slovenskej republiky naďalej v platnosti podľa doterajších predpisov.

(5) Konania o zrušení zápisu označenia pôvodu výrobkov,7) o zrušení patentu alebo autorského osvedčenia na vynálezy, o výmaze priemyselného vzoru 8) , úžitkového vzoru 9) , topografie polovodičového výrobku 10) a ochrannej známky 11) z registra, o návrhu na odňatie ochrany úžitkovým vzorom 12) alebo topografie polovodičového výrobku, o určení, či určitý predmet opísaný v žiadosti spadá do rozsahu ochrany určitého patentu alebo autorského osvedčenia na vynález alebo úžitkového vzoru, alebo či vonkajšia úprava výrobku spadá do rozsahu určitého priemyselného vzoru, o udelení nútenej licencie na vynález, úžitkový vzor alebo na topografiu polovodičového výrobku, ktoré sa neskončili do 31. decembra 1992, dokončí Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky podľa doterajších predpisov.

 

 2) 24 a 42 zákona č. 527/1990 Zb. v znení zákona č. 519/1991 Zb.
 3) 8 zákona č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch.
 4) 7 zákona č. 529/1991 Zb. o ochrane topografií polovodičových výrobkov.
 5) 7 zákona .č 159/1973 Zb. o ochrane označení pôvodu výrobkov.
 6) 8 zákona č. 174/1988 Zb. o ochranných známkach.
 7) 10 zákona č. 159/1973 Zb.
 8) 23 a 62 zákona č. 527/1990Zb.
 9) 17 zákona č. 478/1992 Zb.
10) 13 zákona č. 529/1990 Zb.
11) 23 zákona č. 174/1988 Zb.
12) 19 zákona č. 478/1992 Zb