152/2000

O Z N Á M E N I E

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

 

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. apríla 1994 bola v Marrákeši podpísaná Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie. Dohoda tvorí neoddeliteľnú súčasť Záverečného dokumentu Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní podpísaného 15. apríla 1994 v Marrákeši. Národná rada Slovenskej republiky so záverečným dokumentom vyslovila súhlas svojím uznesením č. 32 z 13. decembra 1994 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 22. decembra 1994. Dohoda nadobudla platnosť 1. januára 1995 na základe článku XIV ods. 1 a v súlade s odsekom 3 záverečného dokumentu.

 

PRÍLOHA 1C

 

DOHODA O OBCHODNÝCH ASPEKTOCH PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

 

 

ČASŤ I         VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A ZÁKLADNÉ ZÁSADY

 

ČASŤ II      NORMY TÝKAJÚCE SA DOSTUPNOSTI, ROZSAHU A VYUŽITIA PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

1. Autorské práva a práva príbuzné autorskému právu

2. Ochranné známky

3. Zemepisné označenia

4. Priemyselné vzory

5. Patenty

6. Topografia (Layout-Designs) integrovaných obvodov

7. Ochrana nezverejnených informácií

8. Kontrola protikonkurenčných praktík v zmluvných licenciách

 

ČASŤ III       PROSTRIEDKY NA DODRŽIAVANIE PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

1. Všeobecné záväzky

2. Občianskoprávne a správne konania a nápravné opatrenia

3. Dočasné opatrenia

4. Osobitné požiadavky týkajúce sa opatrení na hraniciach

5. Trestné konanie

 

ČASŤ IV     ZÍSKANIE A ZACHOVANIE PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA A S TÝM SÚVISIACE POSTUPY INTER PARTES

 

ČASŤ V       PREDCHÁDZANIE A UROVNÁVANIE SPOROV

 

ČASŤ VI      PRECHODNÉ USTANOVENIA

 

ČASŤ VII     INŠTITUCIONÁLNE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 

DOHODA

o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva

 

Členovia,

želajúc si zníženie deformácií a prekážok v medzinárodnom obchode a zohľadňujúc nevyhnutnosť podporovať efektívnu a primeranú ochranu práv duševného vlastníctva a zabezpečiť, aby sa opatrenia a postupy dodržiavania práv duševného vlastníctva samy osebe nestali prekážkami oprávneného obchodu,

uznávajúc na tento účel potrebu nových pravidiel a podmienok týkajúcich sa

a)  použiteľnosti základných zásad GATT 1994 a príslušných medzinárodných dohôd alebo dohovorov o duševnom vlastníctve,

b)     zabezpečenia primeraných noriem a zásad vzťahujúcich sa na dostupnosť, rozsah a použitie práv duševného vlastníctva súvisiacich s obchodom,

c)     zabezpečenia účinných a primeraných prostriedkov na uplatňovanie práv duševného vlastníctva súvisiacich s obchodom s prihliadnutím na rozdiely v národných právnych systémoch,

d)     zabezpečenia účinných a urýchlených postupov pre mnohostranné predchádzanie a urovnávanie sporov medzi vládami, a

e)  prechodných opatrení zameraných na plnú účasť na výsledkoch rokovaní,

uznávajúc potrebu mnohostranného rámca zásad, pravidiel a predpisov zaoberajúcich sa medzinárodným obchodom s falšovaným tovarom,

uznávajúc, že práva duševného vlastníctva sú súkromnými právami,

uznávajúc zásadné ciele verejnej politiky národných systémov na ochranu duševného vlastníctva vrátane rozvojových a technických cieľov,

uznávajúc tiež osobitné potreby najmenej rozvinutých členských krajín, pokiaľ ide o maximálnu pružnosť pri zavádzaní ich vnútorných právnych predpisov tak, aby sa im umožnilo vytvárať zdravú a životaschopnú technickú základňu,

zdôrazňujúc význam zmierňovania napätia dosiahnutím posilnenia záväzkov na vyriešenie sporov týkajúcich sa otázok obchodných aspektov duševného vlastníctva prostredníctvom mnohostranných postupov,

želajúc si vytvoriť vzájomne výhodný vzťah medzi Svetovou obchodnou organizáciou a Svetovou organizáciou pre duševné vlastníctvo [ďalej len "WIPO*"], ako aj s ostatnými príslušnými medzinárodnými organizáciami,

dohodli sa takto:

 

 

ČASŤ I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A ZÁKLADNÉ ZÁSADY

 

Článok 1

Povaha a rozsah záväzkov

 

1. Členovia uplatnia ustanovenia tejto dohody. Členovia môžu, ale nie sú viazaní uplatňovať vo svojom právnom systéme rozsiahlejšiu ochranu, než požaduje táto dohoda, za predpokladu, že takáto ochrana nie je v rozpore s ustanoveniami tejto dohody. Členovia podľa vlastného uváženia určia vhodný spôsob uplatnenia ustanovení tejto dohody v rámci svojho právneho systému a praxe.

2. Na účely tejto dohody sa výraz „duševné vlastníctvo" vzťahuje na všetky kategórie duševného vlastníctva, ktoré podliehajú ustanoveniam sekcií 1 až 7 časti II.

3. Členovia poskytnú občanom ostatných členov zaobchádzanie ustanovené v tejto dohode[1]. Pokiaľ ide o prí­slušné právo duševného vlastníctva, budú sa za občanov ostatných členov považovať tie fyzické osoby a právnické osoby, ktoré spĺňajú kritériá spôsobilosti na ochranu ustanovené v Parížskom dohovore (1967), Bernskom dohovore (1971), Rímskom dohovore a Zmluve o duševnom vlastníctve vo vzťahu k integrovaným obvodom, akoby všetci členovia WTO boli členmi týchto dohovorov[2]. Každý člen využívajúci možnosti ustanovené v článku 5 ods. 3 alebo v článku 6 ods. 2 Rímskeho dohovoru predloží v zmysle týchto ustanovení oznámenie Rade pre obchodné aspekty práv duševného vlastníctva [ďalej len „Rada pre TRIPS"*].

 

Článok 2

Dohovory o duševnom vlastníctve

 

1. Pokiaľ ide o časti II, III a IV tejto dohody, členovia budú dodržiavať ustanovenia článkov 1 až 12 a článok 19 Parížskeho dohovoru (1967).

2. Žiadne ustanovenia častí I až IV tejto dohody sa nedotknú existujúcich povinností, ktoré môžu mať členovia navzájom v zmysle Parížskeho dohovoru, Bernského dohovoru, Rímskeho dohovoru a Zmluvy o duševnom vlastníctve vo vzťahu k integrovaným obvodom.

 

Článok 3

Národné zaobchádzanie

 

1. Každý člen poskytne občanom ostatných členov rovnako výhodné zaobchádzanie, ako poskytuje svojim občanom, týkajúce sa ochrany[3] duševného vlastníctva, s výnimkami už poskytnutými v Parížskom dohovore (1967), Bernskom dohovore (1971), Rímskom dohovore alebo Zmluve o duševnom vlastníctve vo vzťahu k integrovaným obvodom. Pokiaľ ide o výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a rozhlasových a televíznych vysielateľov, táto povinnosť sa vzťahuje iba na práva stanovené v tejto dohode. Akýkoľvek člen využívajúci možnosti poskytnuté v článku 6 Bernského dohovoru ( 1971) alebo v článku 16 ods. 1 písm. b) Rímskeho dohovoru predloží oznámenie v zmysle týchto ustanovení Rade pre TRIPS.

2. Členovia môžu využiť výnimky povolené podľa odseku 1 vo vzťahu k súdnym a správnym postupom vrátane výberu adresy pre doručovanie alebo menovania zástupcu v rámci právomoci člena tam, kde sú takéto výnimky nevyhnutné na zabezpečenie súladu s právnymi predpismi, ktoré nie sú nezlučiteľné s ustanoveniami tejto dohody, a kde sa takéto postupy neuplatňujú spôsobom, ktorý by vytváral skryté obmedzenie obchodu.

 

 

Článok 4

Zaobchádzanie podľa doložky najvyšších výhod

 

V súvislosti s ochranou duševného vlastníctva akákoľvek výhoda, prednosť, výsada alebo úľava, ktorá je priznaná členom občanom ľubovoľnej inej krajiny, sa okamžite a bezpodmienečne poskytne občanom všetkých ostatných členov. Z tejto povinnosti sú vyňaté akékoľvek výhody, prednosti, výsady alebo úľavy poskytnuté členom,

a)       vyplývajúce z medzinárodných dohôd o právnej pomoci alebo o výkone práva všeobecnej povahy a neobmedzujúce sa len na ochranu duševného vlastníctva,

b)       udelené v súlade s ustanoveniami Bernského dohovoru (1971) alebo Rímskeho dohovoru, ktoré oprávňujú, aby poskytnuté zaobchádzanie nebolo záležitosťou národného zaobchádzania, ale zaobchádzania poskytnutého v inej krajine

c)       týkajúce sa práv výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a rozhlasových a televíznych vysielateľov, ktoré nie sú poskytnuté v tejto dohode,

d)       vyplývajúce z medzinárodných dohôd vzťahujúcich sa na ochranu duševného vlastníctva, ktoré nadobudli platnosť pred nadobudnutím platnosti Dohody WTO, za predpokladu, že takéto dohody sú oznámené Rade pre TRIPS a nevytvárajú svojvoľnú alebo neoprávnenú diskrimináciu voči občanom ostatných členov.

 

Článok 5

Mnohostranné dohody o získaní alebo zachovaní ochrany

 

Povinnosti podľa článkov 3 a 4 sa neuplatňujú na postupy ustanovené v mnohostranných dohodách uzavretých pod záštitou WIPO vzťahujúcich sa na získanie alebo zachovanie práv duševného vlastníctva.

 

Článok 6

Vyčerpanie práva

 

Na účely urovnávania sporov podľa tejto dohody s výnimkou ustanovení článkov 3 a 4 nebude nič v tejto dohode použité na riešenie otázky vyčerpania práv duševného vlastníctva.

 

Článok 7

Ciele

 

Ochrana a dodržiavanie práv duševného vlastníctva by mali prispieť k podpore technických inovácií a k prevodu a rozširovaniu technológie, k vzájomným výhodám výrobcov a užívateľov technických znalostí spôsobom, ktorý prispeje k sociálnemu a ekonomickému blahobytu a k rovnováhe práv a záväzkov.

 

Článok 8

Zásady

 

1. Členovia môžu pri príprave alebo pri zmenách národných právnych predpisov prijímať opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na ochranu verejného zdravia a výživy obyvateľstva a na podporu verejných záujmov v oblastiach životného významu svojho sociálno-ekonomického a technického rozvoja, za predpokladu, že takéto opatrenia sú v súlade s ustanoveniami tejto dohody.

2. Primerané opatrenia za predpokladu, že sú v súlade s ustanoveniami tejto dohody, sa môžu prijať na predchádzanie zneužitia práv duševného vlastníctva zo strany majiteľov práv alebo na uchyľovanie sa k praktikám, ktoré nevhodne obmedzujú obchod alebo nepriaznivo ovplyvňujú medzinárodný prevod technológií.

 

 

ČASŤ II

NORMY TÝKAJÚCE SA DOSTUPNOSTI, ROZSAHU

A VYUŽITIA PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

 

SEKCIA 1: AUTORSKÉ PRÁVA A PRÁVA PRÍBUZNÉ AUTORSKÉMU PRÁVU

 

Článok 9

Vzťah k Bernskému dohovoru

 

1. Členovia budú dodržiavať ustanovenia článkov 1 až 21 Bernského dohovoru (1971) a jeho príloh. Členovia však nebudú mať práva alebo záväzky podľa tejto dohody, pokiaľ' ide o práva udelené podľa článku 6 bis tohto dohovoru alebo o práva z tohto článku odvodené.

2. Ochrana autorských práv sa bude vzťahovať na vyjadrenie, a nie na myšlienky, postupy, metódy činnosti alebo matematické pojmy ako také.

 

Článok 1O

Počítačové programy a súbor dát

1. Počítačové programy, či už v zdrojovom alebo v strojovom kóde, budú chránené ako literárne diela podľa Bernského dohovoru (1971).

2. Súbor dát alebo iného materiálu, či už schopné spracovania počítačom alebo v inej forme, ktoré z dôvodu výberu alebo usporiadania svojho obsahu predstavujú duševné výtvory, budú chránené ako také. Táto ochrana, ktorá sa nevzťahuje na dáta alebo materiál, sa nebude týkať žiadneho autorského práva uplatneného na dáta alebo materiál.

 

Článok 11

Nájomné práva

 

Členovia poskytnú, aspoň pokiaľ' ide o počítačové programy a kinematografické diela, autorom a ich zákonným nástupcom právo povoliť alebo zakázať obchodné prenajímanie originálov alebo kópií svojich diel chránených autorským právom. Člen nemá tento záväzok vo vzťahu ku kinematografickým dielam za predpokladu, že takéto prenajímanie neviedlo k rozsiahlemu vytváraniu kópií týchto diel, čo zásadným spôsobom poškodzuje výhradné právo udeľovať súhlas na rozmnoženie diela poskytnuté u tohto člena autorom a ich zákonným nástupcom. Pokiaľ ide o počítačové programy, táto povinnosť sa nevzťahuje na prenájmy, pri ktorých sám program nie je podstatným predmetom prenájmu.

 

Článok 12

Ochranná doba

 

Ak je ochranná doba diela iného, ako je fotografické dielo alebo dielo z oblasti úžitkového umenia, počítaná na inom základe, ako je život fyzickej osoby, nebude táto doba kratšia ako 5O rokov od konca kalendárneho roku oprávneného zverejnenia, a ak chýba takéto oprávnené zverejnenie v priebehu 5O rokov od vytvorenia diela, nebude táto doba kratšia ako 5O rokov od konca kalendárneho roku vytvorenia diela.

 

Článok 13

Obmedzenia a výnimky

 

Členovia obmedzia obmedzenia a výnimky z výlučných práv, na tie špeciálne prípady, ktoré nie sú v rozpore s bežným využívaním diela a neopodstatnene nepoškodzujú oprávnené záujmy majiteľa práva.

 

Článok 14

Ochrana výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov

 a rozhlasových a televíznych vysielateľov

 

1. Výkonní umelci budú mať, pokiaľ ide o záznam z ich vystúpenia na zvukovej nahrávke, možnosť zabrániť konaniam, ak k nim došlo bez ich súhlasu, ako je záznam ich ešte nezaznamenaných vystúpení a rozmnožovanie týchto záznamov. Výkonní umelci budú mat taktiež možnosť zabrániť konaniam, ak k nim došlo bez ich súhlasu, ako je vysielanie prostredníctvom bezdrôtového šírenia a verejný prenos ich živých vystúpení.

2. Výrobcom zvukových záznamov bude poskytnuté právo povoliť alebo zakázať priame alebo nepriame rozmno­žovanie ich zvukových záznamov.

3. Rozhlasoví a televízni vysielatelia budú mať právo zakázať ďalšie konania, ku ktorým došlo bez ich súhlasu,  ­ako je záznam, rozmnožovanie záznamov a opakované vysielanie bezdrôtovým spôsobom, ako aj verejný prenos televíznych programov. Ak členovia neposkytnú rozhlasovým a televíznym vysielateľom takéto práva, zabezpečia vlastníkom autorských práv v oblasti vysielania možnosť zabrániť už uvedeným konaniam v súlade s ustanoveniami Bernského dohovoru (1971).

4. Ustanovenia článku 11 týkajúce sa počítačových programov sa budú vzťahovať mutatis mutandis na výrobcov zvukových nahrávok a iných nositeľov práv na zvukové nahrávky ustanovených podľa právneho poriadku člena. Ak bude 15. apríla 1994 u člena platný systém spravodlivého odmeňovania nositeľov práv týkajúci sa prenajímania zvukových nahrávok, môže člen tento systém zachovať za predpokladu, že obchodné prenajímanie zvukových nahrávok nespôsobuje výrazné poškodenie výlučných práv nositeľov práv udeliť súhlas na rozmnoženie diela.

5. Ochranná doba bude podľa tejto dohody pre výkonných umelcov a výrobcov zvukových nahrávok trvať najmenej 5O rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom bol vyrobený záznam alebo sa vystúpenie uskutočnilo. Ochranná doba ustanovená v súlade s odsekom 3 bude trvať aspoň 2O rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom sa vysielanie uskutočnilo.

6. Ktorýkoľvek člen môže vo vzťahu k právam udeleným podľa odsekov 1, 2 a 3 stanoviť podmienky, obmedzenia, výnimky a výhrady v rozsahu, ktorý pripúšťa Rímsky dohovor. Na práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových nahrávok v oblasti zvukových nahrávok sa však budú vzťahovať mutatis mutandis aj ustanovenia článku 18 Bernského dohovoru (1971).

 

 

SEKCIA 2: OCHRANNÉ ZNÁMKY

 

Článok 15

Predmet ochrany

 

1. Akékoľvek označenie alebo akákoľvek kombinácia označení, ktorá je spôsobilá rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov alebo služieb iných podnikov, bude schopná tvoriť ochrannú známku. Takéto označenia, predovšetkým slová zahŕňajúce osobné mená, písmená, číslovky, obrazové prvky a kombinácie farieb, ako aj akákoľvek kombinácia takýchto označení, budú spôsobilé na registráciu ako ochranné známky. Tam, kde v zásade nemožno pomocou znakov rozlíšiť jednotlivé tovary alebo služby, členovia môžu podmieniť registračnú spôsobilosť rozlišovacou schopnosťou získanou použitím. Členovia môžu požadovať ako podmienku registrácie vizuálnu rozoznateľnosť znakov.

2. Odsek 1 sa nebude rozumieť tak, aby zabraňoval členovi odmietnutie registrácie ochrannej známky na základe iných dôvodov za predpokladu, že sa neodchyľujú od ustanovení Parížskeho dohovoru (1967).

3. Členovia môžu podmieniť registračnú spôsobilosť použitím. Skutočné používanie ochrannej známky však nebude podmienkou na predloženie prihlášky na registráciu. Prihláška sa nezamietne len z toho dôvodu, že sa zamýšľané použitie neuskutočnilo pred uplynutím obdobia troch rokov od dňa podania prihlášky.

4. Povaha tovarov a služieb, na ktoré sa má ochranná známka vzťahovať, nebude v žiadnom prípadne predstavovať prekážku registrácie tejto ochrannej známky.

5. Členovia zverejnia každú ochrannú známku buď pred jej registráciou, alebo okamžite po jej zaregistrovaní a poskytnú primeranú možnosť na podanie žiadosti na výmaz registrácie. Okrem toho môžu členovia poskytnúť možnosť na uplatnenie námietok proti zápisu ochrannej známky.

 

 

Článok 16

Udelené práva

 

1. Majiteľ zaregistrovanej ochrannej známky bude mat výlučné právo zabrániť všetkým tretím stranám, ktoré nemajú súhlas majiteľa, používať pri obchodnej činnosti rovnaké alebo podobné označenie pre tovary alebo služby, ktoré sú rovnaké alebo podobné tým, pre ktoré je ochranná známka registrovaná, a kde by takéto používanie malo za následok pravdepodobnosť zámeny. V prípade používania rovnakého označenia pre rovnaké tovary alebo služby sa bude pravdepodobnosť zámeny predpokladať. Už uvedené práva nebudú obmedzovať žiadne predchádzajúce práva, ani nebudú mať vplyv na možnosť členov, aby poskytovali práva na základe používania.

2. Článok 6 bis Parížskeho dohovoru (1967) sa použije mutatis mutandis na služby. Pri určovaní, či je ochranná známka všeobecne známa, bude člen zohľadňovať, či je ochranná známka známa v príslušnom okruhu verejnosti vrátane znalostí príslušného člena, ktoré získal ako dôsledok propagácie tejto ochrannej známky.

3. Článok 6 bis Parížskeho dohovoru (1967) sa použije mutatis mutandis na tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré sa ochranná známka zaregistrovala, za predpokladu, že používanie tejto ochrannej známky vo vzťahu k týmto tovarom alebo k službám by ukazovalo na vzťah medzi týmito tovarmi alebo službami a majiteľom zaregistrovanej ochrannej známky, a za predpokladu, že záujmy majiteľa zaregistrovanej ochrannej známky by mohli byť týmto používaním poškodené.

 

 

Článok 17

Výnimky

 

Členovia môžu poskytovať obmedzené výnimky z práv udelených ochrannou známkou, ako je správne použitie opisných výrazov, za predpokladu, že takéto výnimky budú zohľadňovať oprávnené záujmy majiteľa ochrannej známky a tretích strán.

 

 

Článok 18

Doba ochrany

 

Počiatočná registrácia a každé obnovenie registrácie ochrannej známky bude platiť najmenej sedem rokov. Registrácia ochrannej známky bude obnoviteľná neobmedzene.

 

 

Článok 19

Požiadavka používania

 

1. Ak sa vyžaduje používanie na zachovanie registrácie, môže byt ochranná známka vymazaná len pre nepouží­vanie počas neprerušeného obdobia v trvaní aspoň troch rokov, ak majiteľ ochrannej známky nepreukáže uvedené oprávnené dôvody opierajúce sa o existenciu prekážok takéhoto používania. Okolnosti vznikajúce nezávisle od vôle majiteľa ochrannej známky, ktoré tvoria prekážku používania ochrannej známky, ako je napríklad dovozné obmedzenie alebo iné vládne požiadavky na tovary alebo služby chránené ochrannou známkou, sa budú uznávať ako oprávnené dôvody jej nepoužívania.

2. Ak sa tak deje so súhlasom majiteľa ochrannej známky, bude sa používanie inou osobou uznávať ako používanie ochrannej známky na účel zachovania registrácie.

 

 

Článok 2O

Iné požiadavky

Používanie ochrannej známky pri obchodnej činnosti nebude neodôvodnene zaťažované osobitnými požiadavka­mi, ako je používanie s inou ochrannou známkou, používanie osobitným spôsobom alebo používanie spôsobom, ktorý by poškodil jej schopnosť rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovaru a služieb iných podnikov. Tým sa nevylučuje požiadavka stanovujúca používanie ochrannej známky, ktorá identifikuje podnik vyrábajúci tovary alebo poskytujúci služby súčasne, ale bez vzájomnej väzby s ochrannou známkou rozlišujúcou príslušné špecifické tovary alebo služby tohto podniku.

 

Článok 21

Licencie a prevod

 

Členovia môžu stanoviť podmienky poskytovania licencií a prevodu ochranných známok pod podmienkou, že nútené licencie na ochranné známky nebudú povolené a že majiteľ zaregistrovanej ochrannej známky bude mať právo prevodu ochrannej známky, pričom by sa nemusel nevyhnutne previesť predmet činnosti, ku ktorému ochranná známka prináleží.

 

 

SEKCIA 3: ZEMEPISNÉ OZNAČENIA

 

Článok 22

Ochrana zemepisného označenia

 

1. Zemepisnými označeniami sa na účely tejto dohody rozumejú označenia, ktoré označujú tovar ako pochádza­júci z územia člena alebo z oblasti, alebo z lokality na tomto území, ak danú kvalitu, povesť a iné charakteristické znaky tovaru možno, v podstate pripísať jeho zemepisnému pôvodu.

2. Pokiaľ ide o zemepisné označenie, členovia zabezpečia zainteresovaným stranám právne prostriedky na zabránenie

a)       použitia akéhokoľvek spôsobu označovania alebo prezentácie tovaru, ktorý uvádza alebo naznačuje, že príslušný tovar pochádza z inej zemepisnej oblasti, ako je skutočné miesto jeho pôvodu, spôsobom, ktorý uvádza verejnosť do omylu, pokiaľ ide o zemepisný pôvod tovaru,

b)       akéhokoľvek používania, ktoré predstavuje akt nekalej súťaže v zmysle článku 1O bis Parížskeho dohovoru ( 1967).

3. Člen z úradnej moci, ak to jeho právny poriadok povoľuje, alebo na požiadanie zainteresovanej strany odmietne registráciu alebo vymaže ochrannú známku, ktorá pozostáva zo zemepisného označenia vzťahujúceho sa na tovary nepochádzajúce z uvedeného územia, ak používanie označenia v ochrannej známke pre takéto tovary u príslušného člena je takej povahy, že by uvádzalo verejnosť do omylu v súvislosti so skutočným miestom pôvodu.

4. Ochrana podľa odsekov 1, 2 a 3 sa bude vzťahovať na zemepisné označenie, ktoré aj keď je doslova pravdivé z hľadiska územia, oblasti alebo lokality, z ktorej tovary pochádzajú, nepravdivo vzbudzuje vo verejnosti predstavu, že tovary pochádzajú z iného územia.

 

 

Článok 23

Dodatočná ochrana zemepisného označenia vín a liehovín

 

1. Každý člen zabezpečí zainteresovaným stranám právne prostriedky na zabránenie používania zemepisného označenia označujúceho pôvod vína pre vína, ktoré nepochádzajú z miesta uvedeného v príslušnom zemepisnom označení, alebo označujúceho liehoviny pre liehoviny, ktoré nepochádzajú z miesta uvedeného v príslušnom zemepisnom označení, aj v prípadoch, keď sa skutočný pôvod výrobkov uvádza, alebo sa použije zemepisné označenie v preklade, alebo je sprevádzané výrazmi, ako sú "druh", "typ", "štýl", "kópia" alebo podobne[4].

2. Registrácia ochrannej známky pre vína, ktorá pozostáva zo zemepisného označenia identifikujúceho vína, alebo pre liehoviny, ktorá pozostáva zo zemepisného označenia identifikujúceho liehoviny, bude odmietnutá alebo ochranná známka vymazaná, a to z úradnej moci, ak to právne predpisy člena pripúšťajú, alebo na požiadanie zainteresovanej strany vo vzťahu k takým vínam alebo k liehovinám, ktoré nemajú tento pôvod.

3. V prípade rovnako znejúcich zemepisných označení vín bude ochrana poskytnutá každému označeniu s výnimkou ustanovení článku 22 ods. 4. Každý člen ustanoví praktické podmienky, na ktorých základe budú príslušné rovnako znejúce označenia navzájom odlíšené od iných, a zohľadní potrebu, aby bolo zabezpečené spravodlivé zaobchádzanie so zainteresovanými výrobcami a aby spotrebitelia neboli uvedení do omylu.

4. V záujme uľahčenia ochrany zemepisných označení vín Rada pre TRIPS uskutoční rokovania týkajúce sa vytvorenia mnohostranného systému oznamovania a registrácie zemepisných označení vín spôsobilých chrániť tých členov, ktorí sa podieľajú na systéme.

 

 

Článok 24

Medzinárodné rokovania, výnimky

 

1. Členovia súhlasia, že začnú rokovania zamerané na zvýšenie ochrany jednotlivých zemepisných označení podľa článku 23. Ustanovenia odsekov 4 až 8 člen nepoužije, aby odmietol viesť rokovanie alebo uzatvárať dvojstranné alebo mnohostranné dohody. V súvislosti s týmito rokovaniami budú členovia ochotní posúdiť ďalšie uplatňovanie týchto ustanovení na jednotlivé zemepisné označenia, ktorých použitie bolo predmetom týchto rokovaní.

2. Rada pre TRIPS preskúma uplatňovanie ustanovení tejto sekcie; prvé také preskúmanie sa uskutoční do dvoch rokov od nadobudnutia platnosti Dohody WTO. Akákoľvek záležitosť ovplyvňujúca dodržiavanie povinností podľa týchto ustanovení môže byt prednesená rade, ktorá na požiadanie člena bude konzultovať s ktorýmkoľvek členom alebo s členmi v súvislosti s takou záležitosťou, pri ktorej nebolo možné nájsť uspokojivé riešenie prostredníctvom dvojstranných alebo mnohostranných konzultácií medzi príslušnými členmi. Rada podnikne také opatrenia, ktoré môžu byt dohodnuté na uľahčenie pôsobenia a podpory cieľov tejto sekcie.

3. Pri zavádzaní tejto sekcie člen nezníži ochranu zemepisných označení, ktoré existovali u tohto člena bezprostredne pred dátumom nadobudnutia platnosti Dohody WTO.

4. Žiadne ustanovenie tejto sekcie nebude vyžadovať od člena, aby zabránil pokračujúcemu a podobnému používaniu určitého zemepisného označenia iného člena označujúceho vína alebo liehoviny v súvislosti s tovarmi alebo so službami dodávanými ktorýmkoľvek jeho občanom alebo osobou, ktorá má uňho sídlo a ktorá používa toto zemepisné označenie nepretržite v súvislosti s rovnakými alebo príbuznými tovarmi alebo službami na území tohto člena buď a) aspoň počas 1O rokov pred 15. aprílom 1994, alebo b) v dobrej viere pred týmto dátumom.

5. Ak bola ochranná známka prihlásená alebo zaregistrovaná v dobrej viere alebo ak boli práva na ochrannú známku získané prostredníctvom užívania v dobrej viere buď

(a)     pred dátumom uplatňovania týchto ustanovení u tohto člena, ako je to ustanovené v časti VI, alebo

(b)     predtým, ako je zemepisné označenie chránené vo svojej krajine pôvodu,

opatrenia prijaté na uplatňovanie tejto sekcie nebudú na úkor registračnej spôsobilosti alebo platnosti registrácie ochrannej známky, alebo práva používať ochrannú známku na základe toho, že táto ochranná známka je zhodná so zemepisným označením alebo mu je podobná.

6. Žiadne ustanovenie tejto sekcie nebude vyžadovať, aby člen uplatňoval jej ustanovenia na zemepisné označenie ľubovoľného iného člena pri tovaroch alebo službách, pre ktoré je príslušné označenie zhodné so zaužívaným výrazom v bežnej reči ako bežným názvom pre tieto tovary alebo služby na území tohto člena. Žiadne ustanovenie tejto sekcie nebude vyžadovať, aby člen uplatňoval jej ustanovenia na zemepisné označenie ľubovoľného iného člena týkajúceho sa výrobkov z vinnej révy, pre ktoré je príslušné zemepisné označenie zhodné so zaužívaným názvom odrody hrozna, ktorá rastie na území tohto člena k dátumu nadobudnutia platnosti Dohody WTO.

7. Člen môže stanoviť, že akákoľvek žiadosť uskutočnená na základe tejto sekcie v súvislosti s používaním alebo registráciou ochrannej známky musí byť predložená do piatich rokov po tom, ako sa zneužívanie chráneného označenia stalo všeobecne známym u tohto člena, alebo po dátume registrácie ochrannej známky u tohto člena za predpokladu, že ochranná známka bola k tomuto dátumu zverejnená, ak je tento dátum skorší ako dátum, ktorým sa zneužívanie u tohto člena stalo všeobecne známym za predpokladu, že zemepisné označenie sa nepoužije alebo neregistruje so zlým úmyslom.

8. Ustanovenia tejto sekcie nebudú nijakým spôsobom na úkor práva akejkoľvek osoby používať počas obchodnej činnosti svoje meno alebo meno svojho predchodcu v podnikaní okrem prípadov, keď sa také meno použije spôsobom, ktorý uvádza verejnosť do omylu.

9. Podľa tejto dohody nevznikne povinnosť chrániť zemepisné označenia, ktoré nie sú alebo prestali byť chránené vo svojich krajinách pôvodu alebo ktoré sa prestali v tejto krajine používať.

 

 

SEKCIA 4: PRIEMYSELNÉ VZORY

 

Článok 25

Požiadavky na ochranu

 

1. Členovia poskytnú ochranu nezávisle vytvoreným priemyselným vzorom, ktoré sú nové alebo pôvodné. Členovia môžu stanoviť, že vzory nie sú nové alebo pôvodné, ak sa podstatne neodlišujú od známych vzorov alebo kombinácií znakov známych vzorov. Členovia môžu stanoviť, že takáto ochrana sa nebude vzťahovať na vzory určované na základe technických alebo funkčných hľadísk.

2. Každý člen zabezpečí, aby požiadavky na zabezpečenie ochrany textilných vzorov, najmä pokiaľ ide o náklady, skúšky alebo zverejnenia, nezhoršili neprimerane možnosť požadovať a získať takúto ochranu. Členovia môžu splniť túto povinnosť prostredníctvom právnej úpravy priemyselných vzorov alebo autorských práv.

 

Článok 26

Ochrana

 

1. Majiteľ chráneného priemyselného vzoru bude mať právo zabrániť tretím stranám, ktoré nemajú jeho súhlas vyrábať, predávať alebo dovážať výrobky, ktoré zahŕňajú alebo obsahujú vzor, ktorý je kópiou alebo v podstate kópiou chráneného vzoru, ak sa také činnosti uskutočňujú na obchodné účely.

2. Členovia môžu poskytovať obmedzené výnimky týkajúce sa ochrany priemyselných vzorov za predpokladu, že takéto výnimky nebudú neprimerane v rozpore s bežným využívaním chránených priemyselných vzorov a nebudú neprimerane na úkor oprávnených záujmov majiteľa chráneného vzoru, zohľadňujúc oprávnené záujmy tretích strán,

3. Doba platnosti možnej ochrany bude najmenej 1O rokov. 

 

 

SEKCIA 5: PATENTY

 

Článok 27 ­

Patentovateľný predmet

 

1. S výnimkou ustanovení odsekov 2 a 3 sa môžu udeliť patenty na akékoľvek vynálezy bez ohľadu na to, či ide ­o výrobky alebo výrobné postupy vo všetkých oblastiach techniky, za predpokladu, že sú nové, obsahujú tvorivú ­činnosť a sú priemyselne využiteľné[5]. S výnimkou článku 65 ods. 4, článku 7O ods. 8 a odseku 3 tohto článku ­budú patenty dostupné a patentové práva uplatniteľné bez diskriminácie, pokiaľ ide o miesto vynálezu, technickú oblasť alebo o skutočnosť, či ide o výrobky dovážané alebo vyrábané na mieste.

2. Členovia môžu vylúčiť z patentovateľnosti vynálezy, ktorých obchodnému využitiu na ich území treba zabrániť s cieľom ochrániť verejný poriadok alebo morálku vrátane ochrany života, zdravia ľudí, zvierat alebo rastlín, alebo s cieľom vážne poškodiť životné prostredie za predpokladu, že takéto vylúčenie sa neuskutočňuje iba preto, že využitie je zakázané podľa zákona.

3. Členovia môžu z patentovateľnosti vylúčiť aj

a)       diagnostické, terapeutické a chirurgické metódy liečby ľudí alebo zvierat,

b)       rastliny a zvieratá iné ako mikroorganizmy a v podstate biologické postupy na pestovanie rastlín alebo zvierat iné ako nebiologické a mikrobiologické postupy. Členovia však poskytnú ochranu odrodám rastlín buď patentmi, alebo účinným systémom sui generis, alebo ich kombináciou. Ustanovenia tohto odseku sa opätovne preskúmajú po štyroch rokoch po nadobudnutí platnosti Dohody WTO.

 

Článok 28

Udelené práva

 

1.       Patent bude poskytovať jeho majiteľovi tieto výlučné práva:

a)       v prípade, ak je predmetom patentu výrobok, zabrániť tretím stranám, ktoré nemajú jeho súhlas v týchto činnostiach, vyrábať, používať, ponúkať na predaj, predávať alebo dovážať[6] na tieto účely tento výrobok,

b)       v prípade, ak je predmetom patentu výrobný postup, zabrániť tretím stranám, ktoré nemajú jeho súhlas používať výrobný postup, používať, ponúkať na predaj, predávať alebo dovážať na tieto účely prinajmenšom výrobok priamo získaný týmto výrobným postupom,

2.       Majitelia patentov budú mať tiež právo previesť alebo postúpiť patent sukcesiou a uzatvárať Iicenčné zmluvy.

 

Článok 29

Podmienky pre prihlasovateľov patentu

 

1. Členovia budú požadovať, aby prihlasovateľ patentu objasnil vynález dostatočne jasným a úplným spôsobom, aby odborník mohol realizovať tento vynález, a môžu požadovať, aby prihlasovateľ uviedol najlepší spôsob realizácie vynálezu tak, ako je vynálezcovi známy ku dňu podania prihlášky, alebo v prípade, keď sa uplatňuje priorita, ku dňu priority prihlášky.

2. Členovia môžu požadovať od prihlasovateľa patentu poskytnutie informácií o príslušných zahraničných prihláškach, ktoré predložil, a o patentoch, ktoré boli v zahraničí udelené.

 

 

Článok 3O

Výnimky z udelených práv

 

Členovia môžu poskytnúť obmedzené výnimky z výlučných práv udelených patentom za predpokladu, že takéto výnimky nebudú neprimerane v rozpore s bežným využívaním patentu a že nebudú neprimerane na úkor opráv­nených záujmov majiteľa patentu s tým, že budú zohľadňovať oprávnené záujmy tretích strán.

 

Článok 31

Iné použitie bez súhlasu nositeľa práva

 

Ak právny poriadok člena povoľuje iné použitie[7] predmetu patentu bez súhlasu nositeľa práva vrátane použitia vládou alebo tretími stranami na základe súhlasu vlády, budú rešpektované tieto ustanovenia:

a)       súhlas k takémuto použitiu sa udelí na základe okolností jednotlivého prípadu,

b)       takéto použitie sa môže povoliť, iba ak sa pred takýmto použitím navrhovaný užívateľ usiloval získať súhlas od majiteľa práva za primeraných obchodných podmienok a termínov a ak sa toto úsilie skončilo v primeranom čase bez úspechu. Člen sa môže zrieknuť takejto požiadavky v prípade výnimočného stavu alebo za iných mimoriadne naliehavých okolností, alebo v prípadoch verejného neobchodného použitia. V situáciách výnimoč­ného stavu alebo za iných mimoriadne naliehavých okolností však bude majiteľ práva upovedomený, len čo sa to bude dať rozumne uskutočniť. Ak v prípade verejného neobchodného použitia vláda alebo zmluvná strana bez uskutočnenia patentového prieskumu vedia alebo majú preukázateľné dôvody vedieť, že platný patent je alebo bude použitý vládou alebo pre vládu, držiteľ patentu bude informovaný okamžite,

c)       rozsah a trvanie takéhoto použitia budú obmedzené na účel, na ktorý bol vydaný súhlas, a v prípade polovodi­čovej technológie bude udelený len na verejné neobchodné použitie alebo na zabránenie praktikám, o ktorých sa v súdnom alebo v správnom konaní rozhodlo, že sú protikonkurenčné,

d)       takéto použitie bude nevýlučné,

e)       takéto použitie bude neprevoditeľné okrem tej časti podniku alebo klientely, ktorá disponuje takýmto použitím,

f)         na akékoľvek takéto použitie bude daný súhlas hlavne na zásobovanie domáceho trhu člena, ktorý na takéto použitie dá súhlas,

g)       súhlas s takýmto použitím sa bude dať vypovedať s výnimkou primeranej ochrany oprávnených záujmov osôb, ktoré súhlas získali, a pokiaľ okolnosti, ktoré k tomu viedli, prestali existovať a zrejme sa nebudú opakovať. Príslušný orgán bude mať na základe odôvodnenej žiadosti právo preskúmať pretrvávanie týchto okolností,

h)       majiteľovi práva bude vyplatená primeraná náhrada podľa okolností každého prípadu, berúc do úvahy ekonomickú hodnotu súhlasu,

i)         právoplatnosť akéhokoľvek rozhodnutia týkajúceho sa súhlasu s takýmto použitím bude podliehať súdnemu preskúmaniu alebo inému nezávislému preskúmaniu odlišným vyšším orgánom tohto člena,

j)         akékoľvek rozhodnutie týkajúce sa náhrady poskytnutej v prípade takéhoto použitia bude podliehať súdnemu preskúmaniu alebo inému nezávislému preskúmaniu odlišným vyšším orgánom príslušného člena,

k)       členovia nemajú povinnosť uplatňovať podmienky ustanovené v písmenách b) a f), ak je takéto použitie povolené na účel nápravy konania, o ktorom sa v súdnom alebo v správnom konaní rozhodlo, že je protikonkurenčné. V týchto prípadoch sa pri určení výšky náhrady môže zohľadniť nutnosť napraviť protikonkurenčné konanie. Príslušné orgány budú mať právo odmietnuť vypovedanie súhlasu, ak sa okolnosti, ktoré k takémuto súhlasu viedli, môžu opakovať,

l)         ak bude daný súhlas s takýmto použitím s cieľom umožniť použitie patentu („druhý patent"), ktorý nemôže byť použitý bez porušenia iného patentu („prvý patent"), budú platiť tieto ďalšie podmienky:

i) vynález, na ktorý sa uplatňuje nárok v druhom patente, predstavuje dôležitý technický pokrok značného ekonomického významu vo vzťahu k vynálezu, na ktorý sa uplatňuje nárok v prvom patente,

ii) majiteľ prvého patentu bude oprávnený na vzájomnú krížovú licenciu za primeraných podmienok na využitie vynálezu, na ktorý sa uplatňuje nárok v druhom patente, a

iii) súhlas na použitie prvého patentu nebude prevoditeľný okrem prípadu s prevodom druhého patentu.

 

Článok 32

Zrušenie/ Odňatie

 

Akékoľvek rozhodnutia o zrušení alebo o odňatí patentu bude môcť preskúmať súd.

 

 

Článok 33

Ochranná doba

 

Platná ochranná doba sa neskončí pred uplynutím obdobia dvadsiatich rokov počítaných odo dňa podania prihlášky[8].

 

Článok 34

Patenty na výrobný postup: dôkazné bremeno

 

1. Na účel občianskoprávnych konaní v súvislosti s porušovaním práv majiteľa uvedených v článku 28 ods. 1 písm. b), ak je predmetom patentu postup na získanie výrobku, budú mať súdne orgány právomoc nariadiť žalovanému, aby dokázal, že postup na získanie zhodného výrobku sa líši od patentovaného postupu. Z tohto dôvodu členovia stanovia, že v prípade aspoň jednej z nasledujúcich okolností sa bude akýkoľvek zhodný výrobok, ktorý je vyrábaný bez súhlasu majiteľa patentu, považovať, ak neexistuje dôkaz o opaku, za výrobok získaný patentovaným postupom,

a) ak výrobok získaný patentovaným postupom je nový,

b) ak je podstatná pravdepodobnosť, že zhodný výrobok bol vyrobený týmto postupom a majiteľ patentu nebol schopný primeraným úsilím určiť skutočne použitý výrobný postup.

2. Akýkoľvek člen bude môcť stanoviť, aby dôkazné bremeno uvedené v odseku 1 spočívalo na údajnom porušovateľovi, iba ak bude splnená podmienka uvedená v písmene a) alebo ak bude splnená podmienka uvedená v písmene b).

3. Pri predložení dôkazu o opaku budú zohľadnené oprávnené záujmy žalovaného na ochranu jeho výrobných a obchodných tajomstiev.

 

 

SEKCIA 6: TOPOGRAFIA (LAYOUT-DESIGNS) INTEGROVANÝCH OBVODOV

 

Článok 35

Vzťah k Zmluve IPIC

 

Členovia súhlasia, že poskytnú ochranu topografií integrovaných obvodov (ďalej len "topografia") v súlade s článkami 2 až 7 [okrem článku 6 ods. 3, článku 12 a článku 16 ods. 3 Zmluvy o duševnom vlastníctve vo vzťahu k integrovaným obvodom (IPIC)] a navyše budú dodržiavať ďalej uvedené ustanovenia.

 

 

 

Článok 36

Rozsah ochrany

 

S výnimkou ustanovení článku 37 ods. 1 budú členovia považovať za nezákonné nasledujúce činnosti, ak sú vykonávané bez povolenia nositeľa práva[9]: dovoz, predaj alebo iná distribúcia na obchodné účely chránenej topografie integrovaného obvodu, v ktorom je chránená topografia zahrnutá, alebo výrobku obsahujúceho integrovaný obvod iba dovtedy, kým aj naďalej obsahuje nezákonne reprodukované topografie.

 

Článok 37

Postup nevyžadujúci súhlas nositeľa práva

 

1.       Napriek ustanoveniam článku 36 žiaden člen nebude považovať za nezákonné uskutočňovanie akejkoľvek činnosti uvedenej v tomto článku vo vzťahu k integrovanému obvodu obsahujúcemu nezákonne reprodukovanú topografiu alebo k ľubovoľnému predmetu, ktorý obsahuje takýto integrovaný obvod, ak osoba vykonávajúca alebo prikazujúca takéto činnosti nevedela a nemala dostatočný dôvod vedieť pri získavaní integrovaného obvodu alebo predmetu obsahujúceho takýto integrovaný obvod, že obsahuje nezákonne reprodukovanú topografiu. Členovia stanovia, že po období, keď táto osoba získala dostatočné oznámenie, že topografia bola nezákonne reprodukovaná, môže táto osoba uskutočniť akékoľvek činnosti týkajúce sa zásob, ktoré sú k dispozícii, alebo zásob objednaných pred týmto obdobím, ale bude povinná zaplatiť nositeľovi práva sumu zodpovedajúcu primeranému licenčnému poplatku, ktorý by sa inak platil pri slobodne dohodnutej licencii na takúto topografiu.

2.       Podmienky ustanovené v článku 31 písm. a) až k) sa budú uplatňovať mutatis mutandis v prípade akéhokoľvek nedobrovoľného udelenia licencie na topografiu alebo jej použitia vládou alebo pre vládu bez súhlasu nositeľa práva.

 

 

Článok 38

Ochranná doba

 

1.       U členov vyžadujúcich registráciu ako podmienku ochrany sa neskončí ochranná doba topografie pred uplynutím 1O rokov odo dňa podania žiadosti o registráciu alebo od prvého obchodného využitia uskutočneného kdekoľvek na svete.

2.       U členov nevyžadujúcich registráciu ako podmienku ochrany budú topografie chránené počas obdobia minimálne 1O rokov odo dňa prvého obchodného využitia uskutočneného kdekoľvek na svete.

3.       Napriek odsekom 1 a 2 môže člen stanoviť, že ochrana zanikne 15 rokov po vytvorení topografie.

 

 

SEKCIA 7: OCHRANA NEZVEREJNENÝCH INFORMÁCIÍ

 

Článok 39

 

1. Pri zabezpečovaní efektívnej ochrany proti nekalej súťaži ustanovenej v článku 1O bis Parížskeho dohovoru (1967) členovia budú ochraňovať nezverejnené informácie v súlade s odsekom 2 a údaje predložené vládam alebo vládnym inštitúciám v súlade s odsekom 3.

2. Fyzické osoby a právnické osoby budú mať možnosť zabrániť, aby informácie, ktoré majú právoplatne vo svojej držbe, boli zverejnené, získané alebo použité inými osobami bez ich súhlasu spôsobom, ktorý je v rozpore s čestnou obchodnou praxou[10] ak takéto informácie:

a) sú tajné v tom zmysle, že nie sú ako celok alebo presná zostava a súhrn jej častí všeobecne známe alebo bežne prístupné osobám v kruhoch, ktoré sa bežne zaoberajú príslušným druhom informácií,

b) majú obchodnú hodnotu z dôvodu svojho utajenia a

c) osoby ktoré ich majú právoplatne vo svojej držbe, uskutočnili za daných okolností primerané kroky, aby ich udržali v tajnosti.

3. Členovia, ktorí budú požadovať ako podmienku na vydanie povolenia na obchodovanie s farmaceutickými alebo poľnohospodárskymi chemickými výrobkami, ktoré využívajú nové chemické látky, predloženie nezverejne­ných výsledkov skúšok alebo iných údajov, ktorých vznik vyžaduje výrazné úsilie, budú chrániť takéto údaje pred nekalým obchodným použitím. Navyše členovia budú chrániť takéto údaje pred zverejnením s výnimkou prípadov, ak je nevyhnutné chrániť verejnosť alebo ak sa nepodnikli kroky na zabezpečenie ochrany údajov pred nekalým obchodným použitím.

 

 

SEKCIA 8: KONTROLA PROTIKONKURENČNÝCH PRAKTÍK

 V ZMLUVNÝCH LICENCIÁCH

 

Článok 4O

 

1. Členovia súhlasia s tým, že niektoré licenčné praktiky alebo podmienky vzťahujúce sa na práva duševného vlastníctva, ktoré obmedzujú hospodársku súťaž, môžu mať nepriaznivé účinky na obchod a môžu prekážať pri prevode alebo rozšírení technológií.

2. Žiadne ustanovenie v tejto dohode nebude brániť členom, aby vo svojom právnom poriadku stanovili licenčné praktiky alebo podmienky, ktoré môžu v špecifických prípadoch predstavovať zneužitie práv duševného vlastníc­tva, ktoré má nepriaznivý účinok na hospodársku súťaž na príslušnom trhu. Na základe už uvedeného člen môže prijať v súlade s ostatnými ustanoveniami tejto dohody primerané opatrenia na zabránenie alebo kontrolu takých praktík, ktoré môžu zahŕňať napríklad výlučne podmienky spätného prevodu, podmienky zabraňujúce spochyb­neniam platnosti a vynútené súhrnné licencie s prihliadnutím na príslušné zákony a predpisy.

3. Každý člen uskutoční na požiadanie konzultácie s ktorýmkoľvek iným členom, ktorý sa odôvodnene domnieva, že majiteľ práva duševného vlastníctva, ktorý je občanom člena alebo má uňho sídlo, ktorý bol požiadaný o konzultácie, uskutočňuje praktiky, ktoré porušujú zákony člena, ktorý predložil žiadosť v záležitosti, na ktorú sa vzťahuje táto, sekcia, a ktorý požaduje, aby sa zabezpečilo dodržiavanie týchto právnych predpisov, nepoškodiac nijaké postupy, ktoré by mohol akýkoľvek člen uskutočniť v súlade s právom, a svojou plnou voľnosťou prijať konečné rozhodnutie. Oslovený člen poskytne celkové a objektívne posúdenie žiadosti a zabezpečí primeranú príležitosť na konzultácie s požadujúcim členom a bude spolupracovať poskytovaním verejne dostupných nedôverných informácií, podstatných v predmetnej záležitosti a iných informácií, ktoré má člen k dispozícii s výnimkou domácej legislatívy a uzatvorenia vzájomne výhodných dohôd, ktoré sa týkajú ochrany ich dôvernej povahy zo strany požadujúceho člena.

4. Členovi, proti ktorého občanom alebo osobám majúcim uňho sídlo vedie iný člen konanie, ktoré sa týka údajného porušovania právnych predpisov tohto iného člena vzťahujúcich sa na predmet tejto sekcie, bude na požiadanie tohto iného člena poskytnutá možnosť konzultácií za rovnakých podmienok, ako sú podmienky ustanovené v odseku 3.

 

 

ČASŤ III

PROSTRIEDKY NA DODRŽIAVANIE PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

 

SEKCIÁ 1: VŠEOBECNÉ ZÁVÄZKY

 

Článok 41

 

1. Členovia zabezpečia, aby ich právny poriadok zahŕňal postupy na dodržiavanie práv uvedené v tejto časti spôsobom umožňujúcim účinné kroky voči akémukoľvek porušovaniu práv duševného vlastníctva, upravených touto dohodou, vrátane urýchlených nápravných opatrení, ktoré zabránia porušovaniu a budú predstavovať výstrahu pred ďalším porušovaním. Tieto postupy sa budú uplatňovať takým spôsobom, ktorý vylúči vytváranie prekážok proti oprávnenému obchodu a poskytne ochranu proti ich zneužitiu.

2. Postupy, ktoré sa týkajú dodržiavania práv duševného vlastníctva, budú spravodlivé a nestranné. Nebudú zbytočne zložité a nákladné a nebudú obsahovať neprimerané časové limity, alebo nebudú mať za následok bezdôvodné zdržanie.

3. Rozhodnutia vo veci budú prednostne v písomnej forme a budú odôvodnené. Budú sprístupnené bez neprimeraného zdržania aspoň stranám zúčastneným v spore. Rozhodnutia vo veci budú založené výhradne na dôkazoch, ku ktorým sa stranám ponúkne príležitosť, aby boli vypočuté.

4. Účastníci konania budú mať možnosť požiadať súdny orgán, aby preskúmal konečné správne rozhodnutia podľa právnych predpisov člena týkajúcich sa dôležitosti prípadu a preskúmal prinajmenšom právne aspekty počiatočných súdnych rozhodnutí vo veci. Člen nie je viazaný poskytnúť možnosť preskúmania otázky oslobodenia v trestných prípadoch.

5. Rozumie sa, že ustanovenia tejto časti netvoria záväzok zriadiť súdny systém na dodržiavanie práv duševného vlastníctva odlišný od systému na dodržiavanie právnych predpisov všeobecne a neovplyvňujú oprávnenie členov uplatňovať svoje právne predpisy všeobecne. Žiadne ustanovenie tejto časti netvorí záväzok vzťahujúci sa na rozdelenie zdrojov na prostriedky na dodržiavanie práv duševného vlastníctva a na prostriedky na dodržiavanie právnych predpisov všeobecne.

 

 

SEKCIA 2: OBČIANSKOPRÁVNE A SPRÁVNE KONANIA A NÁPRAVNÉ OPATRENIA

 

Článok 42

Spravodlivé a nestranné postupy

 

Členovia umožnia, aby nositelia práv[11] mali k dispozícii občianskoprávne súdne konania ktoré sa týkajú  dodržiavania akéhokoľvek práva duševného vlastníctva obsiahnutého v tejto dohode. Odporcovia budú mať právo na včasné písomné oznámenie, ktoré bude obsahovať dostatočné podrobnosti vrátane základu nárokov. Strany budú mať možnosť byť zastúpené nezávislým právnym poradcom a konanie nebude ukladať nadmerné národné požiadavky týkajúce sa povinnej osobnej účasti. Všetky strany takéhoto konania budú mať riadne právo zdôvodniť svoje nároky a predložiť všetky príslušné dôkazy. Konanie bude obsahovať prostriedky na vymedzenie a ochranu dôverných informácií tak, aby to nebolo v rozpore s existujúcimi ústavnými predpismi.

 

 

Článok 43

Dôkazy

 

1. Ak strana predložila primerane dostupné dôkazy postačujúce na to, aby mohla odôvodniť svoje nároky, a uviedla dôkazy vzťahujúce sa na opodstatnenie svojich nárokov, ktoré spadajú pod kontrolu protistrany, súdne orgány budú mať právomoc nariadiť protistrane, aby tento dôkaz predložila pri dodržaní podmienok na ochranu dôverných informácií v odôvodnených prípadoch.

2. V prípadoch, keď strana v konaní úmyselné a bez udania objektívneho dôvodu odmietne prístup alebo iným spôsobom neposkytuje nevyhnutné informácie v rámci primeraného obdobia, alebo výrazne narušuje konanie týkajúce sa dodržiavania práv, môže člen poskytnúť súdnym orgánom právomoc, aby sa uskutočnili predbežné a konečné kladné alebo záporné rozhodnutia na základe informácií, ktoré im boli predložené, vrátane sťažnosti alebo obvinenia predloženého stranou, ktorá je poškodená odmietnutím prístupu k informáciám, za predpokladu, že sa stranám poskytne príležitosť, aby boli vypočuté vo veci obvinení alebo dôkazov.

 

 

Článok 44

Súdne zákazy

 

1. Súdne orgány budú mať právomoc nariadiť strane, aby upustila od porušovania, okrem iného aby sa zabránilo prepusteniu dovážaného tovaru, ktorý zahŕňa porušovanie práv duševného vlastníctva, do obchodnej siete, okamžite po preclení tohto, tovaru. Členovia nie sú povinní udeliť takúto právomoc v súvislosti s chráneným predmetom získaným alebo objednaným osobou pred tým, ako sa dozvedela alebo mala opodstatnené dôvody vedieť, že obchodovanie s takýmto predmetom by malo za následok porušovanie práv duševného vlastníctva.

2. Napriek ostatným ustanoveniam tejto časti a za predpokladu, že spoločné ustanovenia časti II výslovne upravujú použitie vládami alebo tretími stranami so súhlasom vlády, bez súhlasu nositeľa práva, môžu členovia obmedziť nápravné opatrenia proti takémuto použitiu na zaplatenie náhrady v súlade s článkom 31 písm. h). V ostatných prípadoch sa uplatnia nápravné opatrenia v zmysle tejto časti alebo tam, kde nie sú tieto opatrenia v súlade s právom člena budú sa môcť využiť vyhlásené rozsudky a primerané náhrady.

 

Článok 45

Náhrada škody

 

1. Súdne orgány budú mať právomoc nariadiť porušiteľovi, aby uhradil nositeľovi práva primeranú náhradu škody ako kompenzáciu za škodu, ktorú majiteľ práva utrpel v dôsledku porušenia svojich práv duševného vlastníctva porušitel'om, ktorý vedel alebo mal dostatočné dôvody vedieť, že sa dopustil porušenia.

2. Súdne orgány budú mať tiež právomoc nariadiť porušiteľovi, aby uhradil majiteľovi práva výdavky, ktoré môžu zahŕňať príslušné advokátske poplatky. V odôvodnených prípadoch môžu členovia poveriť súdne orgány, aby nariadili vymáhanie ziskov a/ alebo zaplatenie vopred stanovených náhrad škôd aj tam, kde porušiteľ nevedel alebo nemal žiadne dostatočné dôvody vedieť, že sa dopustil porušenia.

 

Článok 46

Iné nápravné opatrenia

 

V záujme vytvorenia účinného odstrašujúceho prostriedku, proti porušovaniu budú mať súdne orgány právomoc nariadiť, aby výrobky, ktoré uznali za porušujúce, boli bez akejkoľvek náhrady odstránené z obchodnej siete takým spôsobom, aby sa predišlo akémukoľvek poškodeniu nositeľa práva, alebo pokiaľ by to nebolo v rozpore s existujúcimi ústavnými predpismi, boli zničené. Súdne orgány budú mať taktiež právomoc nariadiť, aby materiály a nástroje, ktoré sa používali prevažne na výrobu porušujúcich výrobkov boli bez akejkoľvek náhrady odstránené z obchodnej siete takým spôsobom, aby sa minimalizovalo riziko

ďalšieho porušovania. Pri posudzovaní takýchto žiadostí sa zohľadni primeranosť medzi závažnosťou porušenia a nariadenými nápravnými opatreniami, ako aj záujmy tretích strán. Pokiaľ ide o výrobky s falšovanou ochrannou známkou, nebude odstránenie nezákonne pripevnenej ochrannej známky postačovať v iných ako vo výnimočných prípadoch na uvoľnenie výrobkov do obchodnej siete.

 

 

Článok 47

Právo na informácie

 

Členovia môžu stanoviť, že súdne orgány budú mať právomoc nariadiť porušiteľovi, aby oznámil nositeľovi práv totožnosť tretích osôb zúčastnených na výrobe alebo na distribúcii porušujúceho tovaru alebo služieb, ako aj informácie o ich distribučnej sieti, ak by to nebolo v nepomere k závažnosti porušenia.

 

Článok 48

Odškodnenie odporcu

 

1. Súdne orgány budú mať právomoc nariadiť strane, na ktorej žiadosť sa opatrenia prijali a ktorá zneužila konanie na dodržiavanie práv, aby poskytla strane, ktorej bolo nesprávne uložené konať alebo nekonať, primeranú náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku takéhoto zneužitia. Súdne orgány budú mať tiež právomoc nariadiť žiadateľovi uhradiť odporcovi výdavky, ktoré môžu zahŕňať aj príslušný advokátsky poplatok.

2. Pokiaľ ide o vykonávanie akéhokoľvek zákona, ktorý sa týka ochrany alebo dodržiavania práv duševného vlastníctva, členovia vylúčia verejné orgány a úradníkov zo zodpovednosti za príslušné nápravné opatrenia len vtedy, keď v rámci vykonávania takého zákona konajú alebo majú úmysel konať.

 

Článok 49

Správne konanie

 

V rozsahu, v akom možno nariadiť akékoľvek občianskoprávne nápravné opatrenie ako výsledok správneho konania vo veci, bude takéto konanie v súlade so zásadami v podstate sa rovnajúcimi zásadám uvedeným v tejto sekcii.

 

 

SEKCIA 3: DOČASNÉ OPATRENIA

 

Článok 5O

 

1. Súdne orgány budú mať právomoc nariadiť okamžité a účinné dočasné opatrenia s cieľom

a) zabrániť, aby nedošlo k porušovaniu akéhokoľvek práva duševného vlastníctva, a najmä zabrániť prepusteniu tovaru do obchodnej siete vrátane dovezeného tovaru okamžite po preclení;

b) zabezpečiť dôkazový materiál o údajnom porušení.

2. Súdne orgány budú mat právomoc prijať, ak to bude nutné, dočasné opatrenia bez vypočutia druhej strany predovšetkým tam, kde je pravdepodobné, že akékoľvek oneskorenie spôsobí nenapraviteľné poškodenie nositeľovi práva alebo kde hrozí preukázateľné nebezpečenstvo zničenia dôkazov.

3. Súdne orgány budú mať právomoc vyzvať žiadateľa, aby predložil akékoľvek primerane dostupné dôkazy s cieľom nadobudnúť dostatočnú istotu, že žiadateľ je nositeľom práva a že jeho právo je porušované alebo že takéto porušenie bezprostredne hrozí a nariadiť žiadateľovi, aby poskytol záruku alebo zodpovedajúcu istotu, ktorá by postačovala na ochranu odporcu a zabránila zneužitiu.

4. Ak sa prijali dočasné opatrenia bez vypočutia druhej strany, budú sa príslušné strany o tom informovať okamžite, najneskôr po vykonaní opatrení. Preskúmanie, vrátane práva byť vypočutý, sa uskutoční na žiadosť odporcu s cieľom rozhodnúť v rámci primeraného obdobia po oznámení opatrení, či sa tieto opatrenia pozmenia, zrušia alebo potvrdia.

5. Žiadateľa môžu požiadať, aby predložil ďalšie informácie, ktoré sú potrebné na určenie totožnosti príslušného tovaru zo strany orgánu, ktorý bude vykonávať dočasné opatrenia.

6. Bez poškodenia ustanovení odseku 4 sa dočasné opatrenia prijaté podľa odsekov 1 a 2 na žiadosť odporcu zrušia alebo sa iným spôsobom ukončí ich platnosť, ak sa konanie vedúce k rozhodnutiu vo veci nezačne v rámci primeraného obdobia, ktoré má stanoviť súdny orgán nariaďujúci tieto opatrenia vtedy, keď to právo člena pripúšťa, alebo ak sa takéto obdobie nestanovilo, najneskôr do 2O pracovných alebo 31 kalendárnych dní, podľa toho, ktorá lehota je dlhšia.

7. V prípadoch, keď sa prechodné opatrenia zrušili, alebo ak zanikla ich platnosť v dôsledku jednania alebo  zanedbania zo strany žiadateľa, alebo keď sa následné zistí, že nedošlo k žiadnemu porušeniu alebo k hrozbe porušenia práva duševného vlastníctva, budú mať súdne orgány právomoc nariadiť žiadateľovi, na požiadanie odporcu, poskytnúť odporcovi primeranú náhradu za každú škodu spôsobenú týmito opatreniami.

8. V rozsahu, v akom možno nariadiť akékoľvek dočasné opatrenie ako výsledok správneho konania, bude takéto konanie v súlade so zásadami v podstate sa rovnajúcimi zásadám uvedeným v tejto sekcii.

 

 

SEKCIA 4: ZVLÁŠTNE POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA OPATRENÍ NA HRANICIACH[12]

 

Článok 51

 

Pozastavenie konania o prepustení colnými orgánmi

 

V súlade s nižšie uvedenými ustanoveniami členovia upravia konanie[13] umožňujúce majiteľovi práva, ktorý má oprávnené dôvody na podozrenie, že dochádza k dovozu tovaru s falšovanou ochrannou známkou alebo tovaru porušujúceho autorské práva[14], podať písomnú žiadosť príslušným správnym či súdnym orgánom na pozastavenie prepustenia tohto tovaru do voľného obehu zo strany colných orgánov. Členovia umožnia predloženie žiadosti v súvislosti s tovarom, pri ktorom ide o iné porušenie práv duševného vlastníctva za predpokladu, že sú splnené požiadavky tejto sekcie. Členovia tiež môžu upraviť príslušné konanie, na ktorého základe by colné orgány pozastavili prepustenie tovaru porušujúceho práva určeného na vývoz z ich územia.

 

 

Článok 52

Žiadosť

 

Každý nositeľ práva, ktorý začína konanie podľa článku 51, sa požiada, aby príslušným orgánom predložil dostatočný dôkaz o tom, že podľa zákonov dovážajúcej krajiny dochádza k zrejmému porušovaniu jeho práva duševného vlastníctva a aby predložil dostatočne podrobný popis tovaru tak, aby bol ľahko rozlíšiteľný colnými orgánmi. Kompetentné orgány budú v primeranom období informovať žiadateľa, či prijali žiadosť a ak o tom kompetentné orgány rozhodli, aj o období, počas ktorého budú colné orgány podnikať opatrenia.

 

 

Článok 53

Kaucia alebo rovnocenná záruka

 

1. Príslušné orgány budú mať právomoc požadovať od žiadateľa zloženie kaucie alebo rovnocennej záruky dostatočnej na ochranu odporcu a príslušných orgánov, ako aj na zabránenie pred zneužitím. Takáto kaucia alebo rovnocenná záruka nebude v neprimeranej miere brániť uplatneniu týchto postupov.

2. V prípadoch, keď v dôsledku žiadosti predloženej podľa tejto sekcie colné orgány pozastavili konanie o pre­pustení tovarov obsahujúcich priemyselné vzory, patenty, topografie integrovaných obvodov alebo nezverejnené informácie do voľného obehu na základe rozhodnutia iného než súdneho orgánu alebo iného nezávislého orgánu a obdobie stanovené v článku 55 uplynulo bez poskytnutia predbežného uvoľnenia za predpokladu, že všetky ostatné podmienky pre dovoz sa splnili, bude mať majiteľ, dovozca alebo príjemca tohto tovaru právo na jeho prepustenie po zložení kaucie v rozsahu dostatočnom na ochranu nositeľa práva proti akémukoľvek porušovaniu jeho práva. Zaplatenie takejto kaucie nebude na úkor akéhokoľvek iného opravného prostriedku dostupného nositeľovi práva, pričom sa rozumie, že kaucia sa uvoľní, ak nositeľ práva v primeranej lehote nevyužije svoje právo podať žalobu.

 

Článok 54

Oznámenie o pozastavení konania

 

Dovozcovi a žiadateľovi sa okamžite oznámi pozastavenie konania o prepustení podľa článku 51.

 

 

Článok 55

Dĺžka pozastavenia konania

 

Ak v lehote nepresahujúcej desať pracovných dní po prevzatí oznámenia o pozastavení konania žiadateľom neboli colné orgány informované o tom, že konanie vedúce k rozhodnutiu vo veci neiniciovala iná strana ako odporca alebo že oprávnený orgán prijal dočasné opatrenia predlžujúce pozastavenie konania o prepustení tovaru, bude tovar prepustený za predpokladu, že sa splnili všetky ostatné podmienky pre dovoz alebo vývoz; v odôvodnených prípadoch sa môže tento časový limit predlžiť o ďalších desať pracovných dní. Ak sa začalo konanie vedúce k rozhodnutiu vo veci, uskutoční sa na žiadosť odporcu preskúmanie zahrňujúce právo byť vypočutý s tým, aby bolo v primeranom období rozhodnuté, či budú tieto opatrenia zmenené, zrušené alebo potvrdené. Napriek uvedenému v prípade, keď pozastavenie prepustenia tovaru sa uplatní alebo pretrváva v súlade s dočasným súdnym opatrením, budú sa uplatňovať ustanovenia článku 5O ods. 6.

 

 

Článok 56

Odškodnenie dovozcu a majiteľa tovaru

 

Príslušné orgány sú oprávnené nariadiť žiadateľovi, aby zaplatil dovozcovi, príjemcovi a majiteľovi tovaru primeranú náhradu za každú škodu, ktorú im spôsobil neoprávneným zadržaním tovaru alebo zadržaním tovaru prepusteného podľa článku 55.

 

 

Článok 57

Právo na kontrolu a informácie

 

Bez porušenia ochrany dôverných informácií poskytnú členovia príslušným orgánom právo dať nositeľovi práva dostatočnú príležitosť na prehliadku každého tovaru zadržaného colnými orgánmi s cieľom zdôvodniť jeho nároky. Príslušné orgány budú mať tiež právomoc poskytnúť dovozcovi rovnakú príležitosť na prehliadku akéhokoľvek takéhoto tovaru. V prípadoch, keď sa vynieslo kladné rozhodnutie vo veci, môžu členovia poskytnúť príslušným orgánom právo informovať oprávneného nositeľa práva o menách a adresách odosielateľa, dovozcu a príjemcu a o množstve dodaného tovaru.

 

Článok 58

Postupy z úradnej moci

 

V prípade, keď členovia požadujú, aby príslušné orgány konali na základe vlastnej iniciatívy a pozastavili konanie o prepustení tovaru na základe toho, že získali predbežný dôkaz o porušovaní práva duševného vlastníctva

a) príslušné orgány môžu od oprávneného nositeľa práva kedykoľvek požadovať I'ubovol'nú informáciu, ktorá im môže pomôcť pri výkone týchto práv;

b) príslušné orgány budú okamžite informovať dovozcu a nositeľa práva o pozastavení konania. Ak dovozca podal príslušným orgánom odvolanie voči pozastaveniu konania, bude odvolanie podliehať mutatis mutandis podmienkam ustanoveným v článku 55;

c) člen môže zbaviť štátne orgány a úradníkov zodpovednosti za príslušné nápravné opatrenia, ak sa tieto opatrenia podnikli alebo plánovali s dobrým úmyslom.

 

 

Článok 59

Nápravné opatrenia

 

Neobmedzujúc ostatné práva na postupy oprávneného nositeľa práva a s výhradou práva odporcu žiadať o preskúmanie súdnymi orgánmi budú mať príslušné orgány právomoc nariadiť likvidáciu alebo odstránenie tovaru porušujúceho práva v súlade so zásadami uvedenými v článku 46. Čo sa týka tovaru s falšovanou ochrannou známkou, úrady nepovolia reexport tovaru porušujúceho práva v nezmenenom stave ani jeho podrobenie odlišné­mu colnému konaniu, iba ak by k tomu viedli výnimočné okolnosti.

 

Článok 6O

Dovoz v minimálnych množstvách

 

Členovia môžu odstúpiť od uplatňovania vyššie uvedených ustanovení pri dovoze tovaru neobchodnej povahy v malom množstve, ktorý sa nachádza v osobnej cestovnej batožine alebo sa zasiela v malých zásielkach.

 

 

SEKCIA 5: TRESTNÉ KONANIE

 

Článok 61

 

Členovia zabezpečia, aby aspoň v prípadoch úmyselného falšovania ochranných známok alebo porušenia  autorských práv v obchodnej oblasti bolo zavedené trestné konanie a tresty. Nápravné opatrenia budú zahŕňať trest odňatia slobody a/alebo peňažné pokuty, dostatočne vysoké na odradenie od podobného konania a budú zodpovedať výške trestov za podobné závažné trestné činy. Vo vhodných prípadoch budú nápravné opatrenia zahŕňať tiež zabavenie, konfiškáciu a zničenie porušujúceho tovaru a všetkých materiálov a nástrojov, ktoré sa využívali pri páchaní trestného činu. Člen môže zaviesť trestné konanie a tresty aj v iných prípadoch porušenia práv duševného vlastníctva, najmä vtedy, keď sú spáchané úmyselne a v obchodnej oblasti.

 

 

ČASŤ IV
ZÍSKANIE A ZACHOVANIE PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA
A S TÝM SÚVISIACE INTER-PARTES POSTUPY

 

Článok 62

 

1. Členovia môžu žiadať ako podmienku na získanie a zachovanie práv duševného vlastníctva stanovených  v sekciách 2 až 6 časti II dodržiavanie primeraných postupov a formalít. Takéto postupy a formality budú v súlade s ustanoveniami tejto dohody.

2. V prípadoch, keď je získanie práva duševného vlastníctva podmienené udelením alebo zápisom práva, členovia  zabezpečia, aby konanie týkajúce sa udelenia alebo zápisu, ak sú splnené základné podmienky pre nadobudnutie práva, umožnilo udelenie alebo zápis práva v primeranej lehote tak, aby sa zabránilo neoprávnenému skráteniu ochrannej lehoty.

3. Článok 4 Parížskej konvencie (1967) sa uplatňuje mutatis mutandis na ochranné známky služieb.

4. Konanie týkajúce sa získania alebo zachovania práv duševného vlastníctva a správne konanie o zrušení  a inter-partes postupy ako napríklad námietka, zrušenie a výmaz v prípadoch, keď národná legislatíva člena  ustanovuje takéto konanie, sa budú riadiť všeobecnými zásadami uvedenými v článku 41 ods. 2 a 3 .

5. Konečné správne rozhodnutie v ktoromkoľvek konaní uvedenom v odseku 4 bude podliehať preskúmaniu  súdnym alebo obdobným orgánom. Nebude však existovať žiaden záväzok poskytnúť možnosť takto preskúmať rozhodnutie v prípadoch neúspešnej námietky alebo správneho zrušenia za predpokladu, že dôvody pre takéto konanie môžu byť predmetom konania o neplatnosti.

 

 

ČASŤ V
 PREDCHÁDZANIE A UROVNÁVANIE SPOROV

 

Článok 63

Transparentnosť

 

1. Všeobecne záväzné právne predpisy a konečné súdne a správne rozhodnutia prijaté ľubovoľným členom a upravujúce otázky týkajúce sa predmetu tejto dohody (dostupnosť, rozsah, získavanie, dodržiavanie a predchádzanie zneužitia práv duševného vlastníctva) budú publikované alebo inak uverejnené v národnom jazyku takým spôsobom, ktorý umožní vládam a oprávneným nositeľom práv zoznámiť sa s nimi. Ďalej sa zverejnenia platné dohody týkajúce sa otázok, ktoré sú predmetom tejto dohody, uzavreté medzi vládou alebo vládnou organizáciou l'ubovol'ného člena a vládou alebo vládnou organizáciou ľubovoľného druhého člena.

2. Členovia oznámia právne predpisy uvedené v odseku 1 Rade pre TRIPS s cieľom pomôcť Rade pri preskúmaní uplatňovania tejto dohody. Rada sa pokúsi minimalizovať zaťažovanie členov pri plnení tejto povinnosti a môže sa rozhodnúť zrušiť povinnosť oznamovať tieto právne predpisy priamo Rade, v prípade úspešných konzultácií s WIPO o vytvorení spoločného registra, ktorý bude obsahovať tieto právne predpisy. V tejto súvislosti Rada tiež posúdi potrebné kroky týkajúce sa oznamovania v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z tejto dohody v nadväznosti na ustanovenia článku 6 Parížskeho dohovoru (1967).

3. Každý člen bude na základe písomnej žiadosti druhého člena pripravený poskytnúť informácie uvedené v odseku 1. Člen, ktorý má dôvod domnievať sa, že špecifické súdne alebo správne rozhodnutie alebo dvojstranná dohoda z oblasti práv duševného vlastníctva sa dotýka jeho práva podľa tejto dohody, môže taktiež písomne požiadať o prístup k takýmto špecifickým súdnym alebo správnym rozhodnutiam alebo dvojstranným dohodám alebo o nich byť dostatočne podrobne informovaný.

4. Ustanovenia odsekov 1, 2 a 3 nevyžadujú, aby člen zverejnil dôverné informácie, ktoré by mohli ovplyvniť prebiehajúce vyšetrovanie a súdne konanie alebo boli iným spôsobom v rozpore s verejným záujmom, alebo by boli na úkor oprávnených obchodných záujmov jednotlivých štátnych či súkromných podnikov.

 

Článok 64

Urovnávanie sporov

 

1. Ustanovenia článkov XXII a XXIII GATT 1994 tak, ako sú uvedené a uplatňované v ujednaní o pravidlách a postupoch pri urovnávaní sporov, sa budú uplatňovať pri konzultáciách a urovnávaní sporov podľa tejto dohody, ak nie je v tejto dohode výslovne stanovené inak.

2. Odseky 1 b) a 1 c) článku XXIII GATT 1994 sa nebudú uplatňovať pri urovnávaní sporov podľa tejto dohody počas piatich rokov od nadobudnutia platnosti Dohody WTO.

3. Počas obdobia uvedeného v odseku 2 Rada pre TRIPS posúdi rozsah a formy typov sťažností uvedených v odsekoch 1 b) a 1 c) článku XXIII GATT 1994 podaných podľa tejto dohody a predloží svoje odporúčania Konferencii ministrov na schválenie. Akékoľvek rozhodnutia Konferencie ministrov týkajúce sa schválenia príslušných odporúčaní alebo predlženia obdobia uvedeného v odseku 2 sa môžu uskutočniť len dohodou a schválené odporúčania nadobudnú účinnosť pre všetkých členov bez ďalšieho formálneho schvaľovacieho procesu.

 

 

ČASŤ VI
 PRECHODNÉ USTANOVENIA

 

Článok 65

Prechodné ustanovenia

 

1. S výhradou ustanovení odsekov 2, 3 a 4 nebude žiaden člen povinný uplatňovať ustanovenia tejto dohody pred skončením všeobecného obdobia jedného roku nasledujúceho po nadobudnutí platnosti Dohody WTO.

2. Rozvojová členská krajina má právo predĺžiť o ďalšie obdobie štyroch rokov termín uplatňovania ustanovenia tejto dohody uvedený v odseku 1 s výnimkou článkov 3, 4 a 5.

3. Ktorýkoľvek iný člen, ktorý je v procese transformácie z centrálne plánovanej ekonomiky na trhovú ekonomiku slobodnej súťaže a ktorý uskutočňuje štrukturálnu reformu svojho systému duševného vlastníctva a rieši špeciálne problémy pri príprave a uplatňovaní právnych predpisov o duševnom vlastníctve môže taktiež využiť lehotu odkladu uvedenú v odseku 2.

4. V rozsahu, v akom je rozvojová členská krajina podľa tejto dohody povinná rozšíriť patentovú ochranu výrobkov na oblasti technológií, ktoré na jej území nepodliehajú takejto ochrane v deň všeobecného uplatnenia tejto dohody pre tohto člena podľa odseku 2, môže odložiť uplatňovanie ustanovení týkajúcich sa patentov na výrobky podľa sekcie 5 časti II na tieto oblasti technológií o dodatočné obdobie piatich rokov.

5. Člen využívajúci prechodné obdobia podľa odsekov 1, 2, 3 alebo 4 zabezpečí, aby sa akékoľvek zmeny v jeho právnych predpisoch a praxi uskutočnené počas tohto prechodného obdobia neodchyľovali od ustanovení tejto dohody.

 

 

Článok 66

Najmenej rozvinuté členské krajiny

 

1. S ohľadom na špecifické potreby a požiadavky najmenej rozvinutých členských krajín, na ich ekonomické, finančné a administratívne ťažkosti a ich potreby pre pružné vytváranie životaschopnej technickej základne, sa od týchto členov nebude vyžadovať uplatňovanie ustanovení tejto dohody okrem článkov 3, 4 a 5 počas desiatich rokov odo dna začatia jej uplatňovania podľa článku 65 ods. 1. Rada pre TRIPS na základe primerane zdôvodnenej žiadosti najmenej rozvinutej členskej krajiny túto lehotu predĺži.

2. Rozvinuté členské krajiny budú stimulovať podniky a inštitúcie na svojom území s cieľom podporovať a povzbudzovať prevod technológií do najmenej rozvinutých členských krajín, a tak týmto krajinám umožniť vytvorenie zdravej a rozvojaschopnej technologickej základne.

 

 

Článok 67

Technická spolupráca

 

V záujme uľahčenia uplatňovania tejto dohody poskytnú na požiadanie a po vzájomne dohodnutých podmien­kach rozvinuté členské krajiny technickú a finančnú spoluprácu rozvojovým a najmenej rozvinutým členským krajinám. Takáto spolupráca bude zahŕňať pomoc pri príprave domácich právnych predpisov o ochrane a dodr­žiavaní práv duševného vlastníctva a o predchádzaní ich zneužívaniu a podporu týkajúcu sa vytvorenia alebo posilnenia domácich úradov a orgánov príslušných pre tieto záležitosti vrátane odborného výcviku pracovníkov.

 

 

ČASŤ VII

  INŠTITUCIONÁLNE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Článok 68

Rada pre obchodné aspekty práv duševného vlastníctva (Rada pre TRIPS)

 

Rada pre TRIPS bude sledovať vykonávanie tejto dohody a predovšetkým dodržiavanie záväzkov vyplývajúcich ­členom z tejto dohody a poskytne členom príležitosť konzultovať záležitosti vzťahujúce sa na obchodné aspekty práv duševného vlastníctva. Bude vykonávať rôzne iné úlohy, ktorými ju poveria členovia, a predovšetkým poskytne akúkoľvek pomoc, o ktorú ju požiadajú v súvislosti s konaním pri urovnávaní sporov. Pri vykonávaní svojich funkcií môže Rada pre TRIPS konzultovať a požadovať informácie z akéhokoľvek zdroja, ktorý považuje za vhodný. Pri konzultáciách s WIPO sa bude Rada pre TRIPS usilovať do jedného roka od svojho prvého zasadania vytvoriť príslušné dohovory o spolupráci s orgánmi tejto organizácie.

 

 

Článok 69

Medzinárodná spolupráca

 

Členovia súhlasia so vzájomnou spoluprácou s cieľom odstrániť medzinárodný obchod s tovarom porušujúcim práva duševného vlastníctva. Na tento účel vytvoria a oznámia kontaktné miesta vo svojej štátnej správe a budú pripravení na vzájomnú výmenu informácií o obchode s tovarom porušujúcim práva. Predovšetkým podporia vzájomnú výmenu informácií a spoluprácu medzi colnými úradmi v oblasti obchodu s tovarom s falšovanými ochrannými známkami a tovarom porušujúcim autorské práva.

 

Článok 7O

Ochrana existujúcich predmetov

 

1. Z tejto dohody nevyplývajú záväzky vo vzťahu k skutkom, ktoré nastali pred dňom uplatňovania tejto dohody pre daného člena.

2. Ak v tejto dohode nie je stanovené inak, vznikajú podľa tejto dohody záväzky vzťahujúce sa na všetky predmety ochrany existujúce v deň uplatnenia tejto dohody pre daného člena, ktoré sú týmto členom v uvedený deň chránené alebo ktoré spĺňajú, alebo následne budú spĺňať podmienky na ochranu na základe podmienok tejto dohody. Vo vzťahu k tomu odseku a k odsekom 3 a 4 sa budú záväzky z autorských práv týkajúce sa už vyhotovených diel určovať výhradne podľa článku 18 Bernského dohovoru (1971) a záväzky vzťahujúce sa na práva výrobcov zvukových záznamov a výkonných umelcov k existujúcim zvukovým záznamom určovať výhradne podľa článku 18 Bernského dohovoru (1971), ktorý sa uplatňuje podľa článku 14 ods. 6 tejto dohody.

3. Nevznikne povinnosť na obnovenie ochrany predmetu, ktorý v deň uplatňovania tejto dohody pre príslušného člena už bol verejným vlastníctvom.

4. Ak ide o akúkoľvek činnosť vzťahujúcu sa na objekty obsahujúce predmety ochrany, ktoré sa podľa právnych predpisov v súlade s touto dohodou stali porušujúcimi práva duševného vlastníctva a ktorá sa začala alebo do  ktorej sa investovali významné prostriedky pred dňom prijatia Dohody WTO členom, môže člen stanoviť obmedzenia nápravných opatrení dostupných nositeľovi práva z dôvodu pokračovania tejto činnosti po dni povinného uplat­ňovania tejto dohody členom. V týchto prípadoch však člen zabezpečí zaplatenie primeranej náhrady.

5. Člen nie je povinný uplatňovať ustanovenia článku 11 a článku 14 ods. 4 vo vzťahu k originálom alebo ku  kópiám zakúpeným pred dňom uplatňovania tejto dohody príslušným členom.

6. Od členov sa nebude vyžadovať, aby uplatňovali článok 31 alebo požiadavku článku 27 ods. 1. podľa ktorej budú patentové práva použiteľné vo všetkých oblastiach technológie bez diskriminácie, na využitie práva bez súhlasu nositeľa práva, ak súhlas na takéto použitie poskytla vláda pred dňom, keď táto dohoda nadobudla platnosť .

7. V prípade práv duševného vlastníctva, ktorých ochrana je podmienená registráciou, bude možné, aby žiadosť o ochranu, ktorých prihlášky sa prejednávajú v deň nadobudnutia platnosti tejto dohody pre daného člena, bolo možné upraviť tak, aby sa mohla požadovať akákoľvek zvýšená ochrana podľa ustanovení tejto dohody. Takéto úpravy nebudú obsahovať nový predmet ochrany.

8. V prípadoch, keď člen neposkytuje ku dňu nadobudnutia platnosti dohody WTO patentovú ochranu pre farmaceutické výrobky a poľnohospodárske chemické výrobky v súlade s jeho záväzkami podľa článku 27, tento člen

a) zabezpečí, napriek ustanoveniam časti VI, aby k dátumu nadobudnutia platnosti Dohody WTO bolo možné podávať prihlášky o patenty na takéto vynálezy;

b) uplatní ku dňu nadobudnutia platnosti tejto dohody v týchto prihláškach požiadavky na patentovateľnosť v súlade s touto dohodou, ako keby boli tieto požiadavky uplatňované týmto členom v deň podania prihlášky alebo v prípade priority, ktorá je požadovaná, ku dňu priority prihlášky;

c) poskytne v súlade s touto dohodou patentovú ochranu odo dňa udelenia patentu a počas ďalšej lehoty platnosti patentu počítanej odo dňa podania prihlášky v súlade s článkom 33 tejto dohody pre tie z týchto prihlášok, ktoré zodpovedajú požiadavkám na ochranu podľa písmena b).

9. V prípadoch, keď je u člena predmetom prihlášky patentu výrobok v súlade s odsekom 8 a), budú bez  ohľadu na ustanovenia časti VI udelené výlučné obchodné práva na obdobie piatich rokov po získaní súhlasu na možnosť obchodovania u tohto člena alebo kým sa neudelil alebo neodmietol patent na výrobok u tohto člena, podľa toho, ktoré obdobie je kratšie, za predpokladu, že po nadobudnutí platnosti Dohody WTO sa podala prihláška o udelenie patentu a patent pre tento výrobok sa udelil inému členovi a získal sa súhlas na obchodovanie u tohto iného člen.

 

 

Článok 71

Preskúmanie a dodatky

 

1. Rada pre TRIPS preskúma uplatňovanie tejto dohody po uplynutí prechodného obdobia uvedeného v článku 65 ods. 2. Berúc do úvahy skúsenosti získané pri jej uplatňovaní ju Rada pre TRIPS preskúma dva roky po tomto dátume a následne v rovnakých časových intervaloch. Rada pre TRIPS môže tiež pristúpiť k preskúmaniu v súvislosti s každou závažnou zmenou vo vývoji, ktorá by zdôvodňovala zmenu alebo doplnenie tejto dohody.

2. Dodatky, ktoré slúžia iba pre potreby prispôsobenia vyšším úrovniam ochrany práv duševného vlastníctva dosiahnutých a platných v iných mnohostranných dohodách prijatých všetkými členmi WTO, sa môžu postúpiť Ministerskej konferencii na prijatie opatrení v súlade s článkom X ods. 6 Dohody WTO na základe návrhu jednomyseľne (konsenzuálne) schváleného Radou pre TRIPS.

 

 

Článok 72

Výhrady

 

Na žiadne ustanovenie tejto dohody sa nemôžu uplatniť výhrady bez súhlasu ostatných členov.

 

 

Článok 73

Bezpečnostné výnimky

 

Žiadne ustanovenie tejto dohody nebude

a) požadovať od ktoréhokoľvek člena poskytnutie akýchkoľvek informácií, ktorých zverejnenie považuje za  rozporné so svojimi základnými bezpečnostnými záujmami; alebo

b) zabraňovať ktorémukoľvek členovi vykonať l'ubovol'né opatrenie, ktoré považuje za potrebné na ochranu svoji základných bezpečnostných záujmov;

i) vzťahujúce sa na štiepne materiály alebo na materiály, ktoré slúžia na ich výrobu,

ii) vzťahujúce sa na obchodovanie so zbraňami, muníciou a vojenskými zariadeniami a na obchodovanie s iný tovarmi a materiálmi, ktoré slúžia priamo alebo nepriamo pre potreby zásobovania vojenského zariadenia,

iii) prijaté v čase vojny alebo iného núdzového stavu v medzinárodných vzťahoch, alebo

c) brániť ktorémukoľvek členovi prijať l'ubovol'né opatrenie v súlade s jeho záväzkami podľa Charty OSN o udržiavaní medzinárodného mieru a bezpečnosti.* World Intellectual Property Organization

[1] Ak sa v tejto dohode uvádza výraz „občania", považujú sa za nich, v prípade samostatného colného územia člena W'I'O, tie fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré majú bydlisko alebo reálne priemyselné alebo obchodné sídlo na tomto colnom území.

[2] V tejto dohode sa Parížskym dohovorom" rozumie Parížsky dohovor o ochrane priemyselného vlastníctva; „Parížskym dohovorom ( 1967)" sa rozumie Štokholmský akt vyplývajúci z tohto dohovoru zo 14. júla 1967. „Bernským dohovorom" sa rozumie Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel; „Bernským dohovorom (1971)" sa rozumie Parížsky akt vyplývajúci z tohto dohovoru z 24. júla 1971. „Rímskym dohovorom" sa rozumie Medzinárodný dohovor o ochrane výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a vysielacích organizácií prijatý v Ríme dňa 26. októbra 1961. „Zmluvou o duševnom vlastníctve vo vzťahu k integrovaným obvodom" sa rozumie Zmluva o duševnom vlastníctve vo vzťahu k integrovaným obvodom prijatá vo Washingtone dňa 26. mája 1989. Dohodou WTO sa rozumie Dohoda o založení WTO.

* Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.

[3] Na účely článkov 3 a 4 tejto dohody bude „ochrana“ zahŕňať skutočnosti vzťahujúce sa na dostupnosť. nadobúdanie, rozsah, udržiavanie a dodržiavanie práv duševného vlastníctva, ako aj skutočnosti, ktoré sa vzťahujú na využitie práv duševného vlastníctva výslovne uvedených v tejto dohode.

[4] Bez ohľadu na prvú vetu článku 42 môžu členovia v súlade s týmito povinnosťami uplatniť namiesto toho kroky na ich dodržiavanie prostredníctvom správnych opatrení.

[5] Na účely tohto článku môže člen považovať výrazy „tvorivá činnosť" a „priemyselne využiteľné" za synonymá výrazov "nezreteľný“ a "užitočný".

[6] Toto právo, ako aj všetky ostatné práva udelené na základe tejto dohody, vzťahujúce sa na použitie, predaj, dovoz a inú distribúciu tovaru. ­podliehajú ustanoveniam článku 6.

[7] "Iné použitie" sa vzťahuje na iné použitie, ako je povolené v článku 3O.

[8] Rozumie sa, že ti členovia, ktorí nedisponujú systémom pôvodného udelenia, môžu povoliť, aby sa ochranná doba počítala od dátumu podania prihlášky v systéme pôvodného udelenia.

[9] Výraz „majiteľ práva" sa v tejto sekcii chápe v rovnakom význame ako výraz „nositeľ práva" v Zmluve o duševnom vlastníctve vo vzťahu k integrovaným obvodom.

[10] Na účely tohto ustanovenia bude výraz „spôsob, ktorý je v rozpore s čestnou obchodnou praxou" znamenať prinajmenšom praktiky, ako je porušenie zmluvy, porušenie dôvery a navádzanie na porušenie, aj získanie nezverejnených informácií tretími stranami, ktoré vedeli o hrubej nedbanlivosti alebo sa jej dopustili, keď sa neinformovali o tom, že takéto praktiky zahŕňajú ich získanie.

[11] Na účely tejto časti výraz „nositelia práv“ zahŕňa federácie a asociácie, ktoré majú právomoc vymáhať tieto práva.

[12] V prípadoch, keď člen v podstate zrušil kontrolu pohybu tovarov cez svoje hranice s iným členom, s ktorým tvorí časť colnej únie, nebude povinný uplatňovať na príslušnej hranici ustanovenia tejto sekcie.

[13] Rozumie sa, že takto nebude nutné postupovať pri dovoze tovaru dodaného na trh v inej krajine majiteľom práva alebo s jeho súhlasom, alebo pri tovare v tranzitnom režime.

[14] Pre potreby tejto dohody

a)   výrazom "tovar s tzv. ochrannou známkou" sa rozumie akýkoľvek tovar vrátane balenia nesúci bez oprávnenia ochrannú známku, ktorá je totožná s ochrannou známkou právoplatne registrovanou pre určitý tovar, alebo ktorá sa nemôže odlíšiť svojimi podstatnými znakmi od takejto ochrannej známky a ktorá týmto porušuje práva majiteľa príslušnej ochrannej známky podľa práva dovážajúcej krajiny;

b)   výraz „tovar porušujúci autorské práva" znamená akýkoľvek tovar, ktorý je kópiou vyrobenou bez súhlasu oprávneného nositeľa práva alebo osoby ním náležite splnomocnenej v krajine výroby a ktorý je priamo alebo nepriamo skompletizovaný z tovaru, ktorý bol vyrobený ako kópia, ktorá by predstavovala porušenie autorského práva alebo príbuzného práva podľa práva dovážajúcej krajiny.