Zákon č. 140/1961 Zb.

TRESTNÝ ZÁKON
{149-152}

Štvrtý oddiel
Trestné činy proti predpisom o hospodárskej súťaži, ochranných známkach, chránených vzoroch a vynálezoch a proti autorskému právu

§ 149

Zneužitie účasti na hospodárskej súťaži

 1. Kto zneužije účasť na hospodárskej súťaži tým, že
  1. nekalou súťažou v hospodárskom styku alebo v rozpore so zvyklosťami súťaže poškodí dobrú povesť alebo ohrozí chod alebo rozvoj podniku súťažiteľa, alebo
  2. v rozpore so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže uzatvorí alebo sa podieľa na uzatvorení dohody, ktorá je zakázaná, alebo
  3. konaním, ktoré je v rozpore s týmto zákonom, spôsobí inému súťažiteľovi značnú škodu, ohrozí chod alebo rozvoj jeho podniku,potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom alebo prepadnutím veci.
 2. Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov alebo peňažným trestom sa páchateľ potresce, ak činom uvedeným v odseku 1
  1. spôsobí inému škodu veľkého rozsahu, alebo
  2. spácha taký čin ako člen organizovanej skupiny.

§ 150

Porušovanie práv k ochrannej známke, obchodnému menu
a chránenému označeniu pôvodu

 1. Kto uviedol do obehu výrobky alebo poskytol služby označené označením totožným s ochrannou známkou, ku ktorej výhradné právo patrí inému, alebo označením s ňou ľahko zameniteľným, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom alebo prepadnutím veci.
 2. Rovnako sa potresce, kto na dosiahnutie hospodárskeho prospechu
  1. neoprávnene používa obchodné meno alebo akékoľvek označenie s ním zameniteľné, alebo
  2. uvedie do obehu výrobky neoprávnene opatrené označením pôvodu, na ktoré patrí výhradné právo inému, alebo označením pôvodu ľahko s ním zameniteľným.

§ 151

Porušovanie priemyselných práv

Kto neoprávnene zasiahne do práv k chránenému vynálezu, priemyselnému vzoru, úžitkovému vzoru alebo topografii polovodičového výrobku, potresce sa odňatím slobody až na tri roky alebo peňažným trestom.

§ 152

Porušovanie autorského práva

 1. Kto s dielom, ktoré je predmetom ochrany podľa autorského práva, alebo s výkonom výkonného umelca, so zvukovým či s obrazovým záznamom alebo rozhlasovým či televíznym programom, ktoré sú predmetom práva príbuzného autorskému právu, neoprávnene nakladá spôsobom, ktorý patrí autorovi, výkonnému umelcovi, výrobcovi zvukového či obrazového záznamu, rozhlasovej či televíznej organizácii alebo inému nositeľovi týchto práv, alebo kto inak tieto práva porušuje, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom alebo prepadnutím veci.
 2. Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov alebo peňažným trestom alebo prepadnutím veci sa páchateľ potresce,
  1. ak získa činom uvedeným v odseku 1 značný prospech, alebo
  2. ak sa dopustí takého činu v značnom rozsahu.