Vyhláška č. 13/1976 Zb.

ministra zahraničných vecí z 19. januára 1976 č. 13/1976 Zb. o

Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Švajčiarskou konfederáciou o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných zemepisných označení

Dňa 16. novembra 1973 bola v Berne podpísaná Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Švajčiarskou konfederáciou o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných zemepisných označení. So Zmluvou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident republiky ju ratifikoval. Ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe 14. októbra 1975. Podľa svojho článku 11 nadobudla Zmluva platnosť 14. januárom 1976. České znenie Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.1)

1) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.

Prvý námestník ministra: Krajčír v.r. ZMLUVA medzi Československou socialistickou republikou a Švajčiarskou konfederáciou o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných zemepisných označení

Prezident Československej socialistickej republiky a Švajčiarska spolková rada

v snahe upevniť a rozšíriť vzájomné vzťahy v oblasti priemyselného vlastníctva,

so zreteľom na záujem oboch zmluvných štátov účinne chrániť proti nekalej súťaži prírodné a priemyselné výrobky, ako aj údaje o pôvode, včítane označení pôvodu a iných zemepisných označení, ktoré sa vyhradzujú určitým výrobkom alebo tovarom,

dohodli sa uzavrieť za tým účelom zmluvu a vymenovali za svojich splnomocnencov:

prezident Československej socialistickej republiky

Ing. Miroslava Bělohlávka, predsedu Úradu pre vynálezy a objavy, a

Švajčiarska spolková rada dr. Waltera Stamma, riaditeľa Spolkového úradu pre duševné vlastníctvo.

Splnomocnenci vymenivši si svoje plnomocenstvá, ktoré zistili v dobrej a náležitej forme, sa dohodli na tomto:

Čl.1

Každý zo zmluvných štátov sa zaväzuje urobiť všetky opatrenia potrebné na to, aby účinným spôsobom chránil

1. prírodné alebo priemyselné výrobky pochádzajúce z územia druhého zmluvného štátu proti nekalej súťaži v obchodnom styku a

2. mená, označenia a vyobrazenia uvedené v článkoch 2, 3 a 5 ods. 2, ako aj označenia uvedené v prílohách A a B tejto Zmluvy podľa ustanovení tejto Zmluvy a Protokolu k tejto Zmluve.

Čl.2

(1) Mená "Československá socialistická republika", " Česká socialistická republika", "Slovenská socialistická republika", označenie "Československo" a historické mená jednotlivých krajín v Československej socialistickej republike, ako aj označenia uvedené v prílohe A tejto Zmluvy sa vyhradzujú na území Švajčiarskej konfederácie výhradne československým výrobkom alebo tovaru a smú sa tam používať len za tých istých podmienok, aké ustanovuje československé zákonodarstvo, pokiaľ z odsekov 2 až 4 nevyplýva iné. V protokole však možno uviesť, že sa určité predpisy z tohto zákonodarstva nepoužijú.

(2) Ak sa niektoré z označení uvedených v prílohe A tejto Zmluvy bude používať pre iné výrobky alebo tovar, než sú tie, s ktorými sa v prílohe A spájajú, použije sa odsek 1 len vtedy, 1. ak používanie môže priniesť v súťaži nevýhody podnikom, ktoré oprávnene používajú označenie pre československé výrobky alebo tovar uvedené v prílohe A alebo 2. ak používanie označenia môže spôsobiť ujmu zvláštnej povesti alebo reklamnému účinku označenia.

(3) Ak sa niektoré z označení chránených podľa odseku 1 zhoduje s označením územia alebo miesta mimo územia Československej socialistickej republiky, nebude odsek 1 vylučovať, aby sa označenie používalo pre výrobky alebo tovar, ktoré sa na tomto území alebo mieste vyrábajú. Ak však hrozí nebezpečenstvo zameniteľnosti, musí sa uviesť krajina pôvodu.

(4) Odsek 1 nebude ďalej nikomu brániť, aby na výrobkoch alebo tovare, na ich obaloch, na obchodných papieroch alebo v reklame uvádzal svoje meno, obchodné meno, pokiaľ obsahuje meno fyzickej osoby, a svoje bydlisko alebo sídlo, pokiaľ sa tieto údaje nepoužívajú ako značky výrobkov alebo tovaru. Používať meno alebo obchodné meno ako značku je však prípustné, ak je podľa okolností vylúčené akékoľvek uvádzanie do omylu o pôvode výrobkov alebo tovaru.

(5) Článok 5 zostáva vyhradený.

Čl.3

(1) Meno "Švajčiarska konfederácia", označenie "Švajčiarsko" a "Konfederácia" a mená švajčiarskych kantónov, ako aj označenia uvedené v prílohe B tejto Zmluvy sa vyhradzujú na území Československej socialistickej republiky výhradne švajčiarskym výrobkom alebo tovaru a smú sa tam používať len za tých istých podmienok, aké ustanovuje švajčiarske zákonodarstvo, pokiaľ z odsekov 2 až 4 nevyplýva iné. V protokole však možno uviesť, že sa určité predpisy tohto zákonodarstva nepoužijú.

(2) Ak sa niektoré z označení uvedených v prílohe B tejto Zmluvy bude používať pre iné výrobky alebo tovar, než sú tie, s ktorými sa v prílohe B spájajú, použije sa odsek 1 len vtedy, 1. ak používanie môže priniesť v súťaži nevýhody podnikom, ktoré oprávnene používajú označenie pre švajčiarske výrobky alebo tovar uvedené v prílohe B alebo 2. ak používanie označenia môže spôsobiť ujmu zvláštnej povesti alebo reklamnému účinku označenia.

(3) Ak sa niektoré z označení chránených podľa odseku 1 zhoduje s označením územia alebo miesta mimo územia Švajčiarskej konfederácie, nebude odsek 1 vylučovať, aby sa označenie používalo pre výrobky alebo tovar, ktoré sa na tomto území alebo mieste vyrábajú. Ak je však nebezpečenstvo zameniteľnosti, musí sa uviesť krajina pôvodu.

(4) Odsek 1 nebude ďalej nikomu brániť, aby na výrobkoch alebo tovare, na ich obaloch, na obchodných papieroch alebo v reklame uvádzal svoje meno, obchodné meno, pokiaľ obsahuje meno fyzickej osoby, a svoje bydlisko alebo sídlo, pokiaľ sa tieto údaje nepoužívajú ako značky výrobkov alebo tovaru. Používať meno alebo obchodné meno ako značku je však prípustné, ak je podľa okolností vylúčené akékoľvek uvádzanie do omylu o pôvode výrobkov alebo tovaru.

(5) Článok 5 zostáva vyhradený.

Čl.4

(1) Ak sa mená a označenia chránené podľa článku 2 a 3 budú používať v obchodnom styku v rozpore s týmito ustanoveniami pre výrobky alebo tovar alebo ich úpravu alebo balenie alebo na účtoch, prepravných dokladoch alebo na iných obchodných papieroch alebo v reklame, potlačí sa toto používanie podľa samotnej Zmluvy všetkými takými súdnymi alebo správnymi opatreniami, včítane zhabania, ktoré podľa zákonodarstva zmluvného štátu, v ktorom sa uplatňuje ochrana, prichádzajú do úvahy pre potieranie nekalej súťaže alebo pre potlačovanie neprípustných označení.

(2) Ustanovenia tohto článku sa použijú aj vtedy, keď sa tieto mená alebo označenia použijú v preklade alebo s odkazom na skutočný pôvod alebo s dodatkami "druh", "typ", "spôsob", "napodobnenie" a podobne alebo v odlišnej forme, pokiaľ napriek odlišnosti trvá pri obehu tovaru nebezpečenstvo zámeny.

(3) Dosiahla sa zhoda v tom, že aj použitie týchto mien a označení ako označení druhu treba v zmysle tohto článku považovať za neprípustné používanie.

(4) Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na výrobky alebo tovar pri prevoze.

Čl.5

(1) Ustanovenia článku 4 sa tiež použijú, ak sa pre výrobky alebo tovar alebo ich úpravu alebo balenie alebo na účtoch, prepravných dokladoch alebo na iných obchodných papieroch alebo v reklame používajú značky, známky, mená, nápisy alebo vyobrazenia, ktoré obsahujú nepriamo alebo priamo nepravé alebo do omylu uvádzajúce údaje o pôvode, povahe, druhu alebo podstatných vlastnostiach výrobkov alebo tovaru.

(2) Mená alebo vyobrazenia miest, budov, pamätníkov, riek, hôr a podobne, ktoré podľa názoru podstatnej časti zúčastnených obchodných kruhov zmluvného štátu, v ktorom sa uplatňuje ochrana, odkazujú na druhý zmluvný štát alebo na miesto alebo územie tohto zmluvného štátu, sa pokladajú za nepravé alebo do omylu uvádzajúce údaje o pôvode v zmysle odseku 1, ak sa používajú pre výrobky alebo tovar, ktoré nepochádzajú z tohto zmluvného štátu, ledaže sa meno alebo vyobrazenie môže za daných okolností rozumne považovať iba za údaj o vlastnostiach alebo za fantazijné označenie.

Čl.6

Nároky vyplývajúce z porušenia ustanovení tejto Zmluvy môžu pred súdmi zmluvných štátov uplatňovať okrem fyzických a právnických osôb a spoločností, ktoré sú na to oprávnené podľa zákonodarstva zmluvných štátov, aj zväzy a združenia, ktoré nepriamo alebo priamo zastupujú zúčastnených výrobcov, zhotoviteľov, obchodníkov alebo spotrebiteľov a majú svoje sídlo v jednom zo zmluvných štátov, pokiaľ podľa zákonodarstva zmluvného štátu, v ktorom majú svoje sídlo, môžu ako také podávať žalobu v občianskoprávnych sporoch. Za týchto predpokladov môžu uplatňovať nároky alebo právne prostriedky aj v trestnom konaní, pokiaľ zákonodarstvo zmluvného štátu, v ktorom sa trestné konanie vykonáva, také nároky alebo právne prostriedky pripúšťa.

Čl.7

(1) Výrobky alebo tovar, obaly, účty, prepravné doklady a iné obchodné papiere, ako aj reklamné prostriedky, ktoré sú pri nadobudnutí platnosti tejto Zmluvy na území jedného zmluvného štátu a boli oprávnene opatrené údajmi, ktoré sa podľa tejto Zmluvy nesmú používať, sa môžu predávať alebo spotrebovať do dvoch rokov po nadobudnutí platnosti tejto Zmluvy.

(2) Okrem toho smú fyzické a právnické osoby a spoločnosti, ktoré už v okamihu podpísania Zmluvy oprávnene používali niektoré z označení chránených podľa článku 2 alebo 3, toto označenie ďalej používať až do šiestich rokov po nadobudnutí platnosti Zmluvy. Právo ďalšieho používania sa môže dediť alebo scudziť len s podnikom alebo s časťou podniku, ku ktorému označenie patrí.

(3) Ak niektoré z označení chránených podľa článku 2 alebo 3 je súčasťou obchodného mena, ktoré sa právoplatne používalo už v okamihu podpísania Zmluvy, použijú sa ustanovenia článku 2 ods. 4 prvej vety a článku 3 ods. 4 prvej vety aj vtedy, keď obchodné meno neobsahuje meno fyzickej osoby. Odsek 2 druhá veta sa použije obdobne.

(4) Článok 5 zostáva vyhradený.

Čl.8

(1) Zoznamy príloh A a B tejto Zmluvy sa môžu meniť a rozširovať výmenou nót. Každý zmluvný štát však môže obmedziť zoznam označení pre výrobky alebo tovar zo svojho územia bez súhlasu druhého zmluvného štátu.

(2) V prípade, že sa zoznam označení pre výrobky alebo tovar z územia jedného zo zmluvných štátov zmení alebo rozšíri, použijú sa ustanovenia článku 7; miesto okamihu podpisu a nadobudnutia platnosti Zmluvy je rozhodujúci okamih, keď druhý zmluvný štát oznámil zmenu alebo rozšírenie.

Čl.9

Ustanovenia tejto Zmluvy nevylučujú širšiu ochranu, ktorá v jednom zo zmluvných štátov platí alebo sa v budúcnosti poskytne podľa vnútroštátnych právnych predpisov alebo iných medzinárodných dojednaní označeniam a vyobrazeniam chráneným podľa článkov 2, 3 a 5 ods. 2.

Čl.10

(1) Aby sa uľahčilo vykonávanie tejto Zmluvy, utvorí sa zo zástupcov vlád každého zmluvného štátu zmiešaná komisia.

(2) Úlohou zmiešanej komisie je skúmať návrhy na zmenu alebo rozšírenie zoznamu príloh A a B tejto Zmluvy, ktoré vyžadujú súhlas zmluvných štátov, ako aj posudzovať všetky otázky súvisiace s používaním tejto Zmluvy.

(3) Zmiešaná komisia sa zíde, ak o to požiada jeden alebo druhý zmluvný štát.

Čl.11

(1) Táto Zmluva podlieha ratifikácii; ratifikačné listiny sa vymenia čo možno najskôr v Prahe.

(2) Táto Zmluva nadobudne platnosť tri mesiace po výmene ratifikačných listín a zostane v platnosti po neobmedzený čas.

(3) Túto Zmluvu môže každý z oboch zmluvných štátov kedykoľvek vypovedať v lehote jedného roka. Na dôkaz toho podpísali uvedení splnomocnenci túto Zmluvu. Dojednané v Berne 16. novembra 1973 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za Za Československú socialistickú republiku: Ing. Miroslav Bělohlávek v.r

Švajčiarsku konfederáciu: . Dr. Walter Stamm v.r.

PROTOKOL

Vysoké zmluvné strany vedené prianím bližšie upraviť použitie niektorých predpisov Zmluvy z dnešného dňa o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných zemepisných označení, dohodli sa na týchto ustanoveniach, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť

Zmluvy:

 1. Ustanovenia tejto Zmluvy sa nevzťahujú na označovanie plemien zvierat. To isté platí o označeniach, ktoré bude treba používať podľa ustanovení Medzinárodného dohovoru na ochranu rastlinných odrôd z 2. decembra 1961 ako označenia pôvodu, ak tento dohovor bude medzi zmluvnými štátmi tejto Zmluvy platiť.
 2. Touto Zmluvou nie sú dotknuté ustanovenia platné v každom zo zmluvných štátov, týkajúce sa dovozu výrobkov alebo tovarov.
 3. Ako príklad označení chránených podľa článku 2 a 3 tejto Zmluvy (článok 4 odsek 2 Zmluvy) platia aj zodpovedajúce latinské označenia a v prípade označenia "západošvajčiarsky" ("westschweizerisch") aj označenie "romand". V prípade mena kantónu "Graubünden" platí toto ustanovenie aj pre skrátenú formu "Bündner".
 4. Rovnakú ochranu ako označenia chránené podľa článkov 2 a 3 odseku 1 požívajú aj gramatické odvodeniny týchto označení, ako napr. odvodené prídavné alebo podstatné mená.
 5. Zaradením označenia "Tokajské"/"Tokajer" do prílohy A Zmluvy sa nevylučuje, aby sa toto označenie používalo vo Švajčiarskej konfederácii ako označenie vínnej odrody spolu so zemepisným označením.
 6. Zaradením označenia "Clevner" do prílohy B Zmluvy sa nevylučuje, aby sa toto označenie používalo v Československej socialistickej republike ako označenie vínnej odrody spolu so zemepisným označením.
 7. Ochrana mena švajčiarskeho kantónu "Neuenburg" podľa článku 3 Zmluvy nevylučuje, aby sa v Československej socialistickej republike ďalej používalo označenie vínnej odrody "Neuburské"/"Neuburger".
 8. Označenie vín "Hermitage", "Montagny", "Saint-Aubin" uvedené v prílohe B Zmluvy sa môžu používať v Československej socialistickej republike iba vtedy, ak sa doplnia označením "Švajčiarsko" alebo akýmkoľvek iným zemepisným označením, ktoré poukazuje na švajčiarsky pôvod.
 9. "Historické názvy jednotlivých krajín v Československej socialistickej republike" uvedené v článku 2 odsek 1 Zmluvy sú Čechy, Morava, Slovensko.

Dojednané v Berne 16. novembra 1973. Za Za Československú socialistickú republiku: Švajčiarsku konfederáciu: Ing. Miroslav Bělohlávek v.r. Dr. Walter Stamm v.r.

PRÍL.A

I. VÍNA

Česká socialistická republika

 • Bohemia Sekt
 • Bohemia Sekt Rosé
 • Bzenecká lipka
 • Cháteau Bzenec
 • Cháteau Radyne
 • Melnické víno
 • Mikulovská romance
 • Pálavské bílé
 • Pavlovické ohnivé
 • Pražský výber
 • Slovácký rubín
 • Valtické zámecké víno

Slovenská socialistická republika

 • Bratislavské hrozno
 • Limbašský sylván
 • Malokarpatské zlato
 • Modranská harmónia
 • Modranská zlatá perla
 • Modranské kráľovské
 • Modrokamenský krištáľ
 • Orešianske červené
 • Pezinské zámocké
 • Sobranecká sĺňava
 • Svätojurský muškatel
 • Tokajské víno československého územia
 • Tokajské samorodné z československého územia
 • Tokajský výber z československého územia

II. VÝŽIVA A HOSPODÁRSTVO

Pekárske a cukrárske výrobky

Česká socialistická republika

 • Františko-lázeňské oplatky
 • Karlovarské oplatky
 • Karlovarský suchar
 • Mariánsko-lázeňské oplatky
 • Pardubický perník

Pivo

Česká socialistická republika

 • Budějovické pivo
 • Budějovické pivo - Budvar
 • Budějovický Budvar
 • Flekovské pivo
 • Plzeň, Pilsen
 • Plzeňské, Pilsner, Pilsener
 • Plzeňské pivo, Pilsner Bier
 • Plzeňský prazdroj
 • Pilsner Urquell, Pilsen Urquell
 • Pils
 • Smíchovské pivo
 • Smíchovský Staropramen
 • Velkopopovický světlý ležák

Slovenská socialistická republika

 • Bratislavské pivo
 • Hurbanovské pivo
 • Šarišské pivo
 • Topoľčianske pivo

Ryby

Česká socialistická republika

 • Třeboňský kapr

Mäsové výrobky

Česká socialistická republika

 • Česká vepřová plec
 • Pražská husa
 • Pražská masitá kachna
 • Pražská šunka
 • Pražské párky

Poľnohospodárske výrobky

Česká socialistická republika

 • Hanácký ječmen
 • Tršický chmel
 • Úštěcký chmel
 • Žatecký chmel

Záhradnícke výrobky

Česká socialistická republika

 • Klatovský karafiát
 • Malínský křen
 • Všetatská cibule
 • Znojemské okurky

Mliečne a syrárske výrobky

Česká socialistická republika

 • Krkonošský pivní sýr
 • Moravská cihla
 • Olomoucké tvarůžky
 • Sázavský sýr

Slovenská socialistická republika

 • Liptovská bryndza
 • Slovenský oštiepok

Vody a minerálne vody

Česká socialistická republika

 • Bílinská kyselka
 • Františko-lázeňská přírodní minerální voda
 • Karlovarská minerální voda
 • Karlovarská přírodní minerální voda
 • Karlovarská voda
 • Karlovarský Mlýnský pramen
 • Kyselská (Kysibelská)Mattoniho kyselka
 • Luhačovická Vincentka
 • Luhačovická přírodní minerální voda
 • Mariánsko-lázeňská přírodní minerální voda
 • Mariánsko-lázeňská Rudolfka
 • Poděbradská minerální voda
 • Šaratica (přírodní hořká voda)

Slovenská socialistická republika

 • Baldovská minerálna voda
 • Lipovecká minerálna voda
 • Maštinská minerálna voda
 • Minerálna voda Budiš
 • Minerálna voda Fatra
 • Minerálna voda Korytnica
 • Minerálna voda Slatina
 • Minerálna voda Cigeľka
 • Minerálna voda Santovka

Soli a slatiny

Česká socialistická republika

 • Františko-lázeňská sirnoželezitá slatina
 • Františko-lázeňská sůl
 • Karlovarská přírodní vřídelní sůl
 • Karlovarská sůl
 • Karlovarská vřídelní sůl

Slovenská socialistická republika

 • Piešťanské bahno
 • Prešovská soľ

Liehoviny

Česká socialistická republika

 • Karlovarská hořká
 • Prostějovská starorežná
 • Slovácká borovička
 • Vizovická slivovice

Slovenská socialistická republika

 • Bošácka slivovica
 • Karpatská horká
 • Prešovská vodka
 • Spišská borovička
 • Trenčianska borovička

III. PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Sklenený a porcelánový tovar

Česká socialistická republika

 • České sklo
 • Český křišťál
 • Duchcovský porcelán
 • Jablonecká krystalerie
 • Jablonecké sklo
 • Karlovarský křišťál
 • Karlovarské sklo
 • Karlovarský porcelán
 • Železnobrodské figurky
 • Železnobrodské sklo

Umeleckopriemyselné výrobky

Slovenská socialistická republika

 • Modranská keramika
 • Piešťanská krojovaná bábika
 • Piešťanské krojované dievča
 • Piešťanský krojovaný chlapec

Šperky, bižutéria

Česká socialistická republika

 • Bijoux de Bohéme
 • Český granát
 • Český granátový šperk
 • Jablonecká bižuterie
 • Jablonecké zboží

Stroje, oceľový a železný tovar

Česká socialistická republika

 • Vítkovická ocel engl. Vítkovice Steel

Hry, hračky, hudobné nástroje

Česká socialistická republika

 • Kraslické hudební nástroje

Kamenina, kameň, zeminy

Česká socialistická republika

 • Sedlecký kaolín

Slovenská socialistická republika

 • Drevnický travertín
 • Spišský travertín

Textilné výrobky

Česká socialistická republika

 • Jindřichohradecký gobelín
 • Kraslické krajky
 • Valašskomeziříčský gobelín
 • Vamberecká krajka

PRÍL.B

I. VÍNA

A. Západné Švajčiarsko

Krajový údaj o pôvode:

Oeil de Perdrix

1. Kantón Wallis

Krajové údaje o pôvode:

 • Amigne
 • Arvine
 • Dôle
 • Fendant
 • Goron
 • Hermitage
 • Heidenwein (vin des payens)
 • Höllenwein (rouge d enfer)
 • Humagne
 • Johannisberg
 • Vin du Glacier

Mená obcí, polôh a viníc:

 • Ardon
 • Ayent
 • Bramois (Brämis)
 • Branson
 • Chalais
 • Chamoson
 • Champlan
 • Charrat
 • Chataignier
 • Chermignon
 • Clavoz
 • Conthey
 • Coquimpex
 • Corin
 • Fully
 • Grand-Brulé
 • Granges
 • Grimisuat
 • La Folie
 • Lentine
 • Leuk (Loéche)
 • Leytron
 • Magnot
 • Martigny (Martinach)
 • Miége
 • Molignon
 • Montagnon
 • Montana
 • Muraz
 • Ollon
 • Pagane
 • Raron (Rarogne)
 • Riddes
 • Saillon
 • Salquenen (Salgesch)
 • Saviése
 • Saxon
 • Sierre (Siders)
 • Signése
 • Sion (Sitten)
 • Saint-Léonard
 • Saint-Pierre de Clages
 • Uvrier
 • Varen (Varone)
 • Vétroz
 • Veyras
 • Visp (Viége)
 • Visperterminen

2. Kantón Waadt

Mená území:

 • Bonvillars
 • Chablais
 • La Côte
 • Les Côtes de l Orbe
 • Lavaux
 • Vully

Krajové údaje o pôvode:

 • Dorin
 • Salvagnin

Mená obcí, polôh a viníc:

 • Bonvillars
  • Bonvillars
  • Concise
  • Corcelles
  • Grandson
  • Onnens
 • Chablais
  • Aigle
  • Bex
  • Ollon
  • Villeneuve
  • Yvorne
 • La Côte
  • Aubonne
  • Begnins
  • Bougy-Villars
  • Bursinel
  • Bursins
  • Chateau de Luins
  • Chigny
  • Coinsins
  • Coteau de Vincy
  • Denens
  • Féchy
  • Founex
  • Gilly
  • Gollion
  • Luins
  • Mont-sur-Rolle
  • Morges
  • Nyon
  • Perroy
  • Rolle
  • Tartegnin
  • Vinzel
  • Vufflens-le-Chateau
 • Lavaux
  • Blonay
  • Burignon
  • Calamin
  • Chardonne
  • Chatelard
  • Chexbres
  • Corseaux
  • Corsier
  • Cully
  • Cure d Attalens
  • Dézaley
  • Epesses
  • Faverges
  • Grandvaux
  • Lutry
  • Montagny
  • Montreux
  • Paudex
  • Pully
  • Riex
  • Rivaz
  • Saint-Légier
  • Saint-Saphorin
  • Savuit
  • Treytorrens
  • Vevey
  • Villette
 • Les Côtes de l Orbe
  • Arnex
  • Orbe
  • Valleyres sous Rance
 • Vully
  • Vallamand

3. Kantón Genf

Krajový údaj o pôvode:

 • Porlan

Meno územia:

 • Mandement

Mená obcí, polôh a viníc:

 • Bernex
 • Bourdigny
 • Dardagny
 • Essertines
 • Jussy
 • Lull
 • Meinier
 • Poissy
 • Russin
 • Satigny

4. Kantón Neuenburg

Meno územia:

 • La Béroche

Mená obcí, polôh a viníc:

 • Auvernier
 • Bevaix
 • Bôle
 • Boudry
 • Champréveyres
 • Colombier
 • Corcelles
 • Cormondréche
 • Cornaux
 • Cortaillod
 • Cressier
 • Hauterive
 • La Coudre
 • Le Landeron
 • Saint-Aubin
 • Saint-Blaise

5. Kantón Freiburg

Meno územia:

 • Vully

Mená obcí, polôh a viníc:

 • Cheyres
 • Môtier
 • Mur
 • Nant
 • Praz
 • Sugiez

6. Kantón Bern

Meno územia:

 • Bielersee

Mená obcí, polôh a viníc:

 • Alfermée
 • Chavannes (Schafis)
 • Erlach (Cerlier)
 • La Neuveville (Neuenstadt)
 • Ligerz (Gléresse)
 • Oberhofen
 • Schernelz (Cergnaux)
 • St. Petersinsel
 • Spiez
 • Tüscherz (Daucher)
 • Twann (Douanne)
 • Vingelz (Vigneule)

B. Východné Švajčiarsko

Krajový údaj o pôvode:

 • Clevner

1. Kantón Zürich

Mená území:

 • Zürichsee
  • Limmattal
  • Zürcher Unterland
  • Weinland/Kanton Zürich
   • (nicht Weinland ohne Zusatz)
   • (nie Weinland bez prídavku)

Krajové údaje o pôvode:

 • Weinlandwein
 • Zürichseewein

Mená obcí, polôh a viníc:

 • Zürichsee
  • Appenhalde
  • Erlenbach
  • Feldbach
  • Herrliberg
  • Hombrechtikon
  • Küsnacht
  • Lattenberg
  • Männedorf
  • Mariahalde
  • Meilen
  • Schipfgut
  • Stäfa
  • Sternenhalde
  • Turmgut
  • Uetikon a. See
  • Wädenswil
 • Limmattal
  • Weiningen
 • Zürcher Unterland
  • Bachenbülach
  • Boppelsen
  • Buchs
  • Bülach
  • Dättlikon
  • Dielsdorf
  • Eglisau
  • Freienstein
  • Heiligberg
  • Hüntwangen
  • Oberembrach
  • Otelfingen
  • Rafz
  • Regensberg
  • Schloss Teufen
  • Steig-Wartberg
  • Wasterkingen
  • Wil
  • Winkel
 • Weinland/Kantón Zürich (nicht Weinland ohne Zusatz) (nie Weinland bez prídavku)
  • Andelfingen
  • Benkon
  • Berg am Irchel
  • Dachsen
  • Dinhard
  • Dorf
  • Flaach
  • Flurlingen
  • Henggart
  • Hettlingen
  • Humlikon
  • Neftenbach
  • Ossingen
  • Rheinau
  • Rickenbach
  • Rudolfingen
  • Schiterberg
  • Schloss Goldenberg
  • Stammheim
  • Trüllikon
  • Trüllisberg
  • Truttikon
  • Uhwiesen
  • Volken
  • Wiesendangen
  • Winterthur-Wülflingen
  • Worrenberg

2. Kantón Schaffhausen

Mená obcí, polôh a viníc:

 • Beringen
 • Blaurock
 • Buchberg
 • Chäferstei
 • Dörflingen
 • Eisenhalde
 • Gächlingen
 • Hallau
 • Heerenberg
 • Löhningen
 • Munot
 • Oberhallau
 • Osterfingen
 • Rheinhalde
 • Rüdlingen
 • Siblingen
 • Stein a. Rhein
 • Thayngen
 • Trasadingen
 • Wilchingen

3. Kantón Thurgau

Mená obcí, polôh a viníc:

 • Amlikon
 • Arenenberg
 • Bachtobel
 • Burghof
 • Ermatingen
 • Götighofen
 • Herdern
 • Hüttwilen
 • Iselisberg
 • Kalchrain
 • Karthause
 • Karthause Ittingen
 • Neunforn
 • Nussbaumen
 • Ottenberg
 • Ottoberger
 • Schlattingen
 • Sonnenberg
 • Untersee
 • Warth
 • Weinfelden

4. Kantón St. Gallen

Mená obcí, polôh a viníc:

 • Altstätten
 • Au
 • Balgach
 • Berneck
 • Buchberg
 • Eichberg
 • Forst
 • Freudenberg
 • Marbach
 • Mels
 • Monstein
 • Pfäfers
 • Pfauenhalde
 • Ragaz
 • Rapperswil
 • Rebstein
 • Rosenberg
 • Sargans
 • Thal
 • Walenstadt
 • Wartau
 • Werdenberg
 • Wil

5. Kantón Graubünden

Mená obcí, polôh a viníc:

 • Chur
 • Costams
 • Domat/Ems
 • Fläsch
 • Igis
 • Jenins
 • Malans
 • Maienfeld
 • St. Luzisteig
 • Trimmis
 • Zizers

6. Kantón Aargau

Mená obcí, polôh a viníc:

 • Auenstein
 • Birmenstorf
 • Bödeler
 • Bözen
 • Brestenberg
 • Döttingen
 • Effingen
 • Elfingen
 • Ennetbaden
 • Goldwand
 • Heerenberg
 • Hornussen
 • Hottwil
 • Klingnau
 • Küttigen
 • Mandach
 • Oberflachs
 • Remigen
 • Rüfenach
 • Rütiberg
 • Schinznach
 • Schlossberg
 • Seengen
 • Steinbruck
 • Stiftshalde
 • Tegerfelden
 • Villigen
 • Wettingen
 • Wessenberg
 • Zeiningen

C. Ostatné Švajčiarsko

1. Kantón Baselland

Mená obcí, polôh a viníc:

 • Aesch
 • Arlesheim
 • Benken
 • Biel
 • Buus
 • Klus
 • Maisprach
 • Muttenz
 • Pratteln
 • Tschäpperli
 • Wintersingen

2. Kantón Luzern

Meno obce:

 • Heidegg

3. Kantón Schwyz

Meno obce:

 • Leutschen

4. Kantón Tessin

Krajové údaje o pôvode:

 • Bondola
 • Nostrano

II. VÝŽIVA A POĽNOHOSPODÁRSTVO

Pečivo a cukrárske výrobky

 • Aegeri Grüessli
 • Baarer Räben
 • Badener Kräbeli
 • Emmentaler Bretzeli(Ementálske praclíky)
 • Engadiner Nusstorte(Engandinská orechová torta)
 • Gottlieber Hüppen
 • Hegnauer Bauernbrot(Sedliacky chlieb Hegnan)
 • Jura Waffeln(Jurské oblátky)
 • Jura Züngli(Jurské jazýčky)
 • Biscuits du Léman
 • Toggenburger Waffeln und Biscuits(Toggenburské oblátky a piškóty)
 • Willisauer Ringli
 • Winterthurer Kekse (Winterthurské keksy)

Pivo

 • Baarer Bier
 • Birra Bellinzona
 • Bütschwiler Bier
 • Calanda Bier
 • Churer Bier
 • Eichhof Bier
 • Engadiner Bier
 • Frauenfelder Bier
 • Gurten Bier
 • Hochdorfer Bier
 • Langenthaler Bier
 • Biére d Orbe
 • Rheinfeldner Bier
 • Schwander Bier
 • Uetliberg-Märzen
 • Uster Bier
 • Uto
 • Wädenswiler Bier
 • Weinfeldner Bier
 • Wiler Bier
 • Winterthurer Bier

Lahôdky

 • Escargots d Areuse(Slimáky z Areuse)

Ryby

 • Hallwiler Balchen
 • Sempacher Balchen

Mäsové výrobky

 • Saucisses d Ajoie
 • Bassersdorfer Schüblig
 • Emmentaler Würstchen(Ementálske párky)
 • Hallauer Schüblig, Schinkenwurst (Hallauer Schüblig, šunková saláma)
 • Charcuterie Payernoise(Payernské údeniny)

Záhradnícke výrobky

 • Oensinger Steckzwiebeln(Sadbová cibuľa z Oensingu)

Konzervy

 • Bischofszeller Konserven(Bischofszellské konzervy)
 • Lenzburger Konfitüren(Lenzburské zaváraniny)
 • Lenzburger Konserven(Lenzburské konzervy)
 • Rorschacher Konserven(Rorschadské konzervy)
 • Sarganser Konserven(Sarganské konzervy)
 • Walliseller Konserven(Walliské konzervy)

Mliečne a syrárske výrobky

 • Arenenberger
 • Bagnes
 • Bellelay Käse(Téte de Moine)
 • Brienzer Mutschli
 • Emmentaler Käse(Emmental)
 • Ementálsky syr(Ementál)
 • Gomser Käse
 • Greyerzer Käse (Gruyére, Gruviera)(Gruyére)
 • Vacherin Mont d Or
 • Piora Käse
 • Saanenkäse
 • Sbrinz Käse
 • Ursernkäse

Minerálne vody

 • Adelboden
 • Aproz
 • Eglisau
 • Elm
 • Eptingen
 • Gonten
 • Gontenbad
 • Henniez
 • Knutwil
 • Lostorf
 • Meltingen
 • Nendaz
 • Passugg
 • Rhäzüns
 • Rheinfelden
 • Romanel
 • Sassal
 • Schwarzenburg
 • Sissach
 • Unter Rechstein
 • Vals
 • Valser St. Petersquelle
 • Walzenhausen
 • Weissenburg
 • Zurzach

Liehoviny

 • Marc d Auvernier
 • Kirsch de la Béroche
 • Churer Röteli
 • Bérudges de Cornaux
 • Marc de Cressier
 • Marc de Dôle
 • Emmentaler Kirsch
 • Freiämter Kirsch
 • Freiämter Pflümliwasser
 • Freiämter Theilers - Birnenbranntwein
 • Freiämter Zwetschgenwasser
 • Fricktaler Kirsch
 • Fricktaler Pflümliwasser
 • Gotthard
 • Kräuterbranntwein
 • Likör Grande Gruyére
 • Innerschwyzer Kräuterbranntwein
 • Jura Enzian
 • Rigi Kirsch
 • Schwarzbuben Kirsch
 • Seeländer Pflümliwasser
 • Spiezer Kirsch
 • Urschwyzer Kirsch
 • Vieille lie du Mandement
 • Worber Spirituosen

Tabak

 • Brissago

III. PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Sklenený a porcelánový tovar

 • Bülacher Glas
 • Langenthal
 • Verre de St. Prex(Sklo zo St. Prex)
 • Sarner Kristall

Umeleckopriemyselné výrobky

 • Brienzer Holzschnitzereien(Brienzské rezbárske výrobky)
 • Brienzer Uhren(Brienzské hodinky)
 • Lötschentaler Masken
 • Saaser Möbel(Saaský nábytok)

Stroje, oceľový a železný tovar

 • Choindez - Röhren(Choindez - rúry)
 • Gerlafinger Spezialprofile(Gerlafingské špeciálne profily)
 • Kluser Armaturen(Klusské armatúry)
 • Kochgeschirre, Oefen(kuchynský riad, kachle)
 • Menziken - Maschinen, Leichtmetallwaren(Menzikenské stroje, tovar z ľahkých kovov)
 • Rondez - Schachtguss

Papier

 • Chamer Papier
 • Landquarter Papier
 • Perlen Papier

Hry, hračky a hudobné nástroje

 • Boites a musique de St. Croix(Hracie skrinky zo St. Croix)

Kamenina, kameň, zeminy

 • Andeer - Granit(Žula z Ande)
 • Calanca - Granit(Calanca - žula)
 • Calanca - Quarzit(Calanca - kremeň)
 • Lägern Kalk(Lägernské vápno)
 • Poschiaver Serpentin(Poschiaverský serpentín)
 • San Bernardino - Quarzit(San Bernardino - kremeň)
 • Soglio - Quarzit