Vyhláška č. 118/1979

o Niceskej dohode o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb
pre zápis známok z 15. júna 1957, revidovanej v Stockholme
14. júla 1967 a v Ženeve 13. mája 1977
Zmena: 77/1985 Zb.

Dna 13. mája 1977 bola v Ženeve dojednaná nová revízia Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957, revidovanej v Stockholme 14. júla
1967.

Listina o prístupe Ceskoslovenskej socialistickej republiky na novú revíziu Dohody bola uložená u generálneho riaditela Svetovej organizácie duševného vlastníctva 13. septembra 1978.

Nová revízia Dohody nadobudla platnost na základe svojho clánku 9 dnom 6. februára 1979; týmto dnom nadobudla platnost aj pre Ceskoslovenskú socialistickú republiku.


Prvý námestník: Ing. Knižka v.r.

NICESKÁ DOHODA
o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok
z 15. júna 1957, revidovaná v Stockholme 14. júla 1967
a v Ženeve 13. mája 1977

 

Cl.1

Utvorenie Osobitnej únie;
prijatie medzinárodného triedenia;
definície a jazyky triedenia

 1. Štáty, ktoré sú viazané touto dohodou, tvoria Osobitnú úniu a prijímajú spolocné triedenie výrobkov a služieb pre zápis známok (dalej len "triedenie").
 2. Triedenie obsahuje:
  1. zoznam tried, ku ktorému sú v prípade potreby pripojené vysvetlivky;
  2. abecedný zoznam výrobkov a služieb (dalej len "abecedný zoznam") s oznacením triedy, do ktorej sa zaraduje každý výrobok alebo služba.
 3. Triedenie sa skladá:
  1. z triedenia, ktoré bolo vydané v r. 1971 Medzinárodným úradom duševného vlastníctva (dalej len "Medzinárodný úrad") uvedeným v Dohovore, ktorým sa zriadila Svetová organizácia duševného vlastníctva, pricom vysvetlivky k zoznamu tried, ktoré obsahuje táto publikácia, sa považujú za docasné a odporúcané do toho casu, kým ich nezavedie Výbor znalcov, o ktorom sa hovorí v clánku 3;
  2. zo zmien a doplnkov, ktoré v súlade s clánkom 4, ods. 1 Niceskej dohody z 15. júna 1957, revidovanej v Stockholme 14. júla 1967 nadobudli platnost pred nadobudnutím úcinnosti tohto znenia;
  3. zo zmien, ktoré sa budú vykonávat neskoršie na základe clánku 3 tohto znenia a ktoré nadobudnú platnost v súlade s clánkom 4, ods. 1 tohto znenia.
 4. Triedenie je vyhotovené v anglickom a francúzskom jazyku, pricom oba texty majú rovnakú platnost.
 5.  
  1. Triedenie, o ktorom sa hovorí v odseku 3. I., ako aj zmeny a doplnky uvádzané v odseku 3. II., ktoré nadobudli platnost predo dnom, ku ktorému je toto znenie otvorené na podpis, je obsiahnuté v jedinom autentickom exemplári vyhotovenom vo francúzskom jazyku, uloženom u generálneho riaditela Svetovej organizácie duševného vlastníctva (dalej len "generálny riaditel a Organizácia"). Zmeny a doplnky uvádzané v odseku 3. II., ktoré nadobudnú platnost po dni, ku ktorému je toto znenie otvorené na podpis sa tiež ukladajú u generálneho riaditela, a to v jedinom autentickom exemplári vyhotovenom vo francúzskom jazyku.
  2. Anglické znenie textov uvedených pod písmenom a) vyhotoví Výbor znalcov, o ktorom sa hovorí v clánku 3, len co toto znenie dohody nadobudne platnost. Jeho autentický exemplár bude uložený u generálneho riaditela.
  3. Zmeny uvedené v odseku 3. III. sa ukladajú u generálneho riaditela, a to v jedinom autentickom exemplári vyhotovenom vo francúzskom a anglickom jazyku.
 6. Generálny riaditel po konzultácii zainteresovaných vlád vyhotovuje bud na základe prekladu navrhnutého týmito vládami, alebo iným spôsobom, ktorý nemá financné dôsledky na rozpocet Osobitnej únie alebo pre Organizáciu, oficiálne texty triedenia v nemeckom, arabskom, španielskom, talianskom, portugalskom a ruskom jazyku a v dalších jazykoch, ktoré urcí Zhromaždenie, o ktorom sa hovorí v clánku 5.
 7. V abecednom zozname sa pri každom názve výrobku alebo služby uvádza poradové císlo patriace jazyku, v ktorom je zoznam vyhotovený.
  1. Ak ide o abecedný zoznam vyhotovený v anglickom jazyku, uvádza sa aj poradové císlo, ktoré ten istý názov má v abecednom zozname vyhotovenom vo francúzskom jazyku a naopak.
  2. Ak ide o abecedný zoznam vyhotovený v súlade s odsekom 6 uvádza sa aj poradové císlo, ktoré má ten istý názov v abecednom zozname vyhotovenom vo francúzskom jazyku alebo v abecednom zozname vyhotovenom v anglickom jazyku.

Cl.2

Právny dosah a použitie triedenia

 1. S výhradou záväzkov uložených touto dohodou je dosah triedenia taký, aký mu priznáva každý štát Osobitnej únie. Najmä medzinárodné triedenie nezaväzuje štáty Osobitnej únie, ani ak ide o posúdenie rozsahu ochrany známky, ani ak ide o uznanie známok služieb.
 2. Každý zo štátov Osobitnej únie si vyhrádza možnost použit triedenie bud ako systém hlavného, alebo pomocného systému.
 3. Príslušné úrady štátov Osobitnej únie uvádzajú v úradných listinách a úradných publikáciách o zápisoch známok císla tried triedenia, do ktorých patria výrobky alebo služby, pre ktoré sa známka zapisuje.
 4. Skutocnost, že v abecednom zozname sa uvádza urcitý názov, sa nijako nedotýka práv, ktoré môžu k tomuto názvu existovat.

Cl.3

Výbor znalcov

 1. Je zriadený Výbor znalcov, v ktorom je zastúpený každý štát Osobitnej únie.
  1. Generálny riaditel Organizácie môže, a na žiadost Výboru znalcov je povinný vyzvat štáty, ktoré nie sú clenmi Osobitnej únie, ale sú clenmi Organizácie alebo sú zmluvnou stranou Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva, aby sa na zasadaní Výboru znalcov dali zastupovat pozorovatelmi.
  2. Generálny riaditel vyzve medzivládne organizácie, ktoré sa špecializujú na odbor známok, a medzi ktorými aspon jedna je z clenských štátov zúcastnených na tejto dohode, aby sa na zasadaniach Výboru znalcov dali zastupovat pozorovatelmi.
  3. Generálny riaditel môže a na žiadost Výboru znalcov je povinný pozvat zástupcov iných medzivládnych organizácií a medzinárodných nevládnych organizácií, aby sa zúcastnili na tých rozpravách, ktoré ich zaujímajú.
 2. 3. Výbor znalcov:
  1. rozhoduje o zmenách, ktoré sa majú urobit v triedení;
  2. obracia sa na štáty Osobitnej únie s odporúcaniami, ktorých zmyslom je ulahcit používanie triedenia a rozšírit jeho jednotné uplatnenie;
  3. robí akékolvek iné opatrenia, ktoré - bez toho, že by mali financné dôsledky na rozpocet Osobitnej únie alebo pre Organizáciu - sú takej povahy, že môžu ulahcit využitie triedenia v rozvojových štátoch;
  4. je oprávnený zriadovat podvýbory a pracovné skupiny.
 3. Výbor znalcov schvaluje svoj rokovací poriadok. Tento poriadok poskytuje možnost medzivládnym organizáciám spomenutým v odseku 2 písm. b), ktoré môžu podstatným spôsobom prispiet k rozvoju triedenia, zúcastnovat sa na zasadaniach podvýborov a pracovných skupín Výboru znalcov.
 4. Návrhy na zmeny, ktoré sa majú urobit v triedení, môže predložit príslušný úrad ktoréhokolvek štátu Osobitnej únie, Medzinárodný úrad, medzivládne organizácie, ktoré sú zastúpené v zmysle odseku 2 písm. b) vo Výbore znalcov, a každý štát alebo organizácia, ktorú Výbor znalcov výslovne vyzval, aby také návrhy predniesla. Návrhy sa oznamujú Medzinárodnému úradu, ktorý ich predloží clenom Výboru znalcov a pozorovatelom najneskoršie dva mesiace pred zasadaním Výboru znalcov, pocas ktorého sa budú posudzovat.
 5. Každý clenský štát Výboru znalcov má jeden hlas.
  1. S výhradou ustanovenia pod písmenom b) rozhoduje Výbor znalcov prostou väcšinou zastúpených a hlasujúcich štátov Osobitnej únie.
  2. Rozhodnutia o zásadných úpravách v triedení sa robia štvorpätinovou väcšinou zastúpených a hlasujúcich štátov Osobitnej únie. Zásadnou úpravou sa rozumie presun výrobkov alebo služieb z jednej triedy do druhej alebo zriadenie novej triedy.
  3. Rokovací poriadok spomenutý v odseku 4 ustanovuje, že s výnimkou mimoriadnych prípadov sa zásadné úpravy v triedení robia po uplynutí ustanovených casových období; Výbor znalcov urcuje dlžku každého casového obdobia.
 6. Abstencia sa za hlas neráta.

Cl.4

Oznamovanie zmien, zaciatok ich platnosti a ich zverejnovanie

 1. Zmeny, o ktorých rozhodol Výbor znalcov, ako aj odporúcania Výboru znalcov, oznamuje Medzinárodný úrad príslušným úradom štátov Osobitnej únie. Zásadné úpravy nadobúdajú platnost šest mesiacov po dni odoslania oznámenia. Všetky iné zmeny nadobúdajú platnost ku dnu, ktorý urcí Výbor znalcov pri rozhodnutí o zmene.
 2. Medzinárodný úrad vclenuje do triednika zmeny, ktoré nadobudli platnost. Tieto zmeny sa uverejnujú v periodických casopisoch urcených Zhromaždením uvádzaným v clánku 5.

Cl.5

Zhromaždenie Osobitnej únie

  1. Osobitná únia má Zhromaždenie skladajúce sa zo štátov, ktoré ratifikovali toto znenie alebo na ne pristúpili.
  2. vláda každého štátu je zastúpená jedným delegátom, ktorý môže mat svojich zástupcov, poradcov a znalcov.
  3. Výdavky každej delegácie uhrádza vláda, ktorá túto delegáciu ustanovila.
  1. S výhradou ustanovení clánkov 3 a 4 Zhromaždenie:
   1. prerokúva všetky otázky týkajúce sa chodu a dalšieho rozvoja Osobitnej únie a uplatnovania tejto dohody;
   2. dáva medzinárodnému úradu pokyny na prípravu revíznych konferencií, pricom berie zretel na pripomienky štátov Osobitnej únie, ktoré neratifikovali toto znenie alebo k nemu nepristúpili;
   3. preskúmava a schvaluje správy a cinnost generálneho riaditela Organizácie (dalej len "generálny riaditel") týkajúce sa Osobitnej únie a dáva mu potrebné pokyny v otázkach kompetencie Osobitnej únie;
   4. urcuje program, schvaluje dvojrocný rozpocet Osobitnej únie a schvaluje jej záverecné úcty;
   5. schvaluje financný poriadok Osobitnej únie;
   6. zriaduje okrem Výboru znalcov uvedeného v clánku 3 iné výbory znalcov a pracovné skupiny, ktoré považuje za úcelné na uskutocnenie cielov Osobitnej únie;
   7. rozhoduje o tom, ktoré štáty, ktoré nie sú clenmi Osobitnej únie, a ktoré medzivládne a medzinárodné nevládne organizácie sa môžu pripustit ako pozorovatelia na jeho zasadanie;
   8. schvaluje úpravy clánkov 5 až 8;
   9. robí dalšie vhodné opatrenia zamerané na dosiahnutie cielov Osobitnej únie;
   10. plní všetky ostatné úlohy, ktoré mu ukladá táto dohoda.
  2. V otázkach, ktoré zaujímajú aj iné únie spravované Organizáciou, rozhoduje Zhromaždenie s prihliadnutím na odporúcania Koordinacného výboru Organizácie.
  1. Každý clenský štát Zhromaždenia má 1 hlas.
  2. Polovica clenských štátov Zhromaždenia tvorí kvórum.
  3. Ak je na zasadaní pocet zastúpených štátov nižší ako polovica, ale ak je jednou tretinou clenských štátov Zhromaždenia, alebo ju prevyšuje, môže Zhromaždenie robit rozhodnutia, a to bez ohladu na ustanovenie písmena b); rozhodnutia Zhromaždenia, s výnimkou rozhodnutí o rokovacom poriadku, sa však stanú vykonávatelnými až po splnení dalej uvedených podmienok. Medzinárodný úrad oznámi tieto rozhodnutia tým clenským štátom Zhromaždenia, ktoré neboli zastúpené, a vyzve ich, aby v lehote troch mesiacov, ktorá sa ráta odo dna tohto oznámenia, odovzdali písomne svoj hlas alebo abstenciu. Ak po uplynutí tejto lehoty sa pocet štátov, ktoré takto odovzdali svoj hlas alebo abstenciu, rovná najmenej poctu štátov chýbajúcich na dosiahnutie kvóra na zasadaní, stanú sa tieto rozhodnutia vykonávatelnými za predpokladu, že sa súcasne dosiahne potrebná väcšina.
  4. S výnimkou ustanovenia clánku 8 ods. 2 prijíma Zhromaždenie rozhodnutia dvojtretinovou väcšinou odovzdaných hlasov.
  5. Abstencia sa ako hlas neráta.
  6. Delegát môže zastupovat iba jeden štát a môže hlasovat iba v jeho mene.
  7. Clenské štáty Osobitnej únie, ktoré nie sú clenmi Zhromaždenia, sú pripustené na jeho schôdzky ako pozorovatelia.
  1. Zhromaždenie sa schádza raz za dva roky na riadne zasadanie zvolané generálnym riaditelom, a to s výnimkou mimoriadnych prípadov, v rovnakom case a na rovnakom mieste ako Valné zhromaždenie Organizácie.
  2. Zhromaždenie sa schádza na mimoriadne zasadanie zvolané generálnym riaditelom na žiadost jednej štvrtiny clenských štátov Zhromaždenia.
  3. Generálny riaditel pripraví pre každé zasadanie program rokovania.
 1. Zhromaždenie schvaluje svoj rokovací poriadok.

Cl.6

Medzinárodný úrad

  1. Administratívne úlohy Osobitnej únie zabezpecuje Medzinárodný úrad.
  2. Medzinárodný úrad najmä pripravuje zasadania a plní úlohy Sekretariátu Zhromaždenia, Výboru znalcov a všetkých ostatných výborov alebo pracovných skupín, ktoré Zhromaždenie alebo Výbor znalcov môžu zriadit.
  3. Generálny riaditel je najvyšším úradníkom Osobitnej únie a zastupuje ju.
 1. Generálny riaditel a každý ním urcený spolupracovník sa bez hlasovacieho práva zúcastnuje na všetkých zasadaniach Zhromaždenia, Výboru znalcov alebo všetkých ostatných výborov alebo pracovných skupín, ktoré Zhromaždenie alebo Výbor znalcov môžu zriadit. Generálny riaditel alebo ním urcený spolupracovník je z úradnej povinnosti tajomníkom týchto orgánov.
  1. Medzinárodný úrad pripravuje podla pokynov Zhromaždenia revízne konferencie o ustanoveniach dohody, okrem clánkov 5-8.
  2. Medzinárodný úrad sa môže radit o príprave revíznych konferencií s medzivládnymi organizáciami a s medzinárodnými nevládnymi organizáciami.
  3. Generálny riaditel a osoby ním urcené sa bez hlasovacieho práva zúcastnujú na rokovaniach revíznych konferencií.

Cl.7

Financovanie

  1. Osobitná únia má svoj rozpocet.
  2. Rozpocet Osobitnej únie obsahuje vlastné príjmy a výdavky Osobitnej únie, jej príspevok do rozpoctu spolocných výdavkov únii a prípadne sumu danú k dispozícii rozpoctu Konferencie Organizácie.
  3. Za výdavky spolocné úniám sa považujú výdavky, ktoré sa nevztahujú výlucne na Osobitnú úniu, ale vztahujú sa aj na jednu alebo viacej dalších únií spravovaných Organizáciou. Podiel Osobitnej únie na týchto spolocných výdavkoch je úmerný záujmu, ktorý na nich má Osobitná únia.
 1. Rozpocet Osobitnej únie sa zostavuje s prihliadnutím na požiadavky koordinácie s rozpoctami ostatných únií spravovaných Organizáciou.
 2. Rozpocet Osobitnej únie sa financuje z týchto zdrojov:
  1. z príspevkov clenských štátov Osobitnej únie;
  2. z poplatkov a dávok za služby poskytované Medzinárodným úradom z titulu Osobitnej únie;
  3. z výtažku predaja publikácií Medzinárodného úradu týkajúcich sa Osobitnej únie a z dávok za tieto publikácie;
  4. z darov, odkazov a subvencií;
  5. z nájomného, úrokov a dalších rôznych príjmov.
  1. Na urcenie sumy príspevkov uvedených v odseku 3. I. patrí každý clenský štát Osobitnej únie do tej istej triedy, do ktorej je zaradený v Parížskej únii na ochranu priemyselného vlastníctva, a platí svoje rocné príspevky podla poctu jednotiek, ktorý je urcený pre takú triedu v tejto únii.
  2. Rocný príspevok každého clenského štátu Osobitnej únie sa skladá zo sumy, ktorej pomer k celkovej sume rocných príspevkov všetkých štátov pre rozpocet Osobitnej únie je rovnaký ako pomer medzi poctom jednotiek triedy, do ktorej je zaradený, a celkovým poctom jednotiek všetkých štátov.
  3. Príspevky sú splatné prvého januára každého roka.
  4. Štát, ktorý sa omeškal s platením svojich príspevkov, nemá právo hlasovat v žiadnom orgáne Osobitnej únie, ak sa suma nedoplatkov rovná celkovej sume príspevkov, ktoré má tento štát platit za dva predchádzajúce plné roky, alebo ak ju prekracuje. Orgán Osobitnej únie však môže takému štátu dovolit, aby v danom orgáne aj nadalej vykonával svoje hlasovacie právo, ak tento orgán predpokladá, že k omeškaniu došlo za mimoriadnych a nevyhnutných okolností.
  5. V prípade, že rozpocet nebude schválený pred zaciatkom nového financného obdobia, prevedie sa rozpocet z minulého roka, a to spôsobom urceným financným poriadkom.
 3. Výška poplatkov a dávok za služby poskytované Medzinárodným úradom z titulu Osobitnej únie urcí generálny riaditel, ktorý o tom podá správu Zhromaždeniu.
  1. Osobitná únia má prevádzkový kapitálový fond, ktorý sa vytvorí jednorazovou platbou poskytnutou každým štátom Osobitnej únie. Ak sa fond stane nedostatocným, rozhodne Zhromaždenie o jeho zvýšení.
  2. Výška zaciatocnej platby každého štátu do uvedeného fondu alebo jeho úcasti na zvýšení tohto fondu je úmerná rocnému príspevku toho-ktorého štátu platnému v roku, pocas ktorého sa fond vytvorí alebo sa rozhodne o jeho zvýšení.
  3. Pomernú sumu a spôsob platby urcí Zhromaždenie na návrh generálneho riaditela po tom, co vypoculo názor Koordinacného výboru Organizácie.
  1. Dohoda o sídle Organizácie uzavretá so štátom, na území ktorého má Organizácia svoje sídlo, ustanovuje, že tento štát poskytuje preddavky v prípadoch, ked je prevádzkový kapitálový fond nedostacujúci. Výška týchto preddavkov a podmienky, za ktorých sú poskytované, sú v každom jednotlivom prípade predmetom samostatných dohôd medzi týmto štátom a Organizáciou.
  2. Štát uvedený pod písmenom a) a Organizácia majú každý právo vypovedat záväzok poskytovat preddavky, a to formou písomného oznámenia. Výpoved sa stane úcinnou tri roky po uplynutí roka, v ktorom bola oznámená.
 4. Revízia úctov sa zabezpecuje spôsobom ustanoveným financným poriadkom jedným alebo viacerými štátmi Osobitnej únie alebo externými revizormi, ktorých s ich súhlasom urcí Zhromaždenie.

Cl.8

Úpravy clánkov 5-8

 1. Návrhy na úpravy clánkov 5, 6, 7 a tohto clánku môže predložit každý clenský štát Zhromaždenia alebo generálny riaditel. Tieto návrhy oznamuje generálny riaditel clenským štátom Zhromaždenia aspon šest mesiacov pred ich prerokovaním v Zhromaždení.
 2. Úpravy clánkov uvedených v odseku 1 schvaluje Zhromaždenie. Ich schválenie vyžaduje trojštvrtinovú väcšinu odovzdaných hlasov; ale akékolvek úpravy clánku 5 a tohto odseku vyžadujú štyri pätiny odovzdaných hlasov.
 3. Úpravy clánkov uvedených v odseku 1 nadobudnú platnost mesiac po tom, co generálny riaditel dostane písomné oznámenie o ich prijatí urobené v súlade s príslušnými ústavnými pravidlami, a to od troch štvrtín štátov, ktoré sú clenmi Zhromaždenia v case, ked sa úprava schválila. Každá úprava uvedených clánkov takto prijatá zaväzuje všetky štáty, ktoré sú clenmi Zhromaždenia v case, ked úprava nadobudne platnost, alebo ktoré sa stanú jeho clenmi neskoršie; ale každá úprava, ktorá má za následok zvýšenie financných záväzkov štátov Osobitnej únie, zaväzuje iba tie štáty, ktoré notifikovali také úpravy.

Cl.9

Ratifikácia a prístup; nadobudnutie platnosti

 1. Každý zo štátov Osobitnej únie, ktorý podpísal toto znenie, ho môže ratifikovat, a ak ho nepodpísal, môže k nemu pristúpit.
 2. Každý štát, ktorý nie je clenským štátom Osobitnej únie, ale je clenom Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva, môže pristúpit k tomuto zneniu a stat sa tak clenom tejto Osobitnej únie.
 3. Ratifikacné listiny a listiny o prístupe sa ukladajú u generálneho riaditela.
  1. Toto znenie nadobúda platnost tri mesiace po tom, co boli splnené obe dalej uvedené podmienky:
   1. šest alebo viac štátov odovzdalo svoje ratifikacné listiny alebo listiny o prístupe;
   2. najmenej tri z týchto štátov sú ku dnu, ku ktorému je toto znenie otvorené na podpis, štátmi Osobitnej únie.
  2. Nadobudnutie platnosti uvedené pod písmenom a) je úcinné voci krajinám, ktoré najmenej tri mesiace pred uvedeným nadobudnutím platnosti odovzdali listiny o ratifikácii alebo o prístupe.
  3. Pre každý další štát, na ktorý sa nevztahuje ustanovenie písmena b), nadobudne toto znenie platnost tri mesiace po dni, co generálny riaditel oznámi jeho ratifikáciu alebo prístup, iba ak by v ratifikacnej listine alebo v listine o prístupe bolo uvedené neskoršie dátum. V tomto prípade nadobudne toto znenie platnost pre ten štát dnom uvedeným v listine.
 4. Ratifikácia alebo prístup právom znamená prijatie všetkých ustanovení a priznaní všetkých výhod vyplývajúcich z tohto znenia dohody.
 5. Po tom, co toto znenie nadobudne platnost, nemôže žiaden štát ratifikovat predchádzajúce znenie tejto dohody, ani k nemu pristúpit.

Cl.10

Doba trvania

Táto dohoda má rovnakú dobu trvania ako Parížsky dohovor na ochranu priemyselného vlastníctva.

Cl.11

Revízia

 1. Túto dohodu môžu periodicky revidovat konferencie štátov Osobitnej únie.
 2. Revízne konferencie sa zvolávajú na základe rozhodnutia Zhromaždenia.
 3. Clánky 5-8 môžu upravovat bud revízne konferencie, alebo sa upravujú v súlade s clánkom 8.

Cl.12

Výpoved

 1. Každý štát môže vypovedat toto znenie oznámením odoslaným generálnemu riaditelovi. Táto výpoved zahrna aj výpoved toho znenia alebo tých znení, ktoré predchádzali tomuto zneniu a ktoré štát dávajúci výpoved ratifikoval alebo na ktoré pristúpil, a je úcinná iba pre štát, ktorý ju podal, pricom dohoda zostáva platná a vykonávatelná voci ostatným štátom Osobitnej únie.
 2. Výpoved nadobúda úcinnost jeden rok po dni, co o tom generálny riaditel dostal oznámenie.
 3. Právo výpovede obsiahnuté v tomto clánku, nemôže žiaden štát vykonat, dokial neuplynie pät rokov odo dna, ked sa stal clenom Osobitnej únie.

Cl.13

Odkaz na clánok 24 Parížskeho dohovoru

Ustanovenia clánku 24 stockholmského znenia Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva z r. 1967 sa použijú aj pre túto dohodu; ak sa však v budúcnosti tieto ustanovenia upravia, bude sa na túto dohodu vztahovat posledná úprava vo vztahu k tým štátom Osobitnej únie, ktoré táto dohoda bude zaväzovat.

Cl.14

Podpisy; jazyky; funkcie depozitára; oznámenia

  1. Toto znenie je podpísané v jedinom originálnom exemplári vyhotovenom v anglickom a francúzskom jazyku, pricom oba texty sú rovnako právoplatné; je uložené u generálneho riaditela.
  2. Generálny riaditel vyhotoví po konzultáciách so zainteresovanými vládami oficiálne texty tohto znenia dohody, a do dvoch mesiacov po podpise tohto znenia v dalších dvoch jazykoch, španielskom a ruskom, v ktorých okrem jazykov uvedených pod písmenom a) boli podpísané rovnako právoplatné texty Konvencie ustanovujúcej Svetovú organizáciu duševného vlastníctva.
  3. Generálny riaditel vyhotoví oficiálne texty tohto znenia dohody po konzultáciách so zainteresovanými vládami v nemeckom, arabskom, talianskom a portugalskom jazyku a v dalších jazykoch, ktoré môže urcit Zhromaždenie.
 1. Toto znenie zostáva otvorené na podpis do 31. decembra 1977.
  1. Generálny riaditel overí a odovzdá dve kópie podpísaného textu tohto znenia vládam všetkých štátov Osobitnej únie a na žiadost ktoréhokolvek iného štátu.
  2. Generálny riaditel overí a odovzdá dve kópie každej úpravy tohto znenia vládam všetkých štátov Osobitnej únie a na požiadanie vláde ktoréhokolvek iného štátu.
 2. Generálny riaditel dá zaregistrovat toto znenie v Sekretariáte Organizácie Spojených národov.
 3. Generálny riaditel oznámi vládam všetkých clenských štátov Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva:
  1. podpisy vykonané podla odseku 1;
  2. uloženie ratifikacných listín alebo listín o prístupe podla clánku 9 ods. 3;
  3. dátum nadobudnutia platnosti tohto znenia podla clánku 9 ods. 4 písm. a);
  4. prijatie úprav tohto znenia podla clánku 8 ods. 3;
  5. dni, v ktorých tieto úpravy nadobúdajú platnost;
  6. výpovede, ktoré dostal podla clánku 12.
  7. Vyhláška c. 77/1985 Zb., ktorou sa mení a doplna táto vyhláška, nadobúda úcinnost 6. októbrom 1982.