Vyhláška č. 117/1997 Z. z.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len "úrad") podľa § 44 zákona č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach (ďalej len "zákon") ustanovuje:

Podrobnosti o náležitostiach prihlášky ochrannej známky 

  § 1

(1) V prihláške ochrannej známky fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej len "prihlasovateľ") uvedie:

a) či ide o slovné, obrazové, kombinované alebo o trojrozmerné označenie,

b) ak ide o slovné označenie, či má byť zapísané v bežnom písme používanom úradom, alebo v inom písme; ak označenie obsahuje slovné prvky v inom ako latinskom písme, uvedie sa aj ich prepis v latinskom písme,

c) či sa označenie prihlasuje v čierno-bielom, alebo vo farebnom vyhotovení; ak ide o farebné vyhotovenie, vymenujú sa aj použité farby,

d) názov a sídlo zástupcu prihlasovateľa alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu zástupcu prihlasovateľa, 

e) adresu pre doručovanie, ak nie je zhodná so sídlom alebo s bydliskom prihlasovateľa alebo jeho zástupcu.

(2) Ak prihlasovateľ uplatňuje právo prednosti podľa § 6 ods. 2 zákona, uvedie v prihláške ochrannej známky

a) dátum podania prihlášky ochrannej známky, od ktorého sa odvodzuje právo prednosti, 

b) štát, v ktorom bola táto prihláška podaná, a spisovú značku prihlášky ochrannej známky,

c) číslo zápisu, ak bola ochranná známka zapísaná.

(3) Skutočnosti podľa odseku 2 prihlasovateľ doloží prioritným dokladom vydaným alebo overeným príslušným zápisným úradom.

(4) Presne vymedzené tovary alebo služby, pre ktoré je označenie prihlásené, sa v prihláške ochrannej známky uvedú v poradí tried medzinárodnej klasifikácie 1) spolu s príslušným číslom triedy tejto klasifikácie.

1) Niceská dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957, revidovaná v Stockholme 14. júla 1967 a v Ženeve 13. mája 1977, vyhlásená vyhláškou ministra zahraničných vecí č. 118/1979 Zb. v znení vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 77/1985 Zb. 

  § 2

(1) K prihláške ochrannej známky obsahujúcej iné ako slovné označenie v bežnom písme prihlasovateľ priloží päť zobrazení označenia vhodných na jasnú a zrozumiteľnú reprodukciu prihláseného označenia so všetkými podrobnosťami s rozmermi najmenej 15 x 80 mm, najviac 80 x 80 mm.

(2) Ak z plošného zobrazenia nie sú zrejmé podrobnosti trojrozmerného označenia, prihlasovateľ k prihláške ochrannej známky priloží aj ďalšie zobrazenie umožňujúce jasné rozlíšenie podrobností prihláseného označenia alebo jeho slovný opis, prípadne jeho vzorku.

(3) K prihláške kolektívnej ochrannej známky prihlasovateľ priloží zmluvu o používaní kolektívnej ochrannej známky, ktorá obsahuje najmä 

a) názov a sídlo prihlasovateľa 2),

b) názov a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu členov prihlasovateľa a určenie predmetu ich podnikania, pre ktorý budú používať kolektívnu ochrannú známku,

c) vymedzenie vzájomných práv a povinností jednotlivých členov prihlasovateľa pri používaní kolektívnej ochrannej známkyvrátane sankcií za ich porušenie a spôsob riešenia sporov.

(4) Ak je prihlasovateľ zastúpený, priloží k prihláške plnomocenstvo pre svojho zástupcu.

2) § 20 ods. 1 zákona č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach.

§ 3 Podrobnosti o náležitostiach rozdelenej prihlášky ochrannej známky

Rozdelená prihláška ochrannej známky obsahuje aj dátum podania pôvodnej prihlášky ochrannej známky a spisovú značku pôvodnej prihlášky ochrannej známky.

§ 4Podrobnosti o náležitostiach dokladov preukazujúcich príznačnosť ochrannej známky

Doklady preukazujúce príznačnosť ochrannej známky obsahujú najmä dátum a rozsah používania označenia priamo na výrobkoch alebo v súvislosti s výrobkami alebo so službami.

§ 5 Údaje pri zverejnení prihlášky ochrannej známky vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Pri zverejnení prihlášky ochrannej známky podľa § 8 ods. 5 zákona úrad vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len "Vestník") uvedie

a) spisovú značku prihlášky ochrannej známky,

b) dátum podania prihlášky a údaje o vzniku práva prednosti, ak sa uplatňuje,

c) znenie alebo zobrazenie prihláseného označenia,

d) zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré má byť označenie zapísané, uvedených v poradí tried medzinárodnej klasifikácie spolu s príslušným číslom triedy tejto klasifikácie,

e) názov a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu prihlasovateľa.

§ 6 Podrobnosti o náležitostiach námietok proti zápisu označenia do registra ako ochrannej známky

(1) Námietky proti zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známok (ďalej len "register") obsahujú

a) názov a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby, ktorá podáva námietky,

b) spisovú značku prihlášky ochrannej známky, proti ktorej námietky smerujú, a dátum jej zverejnenia,

c) názov a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu prihlasovateľa,

d) znenie alebo zobrazenie prihláseného označenia, proti ktorému námietky smerujú,

e) označenie tovarov alebo služieb, ktorých sa námietky týkajú, vrátane uvedenia ich tried podľa medzinárodnej klasifikácie alebo údaj, že sa námietky týkajú všetkých tovarov alebo služieb uvedených v prihláške,

f) odôvodnenie námietok,

g) návrh, ako sa má o prihláške rozhodnúť.

(2) Osoba, ktorá podáva námietky, preukazuje ich odôvodnenosť dokladmi, o ktoré sa námietky opierajú. Ak sa námietky opierajú o prihlášku ochrannej známky alebo o ochrannú známku so skorším právom prednosti, stačí uviesť jej spisovú značku alebo číslo zápisu ochrannej známky a znenie alebo zobrazenie prihláseného označenia alebo ochrannej známky.

(3) Ak sa námietky podávajú z dôvodu zhodnosti alebo zameniteľnosti so všeobecne známou známkou, priloží osoba, ktorá podala námietky, doklady o tom, že jej známka sa stala všeobecne známou v Slovenskej republike pred vznikom práva prednosti.

(4) Ak sa námietky podávajú z dôvodu zásahu do práv držiteľa nezapísaného označenia, držiteľ označenia preukáže, pre aké tovary alebo služby sa nezapísané označenie v lehote ustanovenej zákonom skutočne používalo, a vyznačí územie alebo oblasť, v ktorom spotrebitelia spájajú tovary alebo služby označené napadnutým označením s podnikateľskou činnosťou držiteľa nezapísaného označenia.

(5) Ak sa námietky podávajú z dôvodu zhodnosti alebo zameniteľnosti s obchodným menom alebo jeho podstatnou časťou, osoba, ktorá podala námietky, preukáže, že vznikla pred vznikom práva prednosti prihláseného označenia, a priloží zoznam tovarov alebo služieb skutočne poskytovaných podnikom pod týmto obchodným názvom.

(6) Ak sa námietky podávajú z dôvodu zásahu zverejneného označenia do práva na ochranu osobnosti, preukáže sa oprávnenie na uplatnenie práva na ochranu osobnosti a uvedie sa, akým spôsobom zápis zverejneného označenia do registra ohrozuje právo na ochranu osobnosti.

(7) Ak sa námietky podávajú z dôvodu zásahu do práva z iného priemyselného vlastníctva, priložia sa doklady preukazujúce existenciu a vlastníctvo k predmetu práva, ktorého sa tento zásah týka, a uvedie sa, akým spôsobom zápis zverejneného označenia do registra ohrozuje právo na predmet priemyselného vlastníctva.

(8) Ak sa námietky podávajú z dôvodu zásahu do autorského práva, preukáže sa oprávnenie na uplatnenie autorských práv, uvedie sa autorské dielo, ktoré je zápisom zverejneného označenia do registra ohrozené, ako aj spôsob a rozsah ohrozenia autorského diela.

(9) Ak sa námietky podávajú podľa § 45 ods. 3 zákona, majiteľ ochrannej známky uvedie spisovú značku prihlášky ochrannej známky alebo číslo zápisu ochrannej známky a dátum rozhodnutia úradu, ktorým bola ochranná známka vyhlásená za chýrnu.

§ 7 Údaje zapisované do registra a zverejňované vo Vestníku po zápise ochrannej známky

(1) Do registra sa zapisujú tieto údaje:

a) číslo zápisu ochrannej známky,

b) dátum podania prihlášky ochrannej známky úradu alebo aj údaje o vzniku práva prednosti,

c) dátum zverejnenia prihlášky ochrannej známky vo Vestníku,

d) dátum zápisu ochrannej známky do registra,

e) spisová značka prihlášky ochrannej známky,

f) znenie alebo zobrazenie ochrannej známky; ak ochranná známka obsahuje slovné prvky v inom ako latinskom písme, uvedie sa ich prepis v latinskom písme,

g) trieda klasifikácie obrazových prvkov ochrannej známky,

h) názov a sídlo alebo meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky,

i) druh ochrannej známky,

j) zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré je známka zapísaná, uvedených v poradí tried medzinárodnej klasifikácie spolu s príslušným číslom triedy tejto klasifikácie,

k) dátum obnovy zápisu ochrannej známky,

l) medzinárodný zápis ochrannej známky,

m) zoznam členov prihlasovateľa podľa zmluvy o používaní kolektívnej ochrannej známky,

n) názov a sídlo alebo meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu zástupcu majiteľa, ak je zastúpený,

o) zánik ochrannej známky.

(2) Do registra sa zapisujú aj tieto ďalšie skutočnosti:

a) úprava prihláseného označenia alebo ochrannej známky,

b) zúženie zoznamu tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, uvedených v poradí tried medzinárodnej klasifikácie spolu s príslušným číslom triedy tejto klasifikácie,

c) zmena názvu a sídla alebo mena, priezviska a adresy trvalého pobytu prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky,

d) zmena názvu a sídla alebo mena, priezviska a adresy trvalého pobytu zástupcu majiteľa, ak je zastúpený,

e) zmena zoznamu členov prihlasovateľa podľa zmluvy o používaní kolektívnej ochrannej známky,

f) zmena v medzinárodnom zápise ochrannej známky,

g) údaje o prevode a prechode ochrannej známky,

h) licenčné zmluvy o ochrannej známke,

i) zriadenie a zánik záložného práva na ochrannú známku.

(3) Úrad po zápise ochrannej známky do registra zverejní vo Vestníku údaje uvedené v § 7 ods. 1 písm. a) až e) a zmeny týkajúce sa základných údajov, ku ktorým došlo po zápise ochrannej známky do registra.

§ 8 Podrobnosti o náležitostiach osvedčenia, druhopisu osvedčenia, výpisu z registra a dokladu o vzniku práva prednosti

(1) V osvedčení o zápise ochrannej známky do registra sa uvádzajú údaje podľa § 7 ods. 1. O zmenách v zápise ochrannej známky do registra, ku ktorým došlo po vydaní osvedčenia, vydá úrad majiteľovi ochrannej známky dodatok k osvedčeniu.

(2) Na žiadosť majiteľa ochrannej známky vydá úrad druhopis osvedčenia o zápise ochrannej známky do registra a o dodatkoch k osvedčeniu. Ak je ochranná známka tvorená iným ako slovným označením v bežnom písme, majiteľ ochrannej známky k žiadosti priloží päť zobrazení ochrannej známky vhodných na jasnú a zrozumiteľnú reprodukciu ochrannej známky so všetkými podrobnosťami s rozmermi najmenej 15 x 80 mm, najviac 80 x 80 mm. Ku každej ochrannej známke sa druhopis osvedčenia vydá iba v jednom vyhotovení.

(3) Na žiadosť vydá úrad výpis z registra alebo výpis z údajov o prihláške ochrannej známky každému, kto o to požiada. Výpis z registra obsahuje údaje platné ku dňu podania žiadosti o výpis z registra.

(4) Na žiadosť prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky vydá úrad doklad o vzniku práva prednosti na ochrannú známku, ktorý obsahuje

a) spisovú značku prihlášky ochrannej známky alebo číslo zápisu ochrannej známky,

b) názov a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky,

c) znenie alebo zobrazenie prihláseného označenia alebo zapísanej ochrannej známky,

d) zoznam tovarov alebo služieb uvedených v poradí tried medzinárodnej klasifikácie spolu s príslušným číslom triedy tejto klasifikácie, pre ktoré je označenie prihlásené alebo ochranná známka zapísaná,

e) dátum podania prihlášky ochrannej známky.

§ 9 Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o úpravu prihláseného označenia alebo ochrannej známky

(1) Žiadosť o úpravu prihláseného označenia alebo ochrannej známky podľa § 7 ods. 1 alebo § 14 zákona obsahuje najmä

a) spisovú značku prihlášky ochrannej známky alebo číslo zápisu ochrannej známky,

b) názov a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky,

c) nové znenie alebo zobrazenie prihláseného označenia alebo ochrannej známky,

d) názov a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu zástupcu, ak je prihlasovateľ alebo majiteľ ochrannej známky zastúpený,

e) opis požadovanej zmeny.

(2) K žiadosti o úpravu prihláseného označenia alebo ochrannej známky, ktoré obsahujú iné ako slovné označenie v bežnom písme, prihlasovateľ ochrannej známky priloží päť zobrazení označenia alebo ochrannej známky vhodných na jasnú a zrozumiteľnú reprodukciu prihláseného označenia alebo ochrannej známky so všetkými podrobnosťami s rozmermi najmenej 15 x 80 mm, najviac 80 x 80 mm.

(3) Prílohou žiadosti o úpravu prihláseného označenia alebo ochrannej známky je doklad, ktorý potvrdzuje zmenu v údajoch podľa odseku 1.

§ 10 Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o zúženie zoznamu tovarov alebo služieb

Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov alebo služieb obsahuje najmä

a) spisovú značku prihlášky ochrannej známky alebo číslo zápisu ochrannej známky,

b) názov a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky,

c) zúžený zoznam tovarov alebo služieb uvedených v poradí tried medzinárodnej klasifikácie spolu s príslušným číslom triedy tejto klasifikácie,

d) názov a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu zástupcu, ak je prihlasovateľ alebo majiteľ ochrannej známky zastúpený.

Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o zmenu názvu a sídla alebo mena, priezviska a adresy trvalého pobytu

§ 11

Žiadosť o zápis zmeny názvu a sídla alebo mena, priezviska a adresy trvalého pobytu prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky do registra obsahuje najmä

a) spisovú značku prihlášky ochrannej známky alebo číslo zápisu ochrannej známky,

b) názov a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky,

c) nový názov a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky, ktorý má byť zapísaný do registra,

d) názov a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu zástupcu, ak je prihlasovateľ alebo majiteľ ochrannej známky zastúpený.

§ 12

Žiadosť o zápis zástupcu alebo zmeny zástupcu v konaní o prihláške ochrannej známky alebo v konaní o ochrannej známke zapísanej do registra obsahuje najmä

a) spisovú značku prihlášky ochrannej známky alebo číslo zápisu ochrannej známky,

b) názov a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky,

c) názov a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu zástupcu, udelenie plnomocenstva, v prípade zmeny zástupcu zrušenie plnomocenstva pre skôr zapísaného zástupcu.

§ 13 Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o zápis prevodu alebo prechodu ochrannej známky

(1) Žiadosť o zápis prevodu alebo prechodu ochrannej známky do registra obsahuje najmä

a) spisovú značku prihlášky ochrannej známky alebo číslo zápisu ochrannej známky,

b) názov a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu majiteľa ochrannej známky,

c) názov a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu nadobúdateľa ochrannej známky,

d) vyjadrenie, či sa ochranná známka prevádza alebo či ochranná známka prechádza na všetky tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná, alebo len na časť z nich; ak sa ochranná známka prevádza alebo prechádza len na časť tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná, uvedie sa ich zoznam v poradí tried medzinárodnej klasifikácie spolu s príslušným číslom triedy tejto klasifikácie,

e) názov a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu zástupcu, ak je žiadateľ ochrannej známky zastúpený.

(2) Pri prevode ochrannej známky sa k žiadosti priloží zmluva o prevode alebo jej overená kópia, alebo výňatok, či iný doklad preukazujúci zmenu majiteľa ochrannej známky.

(3) Pri prechode ochrannej známky sa k žiadosti priloží doklad preukazujúci prechod ochrannej známky podľa osobitných predpisov.

(4) Pri žiadosti o zápis prevodu alebo prechodu práv z prihlášky ochrannej známky sa primerane použijú ustanovenia odsekov 1 a 2.

§ 14 Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o zápis licenčnej zmluvy

(1) Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra obsahuje najmä

a) spisovú značku prihlášky ochrannej známky alebo číslo zápisu ochrannej známky,

b) názov a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu majiteľa ochrannej známky,

c) názov a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu nadobúdateľa licencie na ochrannú známku, 

d) vyjadrenie, či sa licencia na ochrannú známku poskytuje na všetky tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná, alebo len na časť z nich; ak sa licencia poskytuje len na časť tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná, uvedie sa ich zoznam v poradí tried medzinárodnej klasifikácie spolu s príslušným číslom triedy tejto klasifikácie,

e) názov a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu zástupcu, ak je majiteľ ochrannej známky zastúpený.

(2) K žiadosti o zápis licenčnej zmluvy do registra sa priloží licenčná zmluva.  

  § 15 Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o zápis záložného práva na ochrannú známku

(1) Žiadosť o zápis záložného práva na ochrannú známku do registra obsahuje najmä

a) spisovú značku prihlášky ochrannej známky alebo číslo zápisu ochrannej známky,

b) názov a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu majiteľa ochrannej známky,

c) názov a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu záložného veriteľa,

d) názov a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu zástupcu, ak je záložný veriteľ zastúpený.

(2) K žiadosti o zápis záložného práva na ochrannú známku do registra sa priloží zmluva o zriadení záložného práva. 

  § 16 Podrobnosti o náležitostiach návrhu na výmaz ochrannej známky z registra

(1) Návrh na výmaz ochrannej známky z registra obsahuje najmä

a) spisovú značku prihlášky ochrannej známky alebo číslo zápisu ochrannej známky,

b) názov a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu majiteľa ochrannej známky,

c) znenie alebo zobrazenie ochrannej známky, 

d) názov a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu navrhovateľa,

e) názov a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu zástupcu, ak je navrhovateľ zastúpený, 

f) návrh, ako má byť vo veci rozhodnuté,

g) zdôvodnenie návrhu a doloženie dôkazov.

(2) Návrh na výmaz sa predkladá v štyroch vyhotoveniach; prílohou každého vyhotovenia návrhu na výmaz sú kópie listinných dôkazov, o ktoré sa návrh na výmaz opiera.

(3) Ak majiteľ ochrannej známky, ktorý nemá na území Slovenskej republiky sídlo alebo trvalý pobyt, nie je zastúpený, priloží sa k návrhu na výmaz aj jeho preklad do francúzskeho jazyka alebo do anglického jazyka. 

  § 17 Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o výmaz ochrannej známky z registra

(1) Žiadosť o výmaz ochrannej známky z registra obsahuje najmä 

a) spisovú značku prihlášky ochrannej známky alebo číslo zápisu ochrannej známky, 

b) názov a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu majiteľa ochrannej známky,

c) názov a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu žiadateľa o výmaz ochrannej známky,

d) názov a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu zástupcu, ak je žiadateľ zastúpený.

(2) K žiadosti o výmaz žiadateľ priloží overenú kópiu právoplatného súdneho rozhodnutia, podľa ktorého ochranná známka porušuje právo na ochranu osobnosti, zasahuje do dobrej povesti fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo zasahuje do práv k autorskému dielu, alebo používanie ochrannej známky je nedovoleným súťažným konaním. 

  § 18 Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o obnovu zápisu ochrannej známky

(1) Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky do registra obsahuje najmä

a) spisovú značku prihlášky ochrannej známky alebo číslo zápisu ochrannej známky,

b) názov a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu majiteľa ochrannej známky,

c) vyhlásenie, že sa žiada o obnovu zápisu,

d) názov a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu zástupcu, ak je majiteľ ochrannej známky zastúpený.

(2) Ak je súčasťou žiadosti o obnovu zápisu ochrannej známky do registra žiadosť o zúženie zoznamu tovarov alebo služieb, pre ktoré má byť ochranná známka obnovená, majiteľ ochrannej známky uvedie aj údaje podľa § 10 písm. c).  

  § 19 Podrobnosti o vedení spisu a oprave chýb

(1) O prihláške ochrannej známky a o zapísanej ochrannej známke vedie úrad osobitný spis, ktorý obsahuje všetky podania, správy a rozhodnutia úradu urobené v priebehu konania o prihláške ochrannej známky a platnosti zápisu ochrannej známky.

(2) Úrad opraví zrejmé chyby, ktoré vznikli pri písaní v registri a vo Vestníku.    Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o zápis medzinárodnej ochrannej známky

§ 20

Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky do registra obsahuje najmä

a) spisovú značku prihlášky ochrannej známky a dátum podania prihlášky, alebo ak je ochranná známka zapísaná, číslo zápisu ochrannej známky,

b) znenie alebo zobrazenie prihláseného označenia alebo ochrannej známky; ak je prihlásené označenie alebo ochranná známka v inom ako latinskom písme alebo obsahuje iné ako arabské alebo rímske číslice, prepis tohto písma do latinského písma alebo prepis číslic do arabských číslic sa vykoná podľa pravidiel pravopisu jazyka, v ktorom je medzinárodná prihláška podaná,

c) názov a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu žiadateľa zhodné s názvom a sídlom alebo s menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky zapísanej v registri úradu,

d) zoznam tovarov alebo služieb, ktorý je rovnaký alebo užší ako zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené alebo ochranná známka zapísaná v registri, uvedených v poradí tried medzinárodnej klasifikácie spolu s príslušným číslom triedy tejto klasifikácie,

e) krajiny, v ktorých sa žiada o ochranu,

f) názov a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu platiteľa a spôsob platenia poplatkov za medzinárodný zápis podľa medzinárodnej zmluvy 3) alebo číslo potvrdenia Svetovej organizácie duševného vlastníctva so sídlom v Ženeve o vykonanej platbe, alebo pokyn na výber z účtu otvoreného v tejto organizácii,

g) vymenovanie použitých farieb, ak je ochranná známka prihlásená vo farebnom vyhotovení,

h) názov a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu zástupcu, ak je žiadateľ zastúpený.

3) Madridská dohoda o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok zo 14. apríla 1891, revidovaná v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Nice 15. júna 1957 a v Stockholme 14. júla 1967, vyhlásená vyhláškou ministra zahraničných vecí č. 65/1975 Zb. v znení vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 78/1985 Zb.

§ 21

(1) K žiadosti o medzinárodný zápis ochrannej známky obsahujúcej iné ako slovné označenie v bežnom písme žiadateľ priloží zobrazenie prihláseného označenia alebo zapísanej ochrannej známky vhodné na jasnú a zrozumiteľnú reprodukciu so všetkými podrobnosťami s rozmermi najmenej 15 x 80 mm a najviac 80 x 80 mm.

(2) Ak je žiadateľ zastúpený, priloží k žiadosti o medzinárodný zápis ochrannej známky plnomocenstvo pre svojho zástupcu.

§ 22 Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o zápis zmien v medzinárodnom registri ochranných známok

Žiadosť o zápis zmien v medzinárodnom registri ochranných známok obsahuje najmä

a) spisovú značku prihlášky ochrannej známky alebo číslo zápisu ochrannej známky,

b) číslo medzinárodného zápisu ochrannej známky,

c) názov a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu majiteľa medzinárodne zapísanej ochrannej známky,

d) spôsob platenia poplatkov za úkon podľa medzinárodnej zmluvy, názov a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu platiteľa, prípadne číslo potvrdenia medzinárodného úradu o vykonanej platbe alebo pokyn na výber z účtu otvoreného v tejto organizácii,

e) ďalšie náležitosti podľa medzinárodnej zmluvy.

§ 23 Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 1997.

Martin Hudoba v.r