Language
• Slovensky
• English

navigácia
• Úvod
• Patenty & ochr.zn.
• Export
• Práca
• TvorbaWWW
• Kontakt

FAQ - často kladené otázky
z oblasti priemyselného vlastníctva

Neposkytujeme žiadne služby v oblasti priemyselného práva. I keď sú odpovede na nasledovné otázky vypracované patentovým zástupcom, môžu byť, vzhľadom na prípadné zmeny v legislatíve, neaktuálné. Nenesieme za správnosť odpovedí žiadnu zodpovednosť.

Chceli by sme si dať chrániť logo našej firmy. Čo k tomu treba?

Chcem sa informovať ako je to so softvérom a ochrannou známkou vrámci strednej a východnej Európy.Aké sú podmienky a náležitosti.

Zaujímalo by nás ako je možné získať ochrannú známku na označenie nášho výrobku - charakteristiky etikety a jej základných grafických čŕt. Zároveń nás zaujíma ako dlho tento proces trvá a aké sú s ním spojené finančné náklady.

Rád by som vedel, kde na internete /prípadne inde/ možem nájsť zoznam tovarov a služieb podľa Nieceskej dohody. Kategorizáciu pre zápis ochranných známok.

Ako možno priemyselne chrániť stavebnú konštrukciu? Je to úžitkový vzor alebo patent?

Zaujíma ma či vylepšenie už existujúceho výrobku (napr. ceruzy - pridaním gumy) je možné zaregistrovať. Akou formou, čo je to (patent,priem.vzor,....), aký je postup?

V priebehu 2 týždňov budem mať schválený úžitkový vzor na ÚPV B.Bystrica a chcel by som medzinárodnú ochranu tohto zariadenia. Poraďte mi prosím, ako na to.

Chcel by som Vas požiadať o informácie, či je niečo k zohnatiu o oblasti patentov v chemii.

Aké zákony (vrátane súvisiacich predpisov) sú dnes platné pre podanie zlepšovacívh návrhov? Mám záujem podať zlepšovací návrh pre stanovenie nastavených limít a podmienok v jadrovej elektrárni za účelom možnosti zvyšovanie výkonu reaktora pri neporušení požiadaviek na jadrovú bezpečnosť.

V A Š A   O T Á Z K A

Chceli by sme si dať chrániť logo našej firmy. Čo k tomu treba?

K registrácii sú potrebné nasledovné podklady:
- názov alebo vyobrazenie známky,
- zoznam tovarov a/alebo služieb na ktoré má byť ochranná známka zapísaná do registra,
- názov a sídlo prihlasovateľa.

Prihlasovací poplatok za jednu prihlášku ochrannej známky, ktorá sa vzťahuje na tri triedy výrobkov a služieb je 3 500.-Sk. Za každú triedu nad tri sa platí sprány poplatok 300.-Sk. V prípade, že požiadate o služby priemyselno-právneho zástupcu musíte k správnym poplatkom pripočítať aj odmenu za poskytnutie služieb.

Triedy výrobkov a služieb sa určujú podľa Nicejskej dohody.

Pred podaním žiadosti o registráciu Vám doporučujem vykonať prieskum, či nie je v Slovenskej republike registrovaná zhodná alebo zameniteľná ochranná známka.

Zaregistrovaná ochranná známka je platná len v Slovenskej republike. V prípade, že uvažujete s rozšírením platnosti mimo územia Slovenskej republiky, je nutné rozhodnúť sa, v ktorých krajinách budete žiadať ochranu. K vykonaniu tohoto úkonu sa vyžaduje, aby ste boli zastúpený priemyselno-právnym zástupcom oprávneným k prihlasovaniu do zahraničia. Ak budete žiadať o ochranu v zahraničí, doporučujem pred prihlásením vykonať prieskum v medzinárodnej databáze registrovaných ochranných známok, aby ste nemali zbytočné náklady.

Náklady na registráciu sú umerné počtu krajín, v ktorých ochranu požadujete ochranu a sú v jednotlivých krajinách rozdielne, takže k nákladom sa neviem konkrétnejšie vyjadriť.

Platnosť známky v Slovenskej republike je zhodná s platnosťou v zahraničí. Známka sa obnovuje v deviatom roku po prihlásení.

Chcem sa informovať ako je to so softvérom a ochrannou známkou vrámci strednej a východnej Európy.Aké sú podmienky a náležitosti.

Označenie Vášho softvéru si môžete chrániť kdekoľvek na svete. Náležitosti v krajinách, ktoré podpísali Madridskú unijnú dohodu sú rovnaké. Prvá, tzv. prioritná prihláška ochrannej známky sa prihlasuje v tej krajine, v ktorej sa softvér prvýkrat začal označovať. Do pol roka od dňa prihlásenia je nutné prihlásiť v tých krajinách, v ktorých si označenie chcete chrániť.

Zaujímalo by nás ako je možné získať ochrannú známku na označenie nášho výrobku - charakteristiky etikety a jej základných grafických čŕt. Zároveń nás zaujíma ako dlho tento proces trvá a aké sú s ním spojené finančné náklady.

Etiketu firmy ako súčasť obalu výrobku môžete chrániť ako kombinovanú ochrannú známku. Podľa § 2 odst. 1 písmeno e) zákona 577/2001 Z.z. ochrannou známkou nie je možné chrániť etiketu, ktorá by bola obalom Vášho výrobku. V takomto prípade sa obal výrobku chráni ako priemyselný vzor.

Doba registrácie ochrannej známky alebo priemyselného vzoru v prípade, že Úrad nemá námietky proti zápisu je minimálne dvojročná. Prvý polrok Úrad je povinný zo zákona čakať pol roka od prihlásenia známky alebo obalu ako dizajnu, či sa náhodou nerozhodnete prihlásenú známku alebo obal chrániť v zahraničí. Po trojmesačnom zverejnení ochrannej známky alebo priemyselného vzoru, Úrad je povinný zo zákona ešte mesiac čakať na námietky proti zápisu.

Prihlasovací poplatok za registráciu ochrannej známky je 3 500.-Sk v prípade, že ochranná známka bude ako etiketa aplikovaná do troch tried výrobkov podľa Nicejskej dohody. Ak ju chcete chrániť na výrobkoch, nad tri triedy, potom prihlasovací príplatok sa zvyšuje o 300.-Sk pre každú triedu nad tri.

Prihlasovací poplatok za registráciu jednej vonkajšej úpravy výrobku priemyselného vzoru, ktorej ste súčasne pôvodcom aj prihlasovateľom je 600.-Sk. Za každú ďaľšiu úpravu výrobku obsiahnutú v prihláške sa prihlasovací príplatok zvyšuje o 100.-Sk. V prípade, že prihlasovateľom nie je pôvodca priemyselného vzoru, prihlasovací poplatok sa zvyšuje na 1200.-Sk a za každú ďaľšiu úpravu výrobku sa zvyšuje na 200.-Sk.

Súčasne treba poznamenať, že s týmito nákladmi musíte počítať v tom prípade, že etiketu si sám prihlásite na Úrad priemyselného vlastníctva. Ak o pomoc požiadate patentového zástupcu náklady sa zvyšujú o odmenu za vykonané služby zástupcu, ktoré si určuje zástupca podľa vlastného sadzobníka cien.

Rád by som vedel, kde na internete /prípadne inde/ možem nájsť zoznam tovarov a služieb podľa Nieceskej dohody. Kategorizáciu pre zápis ochranných známok.

Triednik Medzinárodný zoznam tovarov a služieb podľa Nicejskej dohody je dostupný v knižnici Úradu priemyselného vlastníctva v Banskej Bystrici, Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici, Univerzitnej knižnici v Bratislave, v Centre vedecko-technických informícií v Bratislave, v Národnej knižnici Matice Slovenskej v Martine, Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach a v Patentovej knižnici VSŽ v Košiciach.

Ako možno priemyselne chrániť stavebnú konštrukciu? Je to úžitkový vzor alebo patent?

Ak predmetom Vášho technického riešenia je stavebná konštrukcia, ktorá spĺňa požiadavku svetovej novosti v zmysle §5 odst. 1 zákona č. 435 /2001 Z.z., tak nič tomu nebráni, aby ste Úrad priemyselného vlastníctva požiadali o udelenie patentu. Avšak pred podaním žiadosti by bolo vhodné zistiť si súčasný stav techniky.
V prípade, že novosť technického riešenia sa nepotvrdí, alebo je diskutabilná, doporučujem, aby ste požiadali o registráciu stavebnej konštrukcie formou úžitkového vzoru.
Existuje aj tretia možnosť, pri ktorej si budete žiadať o udelenie patentu na Vašu stavebnú konštrukciu bez toho, aby ste vykonali vyčerpávací prieskum svetovej novosti Vášho riešenia a po požiadaní Úradu o úplný prieskum, počkáte si na námietky Úradu. V prípade, že námietky Úradu nedokážete vyvrátiť, požiadate Úrad o prechod právnej ochrany Vášho riešenia z patentu na úžitkový vzor.

Zaujíma ma či vylepšenie už existujúceho výrobku (napr. ceruzy - pridaním gumy) je možné zaregistrovať. Akou formou, čo je to (patent,priem.vzor,....), aký je postup?

Vylepšenie už existujúceho výrobku nie je možné chrániť patentom, pretože nespĺňa kritéria, ktoré sa kladú na technické riešenia, na ktoré sa udeľuje patent. Avšak technické riešenie, ktoré predstavuje vylepšenie už existujúceho výrobku je možné ho chrániť registráciou ako úžitkový vzor (napr. ceruzka pridaním gumy). Týmto spôsobom zaregistrované technické riešenie je chránené 10 rokov od prihlásenia. Pre prihlasovateľa je registrácia a udržiavanie v platnosti menej nákladné ako v prípade patentu.

Ak výsledkom technického riešenia je nový dizajn (tvar výrobku), potom doporučujem chrániť takýto výrobok registráciou ako priemyselný vzor, prípadne obidvoma spôsobmi.

V prípade, že sa rozhodnete prihlásiť si riešenie niektorým z uvedených spôsobov, mali by ste vyhľadať odbornú pomoc pri zostavovaní prihlášky úžitkového vzoru alebo priemyselného vzoru.

V priebehu 2 týždňov budem mať schválený úžitkový vzor na ÚPV B.Bystrica a chcel by som medzinárodnú ochranu tohto zariadenia. Poraďte mi prosím, ako na to.

Medzinárodnú ochranu Vášho riešenia si môžete uplatňovať, kým Úrad nezapíše úžitkový vzor do registra úžitkových vzorov, čím sa úžitkový vzor zverejnení. Preto doporučujeme urýchlene požiadať Úrad o odklad zápisu do registra s odôvodnením, že riešenie chcete medzinárodne chrániť.

Do jedného roka od prihlásenia úžitkového vzoru si môžete uplatňovať prioritu podľa Parížskej únijnej dohody. Po jednom roku od dňa prihlásenia môžete riešenie chrániť v zahraničí len bez priority.

V prípade potreby môžete kedykoľvek požiadať o pomoc patentovú kanceláriu.

Chcel by som Vas požiadať o informácie, či je niečo k zohnatiu o oblasti patentov v chemii.

Informácie týkajúce sa patentov z oblasti chémie v Slovenskej republike a v Českej republike nájdete prostredníctvom internetu v databázach príslušných úradov priemyselného vlastníctva.
Informácie o patentoch z oblasti chémie môžete získať prostredníctvom internetu aj z databázy Európskeho patentového úradu a z databázy WIPO (World Intelectual Property Organization).

Aké zákony (vrátane súvisiacich predpisov) sú dnes platné pre podanie zlepšovacívh návrhov? Mám záujem podať zlepšovací návrh pre stanovenie nastavených limít a podmienok v jadrovej elektrárni za účelom možnosti zvyšovanie výkonu reaktora pri neporušení požiadaviek na jadrovú bezpečnosť.

Podmienky prihlasovania zlepšovacích návrhov upravujú §§ štvrtej časti zákona č. 527/1990 Zb.z. Za zlepšovací návrh sa podľa § 72 odst. 1 považujú technické, výrobné alebo prevádzkové zdokonalenia.. Toto ustanovenie spĺňa aj Váš návrh na stanovenie nastavených limít a podmienok v jadrovej elektrárni za účelom možnosti zvyšovania výkonu reaktora pri neporušení požiadaviek na jadrovú bezpečnosť. Podľa § 73 odst. 1 Zlepšovateľ je povinný ponúknuť zlepšovací návrh svojmu zamestnávateľovi, ak sa zlepšovací návrh týka odboru práce alebo činnosti zamestnávateľa (z Vašej správy jednoznačne vyplýva, že Vašou povinnosťou je ponúknuť zamestnávateľovi návrh Vášho technického riešenia) a podľa odst. 2 Zlepšovateľ má právo so zlepšovacím návrhom nakladať bez obmedzenia, ak s ním zamestnávateľ v lehote dvoch mesiacov od ponuky zlepšovacieho návrhu neuzavrel zmluvu o prijatí ponuky zlepšovacieho návrhu a odmene zaň. Podľa § 74 citovaného zákona právo využívať zlepšovací návrh vzniká uzavretím zmluvy so zlepšovateľom o prijatí ponuky zlepšovacieho návrhu a odmene zaň. Na základe citovaných ustanovení zákona doporučujem Vám, aby ste návrh Vášho technickáho riešenia písomnou formou podali na vedenie podniku. V sprievodnom liste môžete upozorniť zamestnávateľa aj na tú skutočnosť, že do dvoch mesiacov od dňa podania by sa mala vyjadriť, či predmetné riešenie bude využívať. V prípade, že Vám zamestnávateľ riešenie zamietne, alebo sa k nemu nevyjadrí, máte právo žiadať Úrad priemyselného vlastníctva o registráciu Vášho riešenia ako úžitkový vzor. V prípade, že žiadosťou o registráciu by ste porušili služobné tajomstvo, doporučujem, aby ste Úrad požiadali o utajenie.

Články z tlače týkajúcich sa patentov, ochranných známok a pod.
Zákony a vyhlášky z oblasti patentov, ochranných známok, patentových zástupcov atď.

 

Quazell.com - export, import, obchod. Aktualizovaná je najmä časť webu v angličtine, ktorá nie je identická so slovenskou časťou. Anglická časť obsahuje:


    • Rady pre exportérov
    • Knižnica podnikateľa
    • Krajiny strednej a východnej Európy
    • Stovky vzorov obchodnej korešpondencie v AJ
    • Veľký zoznam bank
    • Top 100 export liniek
    • Online slovník
    • Obrovský zoznam liniek export, import...